Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI. phương pháp thi công sàn composite

VI. phương pháp thi công sàn composite

Tải bản đầy đủ - 0trang

b.ưSửưdụngưmáyưépưkhuôn11/16/1811ưưưưưưưc.ưSửưdụngưmáyưcánư

trụcưlănThấyưrằngưmáyưcánưtrụcưlănưlàưcóưưuưđiểmưhơnưcả.ư

Tốcưưđộưcánưcóưthểưđạtưđượcư10ưư30m/ưphút.

11/16/1812Bướcư2.ưLắpưcácưtấmưtônưđãưđượcưtạoưsóng,ưvàưliênư

kếtưchúngưvớiưdầmưbằngưcácưmấuưneoh àns ànưc ôn g ưtácưc h

ố t ưl

iê n

ưk ết

t ấm

ưv ào

ưt h é

ưd ầ

m

pưđ

ã ưt ạ

o ưn

ếpsư ờ

n ưgia ưcư ờn

gưưBướcư3.

ưĐặtưthépưtrònưchịuư

mômenưâm

t hé

pưt r

h ànưc hò n ưư

ưưư6

ưa 15

0

ố t ưl

iê n

ưk ết

ưvs ànưc ôn g ưtáct ấm

ào ưd

ưt h é

ầm

pưđ

ã ưt ạ

o ưn

ếpsư ờ

n ưgia ưcư ờn

Bướcư4.ưĐổưbêtôngư

sànô ngư

đầm

ưl ă nbê tc âyưc hố ngưưưBướcư5.ưThiưcôngưsànưtheoưchiềuưcaoưcôngư

trình

1.ưTìmưhiểuưkếtưquảưnghiênưcứuưsựưphátưtriểnưcư

ờngưđộưcủaưbêtôngưdướiưđiềuưkiệnưkhíưhậuư

nóngưẩmưởưnư

70% ớcưta.

60Đ ộưmấtưnƯ ớ c50

40

30-1

mưư=

h ư10m-1

mưư=

ư10m

h20

10

10 12 14 16 18 20 22 24hnhư1.ưDiễnưbiếnưquáưtrì

nhưmấtưnƯ ớ cư

ưưưưưưưưưưưưcủaưbêtôngưtheoưthờiưgian

(ưMưư:ưmôđ

unưbềưmặ

tưhởưcủaưkếtưcấuư)

hưưưBướcư3.ưGiảiưphápưthiưcôngưsànưtheoưchiềuưcaoư

côngưtrình

Sànưc ô ng ưt á cbơmưbê t ô n gđầmưl ă nxàưg ồ ư100x120VII.ưKếtưluậnưvàưkiếnưnghị1. Nhuưcầuưtiếnưtớiưmộtưngànhưkỹưthuậtưxâyưdựngưcaoưthậtưsựưcấpưbách.

2. SửưdụngưkếtưcấuưsànưCompositeưsẽưpháưvỡưđượcư

giớiưhạnưvềưchiềuưcaoưvàưthờiưgianưthiưcôngư

côngưtrình.

3. KếtưcấuưsànưCompositeưápưdụngưlinhưhoạtưchoư

hầuưhếtưcácưkếtưcấuưnhàưkhung:ưThép,ưthépư

ưbêtôngưliênưhợpưvàưbêtôngưcốtưthép.

4.ưưưVìưkếtưcấuưsànưtươngưđốiưmỏng,ưnênưcầnư

làmưthêmưlớpưtrầnưtreoưđểưchốngưồn.

5.ưưưNếuưnhưưtoàưnhàư34ưtầngưởưHàưNộiưsửưdụngư

k/cưsànưComposite,ưthìưvẫnưkếtưcấuưmóngưnhưư

vậyưcóưthểưchịuưđượcưtớiư50ưtầng.ư

11/16/1818ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI. phương pháp thi công sàn composite

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×