Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định lực tác dụng lên trục:

Xác định lực tác dụng lên trục:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bảng 2.1 : Thơng số bộ truyền xích

Thơng sốBánh dẫnBánh bị dẫnKhoảng cách trục(aw)751 mmBước xích (p)25,4 mmSố mắt xích (x)110Chiều dài xích (L)L = x.p = 2794 mmLực tác dụng lên trục( Fr)5325,7 NVận tốc trung bình (v)

Số răng (z)

Đường kính vòng chia (d)

Đường kính vòng đỉnh (da)

Đường kính vòng đáy ( df)3,6 m/s

Z1 = 23Z2 = 74d1 = 187 mmd2 = 598 mmda1 = 198 mmda2 = 611 mmdf1 = 172 mmdf2 = 583 mmCHƯƠNG 3: TÍNH TỐN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Số liệu ban đầu :

Tổng thời gian làm việc , làm việc 3ca.

Cặp bánh răng cấp nhanh (bánh răng trụ răng nghiêng):

Tỷ số truyền

Số vòng quay trục I)Momen xoắn T

Cặp bánh răng cấp chậm (bánh răng trụ răng thẳng):

Tỷ số truyền

Số vòng quay trục II)Momen xoắn T

 Chọn vật liệu :

Do khơng có u cầu gì đặc biệt và theo quan điểm thống nhất hóa trong thiết kế, ở

đây chọn vật liệu cho các cặp bánh răng như nhau :

- Theo bảng 6.1, trang 92, [1] ta chọn :

- Bánh nhỏ (bánh chủ động): thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 241…285 có , .

- Bánh lớn (bánh bị động): thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB 192…240 có

,.

 Xác định ứng suất cho phép :

Theo bảng 6.2, trang 94, [1] với thép 45 được tôi cải thiện đạt độ rắn HB 180…350,ta có:

, SH =1,1 , = 1,8HB , SF = 1,75

Chọn độ rắn của bánh nhỏ HB1 = 250 HB,độ rắn của bánh lớn HB2 = 240 HB. Khi đó:- Số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở : (Cơng thức 6.5 trang 93, [1] )= 4.106-Số chu kì thay đổi ứng suất tương đương :

Trường hợp bộ truyền làm việc với tải trọng thay đổi nhiều bậc thì áp dụng các công

thức. Theo công thức 6.7 trang 93,[1], ta có:

Trong đó : - c, , , lần lượt là số lần ăn khớp trong một vòng quay, mơmen xoắn, số

vòng quay, tổng số giờ làm việc ở chế độ I của bánh răng đang xét.

Theo công thức 6.8 trang 93,[1],ta có :

Trong đó: là bậc của đường cong mỏi khi thử về uốn, khi độ rắn mặt răng HB ≤ 350.Ta thấy nên chọn để tính tốn.

Suy ra:

-Ứng suất tiếp cho phép :

Theo cơng thức 6.1a trang 93,[1],ta có :Với cấp nhanh sử dụng răng nghiêng, do đó theo công thức 6.12 :

-Ứng suất uốn cho phép :

Theo công thức 6.2a, trang 93, [1] ta có (do quay 1chiều);-Ứng suất tải cho phép :I. TÍNH TỐN CẶP BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG CẤP NHANH :

1. Xác định sơ bộ khoảng cách trục :

 Theo công thức 6.15a, trang 96, [1] :Với :

-Ka = 43: hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng (tra bảng-6.5, trang 96, [1])

= 58929,7 Nmm , Momen xoắn trên trục bánh chủ động

; (bảng 6.6)

KHβ : trị số phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng, với bảng

6.7, trang 98, [1]=> Chọn khoảng cách trục .

2. Xác định các thông số ăn khớp:

 Xác định môđun :

- Theo cơng thức 6.17 trang 97,[1],ta có :-Theo bảng 6.8, trang 99, [1] chọn mô đun

Xác định số răng, góc nghiêng β và hệ số dịch chỉnh x :

Chọn sơ bộ góc nghiêng răng

Cơng thức 6.31, trang 103, [1] số bánh răng nhỏ :Ta chọn:-Số bánh răng lớn :Ta chọn

-Do đó tỷ số truyền thực:Ta có :

-unhzt = z1 + z2 = 108 răng

Theo công thức 6.32 trang 103,[1],ta có góc nghiêng răng:cosβ = zt/(2.aw1 )= 2.106/2.125 = 0,86

Suy ra : β = 30,68o

Như vậy nhờ có góc nghiêng β của răng, ở đây không cần dịch chỉnh để đảm bảo khoảng

cách trục cho trước.

3. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc:

 Công thức 6.33, trang 105, [1] ứng suất tiếp xúc trên mặt răng của bộ truyền:

Trong đó :

-: hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp (bảng 6.5, trang 96, [1])

: hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc (cơng thức 6.34, trang 105, [1])Với:

+ Theo 6.35,ta có : tgβb = cosαttagβ = cos22,94.tag30,68 = 0,55 => βb = 28,81o

( là góc profin răng và là góc ăn khớp :

αt = αtw =arctg(tagα/cosβ) =arctg(tg20/0,86) = 22,94o

- Bề rộng vành răng : mm

+ Theo 6.37, ta có hệ số trùng khớp dọc:

- Do đó theo 6.36, ta có hệ số kể đến sự trùng khớp của răng:

Zε = = = 0,82

+ Theo cơng thức 6.38b, ta có hệ số trùng khớp ngang :

- KH : hệ số tải trọng khi tính tiếp xúc

(cơng thức 6.39, trang 106, [1])

+ KHβ = 1,07 :hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành

răng (bảng 6.7, trang 98, [1])Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định lực tác dụng lên trục:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×