Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III: Mô hình luồng dữ liệu

Chương III: Mô hình luồng dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.2Mô hình luồng dữ liệu mức 14.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình 1.0: “Bán hàng”

 Tách từ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ta có tiến trình riêng:

Xem thông tin

A | Hóa đơn-Order

 Thông tin khách hàng

1.0 Bán hàngKhách hàng

Kiêm tra kháchThực đơnE | Danh sách khách hàng

 C | Thực đơn

 2.0 Thanh toán14Kết hợp với sơ đồ phân cấp chức năng, nhật ký khảo sát ta có:Thông tin khách hàng

Thực đơn

Khách hàng2.1 Vào danh sách khách hàngE | Danh sách khách hàng

 Kiêmtra kháchC | Thực đơn

 2.2 Phục vụ thực đơn

Thực đơn được chọn

2.3 Lâp hóa đơn

A | Hóa đơn-orderOrder2.4 lâp phiêu order

Đối chiêu

2.0 Thanh toán

2.5 Phục vụ món154.2.3.

Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình 2.0: “Thanh toán”

Tách từ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ta có tiến trình riêng:

1.0 Bán hàngKhách hàngYêu cầu thanh toán2.0 Thanh toánKiêm tra thông tin

A | Hóa đơn-order

 Đáp ứng thanh toán3.0 Báo cáo1.0 Bán hàngKết hợp với sơ đồ phân cấp chức năng, nhật ký khảo sát ta có:Yêu cầu thanh toánVđ cần giải quyêt

2.1 Tiêp nhân Y/c thanh toán

 2.2 Kiêm tra hóa đơn

 Đáp ứng thanh toánA | Hóa đơn

 Hóa đơnHợp lê2.3 Thanh toán cho khách164.2.3.

Sơ đồ luồng dữ liệu của tiến trình 3.0: “Báo cáo”

Tách từ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ta có tiến trình riêng:

Lấy thông tin

Yêu cầu báo cáoD | Danh sách nhân viên

 3.0 Báo cáoE | Danh sách khách hàng

 

 

A | Hóa đơn-orderLãnh đạo Nhà hàng

Gửi báo cáo cáoC | Thực đơn

 Kết hợp với sơ đồ phân cấp chức năng, nhật ký khảo sát ta có:

Lấy thông tin

Yêu cầu báo cáoD | Danh sách Nhân viên

 3.1 Thống kê3.2 Báo cáoE | Danh sách khách hàng

 

 

A | Hóa đơn-orderLãnh đạo Nhà hàngGửi báo cáo cáoC | Thực đơn

 **17*Phần II: Thiết kế hệ thống

Chương I: Xây dựng CSDL mức logic

1.

Chính xác hóa dữ liệu và xác định các thuộc tính

Chính xác hóa dữ liệuDữ liệu gốc

THỰC ĐƠN

Mã món ăn

Tên món

Đ/v tính

Đơn giá

DANH SÁCH KHÁCH

HÀNG

Mã khách hàng

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Địa chỉ

SĐT

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Sô hóa đơn

Tên khách hàng

Ngày

Địa chỉ

Điện thoại

Nhân viên lập

Tên món

Số lượng

Đ/v tính

Thành tiền

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Mã bộ phận

Tên bộ phận

Họ và tên nhân viên

Ngày sinh nhân viên

Địa chỉ nhân viên

SĐT nhân viênDữ liệu chính xác hóa

THỰC ĐƠN

Mã món

Tên món

Đ/v tính

Đơn giá

DANH SÁCH KHÁCH

HÀNG

Mã KH

Họ tên KH

Giới tính

Năm sinh

Địa chỉ KH

SĐT KH

HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Số HD

Mã KH

Ngày lập

Mã NV

Mã món

Số lượng

DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Mã BP

Tên BP

Mã NV

Họ tên NV

Ngày sinh NV

Địa chỉ NV

SĐT NV18Chú giảiXác định danh sách các tập thuộc tính- R1={Mã món, Tên món, Loại món, Đ/v tính, Đơn giá }

- R2={ Số HD, Mã KH, Mã NV, Ngày lập, Mã món, Số lượng }

- R3 ={ Mã BP, Tên BP, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV,

SĐT NV }

- R4={ Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT KH }(*) Xác định khóa chính

R1={Mã món, Tên món, Đ/v tính, Đơn giá }

Mã món  Tên món, Loại món, Đơn vị tính, Đơn giá

{Mã món} là khóa chính

R2={ Số HD, Mã KH, Ngày lập, Mã món, Số lượng }

Ta có:

Số hóa đơn  Mã khách hàng, Địa chỉ , Ngày lập, Điện thoại, Mã món, Tên đồ, Số

lượng, Giá

Số hóa đơn,Mã món  Số lượng

{Số hóa đơn, Mã món} là khóa chínhR3 ={ Mã BP, Tên BP, Mã NVQL, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa

chỉ NV, SĐT NV }

Ta có:

Mã BP  Tên BP, Mã NV, Họ tên NV, Ngày sinh NV, Giới tính, Địa chỉ NV, SĐT NV

{Mã BP} là khóa chínhR4={ Mã KH, Họ tên KH, Giới tính, Năm sinh, Địa chỉ KH, SĐT KH }

Ta có:

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III: Mô hình luồng dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×