Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tiếng anh

Tài liệu tiếng anh

Tải bản đầy đủ - 0trang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINHĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPNGHIÊN CỨU MỘT VÀI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU VỎ QUÝT VÀ

THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN TRÊN VI

KHUẨN GÂY BỆNH E.COLINgành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌCGiảng viên hướng dẫn :Nguyễn Thị Thu HươngSinh viên thực hiệnNguyễn Thị Tuyết maiMSSV: 1215100009:Lớp: 12HSH01TP. Hồ Chí Minh, 2014BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMNGHIÊN CỨU MỘT VÀI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN

QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU VỎ QT VÀ

THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG KHÁNG KHUẨN TRÊN VI

KHUẨN GÂY BỆNH E.COLINgành: CÔNG NGHỆ SINH HỌCChuyên ngành : CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Sinh viên thực hiện

MSSV: 1215100009: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Lớp : 12HSH01TP. Hồ Chí Minh, 2014BM05/QT04/ĐTKhoa: Công nghệ sinh học – Thực phẩm – Môi trườngPHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Họ và tên sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm 1)

Nguyễn Thị Tuyết Mai

MSSV: 1215100009

Lớp: 12HSH01

Ngành: CƠNG NGHỆ SINH HỌCChuyên ngành : CÔNG NGHỆ SINH HỌC

2. Tên đề tài : NGHIÊN CỨU MỘT VÀI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Q TRÌNH

CHƯNG CẤT TINH DẦU VỎ QT VÀ THÍ NGHIỆM TÁC DỤNG KHÁNG

KHUẨN TRÊN VI KHUẨN GÂY BỆNH E.COLI3. Các dữ liệu ban đầu : ......................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

4. Các yêu cầu chủ yếu : Xác định thời gian làm héo nguyên liệu đến hàm lượng tinh

dầu trích ly. Xác định thời gian trích đến hàm lượng tinh dầu trích ly. Xác định ảnh

hưởng của dung mơi đến hiệu suất trích ly tinh dầu. Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ

nguyên liệu / dung mơi P.E. Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu vỏ quýt trên vi

khuẩn E.coli bằng phương pháp đục lỗ thạch.

5. Kết quả tối thiểu phải có:

1) Xác định thời gian làm héo nguyên liệu đến hàm lượng tinh dầu trích ly.

2) Xác định thời gian trích đến hàm lượng tinh dầu trích ly.

3) Xác định ảnh hưởng của dung mơi đến hiệu suất trích ly tinh dầu.

4) Xác định ảnh hưởng của tỉ lệ tối nguyên liệu / dung mơi P.E

5) Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu vỏ quýt trên vi khuẩn E.coli bằng

phương pháp đục lỗ thạch.

Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../………

Chủ nhiệm ngành

(Ký và ghi rõ họ tên)TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….

Giảng viên hướng dẫn chính

(Ký và ghi rõ họ tên)Giảng viên hướng dẫn phụ

(Ký và ghi rõ họ tên)LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan bài đồ án tốt nghiệp này là cơng trình nghiên cứu thực sự

của cá nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm và

trình bày đồ án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn và chỉnh sửa của giảng viên hướng

dẫn.

Em xin cam đoan không sao chép đồ án dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu

phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

TP.HCM, ngày 4 tháng 4 năm 2014

Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Tuyết MaiLỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến:

Ban giám hiệu Trường Đại học Công Nghệ TP. HCM, Khoa Công nghệ sinh

học - Thực phẩm - Môi trường cùng tất cả các Thầy Cô đã truyền đạt kiến

thức cho em trong suốt q trình học tập tại trường.• Giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ dạy, hướng dẫn và sửa chữa những sai

sót cho em trong suốt q trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

• Tập thể lớp 12HSH01 đã gắng bó, giúp đỡ tơi trong suốt 1,5 năm học vừa

qua.

• Cuối cùng, con xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ đã tạo mọi điều

kiện thuận lợi cho con học tập, đã yêu thương và động viên con trong những

lúc khó khăn và đặc biệt ln tin tưởng và yêu thương con.

TP. HCM, ngày 4 tháng 4 năm 2014

Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Tuyết MaiMỤC LỤC

Trang

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC .............................................................................................................. i

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................... iv

DANH MỤC HÌNH ............................................................................................. .v

DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... ...vi

LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4

1.1. Tổng quan về đối tượng nghiên cứu ............................................................... 4

1.1.1. Vị trí phân loại ............................................................................................. 4

1.1. 2. Đặc điểm thực vật ....................................................................................... 4

1.1.3. Kỹ thuật canh tác và thu hái của cây quýt ................................................... 6

1.2. Tình hình trồng và phát triển cây quýt ở nước ta và thế giới ....................... 12

1.2.1. Tình hình trồng và phát triển cây quýt ở nước ta ...................................... 12

1.2.2. Tình hình trồng và phát triển cây quýt trên thế giới ................................. 13

1.3. Tìm hiểu chung về tinh dầu ......................................................................... .13

1.3.1. Những nét đặc trưng của tinh dầu ............................................................. 13

1.3.2. Tính chất lý hóa của tinh dầu.................................................................... .15

1.4. Một số phương pháp tách chiết tinh dầu ...................................................... 16

i1.4.1.Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước ................................................. 16

1.4.2. Phương pháp ly trích bằng chiếu xạ vi sóng ............................................. 19

1.5. Đánh giá chất lượng tinh dầu bằng phương pháp hóa lý ............................. 22

1.5.1. Xác định chỉ tiêu cảm quan ....................................................................... 22

1.5.2. Xác định vị ................................................................................................. 22

1.5.3. Xác định mùi .............................................................................................. 22

1.5.4. Xác định chỉ tiêu hóa - lý ........................................................................... 22

1.6. Tổng quan về phương pháp nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn in vitro ..... 27

1.6.1. Mục đích .................................................................................................... 27

1.6.2. Những yếu tố ảnh hưởng ........................................................................... 27

1.6.3. Một số phương pháp thử in vitro ............................................................... 28

1.7. Ứng dụng của tinh dầu vỏ quýt .................................................................... 29

CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ........................................... 31

2.1. Vật liệu nghiên cứu ....................................................................................... 31

2.2. Hóa chất và dụng cụ...................................................................................... 31

2.2.1. Hóa chất ..................................................................................................... 31

2.2.2. Dụng cụ ...................................................................................................... 31

2.3. Địa điểm thực hiện thí nghiệm ..................................................................... 33

2.4. Nội dung nghiên cứu ..................................................................................... 33

2.4.1. Thí nghiệm 1 xác định thời gian làm héo nguyên liệu ảnh hưởng đến hàm

lượng tinh dầu trích ly .................................................................................. 33ii2.4.2. Thí nghiệm 2 xác định thời gian trích ly đến hàm lượng tinh dầu trích ly

....................................................................................................................... 33

2.4.3. Thí nghiệm 3 xác định ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất trích ly tinh

dầu ................................................................................................................. 34

2.4.4. Thí nghiệm 4 xác định ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu / dung môi P.E

đến hàm lượng trích ly tinh dầu ................................................................... 34

2.4.5. Thí nghiệm 5 khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu vỏ quýt bằng

phương pháp đục lỗ thạch ........................................................................... 34

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................... 36

3.1. Tinh dầu vỏ quýt ........................................................................................... 36

3.2. Kết quả xác định thời gian làm héo nguyên liệu ảnh hưởng đến hàm lượng

tinh dầu trích ly ............................................................................................. 36

3.3. Kết quả xác định thời gian trích ly đến hàm lượng tinh dầu trích ly ........... 37

3.4. Kết quả xác định ảnh hưởng của dung môi đến hiệu suất trích ly tinh dầu

....................................................................................................................... 38

3.5. Kết quả ảnh hưởng của tỉ lệ nguyên liệu / dung môi đến hàm lượng trích ly

tinh dầu.......................................................................................................... 39

3.6. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu vỏ quýt bằng phương

pháp đục lỗ thạch ......................................................................................... 40

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................... 41

4.1. Kết luận ......................................................................................................... 41

4.2. Kiến nghị ...................................................................................................... 41

TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 42

PHỤC LỤC ......................................................................................................... 44

iiiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TP.HCM:Thành Phố Hồ Chí MinhWTO:World trade organization (Tổ chức thương mại quốc tế)NN&PTNT:Nông nghiệp và phát triển nông thônKHVN:Khoa học Việt NamKH&CN:Khoa học và Công nghệCNSH:Công nghệ Sinh họcH:GiờP.E:eter dầu hỏaFAO:Food and Agriculture Organization (tổ chức lương thực và

nông nghiệp)ĐBSCL:Đồng Bằng Sông Cửu LongE.coli:Escherichia coli- iv -DANH MỤC HÌNHHình 1.1. Cây qt .......................................................................................................... 4

Hình 1.2. Thân, lá, hoa, vỏ quýt ...................................................................................... 5

Hình 2.1. Vỏ quýt trước khi xay ................................................................................... 31

Hình 2.2. Vỏ quýt đã xay .............................................................................................. 31

Hình 2.3. Tủ sấy ........................................................................................................... 32

Hình 2.4. Cân phân tích ................................................................................................. 32

Hình 2.5. Tủ ấm 370C.................................................................................................... 32

Hình 2.6. Hệ thống chưng cất pháp lơi cuốn hơi nước ................................................. 33

Hình 2.7. Phương pháp đục lỗ thạch trên mơi trường đặc............................................ 35

Hình 3.1. Tinh dầu vỏ quýt ........................................................................................... 36

Hình 3.2. Biểu đồ xác định thời gian làm héo nguyên liệu .......................................... 37

Hình 3.3. Biểu đồ xác định thời gian trích ly................................................................ 38-v-DANH MỤC BẢNGBảng 3.1. Kết quả khảo sát thời gian làm héo nguyên liệu ....................................36

Bảng 3.2. Kết quả khảo sát thời gian trích ly tinh dầu ..........................................37

Bảng 3.3. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của dung mơi đến hiệu suất trích ly ........38

Bảng 3.4. Kết quả tỉ lệ ảnh hưởng của ngun liệu/dung mơi P.E ........................39

Bảng 3.5. Kích thước vòng vơ khuẩn trong 36h .....................................................40- vi -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tiếng anh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×