Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị mua hàng của doanh nghiệp

Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị mua hàng của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại1.1.3. Kế hoạch mua hàng

Kế hoạch mua hàng :là sản phẩm của quá trình lập kế hoạch mua hàng.Kế hoạch

mua hàng chứa đựng thông tin về nhu cầu, phương án và ngân sách mua hàng.Nhằm

đạt được mục tiêu và chính sách mua hàng của doanh nghiệp.

(Theo PGSTS Lê Quân,PGSTS Hoàng Văn Hải, năm 2010,giáo trình quản trị

tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, trường ĐH Thương Mại)

1.1.4. Lập kế hoạch mua hàng

Lập kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp là quá trình xác định một hệ thống

các chỉ tiêu của nhu cầu mua hàng, xác định các chính sách mua hàng và xây dựng các

phương án mua hàng.

1.1.5. Nhu cầu mua hàng

Nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp là danh sách các hàng hóa, dịch vụ mà các

doanh nghiệp cần mua trong một chu kì sản xuất kinh doanh nhất định. Nhu cầu mua

hàng của doanh nghiệp bao gồm hai nhóm chính: nhóm nhu cầu phục vụ nhu cầu

khách hàng của doanh nghiệp, nhóm nhu cầu đáp ứng nhu cầu hoạt động hành chính

và vận hành của doanh nghiệp.

1.1.6. Mục tiêu mua hàng

Mục tiêu mua hàng là những kết quả mua hàng mà doanh nghiệp mong muốn

đạt được trong và sau quá trình mua hàng trong một thời gian nhất định nào đó. Mục

tiêu mua hàng có thể là mục tiêu trước mắt hay mục tiêu lâu dài mà công ty cố gắng

thực hiện. Tuy vậy, mục tiêu mua hàng phải phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu kinh

doanh của doanh nghiệp trong từng giai đoạn.

1.1.7. Phương án mua hàng

Phương án mua hàng là một tài liệu cần thiết đảm bảo sự thành công cho hoạt

động mua hàng. Phương án mua hàng được xây dựng trên cơ sở chính sách và kế

hoạch mua hàng của doanh nghiệp, thường được thể hiện dưới hình thức bản mơ tả

hàng hóa cần mua, hay phương án mua hàng chi tiết…

1.1.8. Ngân sách mua hàng

Ngân sách mua hàng là bảng kê chi tiết tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ cần mua

cũng như các khoản chi phí cần thiết đề mua hàng hóa đó.

13

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệp

1.2.Đại học Thương MạiCác nội dung chủ yếu của công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của doanh

nghiệp1.2.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng

1.2.1.1.Nội dung kế hoạch mua hàng

Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thường được xây dựng theo tháng, quý,

năm, theo mặt hàng, theo đơn vị mua hàng.Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp

thường được phân chia thành hai nhóm chính:Kế hoạch mua hàng phục vụ cho nhu

cầu bán ra của doanh nghiệp và kế hoạch mua hàng đáp ứng nhu cầu vận hành của

doanh nghiệp .

Cụ thể, kế hoạch mua hàng có các nội dung chủ yếu sau:• Mặt hàng cần mua (mua cái gì?)

Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thương mại cần xác định rõ trong thời

gian tới để đáp ứng nhu cầu mua hàng cần phải mua các mặt hàng gì:Tên mặt hàng,

mã hiệu, các tiêu chuẩn thông số kĩ thuật của mặt hàng giúp phản ánh, định hình mặt

hàng cần mua. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần phải xác định các mặt hàng cần mua

là mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng truyền thống hay những sản phẩm dịch vụ

mới ,mặt hàng đó có nguồn cung ứng nội địa hay ngoại nhập.Để từ đó doanh nghiệp

có những động thái thích hợp giúp hoạt động mua hàng đạt hiệu quả.

• Số lượng hàng mua (mua bao nhiêu?)

Kế hoạch mua hàng cần làm rõ những mặt hàng cần mua sẽ được mua với số

lượng bao nhiêu? Một số trường hợp doanh nghiệp tiến hành mua hàng theo lơ lớn và

có định mức dự trữ lớn hoặc có thể mua theo nhu cầu với định mức dự trữ nhỏ. Một sô

doanh nghiệp áp dụng mức dự trữ bằng không. Thông thường doanh nghiệp cố gắng

mua hàng với mức dự trữ thấp nhất nhằm tiết kiệm chi phí dự trữ, tránh các rủi ro do nhu

cầu thị trường thay đổi hoặc giá cả có thể giảm.

• Hình thức mua hàng ( mua như thế nào?)

Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp cũng cần làm rõ hình thức mua hàng

được áp dụng. Có nhiều hình thức mua hàng, doanh nghiệp có thể lựa chọn cho mình

những hình thức mua hàng như sau:14

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại+ Mua theo đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng yêu cầu cụ thể về hàng hóa, dịch vụ do

người mua hàng lập và gửi cho nhà cung cấp theo nội dung chào hàng và báo giá của

nhà cung cấp trước đó.

+ Mua theo hợp đồng mua hàng: Hợp đồng mua hàng quy định chặt chẽ quyền

lợi và nghĩa vụ của hai bên mua bán và là bước đi tiếp theo sau khi đàm phán và

thương lượng mua hàng.

+ Mua kí gửi: Đây là hình thức mua mà một cá nhân hay doanh nghiệp nhờ

doanh nghiệp bán giúp một lơ hàng nào đó. Khi mua hàng kí gửi, doanh nghiệp sẽ tiến

hành thanh toán với nhà cung cấp sau khi hàng hóa được bán. Trong trường hợp khơng

bán được hàng doanh nghiệp có thể gửi trả lại hàng nhà cung cấp.

+ Chọn mua: Chọn mua là việc doanh nghiệp tiến hành mua hàng không đặt

trước với nhà cung cấp.

+ Mua qua đại lý: Doanh nghiệp sử dụng các đại lý để thu mua hàng hóa. Hình

thức này áp dụng với những mặt hàng không tập trung và không thường xuyên.

+ Liên doanh liên kết tạo nguồn hàng: Doanh nghiệp chủ động phát huy lợi thế

của mình để liên kết với các doanh nghiệp khác tạo nguồn hàng ổn định và kiểm sốt

chất lượng hàng hóa.

• Giá mua dự tính

Kế hoạch mua hàng cũng cần phải dự trù về mức giá mà doanh nghiệp có thể

mua với từng mặt hàng. Mức giá dự tính được xác định dựa vào mức giá đầu vào đối

với loại hàng hóa đó và mức giá chào bán của nhà cung cấp…

• Thời điểm mua hàng (khi nào mua?)

Doanh nghiệp sẽ quyết định mua hàng theo phương pháp đúng thời điểm(JustIn- Time) hay mua hàng vào các thời điểm khác nhau. Mua đúng thời điểm đi liền với

việc chia nhỏ số lượng hàng mua. Nó cho phép giảm chi phí dự trữ, tuy nhiên nó chứa

đựng nguy cơ bất ổn về nguồn hàng.

• Nhà cung cấp dự tính

Trong kế hoạch mua hàng doanh nghiệp cũng cần chỉ ra một bản danh sách các

nhà cung cấp có khả năng thỏa mãn nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp. Trong đó chỉ

rõ đâu là nhà cung cấp truyền thống, đâu là nhà cung cấp mới để từ đó có các phương

án triển khai mua hàng phù hợp.

15

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại• Ngân sách mua hàng

Khi lập kế hoạch mua hàng cần chỉ rõ để thực hiện kế hoạch đó phải bỏ ra

những khoản chi phí nào? Mục tiêu mua hàng lúc nào cũng hướng vào số lượng, chất

lượng nhưng cũng cần đảm bảo hiệu quả kinh tế là tối ưu.

1.2.1.2.Các căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng

Để xây dựng một kế hoạch mua hàng hoàn chỉnh doanh nghiệp cần căn cứ vào:• Căn cứ vào giá trị hàng mua

Doanh nghiệp có kế hoạch mua hàng khác nhau với từng loại hàng hóa khác

nhau tùy theo mức độ quan trọng của giá trị hàng mua. Hàng mua có giá trị càng cao thì

kế hoạch mua hàng cần xác định cụ thể chi tiết. Các doanh nghiệp thường sử dụng

nguyên lý Pareto để phân chia hàng hóa, dịch vụ của mình.

• Căn cứ vào mức độ rủi ro trong mua hàng

Kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp còn phụ thuộc vào mức độ rủi ro khi mua

hàng. Rủi ro trong mua hàng càng cao, doanh nghiệp càng cần phải quan tâm sát sao

đến công tác mua hàng để giảm thiểu rủi ro. Trong trường hợp này, doanh nghiệp

thường mua hàng số lượng ít hơn, ưu tiên nhà cung cấp truyền thống, quy trình phân

tích đánh giá chặt chẽ, sự giám sát cả quản lý cấp cao chặt chẽ hơn.

Rủi ro trong mua hàng cao hay thấp được xác định dựa trên cơ sở phân tích các

yếu tố gây trở ngại cho quá trình mua hàng của doanh nghiệp. Các yếu tố này có thể

đến từ bên trong hoặc bên ngồi doanh nghiệp.

Ví dụ: rủi ro đến từ nhà cung cấp có nguy cơ phá sản của nhà cung ứng, khoảng

cách địa lý của nguồn hàng, nhà cung cấp có sức ép lớn, hay mức độ liên kết giữa các

nhà cung cấp, các yếu tố pháp luật liên quan…

• Căn cứ vào tình hình thị trường

Tình hình thị trường là căn cứ quan trọng trong xây dựng kế hoạch mua hàng.

Để tiến hành phân tích thị trường, doanh nghiệp tiến hành thu thập các thông tin liên

quan đến cung và cầu trên thị trường, xu hướng biến động của nhu cầu và cung ứng, vị

thế của nhà cung cấp, các yếu tố pháp lý, các quy trình, các hệ tiêu chuẩn hiện hành…

• Các căn cứ khác16

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệp

-Đại học Thương MạiKế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: là căn cứ quan trọng nhất để xây dựng kế

hoạch mua hàng, cụ thể là xác định nhu cầu mua hàng. Với doanh nghiệp thương mại

kế hoạch mua hàng được xây dựng chủ yếu dựa trên kê hoạch bán hàng và kế hoạch-dự trữ.

Khả năng tài chính của doanh nghiệp: là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch mua

hàng. Yếu tố này ảnh hưởng đến công tác lập kế hoạch mua hàng trên một số phương

diện: Số lượng hàng mua và số lượng hàng hóa dự trữ ;chủng loại, mẫu mã hàng hóa-và dịch vụ ;thời điểm mua hàng

Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ. Với mỗi sản phẩm và dịch vụ, kế hoạch mua hàng

được xác định mang tính đặc thù riêng: tính thời vụ, tính thời trang, tính kỹ thuật và-tính cơng nghệ cao, tính mới mẻ đối với doanh nghiệp.

Khả năng dự trữ của doanh nghiệp: ảnh hưởng đến số lượng hàng hóa cần mua. Ngày

nay, thơng thường các doanh nghiệp áp dụng mức dự trữ hàng hóa bằng khơng nhằm

giảm thiểu chi phí bảo quản. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phân phối thường chú trọng-mua hàng nhiều để tận dụng các ưu đãi thời điểm trên thị trường.

Những điều kiện pháp lý tiêu chuẩn hiện hành: Những quy định về pháp lý có ảnh

hưởng đến các yếu tố thuộc về điều kiện vận hành của sản phẩm, cũng như đến chi phí

liên quan đến triển khai mua hàng. Thơng thường quy định về bảo vệ mơi trường, văn

hóa có ảnh hưởng lớn nhất đến công tác mua hàng. Thủ tục chuyển nhượng, thủ tục

hải quan, thuế ảnh hưởng đến thời gian giao hàng và chi phí mua hàng.1.2.2. Xác định nhu cầu mua hàng.

1.2.2.1.Quy trình xác định nhu cầu mua hàng.

Quy trình xác định nhu cầu mua hàng cụ thể hố chính sách mua hàng của

doanh nghiệp. Với doanh nghiệp thương mại, nhu cầu mua hàng được xác định theo

nhóm sản phẩm chú trọng đến nét đặc trưng của từng nhóm. Có ba quy trình cơ bản để

xác định nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp.

+ Dưới – Trên (Down- Top): Các đơn vị bộ phận trong doanh nghiệp chủ động

đưa xác định và đề xuất nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cần mua. Chuyển lên cấp trên

tổng hợp và lên danh mục hàng hóa, dịch vụ cần mua cho tồn doanh nghiệp trong

từng thời kì.17

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại+ Trên - dưới – trên(Top- Down- Top): Cấp doanh nghiệp đề xuất các loại hàng

hoá dịch vụ cần mua, đưa xuống các bộ phận để tham khảo ý kiến các đơn vị kinh

doanh và ra quyết định mua.

+ Trên - dưới (Top- Down): Cấp trên sẽ gợi ý các hàng hoá cần mua sau đó bên

dưới sẽ quyết định cần và nên mua loại hàng hoá, dịch vụ nào.

1.2.2.2.Nội dung xác định nhu cầu mua hàng Xác định nhu cầu mua hàng thông thường:

Nhu cầu mua hàng được xác định trước hết là căn cứ vào nhu cầu sản xuất và

bán ra của doanh nghiệp. Ví dụ với doanh nghiệp TM thường dựa vào công thức cân

đối sau để xác định nhu cầu mua hàng:

M + Dđk = B + Dck

Trong đó:

M – lượng hàng cần mua vào trong toàn bộ kỳ kinh doanh;

B – lượng hàng cần bán ra trong kì;

Dđk – lượng hàng hóa tồn kho đầu kì

Dck – lượng hàng dự trữ cuối kì (kế hoạch)

Từ đó, nhu cầu cần mua (nhập vào) trong kì như sau:

M = B + Dck – Dđk

 Xác định nhu cầu mua một số mặt hàng dịch vụ đặc thù:

+ Xác định nhu cầu mua bao bì, tem nhãn mác:

Nhu cầu về bao bì hàng hóa được xác định tỉ lệ thuận với số lượng hàng hóa bán

ra. Tùy theo nhu cầu mua hàng hóa, doanh nghiệp sẽ xác định nhu cầu mua bao bì.

Thơng thường với doanh nghiệp thương mại bao bì được chia làm hai nhóm: bao bì

dùng chung cho các sản phẩm như túi hộp đựng, bao bì riêng cho từng loại sản phẩm.

+Xác định nhu cầu mua sở hữu trí tuệ và nhượng quyền thương mại

Doanh nghiệp cần chú ý đến ba phương diện,đó là: phương diện tài chính

,phương diện chiến lược, phương diện tác nghiệp.Đồng thời, doanh nghiệp cần làm rõ

những rủi ro có thể như sự phụ thuộc vào nhà cung ứng,những ràng buộc pháp lý…

+ Xác định nhu cầu mua hàng gia công:

Xác định nhu cầu mua hàng thông qua gia công thực chất là quá trình lên

phương án gia cơng. Th gia cơng được tiến hành thông qua hợp đồng gia công. Theo

18

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mạiđó quy định rõ về vấn đề nguyên liệu và làm rõ các điều khoản chi tiết sau: Phương án

sản phẩm, phương án giá thành, kiểm định chất lượng, thanh toán, chuyển giao cơng

nghệ trong gia cơng và sở hữu trí tuệ.

1.2.3. Xác định mục tiêu và phương án mua hàng

1.2.3.1.Xác định mục tiêu mua hàng

Mục tiêu mua hàng của doanh nghiệp bao gồm:

- Mục tiêu về chất lượng hàng mua.

- Mục tiêu về đảm bảo thời hạn giao hàng

- Mục tiêu đảm bảo chi phí mua hàng là thấp nhất.

- Mục tiêu đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu các rủi ro trong mua hàng.

Ngồi ra mua hàng còn có các mục tiêu khác như:

- Mục tiêu thu nhập thông tin thị trường thông qua các nhà cung cấp

- Mục tiêu huy động được tín dụng từ phía nhà cung cấp

- Mục tiêu tạo ra những nguồn hàng khác biệt với đối thủ cạnh tranh

- Mục tiêu tăng tính chủ động và kiểm soát được đầu vào của doanh nghiệp

- Mục tiêu thiết lập các quan hệ đối tác lâu dài với nhà cung cấp…

1.2.3.2. Xác định phương án mua hàng

Phương án mua hàng được xây dựng dựa trên cơ sở chính sách và kế hoạch mua

hàng của doanh nghiệp . Phương án mua hàng phải đảm bảo chi tiết, nhưng cũng

khơng cứng nhắc để đảm bảo tính linh hoạt trong công tác mua hàng.

Phương án mua hàng thường được xây dựng cho từng thương vụ mua hàng hoặc

cho một chu kỳ ngắn. Phương án mua hàng là một tài liệu rất cần thiết đảm bảo sự

thành công cho hoạt động mua hàng cảu doanh nghiệp .

Phương án mua hàng trên thực tế có thể được thể hiện dưới nhiều hình thức

khác nhau như:

-Bản mơ tả những hàng hóa cần mua: chỉ rõ một số đặc tính của sản phẩm dịch

vụ mà doanh nghiệp có nhu cầu;

-Phương án chi tiết: bao gồm những dự tính nhằm triển khai khi mua hàng hóa

dịch vụ, giúp doanh nghiệp nhanh chóng quyết định sẽ mua hàng gì, ở đâu, số lượng

bao nhiêu…

19

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiMột phương án mua hàng phải làm cụ thể hoá các nội dung sau: mục tiêu mua

hàng; tên loại sản phẩm, dịch vụ cần mua ;quy cách tiêu chuẩn sản phẩm và dịch vụ ;

số lượng từng loại sản phẩm và dịch vụ;thời hạn giao hàng; thời hạn thanh toán ;các

điều kiện về bảo hành, bảo trì ;đào tạo chuyển giao ;tài liệu đi kèm ;sở hữu trí tuệ ;một

số địa chỉ nhà cung ứng có thể…

1.2,4. Xác định ngân sách mua hàng

Doanh nghiệp cần xác định tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ cần mua và dự trù các

khoản chi phí cần thiết để mua hàng, thông thường các khoản chi phí bao gồm các

khoản chính sau: Tên hàng chi trả cho nhà cung ứng, chi phí vận chuyển hàng mua, chi

phí bảo hiểm hàng mua, chi phí lưu kho, thuế, lệ phí khác trong mua hàng, chi phí

nhân sự mua hàng,chi phí hoa hồng trong mua hàng, chi phí văn phòng phẩm,chi phí

điện thoại, internet…

(PGSTS Lê Qn và PGSTS Hồng Văn Hải, năm 2010, giáo trình quản trị tác

nghiệp thương mại, NXB Thống Kê)

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch mua hàng của

doanh nghiệp

1.3.1. Các nhân tố bên trong

• Mục tiêu chiến lược kinh doanh: là kết quả cụ thể của doanh nghiệp cần đạt được khi

thực hiện chiến lược. Chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và

phát triển của doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp thấy rõ được hướng đi, kế hoạch,

mục đích của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội và tạo được

lợi thế cạnh tranh, nhìn rõ thách thức để tìm giải pháp tháo gỡ. Nếu doanh nghiệp đưa

ra chiến lược kinh doanh đúng đắn thì sẽ tạo thuận lợi cho công tác xây dựng kế hoạch

mua hàng của doanh nghiệp.

• Chính sách sản phẩm: mục tiêu chính sách sản phẩm là nâng cao khả năng bán sản

phẩm,tạo điều kiện sinh lời,nâng cao uy tín và sức cạnh tranh cho sản phẩm.Một chính

sách sản phẩm hợp lý sẽ đem lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp

có thể phát triển thành cơng hay khơng là nhờ vào chính sách sản phẩm của mình.

Chính sách sản phẩm cho ta thấy cơ cấu sản phẩm để có hướng ưu tiên trong việc mua

mặt hàng nào, bán hàng mặt hàng nào, số lượng, chất lượng sản phẩm sao cho phù

hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong hiện tại.

20

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mại• Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật: đây là cơ sở phản ánh thực lực của doanh nghiệp ,là

nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua hàng của công ty. Điều kiện cơ sở vật

chất kỹ thuật tốt,hiện đại thì đó là tiền đề để tạo lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp

nhằm thu hút khách hàng, tăng sức cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh.Đồng thời,sẽ

tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho hoạt động sản xuất, mua hàng và dự trữ của

doanh nghiệp.

• Khả năng tài chính của doanh nghiệp: Là điều kiện tiền đề vật chất cho mọi hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là trong mua hàng ,cần phải dự trù

được mức chi phí là bao nhiêu để doanh nghiệp có thể tiến hành mua hàng một cách

thuận lợi và hợp lý nhất. Đây là nhân tố cơ bản quan trọng ảnh hưởng đến công tác xây

dựng kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thương mại. Nếu khả năng tài trợ tài chính

cho hoạt động mua hàng kịp thời đầy đủ thì hoạt động mua hàng đươc tiến hành một cách

nhanh chóng, thuận lợi. Nếu khả năng tài chính, huy động vốn còn hạn chế, doanh nghiệp

có thể bỏ lỡ đi nhiều cơ hội tốt.

• Nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Nhà quản trị có vai trò quyết định đến sự thành

cơng hay thất bại của q trình mua hàng.Còn trình độ của đội ngũ nhân viên trong

công tác xây dựng kế hoạch mua hàng ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng, chất lượng

và chi phí mua hàng. Trong hoạt động mua hàng của doanh nghiệp hành vi mua hàng

dễ sai lầm nhất là mua hàng,vì vậy nếu doanh nghiệp có được những cán bộ quản lý

cũng như nhân viên mua hàng giỏi ,có hiểu biết sâu rộng về hàng hố mà mình được

giao, nắm bắt được mục tiêu chiến lược kinh doanh, có khả năng phân tích những ảnh

hưởng của thị trường, có kinh nghiệm, nắm bắt được chính sách kinh tế, pháp luật của

nhà nước về mặt hàng được giao thì việc lập kế hoạch mua hàng sẽ cụ thể và chi tiết

hơn rất nhiều và chắc chắn công tác mua hàng sẽ luôn đạt hiệu quả cao.

1.3.2. Các nhân tố bên ngồi

• Nhà cung cấp: Đây là yếu tố khách quan ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả mua hàng và

việc xây dựng kế hoạch mua hàng, vì nếu lựa chọn nhà cung cấp khơng tốt thì khi xây

dựng kế hoạch mua hàng rất có nhiều hạn chế, điều này làm ảnh hưởng rất lớn tới khả

năng mua của doanh nghiệp

• Đối thủ cạnh tranh: Đây là nhân tố có ảnh hưởng lớn đến mua hàng trong doanh

nghiệp ở cả hoạt động mua và bán. Đối thủ cạnh tranh trong mua hàng thường sử dụng

giá để mua được hàng, chính vì vậy khi lập kế hoạch chi tiết doanh nghiệp phải chú ý

21

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương Mạiđến vấn đề giá cả, có khả năng nâng giá lên nhưng vẫn phải đảm bảo ở mức có lãi thì

doanh nghiệp mới có thể tồn tại và phát triển lâu dài.

Nhu cầu thị trường và khách hàng: Nhu cầu của khách hàng là mục tiêu để doanh

nghiệp xây dựng kế hoạch mua hàng ,làm thước đo thành cơng cho mọi hoạt động.Vì

vậy doanh nghiệp mua hàng hay xây dựng kế hoạch mua hàng phụ thuộc nhiều vào sự

thay đổi về nhu cầu của khách hàng cũng như nhu cầu thị trường.

Cơ quan quản lý nhà nước: mỗi doanh nghiệp đều hoạt động dưới sự kiểm soát của

các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương theo các chính sách, quy định, hiến

pháp và luật pháp. Do đó, các doanh nghiệp cần phải linh hoạt trong việc nắm bắt tình

hình những thay đổi nhất là các doanh nghiệp liên quan đến xuất nhập khẩu, vì khi đó

hoạt động kinh doanh liên quan đến các quy định luật pháp của mỗi nước một khác

nhau. Nếu các doanh nghiệp thương mại không quan tâm và nắm vững thì có thể ảnh

hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Các nhân tố khác: như tỷ giá hối đối, chính sách lãi suất, các chính sách tài khoá,

điều kiện tự nhiên, văn hoá, phong tục tập quán … đều có ảnh hưởng đến hoạt động

mua hàng của doanh nghiệp.22

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Khóa luận tốt nghiệpĐại học Thương MạiCHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY

DỰNG KẾ HOẠCH MUA HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN

QUỐC TẾ SƠN HÀ

2.1. Khái quát về CTCP Quốc tế Sơn Hà

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của CTCP Quốc tế Sơn Hà

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Tên giao dịch quốc tế: SON HA INTERNATIONAL CORPORATION

- Tên viết tắt: SONHA.,CORP

- Vốn điều lệ: 267.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu bảy tỷ đồng)

- Trụ sở chính: Lơ số 2 CN1 Cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, Xã Minh

Khai, Huyện Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: +84-4-62656566

- Fax: +84-4-62656588

- Email: support@sonha.com.vn

-Website :www.sonha.com.vn

-CTCP Quốc tế Sơn Hà được thành lập chính thức vào ngày 17/11/1998. Tiền

thân là Công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà được Sở Kế Hoạch đầu tư Hà Nội cấp giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 0103020425 ngày 30/10 /2007.

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ

 Chức năng: Sơn Hà cung cấp các sản phẩm thép không gỉ cơng nghiệp và dân dụng có

chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hoá hoạt động đầu tư để mang lại cho khách

hàng cuộc sống tiện nghi hiện đại.

 Nhiệm vụ: Nhiệm vụ chính của cơng ty là làm việc, kinh doanh tốt nhất, đặt quyền lợi

của khách hàng lên hàng đầu. Cơng ty còn đào tạo bồi dưỡng tay nghề nâng cao trình

độ chun mơn cho nhân viên, kỹ thuật viên. Tạo công ăn việc làm cho người lao động

cũng là nhiệm vụ chính của cơng ty.23

SVTH: Đào Thị Kim AnhMSV: 10D100275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị mua hàng của doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×