Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK KIM THẮNG

2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK KIM THẮNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

Công Ty TNHH TM XNK Kim Thắng tổ chức hợp hai hình thức trực tuyến và

chức năng có nghĩa là các phòng ban tham mưu với ban giám đốc ra những quyết

định đúng đắn và có lợi cho cơng ty.

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM xuất nhập

khẩu Kim ThắngTỔNG GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐCPHÒNG KINH

DOANHBộ phận mua

bán hàngPHỊNG KẾ TỐNBộ phận giao

hàngBỘ PHẬN SẢN

XUẤTTổ sản xuấtTổ kiểm tra

chất lượngPHÒNG NHÂN SỰBộ phận kho1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban:

Tổng giám đốc hoặc giám đốc: Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của

Công ty

 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty

 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách thức các chức danh quản lý trong Công tyGVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 12Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng

Giám đốc

 Tuyển dụng lao động

 Kiến nghị phương án trả cổ thức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Cơng ty.

Phòng kinh doanh:Tham mưu cho Giám đốc về định hướng và kế hoạch kinh doanh hằng năm.Báo cáo định kỳ cho Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh tháng, quý,

năm.Lập kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng, quý, năm và điều chỉnh kịp thời các

kếhoạch khi có các biến động (Do biến động của thị trường hay kháchhàng,...)

 Tiếp cận và xử lý các thông tin, nhận xét của khách hàng về dịch vụ bán hàng

hay chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

 Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn đặt hàng.

 Tiếp nhận và xử lý các thông tin khiếu nại của khách hàng. Tổng hợp và báo

cáo tình hình kinh doanh trong kỳ cho Giám đốc.

 Chịu mọi trách nhiệm về kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường.

 Phòng kế tốn:

 Phản ánh và cung cấp các thơng tin tài chính cần thiết phục vụ việc quản lý,

lập kế hoạch và kiểm sốt các hoạt động kinh tế của cơng ty. Thơng tin cung

cấp bao gồm:

+ Tình hình kinh doanh, lợi nhuận kinh doanh trong kỳ.

+ Tình hình và tình trạng tài sản

+ Tiền và kế hoạch chi tiêu

GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 13Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

+ Công nợ và các khỏan phải thu, phải trả, phải nộp.

 Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác, đầu đủ các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh, theo dõi và cập nhật sổ sách đúng qui định của chế độ kế tốn hiện hành.

 Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

 Đánh giá tình trạng tài chính, khả năng thanh tốn và sinh lời của công ty.

 Bộ phận sản xuất:

 Lên kế hoạch sản xuất theo sự chỉ đạo của cấp trên cũng như theo đơn đặt

hàng.

 Đảm bảo sự liên tục giữa công đoạn của q trình sản xuất.

 Kiểm sốt chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho thành phẩm.

 Báo cáo định kỳ cho giám đốc về tình hình sản xuất theo định kỳ hoặc khi có

u

cầu.

Phòng Nhân sự: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác tổ chức, nhân

sự, hành chính, pháp chế, truyền thơng và quan hệ công chúng (PR) của Công

ty. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm

vụ, thẩm quyền được giao. Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng

nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản

trị phê duyệt.

 Xây dựng quy chế tổ chức bộ máy Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Phòng

giao dịch trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Điều lệ Công ty.

 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tồn Cơng ty, ngân sách

liên quan đến chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, chi phí đóng

BHXH, BHYT, chi phí đồng phục,…). Tham gia các chương trình khảo sát

lương với các đối tác và thực hiện khảo sát các chi phí lao động trên thị

trường để làm cơ sở xây dựng chính sách nhân sự hàng năm. Thực hiện khảo

sát chính sách nhân sự, mức độ hài lòng hàng năm đối với tồn thể cán bộ,

nhân viên để cải tiến chính sách nhân sự.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 14Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm (định biên, cơ cấu chức danh, vị trí

cơng việc, kế hoạch quy hoạch & bổ nhiệm hàng năm, kế hoạch luân chuyển,

điều chuyển)

 Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí nhân sự, quy hoạch &

phát triển cán bộ thơng qua phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả thực

hiện công việc, đánh giá năng lực nhân sự.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 15Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC PHỊNG KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TM XUẤT

NHẬP KHẨU KIM THẮNG

1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty TNHH TM XNK Kim

Thắng:

- Hiện nay cơng ty tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức tập trung, Cơng ty tổ chức

một phòng kế toán ở đơn vị làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết,

đồng thời lập báo cáo cho cơng ty.

- Phòng kế tốn có chức năng giúp Giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện công tác kế

tốn, thống kê thu thập xử lý thơng tin kinh tế trong doanh nghiệp. Qua đó kiểm tra

đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sử

dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cơng việc kế tốn của cơng

ty được chia thành các phần hành riêng theo sự phân cơng của kế tốn trưởng. Bộ

máy kế tốn của cơng ty đứng đầu là kế toán trưởng.

Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức phòng kế tốn tại cơng ty TNHH TM xuất nhập khẩu

Kim ThắngKẾ TOÁN TRƯỞNG

(Nguyễn Thị Xuân Quyên)KẾ TỐN THANH TỐNKẾ TỐN CƠNG NỢ1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán:

 Kế toán trưởng:

Về mặt chức năng kế toán trưởng tham mưu cho giám đốc cơng ty, là người phụ

trách chung, điều hành tồn bộ cơng tác kế tốn, giám sát hoạt động tài chính của

GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 16Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

công ty và chịu trách nhiệm với cấp trên về hoạt động kế toán. Lập dự tốn ngân

sách, báo cáo tài chính, kiểm tra và ký duyệt chứng từ là nhiệm vụ của kế toán

trưởng.

Bên cạnh đó, vai trò của kế tốn trưởng là tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn,

phân tích hoạt động kinh doanh trong tồn cơng ty, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm

tra hạch toán kế toán của các kế toán viên. Kế tốn trưởng cũng là người có nhiệm

vụ tổng hợp tồn bộ số liệu của từng phần hành kế tốn lên tất cả các báo cáo và

báo cáo mọi chỉ tiêu tài chính cho lãnh đạo. Kế tốn trưởng kiêm ln kế tốn

tổng hợp có nhiệm vụ tập hợp và phân loại chứng từ gốc để hạch tốn, theo dõi.

Phòng ban này đảm nhiệm vai trò ghi sổ tổng hợp, đối chiếu số liệu tổng hợp với

chi tiết, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính.

 Kế tốn thanh tốn:

Kế tốn thanh tốn chính là bộ phận vừa đảm nhiệm cơng tác thanh tốn, tiền mặt

lẫn tiền gửi ngân hàng, kiêm nhiệm ln vai trò theo dõi, chi trả lương và theo dõi

tình hình nhập xuất nguyên vật liệu. Đối với phòng ban này vai trò là theo dõi chặt

chẽ việc chấp hành chế độ thu chi và quản lí tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Nhiệm

vụ mà kế toán phải làm là phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác số liệu hiện có và

tình hình luân chuyển vốn, theo dõi và thực hiện việc thu, chi, tồn quỹ tiền mặt,

rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, kiểm tra hàng ngày, thực hiện thu, chi khi có

chứng từ hợp lí, hợp lệ.

Kế tốn thanh tốn theo dõi chấm công, tiền lương, tiền thưởng hàng tháng cho

nhân viên, thanh toán bảo hiểm xã hội theo chế độ, thanh toán các loại thuế theo

đúng quy định, thanh tốn lương cho nhân viên. Ngồi ra, phòng ban này còn theo

dõi tình hình xuất nhập hàng hóa, theo dõi chi tiết hàng hóa theo từng mã hàng và

thực hiện việc xuất kho, nhập kho hàng hóa.

 Kế tốn cơng nợ:

Kế tốn cơng nợ kiêm nhiệm ln vai trò theo dõi công nợ của công ty đối với

khách hàng dựa trên các chứng từ, hóa đơn,sổ sách và còn kiểm tra nội dung, các

điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh tốn cơng nợ của

khách hàng từ đó xác định tuổi nợ, những khoản nợ xấu và lập bút tốn dự phòng.

Ngồi ra, ké tốn cơng nợ còn theo dõi các khoản nợ phải trả nhà cung cấp.

Hơn thế nữa, bộ phận này đảm nhiệm luôn vai trò tính tốn đúng đắn giá vốn dịch

vụ đã cung cấp chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định

kết quả cung cấp các dịch vụ.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK KIM THẮNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×