Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phụ Lục 1:

Trường Đại học Thương MạiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM

(Đề tài: Quy trình giao hàng phích cắm điện xuất khẩu sang thị trường

Hàn Quốc bằng đường biển của công ty TNHH Volex )

Sinh viên thực hiện: Đồn Thanh Tùng

Lớp hành chính : K43E3Kính gửi: Ơng (Bà)........................................................................................37Trường Đại Học Thương Mại xin trân trọng cảm ơn quý công ty đã tiếp nhận

sinh viên năm cuối của trường đến thực tập tốt nghiệp tại quý công ty và tạo mọi

điều kiện thuận lợi cho sinh viên hoàn thành tốt giai đoạn thực tập tổng hợp ban

đầu.

Trên cơ sở thông tin đã được thu thập và xử lý qua giai đoạn thực tập tổng

hợp, sinh viên đã lựa chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp

Để giúp cho quá trình nghiên cứu chuyên đề của sinh viên bám sát tình hình

và đáp ứng các yêu cầu thực tế của q cơng ty, kính đề nghị Ơng (Bà) vui lòng

cho biết một số thơng tin sau:

A. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN:

1. Họ và tên:....................................................................................................

2. Lĩnh vực chuyên môn:................................................................................

3. Thâm niên công tác:....................................................................................

4. Chức vụ:......................................................................................................

5.Số ĐT:.........................................................................................................

6.E-mail:.........................................................................................................

B. Phần trắc nghiêm.

Xin Ơng( Bà) cho biết trong quy trình giao hàng phích cắm điện xuất

khẩu sang thị trường Hàn Quốc bằng đường biển thì những khâu sau đây mức độ

hồn thành nghiệp vụ như thế nào?

Mức độ tác động tương đương với mức điểm như sau : Rất tốt (4); Tốt (3);

Đạt u cầu (2); Còn thiếu sót (1),

Các chỉ tiêuMức độChuẩn bị hàng hóa

Tổ chức chuyên chở và ký hợp đồng vận tải

Làm thủ tục Hải Quan và các chứng từ xuất khẩu

Đóng gói hàng vào container

Giao nhận hàng với hãng tàu và lấy B/L

Thông báo cho người mua về kết quả giao hàng

Thanh tồn cước phi và chi phí khác38Giám sát quá trình vận chuyển và ghi nhận tổn

thất nếu có ( khiếu nại)

Hồn thành bộ chứng chứng từ thanh tốn

C. Phần câu hỏi cá nhân

1. Ơng (Bà) có thể cho biết : Trong cơng tác quy trình giao hàng phích cắm

điện xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc bằng đường biển gặp những hạn chế ?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Ông (Bà) có gợi ý gì cho sinh viên để giải quyết những hạn chế đã

nêu ở trên?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ông (Bà)!

Phụ Lục 2:

CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA

Câu 1: Theo ông (bà) hiện nay công ty có cần bổ sung thêm nhân viên vào

bộ phận xuất nhập khẩu khổng ?

Câu 2: Ơng (bà) vui lòng cho một số rủi ro mà công ty gặp phải trong cơng

tác quy trình giao hàng phích cắm điện xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc bằng

đường biển?

Câu 3: Khi xảy ra những rủi ro đó cơng ty thường làm gì để khắc phục hậu

quả xảy ra ?

Câu 4: Ơng (bà) vui lòng cho biết những thành cơng và hạn chế còn tồn tại

của cơng ty trong cơng tác quy trình giao hàng phích cắm điện xuất khẩu sang thị

trường Hàn Quốc bằng đường biển?

Câu 5: Theo ông (bà), trong các khâu của cơng tác quy trình giao hàng phích

cắm điện xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc bằng đường biển, khâu nào quan

trọng nhất? Vì sao?39MỤC LỤCTĨM LƯỢC.............................................................................................................................1

LỜI CẢM ƠN..........................................................................................................................2

Danh sơ đồ, bảng biểu :..........................................................................................................3

Danh mục từ viết tắt:.............................................................................................................4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI..................................................5

1.1 Tình cấp thiết của đề tài nghiên cứu..........................................................................5

1.2 Xác lập và tuyên bố trong đề tài...................................................................................6

1.3 Mục tiêu nghiên cứu:.....................................................................................................6

1.4 Phạm vi nghiên cứu........................................................................................................6

1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung nghiên cứu của đề tài ........................6

1.5.1 Khái niệm và những đặc điểm cơ bản, phân loại của giao nhận trong hoạt

động ngoại thương :................................................................................................................6

1.5.2 Nội dung nghiên cứu quy trình giao hàng xuất khẩu ..........................................840CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO HÀNG PHÍCH CẮM ĐIỆN

XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA

CÔNG TY TNHH VOLEX.................................................................................................13

2.1 Phương pháp nghiên cứu và thu thập dữ liệu : 2.1.1 Phương pháp thu thập

dữ liệu sơ cấp :......................................................................................................................13

2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp:.................................................................14

2.2 Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố mơi trường đến

vấn đề nghiên cứu:..............................................................................................................14

2.2.1 Tổng quan về công ty TNHH Volex..........................................................................14

2.2.2 Mơi trường bên trong.................................................................................................15

2.2.3. Mơi trường bên ngồi cơng ty.................................................................................16

2.3 Thực trạng quy trình giao hàng phích cắm điện xuất khẩu sang thị trường

Hàn Quốc bằng đường biển của công ty TNHH Volex...............................................18

2.3.1 Chuẩn bị hàng hóa......................................................................................................19

2.3.2 Tổ chức chuyên chở và ký hợp đồng vận tải...…………………………………..19

2.3.3 Làm thủ tục hải quan và các chứng từ xuất khẩu..…………..……..…………..21

2.3.4 Đóng hàng vào container…………………………………………………………..22

2.3.5 Giao hàng với hãng tàu và lấy B/L…………...…………………………………..22

2.3.6 Thông báo cho người mua về kết quả giao hàng………………………………..23

2.3.7 Thanh tốn cước phí và chi phí khác………...…………………………………..24

2.3.8 Giám sát quá trình vận chuyển và ghi nhận tổn thất nếu có khiếu nại .……..24

2.3.9 Hồn thành bộ chứng từ thanh toán……………………………………….……..25

CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN

THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG PHÍCH CẮM ĐIỆN XUẤT KHẨU SANG

THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH

VOLEX....................................................................................................................................27

3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu :...........................................................27

3.1.1 Những thành tựu đạt được.........................................................................................27

3.1.2 Những vấn đề còn tồn tại...........................................................................................27413.2. Một số đề xuất, và kiến nghị nhằm hồn thiện quy trình giao hàng phích

cắm điện xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc bằng đường biển của cơng ty

TNHH Volex..........................................................................................................................27

3.2.1 Một số đề xuất nhằm hồn thiện quy trình giao hàng phích cắm điện xuất

khẩu sang thị trường Hàn Quốc bằng đường biển của công ty TNHH Volex ...........28

3.2.2 Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước............................................33

KẾT LUẬN :.........................................................................................................................36

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................37

Phụ Lục 1...............................................................................................................................38

Phụ Lục 2 ..............................................................................................................................4042Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×