Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chính xác hóa dữ liệu và xác định các thuộc tính

Chính xác hóa dữ liệu và xác định các thuộc tính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xác định danh sách các tập thuộc tính- R1={Mã món, Tên món, Loại món, Đ/v tính, Đơn giá }

- R2={ Số HD, Mã KH, Mã NV, Ngày lập, Mã món, Số lượng }

- R3 ={ Mã BP, Tên BP, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV,

SĐT NV }

- R4={ Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT KH }(*) Xác định khóa chính

R1={Mã món, Tên món, Đ/v tính, Đơn giá }

Mã món  Tên món, Loại món, Đơn vị tính, Đơn giá

{Mã món} là khóa chính

R2={ Số HD, Mã KH, Ngày lập, Mã món, Số lượng }

Ta có:

Số hóa đơn  Mã khách hàng, Địa chỉ , Ngày lập, Điện thoại, Mã món, Tên đồ, Số

lượng, Giá

Số hóa đơn,Mã món  Số lượng

{Số hóa đơn, Mã món} là khóa chínhR3 ={ Mã BP, Tên BP, Mã NVQL, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa

chỉ NV, SĐT NV }

Ta có:

Mã BP  Tên BP, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV, SĐT NV

{Mã BP} là khóa chínhR4={ Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT KH }

Ta có:

19Mã KH  Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT KH

{mã KH} là khóa chính

 Ta có các lược đờ quan hệ sau :

R1={Mã món, Tên món, Đ/v tính, Đơn giá }

R2={ Số HD, Mã KH, Ngày lập, Mã món, Số lượng }

R3 ={ Mã BP, Tên BP, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV,

SĐT NV }

R4={ Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT KH }

 Chuẩn hóa

Chuẩn hóa về 1NF

Lược đờ R1, R3, R4 đều đạt chuẩn 1 vì không có thuộc tính lặp.

Tách lược đồ R2 vì tồn tại thuộc tính lặp :

R21{số hóa đơn, mã KH, ngày lập}

R22{số hóa đơn, mã món, sớ lượng}

Chuẩn hóa về 2NF

Các lược đờ R1, R3, R4 đã đạt chuẩn 2 vì chỉ có 1 thuộc tính khóa

Lược đồ R21 và R22 cũng đạt chuẩn 2 vì không có thuộc tính ngoài khóa phụ tḥc

vào 1 phần của khóa.

Chuẩn hóa về 3NF

Xét R3 ={ Mã BP, Tên BP, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ

NV, SĐT NV }

Ta thấy Mã BP  Tên BP

Mã NV Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV, SĐT NV

Mà Mã NV là thuộc tính ngoài khóa nên là thuộc tính cầu vậy ta tách thành 2 quan

hệ để đạt chuẩn 3:

R31 { Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV, SĐT NV }

- Các thuộc tính còn lại và thuộc tính cầu

R32 { Mã BP, Mã NV, Tên BP }

20 Kết luận : ta có mô hình quan hệ sau đã chuẩn hóa đến 3NF :

1. THUC_DON (Mã món, Tên món, Đ/v tính, Đơn giá)

2. KHACH_HANG (Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT

KH)

3. HOA_DON (số hóa đơn, mã KH, Mã NV lập, ngày lập)

4. CT_HOADON (số hóa đơn, mã món, số lượng)

5. NHAN_VIEN (Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV,

SĐT NV)

6. BO_PHAN (Mã BP, Tên BP)212.Sơ đồ E-RMã BP

BO_PHANMã NVTên BPHọ tên

Ngày sinhĐịa chỉNHAN_VIENGiới tính

Mã KH

Giới tínhNgày lâpSố hóa đơnHọ tên

Mã KH

KHACH_HANGĐịa chỉHOADONMã NV lâpSĐT

Năm sinhĐ/v tínhSố lượng

CT_HOADONTHUC_DONSố hóa đơn

Đơn giá

Tên mónMã mónMã món22Chương II : Thiết kế giao diện

2.1 Xác định luồng dữ liệu hệ thống

Phân định công việc người-máy

2.1.1 Sơ đồ tiến trình hệ thớng của « 1.0 Tiếp nhận đơn hàng»

Thông tin khách hàngThực đơn

Khách hàng1.1 Vào danh sách khách hàng

Kiêm tra kháchC | Thực đơn

 E | Danh sách khách hàng

 1.2 Phục vụ thực đơn

Thực đơn được chọn

1.3 Lâp hóa đơn

A | Hóa đơn

1.4 Lâp phiêu order1.5 Phục vụ mónTiến trình (1.1), (1.3) và (1.4) được chọn để máy thực hiện232.1.2 Sơ đờ tiến trình hệ thớng của « 2.0 Thanh toán »2.1 Tiêp nhân Y/c thanh toán

Vđ cần giải quyêt

 2.2 Kiêm tra hóa đơn

 Hợp lêHóa đơnA | Hóa đơn

 2.3 Thanh toán cho khách2.1.3 Sơ đồ tiến trình hệ thống của « 3.0 Báo cáo »

Lấy thơng tin

u cầu báo cáo

D | Danh sách Nhân viên

 3.1 Thống kêE | Danh sách khách hàng

 

 

A | Hóa đơn-order3.2 Báo cáoLãnh đạo Nhà hàngGửi báo cáo cáoC | Thực đơn

 24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chính xác hóa dữ liệu và xác định các thuộc tính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×