Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho…



Sổ Nhật ký chung



Sổ cái tài

khoản 131,

511,

521,111…



Sổ chi tiết tài khoản 511, 521, 131…



Bảng tổng hợp

chi tiết



Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ Hợp đồng mua bán hàng hóa,

hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… Kế toán tổng hợp ghi sổ nhật ký chung

nghiệp vụ bán hàng phát sinh, sau đó ghi sổ cái tài khoản công nợ phải thu, sổ

cái tài khoản tiền, sổ cái tài khoản doanh thu… đồng thời kế toán bán hàng và

xác định kết quả kinh doanh ghi sổ chi tiết tài khoản công nợ, sổ chi tiết tài

khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ… Cuối tháng lập bảng tổng hợp

chi tiết và so sánh với sổ cái của kế toán tổng hợp xem có khớp số liệu khơng,

nếu khơng khớp thì kiểm tra lại.



2.5.3.2 Hạch toán kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH

xây dựng và vận tải Duy Long.

Kế tốn căn cứ vào hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… tiến hành ghi sổ kế

tốn:

Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Đ/C : Tổ 3- Phường Phan Thiết



Mẫu số V02 -VT

Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT - BTCNgày

22/12/2014 của Bộ Tài Chính



PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 23 tháng 06 năm 2016

Nợ:

131



Số:36



Có:632

Họ, tên người nhận hàng : Nguyễn Tiến Chung



Địa điểm : Công ty TNHH Ngọc Anh



HườngXuất kho tại: Kho hàng hóa



Địa chỉ:



Tên, nhãn hiệu, quy cách,

STT



phẩm chất vật tư, dụng cụ,

sản phẩm, hàng hố



A



B



Số lượng

Mã hàng



C



Đvt



Theo



Thực



c.từ



xuất



D



1



2



1



Máy nén khí trục vít 15 kw



MNK15



Cái



2



2



2



Máy nén khí CS 37KW



MNK37



Cái



4



4



3



Thanh dầu áp lực



THA



Cái



2



2



8



8



Cộng :



Đơn giá



Thành tiền



3



4



Số chứng từ gốc kèm

theo:

Ngày 23 tháng 06 năm 2017

Ngườilậpphiếu



Người nhận hàng



Thủkho



Kế toán trưởng



Giám đốc



Kế toán căn cứ vào các chứng từ tiến hành ghi sổ kế toán Nhật ký chung



Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long



Mẫu số S03a DN Ban hành

theo

TT200/2014/TT

- BTC ngày

22/12/2014 của

Bộ Tài Chính



Đ/c: Tổ 3 Phan Thiết



MST:

5000818179

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Ngày

tháng

ghi sổ



Chứng từ

Diễn giải

Số hiệu



Ngày

tháng



A



B



C















05/06



106



05/06



05/06



106



05/06



Thu bằng tiền mặt

Bán Hàng Hóa



05/06



106



05/06



Thuế GTGT đầu ra phải nộp

















Phải thu khách hàng Cơng ty

TNHH Ngọc Anh



23/06



0000113



Đã

ghi

sổ

cái



ST

T

dòn

g



TK đối

ứng



D





F









2





2,000,000

1,818,182



3331



181,818





23/06



131



23/06



23/06



0000113



23/06



Thuế GTGT Đầu ra phải nộp























26/06



0005750



26/06



Tiếp khách



642



26/06



0005750



26/06



Thanh toán bằng tiền mặt















Cộng số phát sinh trong kỳ







1



5113



0000113













111



23/06







Nợ





Xuất kho máy nén khí trục

vít,máy nén khí CS, thanh

dầu áp lực







Số Phát sinh



366,960,000



5111



333,600,000



3331



33,360,000







500,000



111









500,000



















14,241,341,756



14,241,341,756



Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người ghi sổ



Kế toán trưởng



Giám đốc



Khoa Kế toán



Đại học Tài chính Ngân hàng HàNội



Kế tốn tiến hành ghi sổ cái doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.



Mẫu sốS03b-DN

Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài Chính



Địa Chỉ: Tổ 3 - Phan Thiết

MST: 0500592393



SỔ CÁI

Tên tài khoản: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày

tháng ghi

sổ

A





Chứng từ

Ngày

Số hiệu

tháng

B

C







Diễn giải

D



Phải thu khách hàng Công ty An Nhiên



Số hiệu: 511

Nhật ký chung

Trang STT

dòng

sổ

E

G







17/06/2016 00000101 17/0/2016







20/06/2016 0000106 20/06/2016 Doanh Thu Bán hàng









Phải thu khách hàng công ty TNHH

Ngọc Anh

23/06/2016 0000113 23/06/2016



55





















Người ghi sổ



SV: Phạm T Thu Huyền



Nợ

1





H





54



131



111





55







Số tiền



TK đối

ứng





2



231,700,000



1,818,182













131









333,600,000









Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốc



Kế tốn trưởng



58



Lớp B053002



Khoa Kế tốn



Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội



2.5.4 Quy trình kế tốn trị giá vốn hàng bán

Tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long khi bán hàng không phản ánh

trực tiếp giá vốn trong sổ kế toán Nhật ký chung tại ngày phát sinh nghiệp vụ mà cuối

tháng kế toán tổng hợp sẽ kết chuyển trị giá vốn hàng xuất bán trong kỳ bằng cách

lấy tổng thành tiền bên cột trị giá vốn ở bảng kê phiếu xuất kho chứ không ghi định

khoản chi tiết từng loại mặt hàng.



SV: Phạm T Thu Huyền



59



Lớp B053002



Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển giá vốn hàng bán tiến hành ghi sổ NKC

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long.

Đ/c: Tổ 3- Phan Thiết

MST: 5000818179



Mẫu số S03a - DN Ban hành theo

TT 200/2014/TT- BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài Chính



SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: VND



Chứng từ

Ngày

Người ghi sổ

tháng

Ngày

ghi sổ SH tháng

A

B

C









Diễn giải



Đã

Stt

ghiKếtốn

dòn

sổ trưởng

g

cái



D



30/06



BT



30/06



30/06





BT





30/06





30/06



BT



30/06



30/06





BT





30/06







Kết chuyển giá trị

vốn hàng xuất bán

trong kỳ

Kết chuyển giá trị

vốn hàng xuất bán

trong kỳ



Kết chuyển giá vốn

hàng xuất bán

Kết chuyển giá vốn

hàng xuất bán





30/06



BT



30/06



Kết chuyển doanh

thu khác trong kỳ



30/06





BT





30/06

….



Kết chuyển doanh

thu khác trong kỳ



Cộng số phát sinh

trong kỳ











Số tháng

phát sinh

Ngày 30

06 năm 2017



TK

đối

ứng

F



Nợ

1



Giám đốc















723



632



1,343,936,595



724

725



156



726



911



727





632



768



711



769





911











2





1,343,936,595





1,343,936,595

1,343,936,595









0





14,241,341,756



0



14,241,341,756



Khoa Kế tốn



Đại học Tài chính Ngân hàng HàNội



Kế toán tiến hành ghi sổ cái giá vốn hàng bán, lập bút toán kết chuyển giá vốn hàng bán.

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.



Mẫu sốS03b-DN



Địa Chỉ: Tổ 3- Phan Thiết MST: 0500592393



Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính



SỔ CÁI

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Số hiệu: 632

Nhật ký

chung



Chứng từ



TK



Số tiền



Ngày

tháng ghi

sổ



Số

hiệu



Ngày

tháng



Diễn giải



Trang

sổ



STT

dòng



đối ứng



Nợ







A



B



C



D



E



G



H



1



2















Số dư đầu kỳ







30/06/2017



BT



Số phát sinh trong kỳ

Kết chuyển giá trị vốn hàng xuất bán trong

30/06/2016 kỳ



30/06/2017



BT



30/06/2016 Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán











x



156



1,343,936,595



911



x



1,343,936,595



Số phát sinh trong kỳ



1,343,936,595



Số dư cuối kỳ



x



1,343,936,595

x



Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người ghi sổ



SV: Phạm T Thu Huyền



Kế toán trưởng



Giám đốc



61



Lớp B053002



Khoa Kế tốn



Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội



2.5.4 Quy trình kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.5.4.1 Quy trình kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

- Chứng từ sử dụng: Bảng thanh toán tiền lương, hóa đơn GTGT…

- Tài khoản kế tốn: TK641, Tk642, TK133,Tk111…

- Quy trình ghi sổ kế tốn



Hóa đơn mua đồ, bảng thanh toán lương…



Sổ Nhật ký chung



Sổ chi tiết tài khoản 111…



Sổ cái tài khoản

641,642,133,111





Bảng tổng hợp

chi tiết



Hàng ngày kế tốn căn cứ vào hóa đơn mua đồ, bảng thanh toán lương…

kế toan tổng hợp ghi định khoản nghiệp vụ liên quan vào sổ nhật ký chung sau

đó ghi sổ cái các tài khoản 641,642,111,133… Kế toán tiền sẽ ghi sổ chi tiết tài

khoản tiền mặt sau đó cuối kỳ lập bảng tổng hợp chi tiết và so sánh với sổ cái tài

khoản 111 của kế toán Tổng hợp.



SV: Phạm T Thu Huyền



62



Lớp B053002



2.5.4.2 Hạch tốn kế tốn chi phí bán hàng, kế tốn chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long..

Chứng từ sử dụng thực hành: Bảng tính lương nhân viên tháng 06/2017,

hóa đơn mua hàng…



Kế tốn căn cứ vào các chứng từ như bảng lương, hóa đơn mua hàng… tiến

hành ghi sổ Nhật ký chung.

Đơn vị: Công ty xây dựng và vận tải Duy Long.

Đ/c: Tổ 3- Phan Thiết

MST:

0500592393



Mẫu số S03a - DN Ban hành theo TT

200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài

Chính

SỔ NHẬT KÝ CHUNG



Tháng 6 năm 2017 Đơn vị tính: VND

Chứng từ



Ngày

tháng

ghi sổ



Số hiệu



Ngày

tháng



Diễn giải



A



05/06

05/06



B



0073868

0073868



C



05/06

05/06



05/06





0073868





05/06





30/06



BL



30/06



BL



30/06



BL



30/06



BL



30/06



D



Doanh th bán hàng

Thuế GTGT đầu vào được

khấu trừ

Thanh tốn bằng tiền mặt



Tính lương cho nhân viên

quản lý

Tính lương cho nhân viên

quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho

bp quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho

nhân viên quản lý



BL



30/06



BL



30/06



BL



30/06



BL



30/06



BL



30/06



BL



30/06











30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06





Người ghi sổ



Đã

ghi

sổ

cái



STT

dòn

g



Số phát sinh



TK đối

ứng



Nợ







1



1,925,000



2







642





491



F



111



133



492



111



192,500



111





493





642,133









642



680



334



93,215,385



334



681



642



642



682



338



7,992,000



334



683



338



3,496,500



338



684



642,334



641



685



334



334



686



641



641.

623

334



687



338



4,608,000



688



338



2,016,000



Phải trả phải nộp



338



689



641,334





Cộng số phát sinh















Phải trả phải nộp

Tính lương cho nhân viên

bán hàng

Tính lương cho nhân viên

bán hàng

Trích BHXH, BHYT.. Cho

bp bán hàng

Trích BHXH, BHYT.. Cho

nhân viên bán hàng



Kế toán trưởng



2,117,500





93,215,385



11,488,500

37,569,231

37,569,231



6,624,000









14,241,341,756



14,241,341,756



Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốc



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x