Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.5.4 Quy trình kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

2.5.4.1 Quy trình kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

- Chứng từ sử dụng: Bảng thanh tốn tiền lương, hóa đơn GTGT…

- Tài khoản kế toán: TK641, Tk642, TK133,Tk111…

- Quy trình ghi sổ kế tốnHóa đơn mua đồ, bảng thanh toán lương…Sổ Nhật ký chungSổ chi tiết tài khoản 111…Sổ cái tài khoản

641,642,133,111

Bảng tổng hợp

chi tiếtHàng ngày kế toán căn cứ vào hóa đơn mua đồ, bảng thanh tốn lương…

kế toan tổng hợp ghi định khoản nghiệp vụ liên quan vào sổ nhật ký chung sau

đó ghi sổ cái các tài khoản 641,642,111,133… Kế toán tiền sẽ ghi sổ chi tiết tài

khoản tiền mặt sau đó cuối kỳ lập bảng tổng hợp chi tiết và so sánh với sổ cái tài

khoản 111 của kế toán Tổng hợp.SV: Phạm T Thu Huyền62Lớp B0530022.5.4.2 Hạch tốn kế tốn chi phí bán hàng, kế tốn chi phí quản lý doanh

nghiệp tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long..

Chứng từ sử dụng thực hành: Bảng tính lương nhân viên tháng 06/2017,

hóa đơn mua hàng…Kế toán căn cứ vào các chứng từ như bảng lương, hóa đơn mua hàng… tiến

hành ghi sổ Nhật ký chung.

Đơn vị: Công ty xây dựng và vận tải Duy Long.

Đ/c: Tổ 3- Phan Thiết

MST:

0500592393Mẫu số S03a - DN Ban hành theo TT

200/2014/TT- BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài

Chính

SỔ NHẬT KÝ CHUNGTháng 6 năm 2017 Đơn vị tính: VND

Chứng từNgày

tháng

ghi sổSố hiệuNgày

thángDiễn giảiA05/06

05/06B0073868

0073868C05/06

05/0605/06

0073868

05/06

30/06BL30/06BL30/06BL30/06BL30/06DDoanh th bán hàng

Thuế GTGT đầu vào được

khấu trừ

Thanh tốn bằng tiền mặtTính lương cho nhân viên

quản lý

Tính lương cho nhân viên

quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho

bp quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho

nhân viên quản lýBL30/06BL30/06BL30/06BL30/06BL30/06BL30/0630/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

30/06

Người ghi sổĐã

ghi

sổ

cáiSTT

dòn

gSố phát sinhTK đối

ứngNợ11,925,0002642

491F111133492111192,500111

493

642,133

64268033493,215,3853346816426426823387,992,0003346833383,496,500338684642,334641685334334686641641.

623

3346873384,608,0006883382,016,000Phải trả phải nộp338689641,334

Cộng số phát sinhPhải trả phải nộp

Tính lương cho nhân viên

bán hàng

Tính lương cho nhân viên

bán hàng

Trích BHXH, BHYT.. Cho

bp bán hàng

Trích BHXH, BHYT.. Cho

nhân viên bán hàngKế toán trưởng2,117,500

93,215,38511,488,500

37,569,231

37,569,2316,624,000

14,241,341,75614,241,341,756Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốcKhoa Kế tốn - KiểmtốnĐại học Tài chính Ngân hàng HàNộiKế tốn tiến hành ghi sổ Cái chi phí quản lý doanh nghiệp

Mẫu số S03b-DN

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy LongBan hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014

của Bộ Tài ChínhĐịa Chỉ: Tổ 3 - Phan Thiết

MST: 5000818179

SỔ CÁI

Tên tài khoản: Chi phí quản lý doanh nghiệp Số hiệu: 642

Ngày

tháng

ghi

sổ

A

05/0630/06

30/06

Chứng từ

Số

hiệu

BNgày

tháng

CNhật ký chung

Diễn giải

D

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ73868 05/06

BL

30/06

BL

30/0630/06 BT

Doanh thu bán hàngTính lương cho nhân viên quản lý

Trích BHXH, BHYT.. Cho bộ phận quản lýKết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp trong

30/06 kỳ

Cộng số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳNgười ghi sổSV: Phạm T Thu HuyềnKế tốn trưởngTrang

sổ

ESTT

dòng

G

566367Số tiền

TK đối

ứng

H

111Nợ

1

x

2

x

2,117,500334

93,215,385

338

7,992,000911144,060,247

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

x144,060,247

144,060,247

xGiám đốc65LỚP B053002Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội2.5.5 Quy trình kế toán xác định kết quả bán hàng

Cuối quý, kế toán tổng hợp xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm

phảinộp và phản ánh vào chi phí thuế TNDN hiện hành.

Sau khi hạch toán đầy đủ được doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán

hàng, chi phí QLDN, CPHĐTC, DTHĐTC, chi phí và doanh thu khác, chi phí

thuế TNDN, kế toán tổng hợp sẽ lập các bút toán kết chuyển doanh thu, giá vốn

hàng bán, doanh thu, chi phí... kế chuyển toàn bộ vào tài khoản 911 để xác định

kết quả kinh doanh.Cuối năm, kế toán tổng hợp số liệu để lập Báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh.

2.6 Báo cáo tài chính tại Cơng ty xây dựng và vận tải Duy Long.

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long sử dụng hệ thống BCTC

gồm Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ. Báo cáo Tài

chính năm của Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long bao gồm:

- Bảng cân đối kế tốn được trình bình theo mẫu số B01 –DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày theo mẫu số B02 –DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trình bày theo mẫu số B03 –DN

- Bản thuyết minh Báo cáo Tài Chính theo mẫu số B09 –DN

* Báo cáo Tài chính giữa niên độ của Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải

Duy Long được sử dụng là BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ. Hệ thống sổ BCTC

bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ được trình bày theo mẫu sốB01a–DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ trình bày theo mẫu số

B02a –DN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ trình bày theo mẫu số B03a–DN

- Thuyết minh báo cáo Tài chính chọn lọc trình bày theo mẫu số B09a – DN

Ngồi ra,Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long còn

sử dụng một số báo cáo quản trị nội bộ sau:66- Báo cáo doanh thu

- Báo cáo thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

- Báo cáo công nợ nội bộ, công nợ với khách hàng.CHƯƠNG 3:

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN

TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI DUY LONG

3.1 Nhận xét3.1.1 Ưu điểm

Công tác kế tốn tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long có một

số ưu điểm sau:

-Thứ nhất: Cơng ty tổ chức bộ máy kế tốn theo hình thức tập trung, gọn

nhẹ, tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian cho Cơng ty, phù hợp được u cầu

đòi hỏi của công việc.

- Thứ hai: Hệ thống chứng từ tại Công ty được tổ chức đầy đủ và hợp lý căn

cứ trên các quy định của hệ thống chứng từ kế tốn do Bộ tài chính ban hành và

đặc điểm kinh doanh của Cơng ty. Hình thức Nhật kí chung tại Cơng ty đã được

đơn giản hóa hơn so với lý thuyết giúp kế tốn Cơng ty đã giảm bớt được số

lượng sổ sách, công việc ghi chép và tránh được việc ghi trùng lặp,dễ làm,thuận

tiện.

- Thứ 3 Công tác kế tốn đảm bảo tính thống nhất về mọi mặt, phạm vi,

phương pháp tính tốn các chỉ tiêu kinh tế giữa kế tốn và các bộ phận khác có

liên quan, phản ánh một cách trung thực, hợp lý, rõ ràng, dễ hiểu.

- Thứ 4 Các chứng từ đều được sử dụng đúng mẫu của Bộ Tài Chính ban

hành, những thơng tin kinh tế về nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

đều được ghi đầy đủ, chính xác, được kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoàn chỉnh và

xử lý kịp thời.

- Thứ 5 Cơng ty có kế hoạch lưu chuyển chứng từ tương đối tốt, các chứng

từ được phân loại theo trình tự thời gian trước khi đưa vào lưu trữ.

- Thứ 6: Hạch tốn chính xác, khơng trùng lặp các nghiệp vụ kinh tế, tác

phong làm việc nhanh nhẹn.

- Cuối cùng:Bộ máy kế tốn của cơng ty ln chấp hành nghiêm chỉnh

chính sách của chế độ kế tốn hiện hành, tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách vềgiá cả, thuế và nghĩa vụ đối với nhà nước.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tên tài khoản: Giá vốn hàng bán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x