Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1- PHIẾU XIN Ý KIẾN

PHỤ LỤC 1- PHIẾU XIN Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

trình thanh tra?

- Cơng tác chuẩn bị và quyết định thanh tra

Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém [ ] Không ý kiến [ ]

- Việc thực hiện các nội dung thanh tra

Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém [ ] Khơng ý kiến [ ]

- Kết thúc thanh tra hành chính

Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém [ ] Không ý kiến [ ]

- Ý kiến khác: ...........................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về kết quả cơng tác thanh tra

hành chính?

Phát hiện sai phạm qua thanh tra

Kịp thời [ ]Chưa kịp thời [ ] Kém [ ]Ý kiến khác: ...................................................................................

.......................................................................................................................

4. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về thực hiện các nguyên tắc

trong hoạt động thanh tra hành chính?

Nội dungTốtMức độ đánh giá

Trung

Khá

Yếu

bìnhKhơng

ý kiến1. Tuân theo pháp luật

2. Chính xác, khách quan, trung thực

3. Công khai, dân chủ, kịp thời

4. Không trùng lặp về phạm vi, đối

tượng, nội dung, thời gian thanh tra

5. Khơng làm cản trở hoạt động bình

thường của đối tượng thanh tra

Ý kiến khác:..............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

5. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về cơ chế, chính sách liên

94quan đến cơng tác thanh tra hành chính hiện nay?

Mức độ đánh giá

Đầy đủ,

phù hợpNội dungCòn bất

cập cần bổ

sung, điều

chỉnhKhơng

đầy đủ,

phù hợpKhơng

ý kiến1. Hệ thống văn bản PL về thanh tra

2. Chính sách về tổ chức cán bộ thanh tra

3. Chế độ đãi ngộ đối với lực lượng làm

công tác thanh traÝ kiến khác:..............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

6. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về sự hợp tác của đối tượng

được thanh tra?

Mức độ đánh giá

Nội dungTốtKháTrung

bìnhKémKhơng

ý kiến1. Việc thực hiện báo cáo theo u cầu

2. Việc cung cấp thông tin, tài liệu

3. Việc chấp hành thời gian, bố trí cán bộ

làm việc với đồn thanh tra

4. Việc chấp hành kiến nghị, kêt luận

thanh traÝ kiến khác...............................................................................................

.............................................................................................................................

7. Theo ơng/bà để hồn thiện cơng tác thanh tra hành chính ở huyện Văn

Lãng, cần thực hiện tốt những giải pháp nào sau đây?

Mức độ đánh giá

95Rất cần

thiếtNội dungCần thiếtKhơng

cần thiếtKhơng

ý kiến1. Hồn thiện hệ thống văn bản PL

về thanh tra

2. Bổ sung về số lượng, nâng cao

chất lượng cán bộ, thanh tra viên cấp

huyện

3.Thực hiện nghiêm túc quy trình

thanh tra hành chính

4. Tăng cường sự lãnh đạo của

ngành thanh tra cấp trên và của lãnh

đạo huyện

5. Tăng cường cơ sở vật chất, trang

thiết bị, nguồn ngân sách cho cơng

tác thanh tra hành chínhÝ kiến khác...............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................Chúng tơi xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ông, bà!96PHỤ LỤC 2- PHIẾU XIN Ý KIẾN

(Đối tượng thanh tra và đối tượng có liên quan)Đề tài “Đánh giá cơng tác thanh tra hành chính ở huyện Văn Lãng,

tỉnh Lạng Sơn”.Phần I. Thông tin cá nhân

1. Họ tên:................................................................

2. Tuổi……………..Giới tính:Nam[]Nữ [ ]3. Chức vụ: .....................................................................

4. Địa chỉ: ..................................................................

5. Trình độ Văn hóa: lớp 10/10 [ ]lớp 12/12 [ ]6. Trình độ chun mơn:

Trung cấp [ ]Cao đẳng[ ]Đại học [ ] Trên Đại học [ ]Phần II. Đánh giá cơng tác thanh tra hành chính ở huyện Văn Lãng

1. Ơng/bà có biết đến cơng tác thanh tra hành chính ở huyện Văn Lãng

khơng?

[ ]Khơng[ ]2. Lý do ơng/bà biết và quan tâm đến cơng tác thanh tra hành chính ở

huyện?

Do là đối tượng thanh tra[ ]Do công tác tại xã, thôn thông qua công việc[ ]Do là thành phần có liên quan[ ]Biết do các kênh thơng tin khác[ ]3. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về cơng tác thực hiện quy

trình thanh tra?

97- Cơng tác chuẩn bị và quyết định thanh tra

Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém [ ] Khơng ý kiến [ ]

- Việc thực hiện các nội dung thanh tra

Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém [ ] Không ý kiến [ ]

- Kết thúc thanh tra hành chính

Tốt [ ] Khá [ ] Trung bình [ ] Kém [ ] Khơng ý kiến [ ]

- Ý kiến khác: ...........................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

4. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về thực hiện các nguyên tắc

trong hoạt động thanh tra hành chính ở huyện?

Mức độ đánh giá

Nội dungTốtKháTrung

bìnhYếuKhơng

ý kiến1. Tn theo pháp luật

2. Chính xác, khách quan, trung thực

3. Công khai, dân chủ, kịp thời

4. Không trùng lặp về phạm vi, đối

tượng, nội dung, thời gian thanh tra

5. Khơng làm cản trở hoạt động bình

thường của đối tượng thanh traÝ kiến khác:...............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................5. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về cơ chế, chính sách liên

quan đến cơng tác thanh tra hành chính hiện nay?98Mức độ đánh giá

Nội dungĐầy đủ,

phù hợpCòn bất

cập cần bổ

sung, điều

chỉnhKhơng

đầy đủ,

phù hợpKhơng ý

kiến1. Hệ thống văn bản PL về thanh tra

2. Chính sách về tổ chức cán bộ

thanh tra

3. Chế độ đãi ngộ đối với lực lượng

làm công tác thanh tra

Ý kiến khác:.............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

6. Đề nghị ông/bà cho ý kiến đánh giá về sự hợp tác của đối tượng

được thanh tra?

Mức độ đánh giá

Nội dungTốtKháTrung

bìnhKémKhơng

ý kiến1. Việc thực hiện báo cáo theo u

cầu

2. Việc cung cấp thông tin, tài liệu

3. Việc chấp hành thời gian, bố trí cán

bộ làm việc với đồn thanh tra

4. Việc chấp hành kiến nghị, kêt luận

thanh traÝ kiến khác...............................................................................................

.............................................................................................................................99.............................................................................................................................

7. Theo ơng/bà để hồn thiện cơng tác thanh tra hành chính ở huyện Văn

Lãng, cần thực hiện tốt những giải pháp nào sau đây?Mức độ đánh giá

Rất cần

Nội dungthiếtCần thiếtKhơngKhơngcần thiếtý kiến1. Hồn thiện hệ thống văn bản

PL về thanh tra

2. Bổ sung về số lượng, nâng cao

chất lượng cán bộ, thanh tra viên

cấp huyện

3.Thực hiện nghiêm túc quy trình

thanh tra hành chính

4. Tăng cường sự lãnh đạo của

ngành thanh tra cấp trên và của

lãnh đạo huyện

5. Tăng cường cơ sở vật chất,

trang thiết bị, nguồn ngân sách

cho công tác thanh tra hành chínhÝ kiến khác...............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................Chúng tơi xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của ơng, bà!100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1- PHIẾU XIN Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×