Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

95B. Kiến nghị.

Trên cơ sở những kết luận của đề tài, chúng tôi đưa ra những kiến nghị sau:

1. Đề nghị bộ môn GDTC ứng dụng thử nghiệm nội dung chương trình

mơn học giờ tự chọn Bóng chuyền mới đã xây dựng của đề tài vào thực tiễn

giảng dạy cho sinh viên trường ĐH CNTP TP.HCM. Cần mở rộng phạm vi

nghiên cứu của đề tài sang các hướng nghiên cứu khác, để xây dựng một hệ

thống GDTC toàn diện cho học sinh, sinh viên.

2. Đề nghị các cấp lãnh đạo quản lý giáo dục và các giáo viên cần quan

tâm hơn đến công tác GDTC tại trường ĐH CNTP TP.HCM. Đầu tư thêm cơ

sở vật chất, sân bãi để có thể phát triển môn thể thao mà sinh viên yêu thích,

nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí sau những giờ học chuyên ngành của sinh viên.

3. Đề nghị Ban Giám Hiệu nhà trường đảm bảo đủ thời gian học môn

GDTC là 150 tiết và chia làm 5 học kỳ theo quy định của Bộ. Đồng thời, tổ

chức ngoại khóa cho sinh viên trong suốt quá trình học tập nhằm nâng cao sức

khỏe, hạn chế tiêu cực trong lối sống của sinh viên.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ Đại học – Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (1989), Chương trình giáo2.

3.dục thể chất trong các trường đại học, Hà Nội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (1999), qui chế GDTC trong nhà trường – Vụ GDTC.

Bộ Y tế : Các giá trị người Việt nam bình thường thập kỷ 90 - thế kỷ XX, Hà4.

5.Nội 2003.

Lê Bửu (1995), Bác Hồ với TDTT Việt Nam, NXB TDTT, Hà Nội.

Nguyễn Quốc Cừ (2000), Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM và6.ISO.9000, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội.

Dương Nghiệp Chí, Báo cáo kết quả dự án chương trình khoa học – Điều tra

đánh giá thực trạng thể chất và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thể lực chung

của người Việt Nam – Giai đoạn 2, từ 21 – 60 tuổi, NXB TDTT, Hà Nội,7.

8.2005.

Dương Nghiệp Chí, Đo lường thể thao, NXB TDTT, Hà Nội, 2004.

Chỉ thị 133/ TTg ngày 7/3/1995 của thủ tướng chính phủ, V/v quy hoạch phát9.triển ngành TDTT và GDTC trường học.

Nguyễn Đăng Chiêu (2009), đề tài khoa học cấp bộ, “Nghiên cứu thực trạng

và các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên một sốtrường Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh”.

10. Đỗ Phương Chơn (2012), với đề tài “Nghiên cứu xây dựng chươn trình giáo

dục thể chất tự chọn mơn bóng rổ tại trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên - ĐH

Quốc Gia TP.HCM.”

11. Đặng Văn Chung (1979), Sức khỏe và bảo vệ sức khỏe, NXB Y học, Hà Nội.

12. Huỳnh Thị Phương Duyên, năm 2009 với đề tài: “Nghiên cứu chương trình

giảng dạy môn Karatedo vào giờ học thể dục tự chọn tại trường Trung học dân

lập Cơng nghệ thơng tin Sài Gòn”.

13. Đảng Cộng Sản Việt Nam (1996), Nghị quyết đại hội Đảng tồn quốc lần VIII,

NXB Chính trị Quốc gia Hà nội.

14. Đảng Cộng Sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại Biểu tồn quốc lần

VIII, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

15. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), NXB Chính trị

Quốc gia Hà nội.

16. Lưu Quang Hiệp, Đặc điểm hình thi chức năng trình độ thể lực của học sinhcác trường dạy nghề Việt Nam.

17. Trịnh Trung Hiếu (1997), Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong nhà

trường, NXB TDTT, Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Đào Hữu Hồ (1998), Xác suất thống kê, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

19. Vũ Đình Hợp, 2008 với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình giảng dạy

mơn Bóng đá 5 người tại Đà Nẵng”.

20. Hoàng Văn Hưng với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình GDTC và

chỉ tiêu phát triển các tố chất thể lực cho sinh viên có sức khỏe yếu trong

trường Đại học Nơng nghiệp”.

21. Nguyễn Văn Khánh, Trần Đình Thuận (2005), Đổi mới tổ chức dạy học môn

thể thao tự chọn ở trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt.

22. Lê Văn Lẫm (2000),Thực trạng phát triển thể chất của học sinh, sinh viên

trước thềm thế kỷ 21, NXB TDTT Hà Nội.

23. Lê Văn Lẫm, Phạm Trọng Thanh (2000), Tổng quan về giáo dục thể chất ở

một số nước trên thế giới, NXB TDTT, Hà Nội.

24. Nguyễn Mạnh Liên (1993), Một vài nhận xét về sự phát triển thể lực của

thanh thiếu niên Việt Nam, Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục sức khỏe,

thể chất trong nhà trường các cấp, NXB TDTT, Hà Nội.

25. Luật Giáo dục - NXB Chính trị quốc gia Hà Nội - 1998.

26. Nguyễn Văn Lực, 1998 với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình mơn

bơi lội khoa sư phạm thể dục thể thao Thái Nguyên”.

27. Nôvicốp A. D, Mátvêep L. P (1979), Lý luận và phương pháp giáo dục thể

chất 1, NXB TDTT, Hà Nội, tr.467.

28. Hoàng Phê và cộng sự (1996), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

29. Bùi Hoàng Phúc, năm 1998 với đề tài: “Nghiên cứu hiệu quả của môn thể thao

tự chọn chọn cho nữ sinh viên đại học Huế”.

30. Nguyễn Văn Quận (2008), “Xác định tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của

sinh viên trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM”, Luận văn Thạc sĩ, Thành

phố Hồ Chí Minh.

31. Quy chế 931/RLTC về cơng tác GDTC trong nhà trường.

32. Quy định, V/v đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên (Ban hành kèm

theo Quyết định số 53/2008/QĐ - BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

33. Nguyễn Quang Quyền (1971) - Nhân trắc học và ứng dụng nghiên cứu trên

người Việt Nam - NXB Y học.34. Nguyễn Xuân Sinh (1999),Giáo trình nghiên cứu khoa học TDTT, NXB

TDTT, Hà Nội.

35. Nguyễn Ngọc Tiên (1995), với đề tài “Bước đầu nghiên cứu tiêu chuẩn thể

hình, tố chất thể lực để tuyển chọn năng khiếu bóng chuyền nam Vĩnh Long”.

36. Bùi Trọng Toại (1996), với đề tài “Nghiên cứu xác định hệ thống test kiểm tra

thể lực VĐV bóng chuyền nữ trẻ”. Luận văn Thạc sĩ, Thành phố Hồ Chí Minh.

37. Đặng Đức Toàn, (năm 2010) với đề tài “Nghiên cứu xây dựng chương trình

mơn học Bóng đá (tự chọn và ngoại khóa) cho sinh viên trường Cao đẳng

Giao thơng vận tải thành phố Hồ Chí Minh”.

38. Nguyễn Tốn, Phạm Danh Tốn và cộng sự (2000), Lý luận và phương pháp

TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.

39. Phạm Danh Tốn (1998), Lý luận và phương pháp văn hóa thể chất, Tài liệu

giảng dạy cho học viên cao học, Bắc Ninh, tr. 420.

40. Lâm Quang Thành - Nguyễn Thành Lâm (2005), Đo lường thể thao, Trường

ĐH TDTT TP.HCM.

41. Trịnh Hùng Thanh, Lê Nguyệt Nga, Trịnh Trung Hiếu (1998), Sinh lý và huấn

luyện TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.

42. Vũ Đức Thu – Nguyễn Kỳ Anh với đề tài: “Những biện pháp thực thi nhằm

cải tiến năng cao chất lượng GDTC trong các trường học”.

43. Vũ Đức Thu, Nguyễn Xuân Sinh, Lưu Quang Hiệp và cộng sự (1995), Lý luận

và phương pháp giáo dục thể chất, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.10.

44. Hoàng Đức Thuận, Lê Đức Phúc (1995), Cơ sở lý luận của việc đánh giá chất

lượng học tập của học sinh, Chương trình Khoa học công nghệ cấp nhà nước

KX – 07 - 08, Hà Nội.

45. Trường ĐH TDTT I (1996), Giáo dục giáo dưỡng sinh viên TDTT, NXB

TDTT, Hà Nội.

46. Trương Quốc Uyên (2000), Hồ Chí Minh với TDTT, NXB TDTT, Hà Nội.

47. Trương Quốc Uyên (2003), Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT, NXB TDTT Hà

Nội.

48. Nguyễn Đức Văn (2000), Phương pháp thống kê TDTT, NXB Hà Nội.

49. Viện khoa học TDTT (2003), Thực trạng thể chất người Việt Nam từ 6 – 20

tuổi, NXB TDTT 2003.

50. Nguyễn Ngọc Việt, năm 2000 với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình

mơn học tự chọn – khoa GDTC trường đại học sư phạm Vinh” .

51. Nguyễn Trung Việt, năm 2007 với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trìnhvà tổ chức giảng dạy bóng rổ – mơn thể thao tự chọn cho nam sinh viên

trường ĐH CNTP Hà nội”.

52. Đặng Đức Xuyên (1995), với đề tài “Đánh giá thực trạng huấn luyện thể lực

của VĐV bóng chuyền trẻ khu vực phía nam”.

53. Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang, Phan Xuân Thành (1997), từ điển tiếng

việt thông dụng, NXB giáo dục, Hà Nội.PHỤ LỤC 1

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC HỌC SINH, SINH VIÊN THEO

QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2008/QĐ - BGDĐT.

Tố chất thể lựcĐối tượngNamNữXếp

loạiNằm

Lực

ngửa

bóp tay gập

thuận bụng

(kg)

30s

(lần)Bật xa

tại chỗ

(cm)Chạy

30m

xuất

phát

cao (s)Chạy

con thoi

4x10m

(s)Chạy

tuỳ sức

5 phút

(m)Tốt> 48.7> 23> 227< 4.60< 11.70>1070Đạt≥ 42.0≥ 18≥ 209≤ 5.60≤ 12.30≥ 960Chưa

đạt< 42.0< 18< 209>5.60> 12.30< 960Tốt> 31.8> 20> 170< 5.60< 11.90>950Đạt≥ 26.9≥ 17≥ 155≤ 6.60≤ 12.90≥ 890Chưa

đạt< 26.9< 17< 155>6.60> 12.90< 890PHỤ LỤC 2

PHIẾU KIỂM TRA THỂ LỰC SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTP TP.HCM.

HỌ VÀ TÊN:…………………………………NĂM SINH:………………

LỚP:………………………………………… GIỚI TÍNH:STTNỘI DUNG KIỂM TRA1Lực bóp tay thuận (kg).2Nằm ngửa gập bụng (lần/30 giây).3Bật xa tại chỗ (cm).4Chạy 30m XPC (giây).5Chạy con thoi 4x10m (giây).6Chạy tùy sức 5 phút (m).Ban kiểm traLẦN 1Nam Nữ LẦN 2Chữ ký người được kiểm traPHỤ LỤC 3

Bộ Công Thương

ĐH CNTP TP.HCMCộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúcPHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN GDTC1 (mơn Bóng chuyền).

Để giúp cho việc lựa chọn nội dung, chương trình giảng dạy mơn Bóng

chuyền giờ tự chọn cho sinh viên trường ĐH CNTP TP.HCM, bằng kinh nghiệm

cơng tác của mình mong q Thầy (Cơ) đọc những câu hỏi dưới đây và cho chúng

tôi những câu trả lời xác đáng hoặc đánh dấu (x) vào các mục cần thiết. Ý kiến đóng

góp của q Thầy (Cơ) sẽ giúp chúng tơi có được những thơng tin bổ ích cho việc

xây dựng chương trình mơn Bóng chuyền giờ tự chọn. Xin chân thành cảm ơn!

Xin Thầy (Cô) cho biết sơ lược về bản thân.

Họ và tên:.......................................................................................................

Nơi cơng tác:..................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

Trình độ chuyên môn:.....................................................................................

Thâm niên làm công tác giảng dạy, quản lý:...................................................

Câu hỏi 1: Xin Thầy, (Cô) cho biết nội dung lý thuyết của mơn Bóng

chuyền nên giảng dạy những phần nào dưới đây?

- Ý nghĩa,tác dụng, lịch sử hình thành và phát triển của mơn Bóng chuyền.

- Ngun lý cơ bản của các kỹ thuật trong mơn Bóng chuyền.

- Chiến thuật thi đấu Bóng chuyền.

- Luật thi đấu Bóng chuyền.

- Ảnh hưởng của mơn Bóng chuyền đến sự phát triển của con người.

- Ý kiến khác.Câu hỏi 2: Xin Thầy (Cơ) cho biết nội dung cơ bản của mơn Bóng chuyền

nên giảng dạy những kỹ thuật nào dưới đây?

Tư thế đứng và di động:

- Tư thế chuẩn bị.

- Tư thế đánh bóng: tư thế cao, tư thế trung bình, thư thế cao.

- Di động, chạy, bước.

- Nhảy.

- Ngã.

- Ý kiến khác.

Kỹ thuật chuyền bóng:

- Chuyền bóng cơ bản.

- Chuyền bóng lật sau đầu.

- Bật nhảy chuyền bóng.

- Chuyền bóng kết hợp lăn ngã.

- Ý kiến khác.

Kỹ thuật đệm bóng:

- Đệm bóng cơ bản.

- Đệm bóng nghiệng mình bằng hai tay.

- Lăn ngã đệm bóng.

- Ý kiến khác.

Kỹ thuật phát bóng:

- Phát bóng cao tay trước mặt.

- Nhảy phát bóng.

Kỹ thuật đập bóng:

- Đập bóng theo phương lấy đà .

- Đập bóng xoay tay .

- Đập bóng xoay người.- Đập bóng nhanh.

- Đập bóng trung bình.

- Đập bóng chồng.

- Ý kiến khác.

Kỹ thuật chắn bóng:

- Chắn bóng cá nhân.

- Chắn bóng tập thể .

Ý kiến khác.

Câu hỏi 3: Những bài tập thể lực chung và chun mơn nào có thể áp

dụng để giảng dạy cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng?

Bài tập phát triển thể lực chung:

bài tập phát triển sức nhanh:

- bài tập phát triển sức mạnh.

- bài tập phát triển sức bền .

- bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động:mềm dẻo, khéo léo.

- trò chơi bổ trợ.

- Ý kiến khác.

Bài tập phát triển thể lực chuyên môn:

- bài tập phát triển sức nhanh chuyên môn.

- bài tập phát triển sức mạnh chuyên môn.

- bài tập phát triển sức bền chuyên môn .

- bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động chuyên môn: mềm dẻo,

khéo léo .

- Ý kiến khác.

Xin chân thành cảm ơn!PHỤ LỤC 4

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt NamBộ Công ThươngĐộc lập - Tự do – Hạnh phúcĐH CNTP TP.HCMPHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN GDTC 2 (mơn Bóng chuyền).Để giúp cho việc phân phối nội dung giảng dạy mơn Bóng chuyền giờ

tự chọn cho sinh viên trường ĐH CNTP TP.HCM, bằng kinh nghiệm cơng tác

của mình mong q Thầy (Cô) đọc những câu hỏi dưới đây và cho chúng tôi

những câu trả lời xác đáng hoặc đánh dấu (x) vào các mục cần thiết. Ý kiến

đóng góp của q Thầy (Cơ) sẽ giúp chúng tơi có được những thơng tin bổ

ích cho việc xây dựng chương trình mơn Bóng chuyềngiờ tự chọn. Xin chân

thành cảm ơn!

Xin Thầy (Cơ) cho biết sơ lược về bản thân.

Họ và tên:................................................................................................

Nơi công tác:...........................................................................................

Chức vụ:..................................................................................................

Trình độ chun mơn:.............................................................................

Thâm niên làm cơng tác giảng dạy, quản lý:...........................................

Xin Thầy, (Cô) cho biết những nội dung sau đây có phù hợp với

chương trình giảng dạy mơn bóng chuyền khơng?

- Lý thuyết trong mơn Bóng chuyền.Rất phù hợpphù hợpKhông phù hợp- Các bài tập kỹ thuật cơ bản.Rất phù hợpphù hợp- Kỹ chiến thuật thi đấu Bóng chuyền.Không phù hợpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×