Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU KIM THẮNG

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU KIM THẮNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

10F,NO.76

02HSU,SONGTSUNJIANG-WEITAIPEI,, 18.750.000.00025302017453, 18.750.000.00025300129000TAIWAN

10F,NO.76

03HSU,SONGCHIAJIANG-WEITAIPEI,

TAIWAN1.1.2 Q trình hình thành và phát triển:

Cơng ty TNHH TM XNK Kim Thắng là công ty tư nhân, hoạt động sản xuất kinh

doanh độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, mở tài khoản giao dịch tại

ngân hàng, thực hiện chế độ hạch toán kinh doanh độc lập, tự chủ về tài chính,

chủ động trong các lĩnh vực hoạt động.

Công ty được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 05 năm 2015 theo giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh do phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và

đầu tư Tỉnh Long An cấp ngày 04 tháng 06 năm 2014 với tên gọi là Công Ty

TNHH TM XNK Kim Thắng.

1.1.3 Ngành nghề kinh doanh chính:

- Lĩnh vực kinh doanh: in ấn gia cơng sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu

-Ngành nghề kinh doanh: in ấn gia công1.1.4 Định hướng phát triển:

-Công Ty TNHH TM XNK Kim Thắng được thành lập và đi vào hoạt động còn

thiếu kinh nghiệm và gặp nhiều khó khăn. Do đó tình hình kinh doanh khơng ổn

định. Nhận thức sâu sắc từ những tiềm năng thế mạnh và chuẩn bị cho sự cạnh

tranh có thể phát triển trở nên gay gắt do cơ chế thị trường, công ty đã không

ngừng đầu tư, củng cố và phát triển cho hoạt động kinh doanh.1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH TM XNK KIM

THẮNG

1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM XNK Kim Thắng:GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 11Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

Công Ty TNHH TM XNK Kim Thắng tổ chức hợp hai hình thức trực tuyến và

chức năng có nghĩa là các phòng ban tham mưu với ban giám đốc ra những quyết

định đúng đắn và có lợi cho công ty.

Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM xuất nhập

khẩu Kim ThắngTỔNG GIÁM ĐỐCGIÁM ĐỐCPHÒNG KINH

DOANHBộ phận mua

bán hàngPHÒNG KẾ TOÁNBộ phận giao

hàngBỘ PHẬN SẢN

XUẤTTổ sản xuấtTổ kiểm tra

chất lượngPHÒNG NHÂN SỰBộ phận kho1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban:

Tổng giám đốc hoặc giám đốc: Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của

Công ty

 Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty

 Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty

 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách thức các chức danh quản lý trong Công tyGVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 12Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Cơng ty

kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng

Giám đốc

 Tuyển dụng lao động

 Kiến nghị phương án trả cổ thức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh

 Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Cơng ty.

Phòng kinh doanh:Tham mưu cho Giám đốc về định hướng và kế hoạch kinh doanh hằng năm.Báo cáo định kỳ cho Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh tháng, quý,

năm.Lập kế hoạch sản xuất hàng tuần, tháng, quý, năm và điều chỉnh kịp thời các

kếhoạch khi có các biến động (Do biến động của thị trường hay kháchhàng,...)

 Tiếp cận và xử lý các thông tin, nhận xét của khách hàng về dịch vụ bán hàng

hay chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

 Tiếp nhận và xử lý thông tin đơn đặt hàng.

 Tiếp nhận và xử lý các thông tin khiếu nại của khách hàng. Tổng hợp và báo

cáo tình hình kinh doanh trong kỳ cho Giám đốc.

 Chịu mọi trách nhiệm về kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường.

 Phòng kế tốn:

 Phản ánh và cung cấp các thơng tin tài chính cần thiết phục vụ việc quản lý,

lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động kinh tế của công ty. Thông tin cung

cấp bao gồm:

+ Tình hình kinh doanh, lợi nhuận kinh doanh trong kỳ.

+ Tình hình và tình trạng tài sản

+ Tiền và kế hoạch chi tiêu

GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 13Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

+ Công nợ và các khỏan phải thu, phải trả, phải nộp.

 Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác, đầu đủ các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh, theo dõi và cập nhật sổ sách đúng qui định của chế độ kế toán hiện hành.

 Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

 Đánh giá tình trạng tài chính, khả năng thanh tốn và sinh lời của cơng ty.

 Bộ phận sản xuất:

 Lên kế hoạch sản xuất theo sự chỉ đạo của cấp trên cũng như theo đơn đặt

hàng.

 Đảm bảo sự liên tục giữa cơng đoạn của q trình sản xuất.

 Kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho thành phẩm.

 Báo cáo định kỳ cho giám đốc về tình hình sản xuất theo định kỳ hoặc khi có

u

cầu.

Phòng Nhân sự: Là phòng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về công tác tổ chức, nhân

sự, hành chính, pháp chế, truyền thơng và quan hệ cơng chúng (PR) của Công

ty. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các hoạt động đó trong nhiệm

vụ, thẩm quyền được giao. Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy, chức năng

nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản

trị phê duyệt.

 Xây dựng quy chế tổ chức bộ máy Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Phòng

giao dịch trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Điều lệ Công ty.

 Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của toàn Cơng ty, ngân sách

liên quan đến chi phí lao động (quỹ lương, chi phí đào tạo, chi phí đóng

BHXH, BHYT, chi phí đồng phục,…). Tham gia các chương trình khảo sát

lương với các đối tác và thực hiện khảo sát các chi phí lao động trên thị

trường để làm cơ sở xây dựng chính sách nhân sự hàng năm. Thực hiện khảo

sát chính sách nhân sự, mức độ hài lòng hàng năm đối với toàn thể cán bộ,

nhân viên để cải tiến chính sách nhân sự.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 14Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

 Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm (định biên, cơ cấu chức danh, vị trí

cơng việc, kế hoạch quy hoạch & bổ nhiệm hàng năm, kế hoạch luân chuyển,

điều chuyển)

 Tham mưu cho Tổng giám đốc về việc sắp xếp, bố trí nhân sự, quy hoạch &

phát triển cán bộ thơng qua phân tích cơ cấu tổ chức, đánh giá kết quả thực

hiện công việc, đánh giá năng lực nhân sự.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 15Chương 1: Giới thiệu tổng quan về cơng ty

1.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC PHỊNG KẾ TỐN TẠI CƠNG TY TNHH TM XUẤT

NHẬP KHẨU KIM THẮNG

1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty TNHH TM XNK Kim

Thắng:

- Hiện nay công ty tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức tập trung, Cơng ty tổ chức

một phòng kế tốn ở đơn vị làm nhiệm vụ hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết,

đồng thời lập báo cáo cho cơng ty.

- Phòng kế tốn có chức năng giúp Giám đốc cơng ty chỉ đạo thực hiện cơng tác kế

tốn, thống kê thu thập xử lý thông tin kinh tế trong doanh nghiệp. Qua đó kiểm tra

đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình và hiệu quả sử

dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cơng việc kế tốn của cơng

ty được chia thành các phần hành riêng theo sự phân cơng của kế tốn trưởng. Bộ

máy kế tốn của cơng ty đứng đầu là kế tốn trưởng.

Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức phòng kế tốn tại cơng ty TNHH TM xuất nhập khẩu

Kim ThắngKẾ TOÁN TRƯỞNG

(Nguyễn Thị Xuân Quyên)KẾ TOÁN THANH TOÁNKẾ TOÁN CÔNG NỢ1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán:

 Kế toán trưởng:

Về mặt chức năng kế tốn trưởng tham mưu cho giám đốc cơng ty, là người phụ

trách chung, điều hành tồn bộ cơng tác kế tốn, giám sát hoạt động tài chính của

GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 16Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

công ty và chịu trách nhiệm với cấp trên về hoạt động kế toán. Lập dự toán ngân

sách, báo cáo tài chính, kiểm tra và ký duyệt chứng từ là nhiệm vụ của kế tốn

trưởng.

Bên cạnh đó, vai trò của kế tốn trưởng là tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn,

phân tích hoạt động kinh doanh trong tồn cơng ty, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm

tra hạch toán kế toán của các kế toán viên. Kế toán trưởng cũng là người có nhiệm

vụ tổng hợp tồn bộ số liệu của từng phần hành kế toán lên tất cả các báo cáo và

báo cáo mọi chỉ tiêu tài chính cho lãnh đạo. Kế tốn trưởng kiêm ln kế tốn

tổng hợp có nhiệm vụ tập hợp và phân loại chứng từ gốc để hạch tốn, theo dõi.

Phòng ban này đảm nhiệm vai trò ghi sổ tổng hợp, đối chiếu số liệu tổng hợp với

chi tiết, xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính.

 Kế tốn thanh tốn:

Kế tốn thanh tốn chính là bộ phận vừa đảm nhiệm cơng tác thanh toán, tiền mặt

lẫn tiền gửi ngân hàng, kiêm nhiệm ln vai trò theo dõi, chi trả lương và theo dõi

tình hình nhập xuất nguyên vật liệu. Đối với phòng ban này vai trò là theo dõi chặt

chẽ việc chấp hành chế độ thu chi và quản lí tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Nhiệm

vụ mà kế toán phải làm là phản ánh kịp thời đầy đủ, chính xác số liệu hiện có và

tình hình ln chuyển vốn, theo dõi và thực hiện việc thu, chi, tồn quỹ tiền mặt,

rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, kiểm tra hàng ngày, thực hiện thu, chi khi có

chứng từ hợp lí, hợp lệ.

Kế tốn thanh tốn theo dõi chấm cơng, tiền lương, tiền thưởng hàng tháng cho

nhân viên, thanh toán bảo hiểm xã hội theo chế độ, thanh toán các loại thuế theo

đúng quy định, thanh toán lương cho nhân viên. Ngồi ra, phòng ban này còn theo

dõi tình hình xuất nhập hàng hóa, theo dõi chi tiết hàng hóa theo từng mã hàng và

thực hiện việc xuất kho, nhập kho hàng hóa.

 Kế tốn cơng nợ:

Kế tốn cơng nợ kiêm nhiệm ln vai trò theo dõi cơng nợ của công ty đối với

khách hàng dựa trên các chứng từ, hóa đơn,sổ sách và còn kiểm tra nội dung, các

điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh tốn cơng nợ của

khách hàng từ đó xác định tuổi nợ, những khoản nợ xấu và lập bút toán dự phòng.

Ngồi ra, ké tốn cơng nợ còn theo dõi các khoản nợ phải trả nhà cung cấp.

Hơn thế nữa, bộ phận này đảm nhiệm ln vai trò tính tốn đúng đắn giá vốn dịch

vụ đã cung cấp chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác nhằm xác định

kết quả cung cấp các dịch vụ.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 17Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

1.4 CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY

1.4.1 Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty:

 Cơng ty sử dụng hệ thống chứng từ theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài

chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và mở các tài khoản chi tiết phù hợp với việc

hoạch toán của kế toán. Đồng thời, dựa vào đặc điểm tổ chức, tình hình sản xuất

kinh doanh, yêu cầu quản lý của Công ty mà áp dụng hệ thống chứng từ tài khoản

kế toán, báo cáo phù hợp.

 Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hằng năm

 Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam (Kí hiệu: VNĐ)

 Phương pháp kế toán tài sản cố định:

- Nguyên tắc đánh giá tài sản: theo giá thực tế

- Phương pháp khấu hao: theo phương pháp đường thẳng

 Phương pháp kế tốn hàng tồn kho:

- Phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho: bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập

- Phương pháp hạch toán: kê khai thường xuyên

 Công ty áp dụng phương pháp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

 Hình thức kế tốn cơng ty đang áp dụng: hình thức kế tốn trên máy tính

Mơ tả quy trình:

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung:

Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công ty đều được ghi sổ. Đặc biệt, nghiệp

vụ được ghi vào sổ Nhật ký chung và ghi theo trình tự thời gian và ghi đúng với nội

dung kinh tế nghiệp vụ. Sau đó, cơng ty lấy số liệu trên sổ nhật ký để ghi sổ cái theo

từng nghiệp vụ phát sinh.

Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước

hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật kí chung, sau đó căn cứ từ sổ nhật kí chung

GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 18Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

để ghi sổ cái theo các tài khoản kế tốn phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế tốn

chi tiết thì sau khi ghi sổ nhật ký chung kế toán ghi vào sổ chi tiết liên quan.

Đối với sổ nhật ký đặc biệt thì hằng ngày căn cứ vào các chứng từ được dùng làm

căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ nhật kí đặc biệt liên quan.Cuối tháng,

tổng hợp từng sổ nhật kí đặc biệt ghi vào sổ cái.

Cuối tháng, cuối quý, cuối năm từ các loại sổ lập bảng cân đối phát sinh tài khoản.

Sau khi kiểm tra đối chiếu số liệu đã khớp với chứng từ, sổ sách từ sổ cái tổng hợp

chi tiết lập báo cáo tài chính.

Sơ đồ 1.3 : Sơ đồ hình thức nhật ký chungChứng từ kế toánSổ nhật ký đặc biệtSổ nhật ký chungSổ, thẻ kế toán chi tiếtSổ cáiBảng cân đối

Số phát sinhBáo cáo tài chính

Ghi chú:Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ

Quan hệ, đối chiếu, kiểm traGVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 19Bảng tổng hợp chi

tiếtChương 1: Giới thiệu tổng quan về cơng ty

1.4.2 Chế độ sổ sách kế tốn:

Tất cả các chứng từ kế toán do các bộ phận của cơng ty lập hoặc từ bên ngồi

chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế tốn của cơng ty, bộ phận kế toán

kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý

của chứng từ thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế tốn. Cuối cùng thì được

lưu trữ, bảo quản theo từng loại chứng từ.

Công ty sử dụng hình thức kế tốn trên máy vi tính. Cơng việc kế tốn được thực

hiện trên một chương trình phần mềm kế tốn trên máy vi tính dó là phần mềm

SmartPro

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hình thức kế tốn tại Công ty TNHH TM XMK Kim Thắng

Chứng từ kế tốnPhần mềm

kế tốn

SmartProBảng tổng hợp

chứng từ KTMáy vi tínhSổ kế tốnBáo cáo tài

chínhGhi chú:

Nhập số liệu hằng ngày.

In sổ, báo cáo cuối tháng hoặc cuối kỳ.

Đối chiếu, kiểm tra Mô tả quy trình:

Hằng ngày, kế tốn căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp kế toán cùng

loại đã kiểm tra, được dùng làm căn cứ để ghi sổ, xác định tài khoản ghi nợ, tài

khoản ghi có để nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán theo phần mềm được thiết lập

sẵn. Rồi sau đó, các thơng tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp như sổ

nhật kí, sổ cái, sổ chi tiết và các thẻ kế toán chi tiết liên quan.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 20Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty

Đến cuối tháng, kế toán thực hiện các thao tác khóa sổ và lập báo cáo tài chính. Việc

đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và ln

đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Kế tốn có thể

kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ kế tốn với báo cáo tài chính. Sau khi đã kiểm tra

đầy đủ, kế toán thực hiện việc in báo cáo tài chính.

Cuối năm, sổ kế tốn tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy và thực hiện

đúng các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.

KẾT LUẬN

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động cho đến nay cơng ty TNHH TM XNK Kim

Thắng đã có những bước chuyển biến quan trọng, tại thời điểm hiện tại công ty thực

sự phát triển, đã có những vị trí vững chắc trên thị trường, tìm kiếm được nhiều

khách hàng, tạo được các mối quan hệ làm ăn lâu dài, và bền vững chính là bí quyết

thành cơng trên thương trường.

Cơng ty ln chấp hành đầy đủ các chính sách và chế độ tài chính kế tốn của Nhà

nước, ln cập nhật để hạch toán phù hợp với những nghiệp vụ chủ yếu. Việc tổ

chức các loại sổ kế tốn, có các chứng từ kế toán hợp lý, phản ánh kịp thời tình hình

tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.

Về cơ cấu tổ chức phòng ban được tổ chức gọn, phù hợp với nhu cầu và được phân

nhiệm rõ ràng. Tất cả các phòng trong Cơng ty đều có sự hỗ trợ nhau để công việc

hoạt động kinh doanh được tiến hành nhanh chóng, khoa học, tất cả vì lợi ích chung

của tồn Cơng ty.GVHD: Nguyễn Thị Thúy HạnhTrang 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU KIM THẮNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×