Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khi yêu cầu mua hàng của DN được nhà cung cấp chấp nhận thì nhà cung cấp sẽ giao hàng cho DN theo đúng hợp đồng. DN sẽ nhận được số hàng hóa mà mình đặt mua sau khi đã kiểm tra cả về số lượng cũng như chất lượng hàng hóa.

Khi yêu cầu mua hàng của DN được nhà cung cấp chấp nhận thì nhà cung cấp sẽ giao hàng cho DN theo đúng hợp đồng. DN sẽ nhận được số hàng hóa mà mình đặt mua sau khi đã kiểm tra cả về số lượng cũng như chất lượng hàng hóa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý-Thông tin vào: thông tin về mặt hàng nhà cung cấp chuyển đến theo yêu

cầu-Thông tin ra: Thông tin phản hồi của doanh nghiệp về hàng hóa, dịch vụ

của nhà CCCó thể có những thay đổi về mặt hàng nhập kho, thời gian nhập kho, số lượng,

chất lượng, chủng loại hàng nhập. Nhập kho

-Thông tin vào: số phiếu nhập, ngày nhập, địa điểm nhập, số đặt hàng, mã

cung cấp, kho nhập ..vv-Thông tin ra: Báo cáo nhập kho, phiếu nhập, tổng hợp hàng nhập kho. Gửi thông báo tới các bộ phận

-Thông tin vào: Báo cáo nhập kho, phiếu nhập, tổng hợp hàng nhập kho.-Thông tin ra: Thông tin phản hồi về các mặt hàng đã được đặt muaChức năng 3: Chấp nhận hóa đơn

Sau khi nhận hàng, nhà cung cấp sẽ gửi hóa đơn và hợp đồng cho DN để xác

định quyền sử dụng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Nhận hóa đơn

-Thơng tin vào: Số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế người

bán, số lượng, đơn giá, thành tiền …vv-Thơng tin ra: hóa đơn chứng từ gốc Đối chiếu hóa đơn

-Thơng tin vào: Số liệu kế tốn trên hóa đơn, chứng từ-Thơng tin ra: Phản hồi của kế toán về số liệu ghi trên hóa đơn chứng từ.Có thể xảy ra sai sót trên hóa đơn chứng từ với lượng hàng thực nhận. Chấp nhận hóa đơnNhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Mơn: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý-Thông tin vào: Mã hàng, mã nhà cung cấp, số hàng, đơn giá, thành tiền-Thông tin ra: Báo cáo công nợ, xác định thời hạn thanh tốn, phương thức

thanh tốn Theo dõi cơng nợ

-Thơng tin vào: Báo cáo công nợ, số dư công nợ, thời hạn thanh tốn-Thơng tin ra: u cầu thanh tốn khi đến hạn.Chức năng 4: Thanh tốn

Khi doanh nghiệp có đủ hồ sơ chứng từ, đủ hàng theo hợp đồng thì DN có nghĩa

vụ thanh tốn tiền hàng cho nhà cung cấp Nhận lệnh thanh tốn

-Thơng tin vào: Mã nhà CC, số hóa đơn, thời hạn thanh tốn , số tiền thanh

tốn, phương thức thanh tốn-Thơng tin ra: Lện duyệt thanh tốn Thanh tốn

-Thơng tin vào: Mã nhà CC, số hóa đơn, thời hạn thanh toán , số tiền thanh

toán, phương thức thanh tốn-Thơng tin ra: Số phiếu thanh tốn ( phiếu chi, giấy báo nợ) Chuyển chứng từ chi tiền cho các bộ phận

-Thông tin vào: Bộ phận xử lý chứng từ, lưu chứng từ-Thông tin ra: Báo cáo số dư cơng nợ, sổ theo dõi cơng nợ …vvNhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýIV. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU

IV.1. Các tác nhân ngoài

-Nhà cung cấp--Chu trình doanh thu-Bộ phận kiểm sốt hàng tồn kho-Chu trình chuyển đổi ( bộ phận sản xuất )-Các phòng banIV.2. Sơ đồ ngữ cảnhChu trình DT11Kiểm sốt HTK121Nhà cung cấp10

92Quản lý chu

trình37chi phí

46Chu trình chuyển

đổi5

Các phòng banNhóm 5- K6 HK1D821Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýGiải thích:

1: Đơn đặt hàng, yêu cầu mua hàng.

2: Mã hàng, chất lượng, số lượng, đơn giá, thành tiền.

3: Thông tin doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ.

4: Tiền

5: Phiếu yêu cầu mua hàng (của các phòng ban có liên quan)

6: Thơng tin phản hồi (từ bộ phận mua hàng)

7: Phiếu yêu cầu mua hàng (thay đổi, bổ sung một số mặt hàng)

8: Thông tin phản hồi (từ bộ phận mua hàng)

9: Phiếu yêu cầu mua hàng (bổ sung hàng) sau khi đã kiểm tra hàng tồn

kho

10: Thông tin phản hồi

11: Phiếu u cầu mua hàng

12: Thơng tin phản hồiNhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýIV.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

7

5

15

16Các bộ phận

khácĐẶT

HÀNGChu trình DT41

Bộ phận kiểm

sốt HTK2617Báo cáo

HTK3

ĐH thực

hiệnChu trình

chuyển đổi

NHẬN

HÀNGDM Nhà

CC8918

10

1411Nhà cung cấpCHẤP

THUẬN

19

Hóa đơn

hợp lệBáo cáo

cơng nợDanh mục

ngân hàng12

2113THANH

TỐN21Ngân hàng20LẬP SỔ

SÁCH,

BÁO

CÁO KẾ

TỐNNhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýGiải thích:

1: Phiếu u cầu bổ sung hàng.

2: Thơng tin phản hồi về đơn hàng mua.

3: Phiếu yêu cầu mua hàng và thông tin phản hồi về đơn hàng mua.

4: Phiếu yêu cầu mua hàng.

5: Thông tin phản hồi.

6: Đơn hàng mua.

7: Thông tin phản hồi về đơn hàng.

8: Hàng hóa.

9: Hàng hóa.

10: Hàng hóa.

11: Hóa đơn, chứng từ.

12: Dữ liệu thanh tốn.

13: Thơng tin mua hàng phải trả.

14: Thông tin đơn hàng mua.

15: Phiếu yêu cầu mua hàng bổ sung.

16: Thông tin phản hồi.

17: Đơn hàng mua.

18: Hàng hóa.

19: Chứng từ thanh tốn.

20. Tự động lên sổ sách

21. Dữ liệu thanh tốn qua ngân hàngNhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýIV.4. Sơ đồ dữ liệu mức dưới đỉnh

Báo cáo

HTKIV.4.1.Đặt hàngCác BP khácDanh mục

yêu cầu mua

hàng hợp lýNhận

yêu cầu

từ các

bộ

phận1Danh mục

yêu cầu mua5Lựa

chọn

nhà

CC7Nhà cung

cấpBP KS

HTK2

34CT doanh

thuCT chuyển

đổi

Danh mục

khách hàng6

8

Đơn đặt hàng

thực hiện10Gửi

đơn đặt

hàng

tới nhà

CC9Giải thích:

1: Phiếu yêu cầu mua hàng (từ các bp khác)

2: Phiếu yêu cầu bổ sung hàng (từ bp kiểm soát hàng tồn kho)

3: Phiếu yêu cầu mua hàng

4: Phiếu yêu cầu mua hàng.

5: Các phiếu yêu cầu được tập hợp và xử lý

6: Chọn nhà cung cấp đã chọn.

8: Thông tin về nhà cung cấp.

9: Thông tin về đơn đặt hàng tới bp KSHTK, CTDT, CT chuyển đổi.

10: Thông tin đơn hàng tới các bp khác.

Nhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýIV.4.2.Nhận hàng

Kiểm tra

hàng1Nhà cung cấp23Danh mục mã

hàng nhậpNhập khoBP khácCT doanh thu

47Danh mục kho

hàngBP kiểm sốt

1: HTK

ThơGửi thơng

báo tới các

bộ phận56CT chuyển đổi

8Giải thích:

1: Thơng tin hàng hóa.

2: Thơng tin phản hồi.

3: Hàng hóa đã nhận.

4: Hàng hóa nhập kho đủ.

5: TT tới CT doanh thu.

6: TT tới CT chuyển đổi.

7: TT tới các BP khác.

8: TT tới BP kiểm sốt HTK.Nhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản LýIV.4.3.Chấp nhận hóa đơnNhà cung cấp1

2Nhận

hóa đơn3Danh

Danh mục

mục hóa

hóa

đơn

đơn hợp

hợp lệ

lệDanh

Danh mục

mục

khách

khách hàng

hàngĐối chiếu

hóa đơn

Danh

Danh mục

mục

hàng

hàng hóa

hóa4Báo cáo

cơng nợChấp

nhận hóa

đơn

5Theo dõi

phải trảGiải thích:

1: Gửi hóa đơn

2: Thơng tin phản hồi.

3: Hóa đơn, chứng từ.

4: Hóa đơn, chứng từ.

5: Chứng từ thanh tốn.

6: Dữ liệu thanh tốnNhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Mơn: Hệ Thống Thơng Tin Quản LýIV.4.4.Thanh tốnNhà cung cấpNhận Lệnh

Thanh

ToánBan lãnh đạoDữ liệu ngân hàng231Ngân hàngThanh toán

HĐ,CT hợp lệ

Phiếu chiBộ phận khác4Chuyển CT

chi tiền cho

các BP68

CT Doanh thu79

5BP KSHTKBáo cáo cơng nợCT chuyển

đổiSổ sách báo

cáo tài

chínhGiải thích:

1: Duyệt Thanh Toán

2: Tiền.

3: Tiền.

4: Chứng từ thanh toán.

5: HĐ, CT.

6: HĐ, CT.

7: HĐ, CT.

8: HĐ, CT.

Nhóm 5- K6 HK1D21Bài Thảo Luận Môn: Hệ Thống Thông Tin Quản Lý9: HĐ, CT.Nhóm 5- K6 HK1D21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khi yêu cầu mua hàng của DN được nhà cung cấp chấp nhận thì nhà cung cấp sẽ giao hàng cho DN theo đúng hợp đồng. DN sẽ nhận được số hàng hóa mà mình đặt mua sau khi đã kiểm tra cả về số lượng cũng như chất lượng hàng hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x