Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 8: Danh mục thành phần loài ĐVKXSCLVB HTL năm 2014 và 2015

PHỤ LỤC 8: Danh mục thành phần loài ĐVKXSCLVB HTL năm 2014 và 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đợt khảo sát

TTTên khoa họcTháng

5/20149Filopadulina sp.10Filopaulina sumatrensis polygramma (Martens, 1860)11Filopaludina sumatrensis speciosa Deshayes, 187612Trochotaia trochoides von Martens, 1860Tháng

10/2014Tháng

05/2015Tháng

10/2015

++

+

++++Lớp Bivalvia

Họ Corbiculidae

13Corbicula sp.+14Corbicula moreletiana Prime, 1867+15Corbicula baudoni (Morlet, 1886)16Corbicula blandiana Prime, 186717Corbicula cyreniformis Prime, 186018Corbicula leviuscula Prime, 1867

Họ Unionidae19Hyriopsis sp.+Ngành Annelida

Lớp Oligochaeta

Bộ Haplotaxida

xxx+Đợt khảo sát

TTTên khoa họcTháng

5/2014Tháng

10/2014Tháng

05/2015Tháng

10/2015Họ Tubificidae

20Branchiura sowerbyi Beddard, 189221Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862+Ngành Arthropoda

Lớp Crustacea

Bộ Decapoda

Họ Palaemonidae

22Macrobrachium mirabile (Kemp, 1917)++++23Macrobrachium nipponese (De Haan, 1849)++++24Macrobrachium pilimanus (De Haan, 1879)++++25Macrobrachium sintangense (de Man, 1898)+++26Macrobrachium lanchesteri (De Man, 1911)+Order Isopoda

Family Corallaniidae

27Tachaea sp.28Tachaea chinensis Thielemann, 1910+Lớp Insecta

xxxi+Đợt khảo sát

TTTên khoa họcTháng

5/2014Tháng

10/2014Tháng

05/2015Tháng

10/2015Bộ Diptera

Họ Chironomidae

29Ablabesmyia sp.++++30Chironomus sp.++++31Kiefferulus sp.++++32Thienemannimyia sp.++++Bộ Ephemeroptera

Họ Ephemeridae

33Ephemera sp.+Order Hemiptera

Family Hydrometridae

34Hydrometra sp.

Family Naucoridae35Naucoris sp.+Bộ Odonata

Family Calopterygidae

36Calopteryx sp.

xxxiiĐợt khảo sát

TTTên khoa họcTháng

5/2014Tháng

10/2014Tháng

05/2015++Tháng

10/2015Họ Libellulidae

37Celithemis sp.

Họ Gomphidae38Gomphus sp.++Bộ Trichoptera

Họ Diseudopsidae

39Pseudoneureclipsis sp.

Tổng số loàixxxiii++15201816Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 8: Danh mục thành phần loài ĐVKXSCLVB HTL năm 2014 và 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×