Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Báo cáo tài chính tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long.

6 Báo cáo tài chính tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Báo cáo doanh thu

- Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Báo cáo công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng.CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN

TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI DUY LONG

3.1 Nhận xét3.1.1 Ưu điểm

Cơng tác kế tốn tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long có một

số ưu điểm sau:

-Thứ nhất: Cơng ty tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức tập trung, gọn

nhẹ, tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian cho Cơng ty, phù hợp được u cầu

đòi hỏi của cơng việc.

- Thứ hai: Hệ thống chứng từ tại Công ty được tổ chức đầy đủ và hợp lý căn

cứ trên các quy định của hệ thống chứng từ kế tốn do Bộ tài chính ban hành và

đặc điểm kinh doanh của Cơng ty. Hình thức Nhật kí chung tại Cơng ty đã được

đơn giản hóa hơn so với lý thuyết giúp kế tốn Cơng ty đã giảm bớt được số

lượng sổ sách, công việc ghi chép và tránh được việc ghi trùng lặp,dễ làm,thuận

tiện.

- Thứ 3 Cơng tác kế tốn đảm bảo tính thống nhất về mọi mặt, phạm vi,

phương pháp tính tốn các chỉ tiêu kinh tế giữa kế toán và các bộ phận khác có

liên quan, phản ánh một cách trung thực, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu.

- Thứ 4 Các chứng từ đều được sử dụng đúng mẫu của Bộ Tài Chính ban

hành, những thông tin kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

đều được ghi đầy đủ, chính xác, được kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồn chỉnh và

xử lý kịp thời.

- Thứ 5 Cơng ty có kế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, các chứng

từ được phân loại theo trình tự thời gian trước khi đưa vào lưu trữ.

- Thứ 6: Hạch toán chính xác, khơng trùng lặp các nghiệp vụ kinh tế, tác

phong làm việc nhanh nhẹn.

- Cuối cùng:Bộ máy kế toán của cơng ty ln chấp hành nghiêm chỉnh

chính sách của chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách vềgiá cả, thuế và nghĩa vụ đối với nhà nước.3.1.2 Nhược điểm

- Thứ nhất: Công ty không áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm bán

hàng với nhân viên bán hàng mà lại trả lương đồng đều như vậy sẽ nhân viên

bán hàng chỉ làm nhiệm vụ bán hàng của mình khi có hợp đồng giữa bên mua

bán mà khơng nhiệt tình giới thiệu sản phẩm để khách hàng tìm hiểu và có nhu

cầu mua.

- Thứ 2: Cơng ty khơng áp dụng hình thức ghi sổ kế tốn máy nên việc ghi

chép tính tốn dữ liệu sẽ thủ công và tạo khổi công việc tương đối lớn cho kế

tốn dẫn tới độ sai sót và gian lận trong cơ sở dữ liệu kế toán là tương đốicao.

- Thứ 3: Trên sổ nhật ký chung công ty sử dụng số thứ tự dòng nhật ký

chung kế tốn để dòng theo tháng chứ khơng sử dụng số thứ tự dòng theo trang

sổ như vậy sẽ dẫn tới tình trạng số thứ tự dòng khá lớn, gây khó khăn trong việc

kiểm tra giữa sổ cái và sổ nhật ký chung.

- Thứ 4: Mặc dù công ty hiện đang áp dụng chế độ kế tốn theo TT200 của

Bộ Tài Chính, tuy nhiên việc cập nhận tài khoản các khoản giảm trừ doanh thu

của cơng ty chưa được tốt. Kế tốn vẫn ghi sổ tài khoản 531 như trước kia.

- Thứ 5: Về các khoản trích theo lương, kế tốn khi ghi vào sổ nhật ký

chung hay sổ cái đều không ghi tài khoản chi tiết các khoản trích nộp theo

lương.

- Thứ 6: Cơng ty bán hàng theo hình thức bán bn với phương thức thanh

tốn trả chậm trả góp tuy nhiên thì cơng ty khơng áp dụng lãi suất trả chậm trả

góp cho khách hàng như vậy vốn của cơng ty cũng sẽ bị chiếm dụng.

- Thứ 7: Công ty không trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi như

vậy đã vi phạm tính thận trọng trong cơng tác với các khoản phải thu của công ty.

3.2 Khuyến nghị- Thứ nhất: Cơng ty nên áp dụng thêm hình thức trả lương theo sản phẩm đối

với nhân viên bán hàng nhằm tạo động lực giúp nhân viên nhiệt tình với khách

hàng đây cũng là động cơ để giúp công ty thu được lợi nhuận kinh doanh hơn.- Thứ 2: Để giúp giảm tải khối lượng kế tốn, cơng ty nên sắp sắp bộ máy

kế tốn bớt cồng kềnh. Phân cơng công việc rõ ràng cụ thể hơn.

- Thứ 3: Kế tốn tổng hợp nên đặt số thứ tự dòng nhật ký chung theo số thứ

tự của từng trang sổ như vậy sẽ dễ dàng kiểm tra hơn.

-Thứ 4: Đối với các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán cần cập nhật tài

khoản ghi sổ chi tiết TK 521 để dễ dàng kiểm tra chi tiết. Cụ thể ghi

Chi tiết TK 5211 đối với khoản chiết khấu thương mại

Chi tiết TK 5212 đối với hàng bán bị trả lại.

Chi tiết 5213 đối với giảm giá hàng bán.

- Thứ 5: Các khoản trích nộp theo lương kế tốn cần ghi định khoản chi tiết

tài khoản 338 về các khoản trích nộp để tiện theo dõi. Cụthể

TK 3382: Kinh phí cơngđồn

TK 3383: Bảo hiểm xã hội

TK 3384: Bảo hiểm ytế

TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp

- Thứ 6: Công ty nên áp dụng lãi suất nhất định đối với khách hàng mua

hàng theo phương thức trả chậm, trả góp như vậy vốn của cơng ty sẽ có khả

năng sinh lời khi bị khách hàng chiếm dụng vốn.

- Thứ 7: Kế tốn cần trích lập dự phòng các khoản phải thu khó

đòi.TK2293 (Dự phòng tổn thất tài sản) Bằng cách: Công ty dự kiến mức tổn

thất có thể xảy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của một số công ty nợ quá hạn và tiến

hành lập dự phòng hco từng khản nợ phải thu khó đòi kèm theo các chứng cứ

chứng minh các khoản phải thu khó đòi là đúng sự thật. Sau khi lập dự phòng

cho từng khoản nợ phải thu khó đòi cơng ty tổng hợp lại tồn bộ khoản dự

phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch tốn vào chi phí

quản lý doanh nghiệp.- Thứ 8: Cơng ty nên tăng cường quảng cáo hình ảnh cơng ty hơn nữa trên

các trang mạng điện tử, cần lập một trang web riêng cho công ty, bởi lẽ hiện nay

mạng điện tử là phương thức truyền thông quảng cáo nhanh và tốt nhất hiện nay

giúp khách hàng tìm hiểu về cơng ty một cách nhanh chóng, tiện lợi.KẾT ḶN

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

em đã hiểu thêm được việc thực hiện các chế độ, chính sách kế tốn, cũng như

cách thức hoạt động của Công ty. Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế

tại Cơng ty em nhận thấy từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH xây dựng và

vận tải Duy Long đã không ngừng phát triển và khẳng định được vị trí của mình.

Một bộ phận quan trọng và đóng góp khơng nhỏ vào sự phát triển của Cơng ty

đó chính là bộ máy kế tốn của Cơng ty, bộ phận kế tốn ln hồn thành cơng

việc kịp thời và chính xác.

Được sự hướng dẫn của Ths. Đậu Ngọc Châu và sự giúp đỡ của các anh chị

phòng Tài chính – Kế tốn của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long đã

giúp em có thêm cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với nghiệp vụ kế toán và vận dụng

những kiến thức đã học vào thực tế.

Với những kiến thức em đã được học trong trường kết hợp với thực tiễn

trong quá trình thực tập là kiến thức em được trang bị vào việc giải quyết tình

huống thực tế, chuẩn bị hành trang cho công việc sau khi tốt nghiệp.

Do thời gian thực tập chưa nhiều nên các vấn đề đưa ra trong báo cáo này

chưa có tính khái qt cao, việc giải quyết chưa hẳn đã hoàn toàn thấu đáo và

khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp, chỉ

bảo của các thầy cơ giáo, các cán bộ trong Công ty để luận văn em viết sau đợt

thực tập này được tốt hơn .

Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên hướng

dẫn Ths. Đậu Ngọc Châu và các anh chị phòng Kế tốn cơng ty xây dựng và vận

tải Duy Long đã hướng dẫn chỉ bảo em hoàn thành báo cáo này để chuẩn bị cho

chuyên đề được nghiên cứu trong thời gian tới hoàn thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cám ơn!

Sinh viênPhạm Thị Thu HuyềnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Báo cáo tài chính tại Công ty xây dựng và vận tải Duy Long.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x