Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo án Kĩ thuật lớp 4 Dạy 4A (Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018)

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 Dạy 4A (Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo

án tuần 11

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

1. Thực hành khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra và báo cáo với cơ giáo sự chuẩn bị đồ dùng

học tập của nhóm.

Việc 2: Nhóm trưởng điều hành, giao nhiệm vụ thực hành.Việc 3: Cả nhóm thực hiện.

Việc 4: Các nhóm báo cáo kết quả với cơ giáo hoặc cả lớp.-Tiêu chí đánh giá:

+ Hs thực hành khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

+ Các mũi khâu đều, đẹp, không co giúm.

+ Thao tác nhanh, sử dụng các dụng cụ kim an tồn.

+ Tích cực hồn thành nhiệm vụ được giao.

-Phương pháp: Vấn đáp, tích hợp

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, thực hành

2. Đánh giá kết quả học tập.

Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm trưng bày sản phẩm.

Việc 2: Chia sẻ sản phẩm theo các tiêu chí:

+ Gấp được mép vải. Đường gấp mép vải tương đối thẳng, phẳng,

đúng kĩ thuật.

+ Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

+ Mũi khâu tương đối đều, thẳng, không bị dúm.

+ Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

Việc 3: Các nhóm báo cáo kết quả với cơ giáo hoặc cả lớp.-Tiêu chí đánh giá:

+ Hs trưng bày sản phẩm và chia sẻ sản phẩm của mình.

+ Khâu được viền đường mép vải bằng mũi khâu đột .

+ Các mũi khâu tương đối đều nhau và đúng quy trình.

+ Hồn thành sản phẩm đúng quy định

-Phương pháp: Vấn đáp, tích hợp

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, thực hành

Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Trưng bày sản phẩm ở góc thư viện lớp.

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

- Làm một sản phẩm khác tặng cho bạn bè, người thân.

*********************************************

Preparing date: November 3, 2018

Teaching date:

November 5, 2018(3B)

UNIT 6: STAND UP!

Lesson 2 (1-2-3)

I. Objectives: By the end of this lesson the SS will be able to ask and answer

about the permission.

II. Language focus:

- Vocab: come in, go out, ask a question, speak, write

- Structures: May I ........?  Yes, you can./ No, you can’t.

III. Teaching aids:

1. Teacher’s: book, CD, computer, pictures and board.

2. Students’: books, notebooks.

IV. Procedure:

1. Warm up

- Spend a few minutes singing the How are you?song. Divide the class

into three groups and ask them to sing the song in the same way as in the last

lesson.

2. New lesson

Activity 1. Look , listen and repeat

- open the book page 42 and identify the characters in the pictures.

- listen to the CD and repeat each line of the dialogue a few times.

- Have Ss practice the dialogue in pairs.

** Praise and Oral comments

Activity 2. Point and say

- Point to Picture aand elicit the name of the character and what is said about

him

- Have Ss to give the main structures of the lesson:

May I............? - Yes, you can.

- No, you can’t.

- do model

- practice in pairs 4 situations.

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

- report in front of class.

** Observation and Q-A

Activity 3. Let’s talk

- look at the pictures and read the text on page 42 describe the situations.

- practice in small groups.

3. Review

- Have Ss that they play game “Role -play”: One is the teacher, and the others

are students.

- divide class into 4 or 5 groups

- play game in groups

- Practice at home and prepare the new lesson

***************************************

Preparing date: November 3, 2018

Teaching date:

November 5, 2018( 1A,1C)

UNIT 4: IN THE BEDROOM

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will able to:

- Identify and say correctly the name and things they've learnt in Lesson 1.

- Practise pronouncing the letter Dd in the words Dan, dog, door, desk by the

chant.

- Express students' concern about the name and things in the picture.

II. Language contents:

Phonic: /d/ of the letter d

Vocabulary: Dan, dog, door, desk

III. Teaching aids

book, pictures, cards, computer, loud speaker

IV. Procedure

1.Warm up

Game: matching

2. New lesson

Activity 2: Point and say

1. Set the scene:

Ask ss to look at the picture and discuss about the picture (P.16). Ss say what

they can see in the picture: Dan is in the bedroom. Dan is reading. Dan is with a

dog. Dan is sitting at the desk.

- Ss find out Dan, Dog, door, desk

- Point to the picture and sayNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11- One st point to each picture, another st say the word.

- Change the role

** Peer assessment: (pronunciation, , intonation)

Excellent

Good





Activity 3: Chant!Okay

- Have ss read and give comment about the chant: there are 2 cantos- Have ss listen to the chant (twice or more)

- Have ss listen to the chant again, repeat line by line

- Have ss listen to the chant, repeat the whole chant

- Have ss say the chant aloud (clap their hands in rhythm)

** Oral comment: (pronunciation, , intonation)

** Checklist:

Excellent

Good

Pronunciation

IntonationOKActivity 4: Listen and tick- Ask ss to look at the pictures, identify what are in the pictures

- Ask some ss to say names of things and people

- Tell ss that they are going to listen and tick in the boxes

- Have ss listen to the recording twice, ask them to make the ticks- Ask ss to exchange their results with their partners** Oral comment

3. Home link- Ask students to do exercise 5 in Work book, say the words

***************************************Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

Preparing date:

Teaching date:November 3, 2018

November 6, 2018 (3B)

UNIT 6: STAND UP!

Lesson 2 (4-5-6)I. Objectives: By the end of this lesson the SS will be able to listen and write

about the permission.

II. Language focus:

- Vocab: come in, go out, ask a question, speak, write

- Structures: May I ........?  Yes, you can./ No, you can’t.

III. Teaching aids:

1. Teacher’s: book, CD, computer, pictures and board.

2. Students’: books, notebooks.

IV. Procedure:

1.Warm up:

- Spend a few minutes revising the language learnt by playing a game of Slap

the board, using the character cards.

2. New lesson

Activity 4. Listen and number

- look at pictures a, b, c and d and describe the situations in these pictures

- Listen to the recording 2 times and write answer- leaders hold group swap the answer

- check and read the answer in front of class

Key: a4 b1 c2 d3

** Oral comments

Activity 5. Read and match- look at the pictures on page 43 and identify characters

- answer the following questions

- leaders hold group swap the answer

Key: 1c 2d 3a 4b

** Praise

Activity 6. Let’s write- look at the picture on page 42 and identify that they are going to write

- do the task individually

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

- excharge and compare the answers with friends

- read aloud the sentences

- perform and give answers in front of class

3. Home link

- Read and share the lesson’s content with the family.

- What do you learn about this lesson?

***********************************

Preparing date: November 3, 2018

Teaching date:

November 6, 2018 (4A) November 7(4B)

UNIT 6. WHERE'S YOUR SCHOOL?

Lesson 2 (1-2-3)

I. Objectives

By the end of this lesson students will be able to:

- Identify the sentence partern about someone's class.

- Ask and answer questions about what class someone is in: What class is she/he

in?/ What class are you in?

- Express their concern about the grade or class their friends are in

II. Procedure.

1. Warm up

Game: Whisper

*T observes, Ss cheer and give comments.

2. Presentation

Activity 1: Look, listen and repeat.

Aim: S can listen and repeat the dialog then identify the words about goodbye

Discover the pictures

Share ideas

Listen to the tape

Repeat chorally

Practice in group

Identify the new words and sentence partern.

* ObservingNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

* Oral assessment

Activity 1: Point and say

Aim: S can use words and sentence partern frequently.

Discover the pictures

Check vocabulary

Practice in group

Present in front of class

* Pair assessment

* Oral assessment

* Observing

3. Production

Activity 3: Let's talk

Practice in group

Present in front of class

* Oral assessment ; T and Ss listen to and give feedback

* Observing

4. Homelink

Practice the sentence pattern with friends and prepare for new lesson.

********************************

Giáo án TC lớp 1

Dạy 1A (Thứ ba ngày 6 tháng 11 năm 2018)XÉ, DÁN HÌNH CON GÀ CON (T2)

I. Mục tiêu:

1. Kiến Thức: HS biết cách xé, dán hình con gà con

2. Kĩ năng: Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ,

mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.

3.Thái độ: Giáo dục các em yêu thích động vật, quý sản phẩm làm được.

4.Năng lực: Năng lực tự giải quyết vấn đề.

*Với HS khéo tay: Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình

dán phẳng. Mỏ, mắt gà có thể dùng bút màu để vẽ. Có thể xé được thêm hình

con gà con có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. Có thể kết hợp vẽ trang trí

hình con gà con.

Em Ngọc Ánh 1B hình con gà đơn giản.Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

II. Đồ dùng

1. Giáo viên:

- Hình mẫu con gà con, các bước xé.

2. Học sinh:

- Giấy màu, vở, bút chì.

III. Hoạt động học

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

1. Khởi động: - Hát tập thể 1 bài2. Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài - ghi đề bài - Nêu mục tiêu.

Hoạt động 1: Hướng dẫn thực hành. (20 phút)- GV yêu cầu HS nhắc lại quy trình xé dán hình con gà con.

- GV nhận xét, chốt lại các bước xé dán hình con gà con.

- GV yêu cầu HS lấy giấy thủ cơng chọn màu tùy thích và tiến hành xé dán hình

con gà con.

- Quan sát và hướng dẫn những HS còn lúng túng khi xé hình.

- Hướng dẫn, gợi mở để HS năng khiếu thực hành bài xé hình nhanh và đẹp.

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS nhắc lại được quy trình xé dán con gà.

+ Mạnh dạn, tự tin khi trình bày trước lớp

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn

Hoạt động 2: Nhận xét đánh giá. (5-7 phút)-Trưng bày một số bài xé dán hình con gà con của HS và đặt câu hỏi gợi ý

để HS nhận xét, đánh giá.

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trưng bày sản phẩm đẹp.

+ Mạnh dạn, tự tin khi trình bày trước lớp.

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo án Kĩ thuật lớp 4 Dạy 4A (Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×