Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giáo án TC lớp 1 Dạy 1A (Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018)

Giáo án TC lớp 1 Dạy 1A (Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án chuyên biệt

- Giấy màu, vở, bút chì.

III. Hoạt động học

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

1. Khởi động: - Hát tập thể 1 bài2. Hình thành kiến thức:

- Giới thiệu bài - ghi đề bài - Nêu mục tiêu.

Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét.Việc 1: HS quan sát mẫu và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của gv

+ Hãy nêu màu sắc, hình dáng của con gà?

+So sánh gà con với gà lớn về đầu, thân, cánh, đuôi, màu lông?

Việc 2: Chia sẻ

Việc 3: Thống nhất ý kiến và báo cáo với cơ giáo.

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS nhận biết được màu sắc hình dáng của con gà.

+ Mạnh dạn, tự tin khi trình bày trước lớp

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, ghi chép ngắn

Hoạt động 2: Xé dán hình con gà con. (5-7 phút)Việc 1: HS mở vở thủ công, quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước xé

dán hình con gà:

a. Xé hình thân gà.

b. Xé hình đầu gà.

c. Xé hình đi gà.

d. Xé hình mỏ, chân và mắt gà.

Dán hình.

Việc 2: CTHĐ mời đại diện các nhóm chia sẻ.

Việc 3: Báo cáo với cô giáo hoặc hỏi thầy cô những điều chưa biết.

Quan sát cô giáo hướng dẫn lại các thao tác mẫu cách xé dán hình

con gà.Việc 1: 1-2 bạn lên bảng thực hiện thao tác gấp.Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệt

Việc 2: Nhóm trưởng điều hành nhóm tập gấp ở giấy nháp.

Việc 3: Báo cáo với cơ giáo.

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ HS nắm được cách xé hình con gà.

+ Mạnh dạn, tự tin khi trình bày trước lớp.

- Phương pháp: Vấn đáp, quan sát

- Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 3:

Hướng dẫn thực hành. (10 phút)

Hướng dẫn học sinh thực hành.

-Yêu cầu học sinh lấy 1 tờ giấy nháp.

-Yêu cầu học sinh đếm ô, đánh dấu.

- Giáo viên uốn nắn thao tác của học sinh.

- Hướng dẫn dán hình con gà con.

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ Hồn thành sản phẩm.

+ Các đường xé tương đối thẳng, đều, ít răng cưa.

+ Hình xé cân đối, gần giống mẫu.

+ Dán đều, khơng nhăn.

- Phương pháp: Vấn đáp, tích hợp.

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, tôn vinh.

Hoạt động 4:Nhận xét, đánh giá: (3-5')

* Đánh giá:

- Tiêu chí đánh giá:

+ Hồn thành sản sp

+ Chưa hồn thành

+ Sản phẩm có giống mẫu không?

+ Phối màu đẹp hay chưa.

- Phương pháp: Vấn đáp, tích hợp.

- Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời, tôn vinh.

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNGChia sẻ nội dung bài học cho bạn bè, người thân

**********************************

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệt

Preparing date:

Teaching date:October 29, 2018

October 31, 2018 (3B)UNIT6: STAND UP!

Lesson 1 (Part 1,2,3)

I. Objectives: By the end of this lesson the SS will be able to give and respond

instructions.

II. Language focus:

- Vocabulary: sit down, stand up, come here, open your book, close your book.

III. Teaching aids:

1. Teacher’s: book, lesson plan and board.

2. Students’: books, notebooks.

IV. Procedure:

Warm up:

- Have some Ss introduce themselves

- Review numbers

Part 1. Look, listen and repeat

- have ss look at pictures, listen to T that they are going to learn to ask and

answer questions about name

- identify the characters in the picture on page 40 and answer questions such as

Who is this?, Where are they? What are they talking about?

- have ss listen to the recording a few times

- have ss listen and repeat line by line

- Call some Ss to role-play

Part 2. Point and say- identify the way to give instructions

- give the example/ model

- Point to each character and elicit his/her name. Point to the first picture and

elicit the words to fill the gap

- Write the question and the answer on the board. Repeat the sentences- have ss practice asking and answering

- have some pairs act out in class, others observe.

** give comments and correct their pronunciation

Part 3. Let’s TalkNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệt- have ss practice asking and answering- have ss play game “Dice game”.

** give comments and correct their pronunciation

- Write what words you learned in the notebook.

- What do you learn about this lesson?

***************************************

Preparing date: October 29, 2018

Teaching date:

October 31, 2018 (4A,4B)

TEST 1

PART IV. SPEAKING

Task 1. Interview

1. What’s your name?

2. What class are you in ?

3. What can you do ?

4. What day is it today?

5. When’s your birthday?

6. Can you play the piano?

7. Where are you from?

8. What nationality are you?

Task 2. Listen and answer the question.

Now look at the picture . You have 30 seconds

Suggested questions:

1. Who are in the picture ?

2. What are they doing ?

3. Can you dance ?

4. What can you do ?Task 3. Describe the picture

Students look at the picture and answer the questions.Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệtAkikoTomHakim

Tony

1. Where is Akiko from ? What nationality is she ?

2. Where is Tom from ? What nationality is he ?

3. Where is Hakim from ? What nationality is he ?

4. Where is Tony from ? What nationality is he ?

***************************************

Preparing date: October 27, 2018

Teaching date:

November 1, 2018 (1A,1C)

UNIT 4: IN THE BEDROOM

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, students will able to

- Identify names and things in the picture.

- Pronounce correctly the letter d in the words: door, dog, Dan, desk

- Express students' concern about people and things in the picture.

II. Language contents:

Phonic: /d/ of the letters dNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệt

Vocabulary: door, dog, Dan, desk

III. Teaching aids

book, pictures, cards, computer, loud speaker

IV. Procedure

1.Warm up

Greeting

2. New lesson

Activity 1: Listen, point and repeat

1. Set the scene

Ask ss to look at the picture and answer the questions (point to each picture)

(P.15)- How many people are there in the picture? What is it?

- Where are they? - What are they doing?

2. ListenHave ss listen to the recording, point to the letter d and repeat

- Have ss listen, point to the words/ picture and repeat. Take note to the

pronounce of the red letter

- Have ss point to each picture and say the word

** Observation and Oral comments (pronunciation, phonic, intonation)One st point to each picture, another st say the word.

- Change the role: one asks and one answers

- Perform in front of class

** oral comment: phonic, intonation

3. Game: Matching- Introduce the game

- Tell ss the rules of the game

- Stick the pictures and the cards on the board

- Take control

- Praise the winner

** Oral comment: interaction

3. Home link- Ask students to o exercises 1 and 2 in Work book (page 10); say the words

Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệt

***********************************

October 27, 2018

November 1, 2018 (4A,4B)Preparing date:

Teaching date:UNIT 6 : WHERE'S YOUR SCHOOL?

LESSON 1 (1-2)

I. Objectives.

By the end of this lesson students will be able to:

- Identify the words about place: street, road, village, district, address, class,

school, study

- Ask and answer questions about where a school is: Where's your school?- It's

in Oxford Street.

- Express their concern about the place where their friends are studying .

II. Procedure.

1. Warm up

Greeting class2. Presentation

Activity 1: Look, listen and repeat.

Aim: S can listen and repeat the dialog then identify the words about greeting

Discover the pictures

Share ideas

Listen to the tape

Repeat chorally

Practice in group

Identify the new words and sentence partern.

* Oral assessment

Activity 2: Point and say.

Aim: S can use words and sentence pattern frequently.

Discover the picture

Check vocabularyNăm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnGiáo án chuyên biệtPractice in group

Present in front of class

* Observing

* Group’s assessment

* Oral assessment (T’s and Ss’)

3. Production

- Writing a short passage about Ss' school.

*Portfolio

* Written assessment.

***************************************Năm học: 2018-2019GV: Dương Thị ThuậnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giáo án TC lớp 1 Dạy 1A (Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x