Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
( Từ ngày: 5/ 11 đến ngày:9/11) GV: Dương Thị Thuận

( Từ ngày: 5/ 11 đến ngày:9/11) GV: Dương Thị Thuận

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo

án tuần 11

- Review the words about place: street, road, village, district, address, class,

school, study

- Review questions about address of a school:

Where's your school?- It's in Oxford Street.

- Express their attitude when meeting someone

II. Procedure

1. Warm up- Game: Slap the board

- T sticks on the blackboard the following words: (street, road, village, district,

address, class, school, study)

- T divides Ss into two groups.

- T explains how to play game: Each group choose four students to play game. T

reads the word Ss have to slap on the right word. You get a mark if you have

right word and quicker. The winner is the group have more marks.

*, The whole class observe, cheer and give feedback

2. Presentation

Activity 3: Listen and tick.

Aims: Ss can review the words and phrases of topic by listening skill.

Discover the pictures

Share ideas

Listen and tick

Share ideas

review the tapescrip

** Pair assessment

** Observing

**Oral assessment

3. Practice:

Activity 4: Look and write.

Discover the picture

Share ideasNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

Look and write

Share ideas and comment

Talk about the pictures

*T observes, gives feedback

4. Production:

Activity 5: Let's sing

Listen to the song

Identify the words to the song

Listen and repeat to the song

Practice the song using gestures

Sing the song in group

Present in front of class.

* Observing

* Oral assessment (T’s and Ss’ about pronunciation, rhythm, voice,

presentation)

4. Homelink:

Sing the song naturally

***************************************

Preparing date: November 3 , 2018

Teaching date:

November 5, 2018 (3B)

Unit 6: STAND UP!

Lesson 1 (4-5-6)

I. Objectives: By the end of this lesson the SS will be able to listen and tick to

the correct picture, fill in the gap with correct words about giving and

responding instructions.

II. Language focus:

- Vocab: sit down, stand up, open your book, close your book, come here

III. Teaching aids:

1. Teacher’s: book, CD, computer and board.

2. Students’: books, notebooks.

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

IV. Procedure:

1. Warm up:

- Greeting

- Spend a few minutes revising the language learnt by calling a group of four to

the front of the class to introduce each other.

2. New lesson

Activity 4. Listen and tick

- look at the pictures. Elicit the name of each character and what they might say

to one another

- listen, do the task

- leaders hold group swap the answer

- check and read the answer in front of class

Key: 1a 2c 3c

** Observation, Oral comments and Praise

Activity 5. Look and write

- look at the pictures and read the text in silence. Check comprehension and

give feedback.

- focus on the context to select the appropriate words.

- leaders hold group swap the answer

- check and read the text in front of class

Key: 1 Open 2quiet 3Close 4Sit 5Come 6 Stand

** Observation and Oral comments

Activity 6. Let’s play

- Tell the class that they are going to sing the song How are you?

- listen to the instruction

- play game in whole class

- Have a group of six give a demonstration before starting the game.

- Get pupils to play the game in groups.

- Have pupils sing the The more we are togethersong to end the

activity

- Read and share the lesson’s content with the family.

*************************************Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

Giáo án Kĩ thuật lớp 4Dạy 4A (Thứ hai ngày 5 tháng 11 năm 2018)KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT

(T2).

I.MỤC TIÊU:

- Biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

- Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Các mũi khâu

tương đối đều nhau. Đường khâu có thể bị dúm.

- Yêu thích sản phẩm làm được.

- Giúp học sinh phát huy năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

* HS khéo tay: Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. Các

mũi khâu tương đối đều nhau. Đường khâu ít bị dúm.

II/ ĐỒ DÙNG:

1. Giáo viên:

Tranh quy trình khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu.

- Mẫu của H lớp trước.

2. Học sinh:

- Vải, phấn, thước, kéo…

III. HOẠT ĐỘNG HỌC:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

* HĐ Khởi động:- Hội đồng tự quản điều hành lớp KĐ:

- Hội đồng tự quản mời cô giáo vào bài học.

1. Ôn lại kiến thức khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm ơn lại quy trình khâu viền đường gấp

mép vải bằng mũi khâu đột.

Việc 2: Chia sẻ.Việc 3: Các nhóm báo cáo kết quả với cơ giáo hoặc cả lớp.+ HS nhắc lại được quy trình các bước khâu viền bằng gấp mép vải bằng mũi

khâu đột..

+ HS phát huy năng lực tự học và tự giải quyết vấn đề.

+ Mạnh dạn, tự tin khi trình bày

- Phương pháp: vấn đáp, quan sát

- Kĩ thuật: đặt câu hỏi- trả lời câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo

án tuần 11

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.

1. Thực hành khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra và báo cáo với cô giáo sự chuẩn bị đồ dùng

học tập của nhóm.

Việc 2: Nhóm trưởng điều hành, giao nhiệm vụ thực hành.Việc 3: Cả nhóm thực hiện.

Việc 4: Các nhóm báo cáo kết quả với cô giáo hoặc cả lớp.-Tiêu chí đánh giá:

+ Hs thực hành khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

+ Các mũi khâu đều, đẹp, không co giúm.

+ Thao tác nhanh, sử dụng các dụng cụ kim an tồn.

+ Tích cực hồn thành nhiệm vụ được giao.

-Phương pháp: Vấn đáp, tích hợp

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, thực hành

2. Đánh giá kết quả học tập.

Việc 1: Nhóm trưởng điều hành nhóm trưng bày sản phẩm.

Việc 2: Chia sẻ sản phẩm theo các tiêu chí:

+ Gấp được mép vải. Đường gấp mép vải tương đối thẳng, phẳng,

đúng kĩ thuật.

+ Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột.

+ Mũi khâu tương đối đều, thẳng, khơng bị dúm.

+ Hồn thành sản phẩm đúng thời gian quy định.

Việc 3: Các nhóm báo cáo kết quả với cơ giáo hoặc cả lớp.-Tiêu chí đánh giá:

+ Hs trưng bày sản phẩm và chia sẻ sản phẩm của mình.

+ Khâu được viền đường mép vải bằng mũi khâu đột .

+ Các mũi khâu tương đối đều nhau và đúng quy trình.

+ Hồn thành sản phẩm đúng quy định

-Phương pháp: Vấn đáp, tích hợp

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, thực hành

Báo cáo thầy/cô kết quả và những điều em chưa hiểu.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

- Trưng bày sản phẩm ở góc thư viện lớp.

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

( Từ ngày: 5/ 11 đến ngày:9/11) GV: Dương Thị Thuận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×