Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh TQ.

Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh TQ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội- Mua bán, cho thuê máy móc, thiết bị, vật liệu phục vụ ngành xây dựng,

ngành cơ khí.

- Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng,

cơ khí.

- Bán bn bán lẻ các phụ tùng máy cơng trình

- Cho th xe ơ tơ tự lái, cho th máy xúc...

- Xây dựng các cơng trình dân dụng,

- Tư vấn giám sát kỹ thuật.

- Tư vấn khảo sát kỹ tḥt

* Hàng hóa chủ u của cơng ty: Bộ nạp ắc quy, Bình tích áp, Bộ lọc khí,

Bộ Lọc dầu, Bộ chia dầu, Thanh dầu áp lực, Máy sấy khí, Xi lanh thủy lực, dây

cáp điện các loại…

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng

và vận tải Duy Long đã có chiến lược phát triển tồn diên, phù hợp với mơi

trường kinh doanh luôn biến động như hiện nay, công ty đã và đang tiếp tục phát

huy tiềm năng và thế mạnh kinh doanh của mình.

1.1.1 Một số chỉ tiêu kế tốn chủyếu

Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được thành lập với vốn đầu

từ ban đầu khoản 10 tỷ đồng, trong đó vốn cố định khoảng 4 tỷ đồng, vốn lưu

động khoảng 6 triệu đồng.

Từ khi thành lập đến nay cơng ty có 16 nhân viên, trong đó bộ phận quản lý

gồm 10 nhân viên, bộ phận kinh doanh bán hàng gồm 6 nhân viên. Công ty

TNHH xây dựng và vận tải Duy Long năm 2016 áp dụng mức lương tối thiểu trả

nhân viên là 3.000.000 đồng, trong năm 2017 công ty áp dụng mức lương tối

thiểu trả nhân viên là 3.500.000đồng.Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiBảng 1.1: Kết quả kinh doanh trong 3 năm của Công ty TNHH xây dựng

và vận tải Duy Long

Chỉ tiêu

Năm 2015

Tổng

15.000.000.000

doanh thu

Doanh thu

15.000.000.000

thuần

Lợi nhuận 2.861.879.156

gộp

Lợi nhuận 1.007.250.450

từ HĐKD

69.357.000

Lợi nhuận

khác

Tổng lợi

1.155.964.450

nhuận

trước thuế

231.192.890

Thuế

TNDN

phải nộp

Lợi nhuận 924.771.560

sau thuếNăm 2016

Năm 2017

16.560.000.000 18.500.000.000

16.560.000.000 17.850.000.000

2.875.693,5002.945.383.3001.572.640.8451.945.066.21345.000.00030.650.0001.617.640.8451.975.716.213323.528.169395.143.2431.294.112.6761.580.572.970Bảng 1.2: Bảng phân tích chỉ tiêu tài chính trong 3 năm của Công tyTNHH

xây dựng và vận tải Duy LongChỉ tiêuNăm 2015so với năm

2014

Chênh lệch Tỷ lệ

560.000.000

4%

560.000.000

4%

13.814.344

0.1%

565.390.395 56%

-24,357,000 -65%Tổng doanh thu

Doanh thu thuần

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận từ HĐKD

Lợi nhuận khác

Tổng lợi nhuận trước

thuế

461.496.395

Thuế TNDN phải

92.335.279

nộp

Lợi nhuận sau thuế

369.341.116Nhận xét:40%Năm 2016 so với năm

2015

Chênh lệch

Tỷ lệ

2.940.000.000

19%

2.290.000.000

15%

69.689.800

2%

372,425,368

24%

-14.350.000 -68%

358.255.36840% 71.615.074

40% 286.460.29422%

22%

22%Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiNăm 2016 so với năm 2015.

- Năm 2016, Tổng doanh thu thuần đạt hơn 16 tỷ đồng tăng hơn 560 triệu

đồng so với năm 2015 với tỷ lệ tăng là 4%.

- Năm 2016 Doanh thu thuần đạt hơn 16 tỷ đồng tăng hơn 560 triệu đồng

với tỷ lệ tăng 4% so với năm 2015.

- Năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận gộp trong năm 2016 tăng đạt hơn 2 tỷ đồng

tăng hơn 13 triệu đồng so với năm 2015 với tỷ lệ tăng0.1%.

- Năm 2016 chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.007.250.450

đồng tăng 565.390.395với tỷ lệ tăng là 56% so với năm 2015. Nguyên nhân làm

cho Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng là do Lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh của công ty năm 2016 tăng cao hơn so với năm 2015 cụ thể tăng

565,390,395 với tỷ lệ tăng là 56%. Tuy nhiên thì chỉ tiêu lợi nḥn khác của

cơng ty có xu hướng giảm, năm 2015 giảm hơn 24 triệu đồng với tỷ lệ giảm là

65% so với năm 2015.

- Chỉ tiêu thuế TNDN phải nộp năm 2015 tăng 231.192.890 đồng với tỷ lệ

tăng là 40% so với năm 2015.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 924.771.560 đồng tăng

369.341.116 đồng với tỷ lệ tăng là 40% so với năm 2015.Năm 2017 so với năm 2016

Nhìn vào cột chỉ tiêu so sánh năm 2017 so với năm 2016 ta thấy:

- Năm 2017 tổng Doanh thu đạt 18 tỷ đồng tăng so với năm 2016 là hơn 2

tỷ đồng với tỷ lệ tăng là 19%.

- Chỉ tiêu Doanh thu thuần năm 2017 đạt hơn 17 tỷ đồng tăng hơn 2 tỷ

đồng với tỷ lệ tăng là 15% so với năm 2016.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận gộp trong năm 2017 cũng tăng so với năm 2016, năm

2016 đạt gần 2 tỷ đồng tăng 69 triệu đồng so với năm 2016 với tỷ lệ tăng là2%.

- Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm 2017 đạt hơn 1.9 tỷ

đồng tăng hơn 358 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 22% so với năm 2016. Nguyên

nhân làm chỉ tiêu Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng là do Lợi nhuận thuầnKhoa Kế toánĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nộitừ hoạt động kinh doanh năm 2017 tăng cao so với năm 2016, năm 2017 tăng

gần 372 triệu đồng với tỷ lệ tăng là 24% so với năm 2016. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi

nhuận khác của cơng ty trong năm 2017 có xu hướng giảm, năm 2017 chỉ đạt

gần 30 triệu đồng giảm hơn 14 triệu đồng so với năm 2016 với tỷ lệ giảm là68%.

- Chỉ tiêu Thuế TNDN phải nộp năm 2017 tăng hơn 71 triệu đồng so với

năm 2016 với tỷ lệ tăng là 22%.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế của công ty năm 2017 đạt hơn 1.5 tỷ đồng

tăng 286 triệu đồng so với năm 2016 với tỷ lệ tăng là22%.

=> Tóm lại: Các chỉ tiêu Lợi nḥn của cơng ty có đều có xu hướng tăng

qua các năm. Sở dĩ các chỉ tiêu đều tăng là do Công ty đã sử dụng các biện pháp

tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh quảng cáo giới thiệu về công ty trên thị

trường, tăng cường công tác bán hàng với mục tiêu vì Lợi nḥn nhưng khơng

qn tiêu chí Chất và Lượng các sản phẩm bán ra luôn tạo được sự tin tưởng của

các khách hàng. Trong những năm tới, công ty có xu hướng phạt triển mở rộng

thị trường bằng cách mở các chi nhánh công ty trên địa bàn Tuyên Quang và các

tỉnh vùng núi phía bắc. Đa dạng hóa sản phẩm cả về chất lẫn lượng nhằm tạo uy

tín trên thị trường Việt Nam, góp phần cải thiện đời sống nhân viên, tạo của cải

vật chất cho xã hội nhằm xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị thựctập

Bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long được tổ

chức trực tuyến chức năng, bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc và các phòng ban

chức năng. Giữa các bộ phận có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chun

mơn hóa, được giao nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn nhất định, được bố trí

theo từng cấp nhằm thực hiện chức năng quản trị, đứng đầu công ty là Giám

đốc.Khoa Kế tốn

*Đại học Tài chính Ngân hàng Hà NộiSơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long.

Giám đốcPhó GiámĐốcVăn phòngPhòng Hành chínhP.Tài chính kế tốn Phòng kinh doanh Phòng kỹ thuậtKho hàng hóa* Chức năng, nhiệm vụ từng phòng ban

- Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm điều hành trên tồn cơng ty, là

người xây dựng kế hoạch kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo ký các hợp đồng kinh tế,

tìm các đối tác kinh doanh, trực tiếp quản lý nguồn vốn và là người chi tài khoản

của cơng ty.

- Phó giám đốc: Là người hỗ trợ công việc cho giám đốc và chịu trách

nhiệm trước các nhiệm vụ được giám đốc giao. Đồng thời, phó giám đốc còn

phụ trách về cơng tác kỹ tḥt và các kế hoạch phòng ban. Phó giám đốc là

người có quyền hạn chỉ đạo chỉ sau Giám đốc.Khoa Kế tốnĐại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội- Phòng hành chính: Có nhiệm vụ tổng hợp các văn bản, tài liệu trình

giám đốc. Theo lệnh của ban giám đốc xử lý, truyền đạt các thơng tin đến các

phòng ban. Chịu trách nhiệm lưu trữ tài liệu, hồ sơ, con dấu. Có trách nhiệm

mua văn phòng phẩm, in ấn. Có trách nhiệm tham mưu cho ban giám đốc về các

quyết định, quy chế lao động, tiền lương, tổ chức nhân sự và các chính sách xã

hội có liên quan đến người lao động.

- Phòng kỹ tḥt: Có nhiệm vụ kiểm tra máy móc, thiết bị, tài sản mua về,

kiểm tra, quản lý tài sản hiện có của cơng ty, cung cấp dịch vụ bảo trì, nnaor

dưỡng máy móc, sửa chữa theo hợp đồng, thực hiện công tác cung cấp dịch vụ

của cơng ty đến kháchhàng.

- Phòng tài chính kế tốn: Có chức năng tham mưu cho ban giám đốc,

thực hiện cơng tác thống kê. Hạch tốn các nghiệp vụ kinh tế, cung cấp kịp thời,

đầy đủ các thông tin cần thiết, chính xác, lập sổ sách, lập báo cáo trình các cơ

quan chức năng. Giúp cho Giám đốc có những quyết định quản lý, đầu tư có

hiệuquả.

- Phòng kinh doanh: Xúc tiến mọi mặt về công tác ký hợp đồng mang lại

lợi ích kinh tế cho cơng ty. Xây dựng các chiến lược kinh doanh, khai thác, tìm

kiếm, tìm hiểm, mở rộng thị trường, đồng thời là cầu nối giữa khách hàng với

công ty. Giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng vè chất lượng sản phẩm của

công ty cũng như chế độ bảo hành, khuyến mại đối với khách hàng. Thực hiện

chương trình quảng cáo, xúc tiến thương mại, tham gia hội trợ triển lãm để

quảng cáo tạo hình ảnh cho cơng ty. Định kỳ báo cáo cho ban giám đốc về tình

hình bán hàng, khiếu nại, và mức độ thỏa mãn của khách hàng đối với sản phẩm

của cơng ty.

- Phòng kho hàng hóa: Tổng hợp lượng hàng nhập xuất tồn hàng hóa

trong ngày, thực hiện cơng tác kiểm tra giám sát, quản lý kho hàng hóa, đồng

thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đăng ký kinh doanh - Đăng ký thuế tại Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh TQ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x