Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thao tác đối với một bảng trụ

Thao tác đối với một bảng trụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Điều này thay đổi sự bố trí của bảng. Ví dụ giả sử như một biểu tượng đại

diện cho một biến với các nhóm Yes và No và bạn rê biểu tượng này từ khay

Row sang khay Column. Trước khi di chuyển, Yes và No là các tiêu đề của

hàng; sau khi di chuyển chúng là các tiêu đề của cột.

Hình 10-1: Các khay trụBiểu tượng

trang/lớpBiểu tượng cộtKhay trang/lớpKhay cộtBiểu tượng hàngKhay hàngĐể xác định một chiều trong một bảng trụ Kích hoạt bảng trụ

 Nếu các khay trụ khơng xuất hiện, từ menu Pivot Table chọn:

Pivot

Pivoting Tray Nhắp lên một một biểu tượng và giữ chuột.Điều này làm sáng các tiêu đề theo chiều trong bảng trụ.

Để chuyển đổi các hàng và các cột trong một bảng trụ Kích hoạt bảng trụ

 Từ menu Pivot Table chọn:

Pivot

Transpose Rows and ColumnsĐiều này có cùng tác động như rê mọi biểu tượng hàng vào khay Column và

mọi biểu tượng cột vào khay Row.

Để thay đổi trật tự trình bày trong một bảng trụ51Trật tự của các biểu tượng trên khay chỉ chiều phản ánh trật tự của các thành

phần trong bảng trụ. Để thay đổi trật tự thể hiện của các thành phần trong

một chiều của bảng

 Kích hoạt bảng trụ

 Nếu các khay trụ không xuất hiện, từ menu Pivot Table chọn:

Pivot

Pivoting Tray Nhắp lên một một biểu tượng để sắp xếp theo trật tự mà bạn muốn (trái sangphải hoặc trên xuống dưới)

Để di chuyển hàng hoặc cột trong một bảng trụ Kích hoạt bảng trụ.

 Nhắp vào nhãn/tiêu đề của hàng hoặc cột mà bạn muốn di chuyển.

 Nhắp và rê nhãn sang vị trí mới

 Từ menu nội dung, chọn Insert Before {chèn vào phía trước} hoặc Swap {Hoánvị}.

Chú ý: Hãy đảm bảo rằng lệnh Drag to Copy trong menu Edit không được

chọn (đánh dấu). Nếu Drag to Copy được chọn, hãy bỏ chọn nó.

Hình 10-2: Các nhóm hàng và nhóm cột với các tiêu đề nhóm

Tiêu đề nhóm cột

Gieng dao * Nuoc t u khe nui Crosst abulat ion

CountTiêu đề nhóm hàng

Gieng

dao

Total52Khong

CoNuoc tu khe nui

Khong

Co

0

23

5

2

5

25Total

23

7

30Nếu bạn chọ Swap {hoán vị}, bạn sẽ được kết quả như bảng dưới đây (Hãy

chú ý rằng ở bảng sau cột Co đã chuyển sang bên trái cột Khong).

Gieng dao * Nuoc t u khe nui Crosst abulat ion

CountGieng

daoKhong

CoTotalNuoc tu khe nui

Co

Khong

23

0

2

5

25

5Total

23

7

30Để tách nhóm các hàng hoặc các cột và xố tiêu đề nhóm Kích hoạt bảng trụ

 Chọn nhãn/tiêu đề của nhóm (nhắp vào bất kỳ vị trí nào trong tiêu đề nhóm)của cột hoặc hàng mà bạn muốn tách nhóm.

 Từ thanh menu chọn:

Pivot

Pivoting Tray

Để xoay tiêu đề hàng hoặc cộtHình 10-3: Các tiêu đề hàng được xoay Từ thanh menu chọn:53Format

Rotate InnerColumn Labelshoặc

Rotate OuterColumn LabelsChỉ các tiêu đề cột trong cùng nhất và tiêu đề hàng ngoài cùng nhất mới có

thể được xoay.

Để thiết lập chế độ mặc định cho bảng trụSau khi thực hiện một hoặc một vài thao tác bảng trụ, bạn có thể trở lại cách

bố trí ban đầu của bảng trụ.

 Từ thanh menu chọn:

Reset Pivots to DefaultsViệc này chỉ thiết lập lại những thay đổi là kết quả của thành phần hàng, các

cột và trang giữa các chiều của bảng trụ. Nó khơng ảnh hưởng đến những

thay đổi chẳng hạn như nhóm hay tách nhóm hoặc di chuyển các hàng và

các cột.

Để tìm định nghĩa của tiêu đề/nhãn trong một bảng trụBạn có thể nhận được trợ giúp Help dạng nhạy cảm – nội dung trong các ô

chứa nhãn /tiêu đề trong các bảng trụ. Ví dụ nếu Mean {trung bình} xuất

hiện như là một nhãn, bạn có thể thu được một định nghĩa về mean.

 Nhắp chuột phải lên một ô chứa nhãn.

 Từ menu nội dung chọn What’s This?Bạn phải nhắp chuột phải lên ô chứa nhãn chứ không được nhắp vào ô dữ

liệu trong hàng hoặc cột.

Trợ giúp Help dạng nhạy cảm – nội dung khơng có sẵn cho các nhãn do

người sử dụng định nghĩa, chẳng hạn như tên tên hoặc nhãn trị số biến.

2. Làm việc với các trang/lớp {Layer}

Bạn có thể trình bày một bảng hai chiều riêng biệt cho từng nhóm hoặc kết hợp

của các nhóm. Bảng có thể được nghĩ như được xếp chồng trong các trang/lớp,

với duy chỉ có đỉnh trang/lớp là nhìn thấy được.54Để tạo và thể hiện các trang/lớp Kích hoạt bảng trụ, và từ menu Pivot chọn: Pivoting Trays nếu nó khôngđược chọn.

 Rê một biểu tượng từ khay Row hoặc khay Column sang khay Layer.Hình 10-4: Chuyển các nhóm sang các trang/lớp

Biến muc do sach cua nuoc

được chuyển từ hướng hàng

sang hướng trangTừng biểu tượng layer có mũi tên sang trái và mũi tên sang phải. Bảng có

thể nhìn thấy được là bảng của trang trên cùng.

Hình 10-5: Các nhóm trong các trang riêng biệt55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thao tác đối với một bảng trụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×