Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đọc chậm và có kiểm soát. Khi đưa ra câu hỏi hãy dừng lại một lát để các học viên có thời gian suy nghĩ về câu hỏi.

Đọc chậm và có kiểm soát. Khi đưa ra câu hỏi hãy dừng lại một lát để các học viên có thời gian suy nghĩ về câu hỏi.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bây giờ, hãy để đầu óc của anh/chị quanh quẩn trở về với

tuổi thơ của anh/chị.

- Ký ức đầu tiên của anh/chị là gì?

- Những gì xuất hiện trong đầu anh/chị khi anh chị nghĩ về

những năm tháng đầu tiên đó?

- Gia đình của anh/chị giống nh thế nào?

- Ai là ngời hiện diện trong cuộc sống của anh/chị khi ấy?

- Anh/chị có hạnh phúc không?

- Anh/chị nhớ gì nhất về tuổi thơ của mình?

- Anh/chị thờng nhận đựợc những thông điệp chủ yếu nào từ

những ngời sống cùng anh/chị trong suốt giai đoạn trởng

thành? (ca ngợi hay những nhận xét tiêu cực)

Nói cho các học viên biết:

Sau khi anh/chị đã suy nghĩ và cảm nhận một lúc hãy bắt

đầu viết câu chuyện về cuộc sống của anh/chị. Anh/chị có

thể bắt đầu nh thế nào cũng đợc, có thể đó là ký ức đầu tiên

trong đời hay điều gì đó về gia đình anh/chị. Viết ra

những gì quan trọng đối với anh/chị.

Khi viết xong, yêu cầu các học viên đọc lại toàn bộ câu chuyện.Phần B- Suy nghĩ và cảm xúc: Hoạt động cá nhân

Yêu cầu các học viên lu tâm đến những suy nghĩ và cảm xúc

mà họ có, ví dụ nh những tình cảm hay những suy nghĩ đau

đớn, hạnh phúc, bối rối hay bế tắc.

Yêu cầu cả nhóm suy nghĩ về những cảm xúc đó và viết

những câu trả lời ra giấy:Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF24? Anh/chị có cảm giác nh thế nào khi ngồi xem xét những tình

cảm của mình?

? Anh/chị có thể nêu ra tình cảm mãnh liệt mà anh/chị đang

cảm nhận thấy không?

? Anh/chị có thể nói tại sao anh/chị lại cảm nhận nh vậy không?

? Anh/chị có thể xác định vị trí cảm xúc của anh chị trên cơ

thể mình đợc không (ví dụ nh ngực, đầu, bụng)?

Phần C- Sự thần diệu của trí tởng tợng: Hoạt động cá

nhân

Hãy để cho các học viên tởng tuợng rằng họ có những sức mạnh

thần diệu.

Hỏi cả nhóm:?Anh/chị sẽ làm gì với nguyên nhân dẫn đến những tình

cảm đó của anh/chị? Ví dụ trong trí tởng tợng của mình,

anh/chị sẽ làm gì hay sẽ nói gì với (những) ngời đã gây cho

anh/chị cảm thấy buồn hay vui hay tức giận hay sợ sệt khi

anh/chị còn bé hoặc còn trẻ? Anh/chị đã muốn làm gì đối với

tình huống mà anh chị đã gặp phải trong những năm tháng

đó?.

Yêu cầu các học viên dành ra vài phút để viết ra những suy

nghĩ của họ vào tờ giấy kể câu chuyện về cuộc sống của họ.

Yêu cầu các học viên nói xem họ đang cảm thấy ra sao vào thời

điểm này?Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF25Cho các học viên chọn một học viên khác trong nhóm. Di chuyển

ghế ngồi để làm sao các học viên có thể ngồi theo từng đôi với

nhau mà không có quá nhiều sự gián đoạn từ những ngời khác.

Giải thích rằng phần tiếp theo của bài tập sẽ là chia sẻ một số

những suy nghĩ và cảm xúc về bài tập th giãn và bài tập tởng

tợng. Các học viên đợc khun khÝch th¶o ln nhiỊu hay Ýt tïy

thÝch nÕu nh họ cảm thấy thoải mái nói ra.

Lu ý: Giảng giải cho mỗi học viên thấy rằng họ phải kiểm soát

đợc câu chuyện riêng của mình.

Phần D- Chia sẻ một phần của mình: Hoạt động theo đôi

Thảo luận theo từng đôi xem mỗi ngời cảm thấy nh thế nào về

bài tập th giãn và tởng tợng. Ví dụ, Bài tập này giống nh thế

nào? Phần nào là dễ còn phần nào thì khó hơn?

Tạo điều kiện cho mỗi học viên đều đến lợt mình để chia sẻ

phần nào câu chuyện về cuộc sống của họ, trong khi những

ngời khác ngồi nghe không ngắt lời, không đa ra lời khuyên hay

phán xét gì.

Cuối mỗi câu chuyện, ngời nghe sẽ đa ra những phản hồi đối

với ngời kể chuyện về chất lợng hay sức mạnh tích cực mà họ

thấy đợc từ nguời kể chuyện.

Khi kể xong, các đôi đợc yêu cầu trở về với nhóm lớn của mình.

Thảo luận nhóm lớn:

Hỏi các học viên:

? Anh/chị cảm thấy nh thế nào khi chia sẻ phần nào câu

chuyện về cuộc sống của mình?

Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF26? Anh/chị cảm thấy nh thế nào khi nghe phần nào câu chuyện

về cuộc đời ai đó?

? Anh/chị cảm thấy nh thế nào khi quyết định và đa ra

những phản hồi tích cực?

? Anh/chị cảm thấy nh thế nào khi nhận đợc những phản hồi

tích cực?

Nói cho các học viên thấy rằng mọi ngời sẽ có những cảm xúc

khó diễn đạt cũng nh một số những tình cảm hạnh phúc hơn

khi hồi tởng lại cuộc sống của họ từ khi còn là một đứa trẻ cho

đến khi truởng thành. Chắc hẳn những thân chủ mà chúng

ta làm việc với họ hầu hết đã trải qua những khó khăn, nhiều

nguời trong số họ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ.

Mục đích của bài tập này là để:

Nâng cao nhận thức về suy nghĩ, cảm xúc và hành vi c xử

của chúng ta nh là những kinh nghiệm riêng t nhng có sự liên

hệ qua lại.

Nhận thức về những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của

chúng ta trong giai đoạn trởng thành.

Nhận thức về những ảnh hởng của những ngời khác đối với

cuộc đời chúng ta.

Có những kỹ thuật tham vấn nh là việc sử dụng bài tập th

giãn và hình tợng, việc tìm hiểu về suy nghĩ, lòng tin, cảm

xúc và hành vi, các kỹ năng lắng nghe và chú ý, khám phá

sức ảnh hởng của điều gì nếu? và việc sử dụng câu hỏi

mở.

Có khả năng lắng nghe, không đa ra những phán xét hay lời

khuyên.

Đợc tạo cơ hội chỉ ra và đa ra những nhận xét tích cực từ

những thông tin mà chúng ta đợc cung cấp.

Có cơ hội nhận đợc những phản hồi tích cực.Tài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF27Hiểu đợc kinh nghiệm của thân chủ chúng ta vào thời điểm

chúng ta yêu cầu thân chủ bộc bạch những thông tin cá

nhân.

Nhận thức đợc giá trị của chính bản thân chúng ta.3. giá trị (values): Hoạt động cá nhân, nhóm nhỏ và

nhóm lớn.

Các học viên chia ra thành các nhóm nhỏ, đa cho các nhóm giấy

khổ lớn và bút dạ. Các nhóm chỉ định ra một ngời ghi chép và

đại diện của nhóm lên trình bày cho cả lớp sau khi thoả luận.

Yêu cầu các học viên thảo luận:

? Từ giá trị có nghĩa là gì?

? Những gì mà con ngời đánh giá cao? (trẻ em trong các nhóm

tuổi: 0-12, 13-18, và ngời lớn: từ 19-25, 26-35, 36-50, 51 tuổi

trở lên)

? Tại sao giá trị lại quan trọng?

Các nhóm lên trình bày lại kết quả thảo luận của nhóm mình,

sau đó cả lớp sẽ cùng nhau đi đến một định nghĩa chung về

Giá Trị. Giảng viên cần phải khuyến khích các học viên thảo

luận, và viết các ý kiến thảo luận của các học viên lên bảng

hoặc giấy khổ lớn. Các học viên có cảm thấy hài lòng về định

nghĩa của mình đa ra không?

Đọc cho các học viên nghe định nghĩa trong Từ điển Oxford

Advanced Learners 2000: Định Nghĩa về Giá TrịTài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF28Niềm tin là những gì đúng và sai và là những gì quan trọng

trong cuộc sống (về văn hóa/xã hội/đạo đức), những gì chúng

ta tin tởng phải là công minh và rõ ràng.

Nói cho các học viên biết rằng giá trị của mọi ngời có thể khác

nhau vì tất cả chúng ta đều có những trải nghiệm khác nhau

trong cuộc sống. Trong suốt cuộc đời, chúng ta chịu ảnh hởng

từ gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, phơng tiện truyền thông và

chính quyền.

Khi chúng ta xem xét đến những kinh nghiệm của ngời khác,

chúng ta sẽ xuất hiện những quan điểm/thái độ về những

điều này. Chúng ta sẽ đa ra những phán xét về việc mọi ngời

sống và c xử ra sao, và chính qua những phán xét nh thế

chúng ta hình thành nên những giá trị của riêng mình và phát

triển hành vi xã hội.

Những kinh nghiệm cá nhân của chúng ta cũng giúp chúng ta

hình thành nên giá trị riêng của chúng ta.

Một số thứ con ngời ta đánh giá cao:

Mối quan hệ tốt với gia đình

Tình bạn

Tình yêu

Thành công trong công việc và học vấn

Phật, Chúa, Thánh Alla, Khổng giáo và các thánh thần khác

Tự do

Hòa bình

Công lý

Sự giàu có

Sức khỏe dồi dào

Tự nhiênTài liệu tập huấn kỹ năng sống

UNICEF29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đọc chậm và có kiểm soát. Khi đưa ra câu hỏi hãy dừng lại một lát để các học viên có thời gian suy nghĩ về câu hỏi.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×