Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán tiến hành ghi sổ cái tài khoản 156

Kế toán tiến hành ghi sổ cái tài khoản 156

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiĐơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tảiMẫu số: S11-DNDuy LongBan hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BộTài ChínhĐịa chỉ: Tổ 3- Phan ThiếtBẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT HÀNG HĨA

Tài khoản: 156

Tháng

06/2017STT

ATên hàng hóaThành tiền

Tồn đầy kỳB

Xích máy xúcNhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ

1

2

3137,201,719106,020,000107,416,28935,805,4302 Bình tích áp 2m³24,021,429182,400,000160,550,00045,871,4293 Bộ lọc dầu28,099,48726,600,00035,163,95619,535,5314 Bộ lọc khí2,021,34619,500,0001,956,48619,564,8605 Bộ chia dầu25,093,16737,600,00033,757,85928,935,308154,400,000

92,640,000

61,760,000

22 Máy sấy khí60,104,16757,000,00046,841,66770,262,50023 Palan chạy điện207,220,909 109,250,000113,025,325203,445,58424 Máy hàn tig17,558,2016 Bơm dầuCỘNG13,300,000996,911,175 1,726,565,0001,343,936,595430,858,201

1,379,539,580Ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập bảngSV: Phạm T Thu HuyềnKế toán trưởng40Lớp: B0530022.3 Kế tốn Tài sản cố định tại Cơng ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long

2.3.1.Đặc điểm TSCĐ và tình hình quản lý TSCĐ tại Cơng ty TNHH xây dựng

và vận tải Duy Long

- Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long áp dụng quy định giá trị tài

sản cố đinh theo thông tư 45/2013/TT- BTC, nguyên giá TSCĐ đều trên 30 triệu

đồng.

- TSCĐ tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long bao gồm: TSCĐ

phục vụ quản lý và TSCĐ phục vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ, các TSCĐ của

Cơng ty đều có giá trị sử dụng với mục đích thu lợi ích kinh tế trong tương lai.

- Tất cả các TSCĐ tại Cơng ty đều có giá trị ngun giá mua về trên 30 triệu

đồng.

- Thời gian sử dụng khấu hao của tất cả TSCĐ của Công ty đều trên 4năm.

Chẳng hạn: Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long sử dụng

TSCĐ là máy tiện Oashino, nguyên giá máy tiện Oashino là 80 triệu đồng với

thời gian sử dụng là 5 năm. Trong quá trình sử dụng, máy tiện Oashino được sử

dụng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhằm thu lại lợi nhuận cho Công ty

TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Công tác quản lý TSCĐ của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

khá chặt chẽ về số lượng, chủng loại và giá trị TSCĐ theo ngun giá và giá trị

còn lại. Ngồi ra, Cơng ty có bộ phận kỹ tḥt khơng chỉ làm nhiệm vụ cung

cấp dịch vụ mà bộ phận này còn tiến hàng theo dõi, kiểm tra tình hình sử dụng

TSCĐ của các bộ phận, phòng ban tại Cơng ty. Mỗi TSCĐ của cơng ty đều có

bộ hồ sơ riêng để theo dõi bao gồm: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng hóa

đơn mua TSCĐ và các chứng từ có liên quan khác),TSCĐ tạiCông ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được theo dõi quản lý trên sổ kế

tốn của kế tốn tơng hợp về Ngun giá, giá trị hao mòn lũy kế và giá trị còn lại

của TSCĐ. Cuối năm, Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long đều tiến

hành kiểm kê đánh giá lại TSCĐ.

2.3.2 Phân loại và đánh giá TSCĐ Tại Công ty TNHH xây dựng và vận

tải Duy Long

2.3.2.1 Phân loại TSCĐ của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long phân loại TSCĐ theo nơi sử

dụng. TSCĐ tại công ty được chia ra thành TSCĐ phục vụ phòng quản lý và

TSCĐ phục vụ phòng bán hàng và cung cấp dịch vụ.

2.3.2.2 Đánh giá TSCĐ tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy

Long

a) Xác định giá trị ban đầu TSCĐ tại Công ty TNHH xây dựng và vận

tải Duy Long

TSCĐ của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long là TSCĐ hữu

hình và TSCĐ tại cơng ty hình thành là do mua sắm trực tiếp. Giá trị ban đầu

TSCĐ bao gồm giá mua trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá, các

khoản thuế trừ các khoản thế được hồn lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến

việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

b) Xác định giá trị của TSCĐ trong quá trình nắm giữ và sử dụng tại

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Tại Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long xác định giá trị TSCĐ

trong q trình nắm giữ, sử dụng theo Giá trị còn lại của TSCĐ.

Giá trị còn lại của TSCĐ được tính như sau:

Giá trị còn lại = nguyên giá – hao mòn lũy kế.2.3.3 Tổ chức kế tốn chi tiết TSCĐ tại Công ty TNHH xây dựng và

vận tải Duy Long

2.3.3.1 Thủ tục tăng giảm TSCĐ tại Công ty xây dựng và vận tải Duy

Long

Lập và thu thập các chứng từ tăng giảm TSCĐ như biên bản giao nhận

TSCĐ, biên bản thanh lý TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ…; tổ

chức kế tốn chi tiết TSCĐ ở phòng kế toán; tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ ở

đơn vị sử dụng là phòng quản lý và phòng bán hàng cung cấp dịch vụ.

2.3.3.2 Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ ở Phòng kế tốn và Đơn vị sử

dụng tại Công ty xây TNHH xây dựng và vận tải Duy Long .

a) Tổ chức kế toán chi tiết TSCĐ ở phòng kế tốn tại cơng ty TNHH xây

dựng và vận tải Duy Long

Tại bộ phận kế tốn của cơng ty, kế tốn tơng hợp sử dụng “ thẻ TSCĐ” và

sổ TSCĐ tồn doanh nghiệp để theo dõi tình hình tăng giảm, hao mòn TSCĐ.

Căn cứ ghi thẻ TSCĐ là các chứng từ tăn g, giảm TSCĐ, căn cứ ghi sổ TSCĐ là

các chứng từ tăng giảm TSCĐ và các chứng từ gốc có liên quan.

b) Tổ chức kế tốn chi tiết TSCĐ tại phòng quản lý và phòng bán hàng

cung cấp dịch vụ tại Công tyTNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Tại phòng quản lý và tại phòng bán hàng sử dụng sổ “ TSCĐ tại phòng

quản lý” và sổ “ TSCĐ tại phòng bán hàng” để theo dõi tình hình tăng, giảm

TSCĐ.

2.3.4 Tổ chức kế tốn Tổng hợp tăng giảm TSCĐ tại Công ty TNHH

xây dựng và vận tải Duy Long

2.3.4.1 Chứng từ tăng giảm TSCĐ sử dụng tại Công ty TNHH xây

dựng và vận tải Duy Long

Công ty sử dụng một số chứng từ tăng giảm TSCĐ sau: Hợp đồng, hóa đơn

mua TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ, Biên bản thanh lý TSCĐ, hóa đơn bán

hàng thanh lý TSCĐ, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán tiến hành ghi sổ cái tài khoản 156

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×