Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 2.1Chứng từ ghi sổ TK 621 năm 2014Phụ lục 2.2Sổ cái TK 621 năm 2014Phụ lục 2.3Sổ chi tiết TK 621 năm 2014Phụ lục 2.4Chứng từ ghi sổ TK 621 năm 2015Phụ lục 2.5Sổ cái TK 621 năm 2015Phụ lục 2.6Sổ chi tiết TK 621 năm 2015Phụ lục 2.7Bảng khối lượng xây lắp hoàn thànhPhụ lục 2.8Bảng thanh toán tiền lương sản phẩmPhụ lục 2.09Chứng từ ghi sổ TK 622 năm 2014Phụ lục 2.10Sổ cái TK 622 năm 2014Phụ lục 2.11Sổ chi tiết TK 622 năm 2014Phụ lục 2.12Chứng từ ghi sổ TK 622 năm 2015Phụ lục 2.13Sổ cái TK 622 năm 2015Phụ lục 2.14Sổ chi tiết TK 622 năm 2015Phụ lục 2.15Chứng từ ghi sổ TK 623 năm 2014Phụ lục 2.16Sổ cái TK 623 năm 2014Phụ lục 2.17Sổ chi tiết TK 623 năm 2014Phụ lục 2.18Chứng từ ghi sổ TK 623 năm 2015Phụ lục 2.19Sổ cái TK 623 năm 2015Phụ lục 2.20Sổ chi tiết TK 623 năm 2015Phụ lục 2.21Chứng từ ghi sổ TK 627 năm 2014Phụ lục 2.22Sổ cái TK 627 năm 2014Phụ lục 2.23Sổ chi tiết TK 627 năm 2014121Phụ lục 2.24Chứng từ ghi sổ TK 627 năm 2015Phụ lục 2.25Sổ cái TK 627 năm 2015Phụ lục 2.26Sổ chi tiết TK 627 năm 2015Phụ lục 2.27Chứng từ ghi sổ TK 154 năm 2014 (Ghi nợ)Phụ lục 2.28Chứng từ ghi sổ TK 154 năm 2014 (Ghi có)Phụ lục 2.29Sổ cái TK 154 năm 2014Phụ lục 2.30Sổ chi tiết TK 154 năm 2014Phụ lục 2.31Chứng từ ghi sổ TK 154 năm 2015 (Ghi nợ)Phụ lục 2.32Chứng từ ghi sổ TK 154 năm 2015 (Ghi có)Phụ lục 2.33Sổ cái TK 154 năm 2015Phụ lục 2.34Sổ chi tiết TK 154 năm 2015Phụ lục 2.35Thẻ tính giá thành cơng trình đường Đơng Anh122123(Phụ lục 2.1)Đơn vị: Cơng ty CP TB&VLXD Hancorp

Địa chỉ: 57 Quang Trung, Hà NộiMẫu số S02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)CHỨNG TỪ GHI SỔ 621

Số:.........

Năm 2014

Trích yếu

ASố hiệu tài khoảnSố tiềnNợBC16211521.877.981.810621152105.0006211521.713.751.3016213317.936.363.6366211524.814.739.620xx16.342.941.367Ghi

chú

DDA PTCSHTĐT Bắc

Thăng Long - Vân Trì

Xuất vật tư T10/2014

Xuất kho nội bộ thi công

Xuất vật tư T11/2014

Mua vật tư T12/2014

Xuất vật tư, DCSX

T12/2014

Cộng

Kèm theo ..... chứng từ gốc

Ngày 31 tháng 12 năm 2014

Người ghi sổKế toán trưởngGiám đốcxCÔNG TY CP THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG HANCORP

(Phụ lục 2.2)

TÀI KHOẢN621

Từ ngày 01/01/2014 Đến ngày 31/12/2014

Số TT

1

1Tên đối tượngNợ

DA PTCSHTĐT Bắc Thăng Long - Vân Trì

Nguyên vật liệu

CộngDư đầu kỳPhát sinh trong kỳ

Nợ

16.342.941.367

16.342.941.367Nợ16.342.941.367 16.342.941.367

Lập biểu, ngàyNgười lập biểu

16.342.941.367

16.342.941.367Dư cuối kỳKế tốn trưởngtháng

năm

Thủ trưởng đơn vịTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×