Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghiệp, nơng thơn nói chung và chương trình nơng thơn mới nói riêng còn nhiều

hạn chế. Bên cạnh những lý do cố hữu như đầu tư vào nơng nghiệp có mức rủi ro

cao, đồng vốn xoay vòng dài…thì vấn đề cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cũng chưa thực sự rõ ràng và có sức hấp dẫn

đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong những năm qua nguồn vốn doanh

nghiệp cho chương trình xây dựng nơng thơn mới chỉ chiếm tỷ lệ thấp.

Nguồn vốn từ cộng đồng dân cư: Đây được xem là nguồn lực quan trọng

nhất, quyết định đến sự thành cơng của chương trình xây dựng nơng thơn mới.

Trong những năm qua, huyện Yên Định chủ yếu tập trung các giải pháp để huy

động nguồn lực này. Người dân chính là chủ thể của chương trình, mọi yếu tố

đều xoay quanh lợi ích cũng như trách nhiệm của người dân.

Nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả huy động

nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, gồm có: ảnh hưởng của cơ chế chính

sách; cơng tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền; công tác tuyên truyền,

khả năng tổ chức và quản lý nguồn lực, năng lực của cán bộ chương trình nơng

thơn mới, thu nhập của người dân.

Thứ ba, từ thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến huy động nguồn lực

cho chương trình xây dựng nơng thơn mới trên địa bàn huyện Yên Định, luận văn

đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực của

huyện cho chương trình xây dựng nơng thơn mới trong thời gian tới: Thực hiện

lồng ghép các chương trình MTQG với chương trình xây dựng nơng thơn mới;

vận dụng có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ của cấp trên; tích cực, chủ động

tạo nguồn thu ngân sách; tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư vào

nơng nghiệp, nơng thơn; thực hiện đa dạng các hình thức tín dụng, giúp nhân dân

tiếp cận được với nguồn vốn vay phát triển sản xuất; công khai, minh bạch, cơng

bằng trong đóng góp của nhân dân; tun truyền nâng cao nhận thức cho người

dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nơng thơn mới; nâng cao

thu nhập cho người dân.

5.2. KIẾN NGHỊ

* Đối với Trung ương, tỉnh, huyện

Bố trí tăng kinh phí hỗ trợ trực tiếp của Chương trình trong những năm tới,

đồng thời bố trí kế hoạch vốn hàng năm sớm hơn để huyện có kế hoạch giao vốn

chi tiết cho các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng tiến độ thực hiện kế hoạch.107Ngân sách trung ương cần đảm bảo nguồn lực thực hiện Chương trình

theo cam kết cũng như đảm bảo nguồn vốn được cấp đúng thời gian để bảo đảm

tiến độ thực hiện Chương trình. Đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân nguồn vốn

trái phiếu chính phủ.

Tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương thông qua việc xác

định lại nguồn thu phân cấp cho các địa phương trên cơ sở Luật NSNN sửa đổi.

Đồng thời tăng cường nguồn thu cho ngân sách địa phương từ đất thơng qua rà

sốt xác định quỹ đất, tạo quỹ đất sạch để thực hiện đấu giá; tăng cường công

tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu hẹp đối tượng giao đất; đẩy nhanh tiến độ

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng từ trung ương đến địa phương cần tăng

cường mở rộng nguồn vốn cho vay hỗ trợ với lãi suất ưu đãi người dân tiếp cận

được nguồn vốn vay này để phát triển sản xuất.

Tiếp tục có cơ chế chính sách hỗ trợ địa phương trong việc xây dựng cơ

sở hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất.

* Về phía xã

Đề nghị UBND các xã cần da dạng các hình thức tuyên truyền tới các cá

nhân, tổ chức, doanh nghiệp, những người con xa quê và thường xun tổ chức

các cuộc họp thơn xóm đê tun truyền, phổ biến tới người dân và cần minh bạch

các khoản thu chi cho xây dựng nông thôn mới.

Cần chủ động thực hiện các đề án, quy hoạch, kế hoạch về xây dựng cơ sở

hạ tầng nông thôn mới. Xác định các cơng trình, hạng mục ưu tiên đầu tư xây

dựng, phân bổ và sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả.108TÀI LIỆU THAM KHẢO1.Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Định (2010). Báo cáo chính trị đại hội Đảng

bộ huyện Yên Định lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2010-20152.Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Định (2015). Báo cáo chính trị đại hội Đảng

bộ huyện Yên Định lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015-20203.Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới - UBND huyện Yên

Định (2015). Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông

thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 huyện Yên Định.4.Ban chỉ đao Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn mới huyện (2011). Đề án

xây dựng nông thôn mới huyện Yên Định đến năm 2020.5.Ban chỉ đao Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (2013). Đề án

xây dựng huyện Yên Định trở thành huyện nông thôn mới đến năm 2015.6.Bộ Nông nghiệp và PTNT (2009). Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT của Bộ

Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nơng thơn mới7.Bộ Nơng nghiệp và PTNT (2010). Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thơn mới

cấp xã.8.Bộ Tài chính (2008). Thơng tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28-8-2008 của Bộ Tài

chính hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.9.Chi cục thống kê huyện Yên Định (2015). Niên giám thống kê huyện Yên Định

năm 201510.Chu Tiến Quang (2015). Huy động và sử dụng các nguồn lực trong phát triển

kinh tế nông thôn, thực trạng và giải pháp.11.Đảng Cộng sản Việt Nam (Số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008). Nghị quyết Hội

nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (Khóa X) về nông nghiệp, nông

dân, nông thôn.12.Lê Quang Huy (2015). Huy động nguồn lực cộng đồng cho xây dựng cơ sở hạ

tầng nông thôn mới huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Luận văn Thạc sỹ, Học viện

nông nghiệp Việt Nam.13.Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà, Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Trọng Đắc

(2005). Giáo trình phát triển nơng thơn, NXB Nơng nghiệp Hà Nội10914.Nguyễn Hùng Minh (2014). Giải pháp huy động nguồn lực để xây dựng nông

thôn mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Luận văn Thạc sỹ kinh tế.

Trường Đại học Thái Ngun15.Phòng Tài ngun mơi trường huyện n Định (2013). tài liệu Kiểm kê đất đai

năm 201316.Phòng Tài ngun mơi trường huyện Yên Định (2015). tài liệu Kiểm kê đất đai

năm 2015.17.Thủ tướng Chính phủ (2009). Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ

tiêu chí quốc gia về xây dựng nơng thơn mới18.Thủ tướng Chính phủ (2010). Quyết định 800/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương

trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020Tài liệu Internet

19.Chính Cương (2011). Thiên Lộc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới,

truy cậptừhttp://baohatinh.vn/bong-da/thien-loc-huy-dong-nguon-luc-xay-dung-nong-thon-moi/58038.htm

20.Đắc Minh (2015). Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, kinh nghiệm từ

Đan Phượng, truy cập từ http://www.baomoi.com/huy-dong-nguon-luc-xay-dungnong-thon-moi-kinh-nghiem-tu-dan-phuong/c/17974679.epi21.Hồng Giang (2015). Yên Mô: Kết quả sau 5 năm xây dựng nông thôn mới, truy cập

từ http://baoninhbinh.org.vn/yen-mo-ket-qua-sau-5-nam-xay-dyng-nong-thon-moi20151204091832171p2c21.htm110Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×