Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính quá trình cháy nhiên liệu

Tính quá trình cháy nhiên liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

khơng khí 1(theo vòi đốt hay ống phun than) chiếm 30% ở nhiệt độ thường.

Bảng 4.1 Thành phần hóa học của than cám 3 (II-96)

ThanWASCHONVCám 37142721,41,50,8898,7Bảng 4.2 Chuyển thành phần hóa của than cám 3 về 100%

ThanWASCHNOCám 37,09214,1842,02672,9481,4190,8111,520100Hệ số sử dụng của than: K sd =100 − W2

100 − 1

=

= 1,066

100 − W1 100 − 7,092Bảng 4.3 Thành phần làm việc của than

ThanWlAlSlOlClHlNlCám 3115,122,151,6277,7631,5120,835100Bảng 4.4 Thành phần hóa học của tro than . (II-97)

Tro

Cám 3SAFCMCK60,3227,124,996,580,790,2Qtl : Nhiệt sinh thấp của than, Kcal/kg than.= 81.77,763 +.1,512 -= 27998,39 (Kj/Kg)

+ Lượng không khí khơ lý thuyết:

GVHD: Lê Minh Sơn18-6.1 = 6678,535 (Kcal/kg)100=

= 7,316 (

Khi(1,62 - 2,15)

/kg)

(hệ số khơng khí d của lò) :+ Lượng khơng khí ẩm:

(/kg)hàm ẩm của khơng khí d = 16 ÷ 20 (g/kgKKK). Cho d = 16 g/kgKKK)

+ Lượng khơng khí thực tế để cháy nhiên liệu:

Khơng khí khơ:

Khơng khí ẩm:(

=(/kg)= (1+0,0016.16).8,4134 = 8,6288 (+ Lượng hơi nước khơng khí mang vào :

= 8,6288 – 8,4134 = 0,2154 (/kg)+Thể tích của sản phẩm cháy:

((/kg)= 0,112.1,512 + 0,0124.1+ 0,2154 = 0,3971 (/kg)+GVHD: Lê Minh Sơn19/kg)/kg)= 0,79.8,4134 + 0,008.0,835 = 6,6533 (= 0,21(1,15 - 1).(/kg)/kg)Ta có : Vα = VCO2 + VH 2O + VSO2 + V N 2 + VO2

=0,3971++ 6,6533+= 8,7385 (/kg)+ Thành phần của sản phẩm cháy:

%.100% =.100% = 16,507%%.100% =.100% = 4,5443%%.100% =.100% = 0,1722%%.100% =.100% = 76,1378%%.100% =.100% = 2,6378%Tổng 100%.

Bảng 4.5 Cân bằng vật chất quá trình cháy 100kg than với

Lượng vàoGVHD: Lê Minh SơnKg20Lượng ra= 1,15

KgNhiên liệu100TroKhơng khí15,12Sản phẩm cháy

252,48=100.= 100.1,4425.1,977831,49.0,79.1,2514,28

= 100.0,015.2,85217,32

=285,18.0,804=100.0,3971.0,804

=100.6,6533.1,25131,93

832,33

32,940,

0,49=100.0,2305.1,429Tổng1201,29

− Mức chênh lệch:Lệch

Tổng1201,290,041%− Xác định nhiệt độ cháy thực tế:

− Ta chọn nhiệt độ khơng khí 2 (gió 2 của lò quay là 70% lượng khơng khí cần để

cháy than) bằng 400 C . Lượng khơng khí 1(theo vòi đốt hay ống phun than)

chiếm 30% ở nhiệt độ thường.

− Từ giản đồ i-t ta tìm được hàm nhiệt của khơng khí ở 400

. Vì vậy hàm nhiệt của sản phẩm cháy sẽ bằng:i=+ 0,7.== 853,71GVHD: Lê Minh Sơn21+ 0,7 .=bằng− Hàm nhiệt của sản phẩm cháy khi hệ số =0,75 sẽ bằng:

i’ = i.=3574,45.0,75 = 2680,84= 640,28 (Kcal/Kg)− Theo giản đồ i-t ta tìm được nhiệt độ cháy thực tế= 1580 .5. Thiết kế cấp phối trong quá trình sản xuất xi măng

5.1. Chọn mo đun hệ số

5.1.1. Một số ký hiệu, quy ước:

S=SiM=MgOF=A=C=CaOK=N==OCK= chất khácR=Nguyên liệu chưa nung i :MKN= mất khi nung,Nguyên liệu đã nung i :Phối liệu :%Clinker:%

%%Với i=1 ( 1 số nguyên liệu)

5.1.2. Các modun, hệ số đặc trưng cho thành phần clinker

+ Hệ số bão hòa vơi KH theo Kind (hệ số bão hòa):

KH =C − C td − 1,65 A − 0,35 F − 0,7 S

2,8( S − S td )GVHD: Lê Minh Sơn22Thông thường KH= 0.82-0.95

+ Hệ số bão hòa vơi LSF

LSF =100(C − C td − 0,7 S )

2,8S + 1,18 A + 0,65 FLSF trong giới hạn: 90 97.

+ Mô đun Silicat

n = MS =(hoặc có thể ký hiệu là n, thường MS = 1,9– 3,2) tốtS

A+ Fnhất là MS trong giới hạn2,2 – 2,6.+ Mơ đun nhơm

p = MA =(hoặc có thể ký hiệu là p, thường MA = 1,5 – 2,5) ModulA

FMA còn giàu trữ lượng pha lỏng trong clinker.Để phối liệu vừa đảm bảo thành phần hóa , vừa đảm bảo thành phần khoáng của

clinker sau nung, vừa đảm bảo lượng pha lỏng phù hợp cho việc tạo khoáng chính.

Chọn LSF=95, p=1,55, n=2,5.

5.2. Chọn số nguyên liệu

5.2.1. Nguyên liệu

− Nguyên liệu chính để sản xuất clinker XMP là đá vơi và đất sét. Chúng có thành

phần chính như sau :

Bảng 5.1 Thành phần hóa của hai ngun liệu chính 100%

Nguyên liệuSAFĐá vôi2,660,820.44 52,780,49 0,07 0,01 1,19 41,59100,05Đất sét59,9217,185,67 4,200,85 1,79 1,11100GVHD: Lê Minh Sơn23CMRSO3CKMKN0,56 8,72Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính quá trình cháy nhiên liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×