Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tất cả các chứng từ kế toán của tại Công ty lập hay từ bên ngoài chuyển đến đều được tập trung tại phòng Kế toán của Công ty. Bộ phận kế toán của công ty có trách nhiệm kiểm tra tính có thật, và xác minh tính pháp lý của chứng từ đó thì sau đó chứng từ đó

Tất cả các chứng từ kế toán của tại Công ty lập hay từ bên ngoài chuyển đến đều được tập trung tại phòng Kế toán của Công ty. Bộ phận kế toán của công ty có trách nhiệm kiểm tra tính có thật, và xác minh tính pháp lý của chứng từ đó thì sau đó chứng từ đó

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tất cả các chứng từ kế toán của tại Công ty lập hay từ bên ngoài chuyển đến đều được tập trung tại phòng Kế toán của Công ty. Bộ phận kế toán của công ty có trách nhiệm kiểm tra tính có thật, và xác minh tính pháp lý của chứng từ đó thì sau đó chứng từ đó

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x