Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạo mới một Project

Tạo mới một Project

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở phần mềm Visual Basic 2008

Bước 2: Chọn menu File | New | Project hay nhấn nút New Project trên tab

Projects

Bước 3: Đặt tên cho ứng dụng và chọn vùng lưu dữ liệu

Bài tập thực hành: Thực hiện tạo một Project tên BT1.vb và lưu trong foder

BAITAPVB.NET đặt trong ổ D.

Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

1. Xác định được các bước tạo Project

- Quan sát và theo dõi quá trình thực

hiện, đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả

2. Thực hiện tạo Project và lưu trong ổ đĩa - Quan sát và theo dõi quá trình thực

hiện, đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả

3. Thời gian thực hiện

- Đúng thời gian theo quy định

Ghi nhớ: Cách khác để tạo project là nhấn nút New Project trên tab Projects của trang

khởi động.

2. Chương trình đầu tay

Chương trình LUCKY SEVEN

2.1. Tìm hiểu chương trình

Luckyseven có giao diện như sau:Form chính gồm có hai nút (quay số và kết thúc), bốn nhãn (1, 2, 3 – chứa ba số

15ngẫu nhiên, 4 – chứa tên chương trình và hiện dòng “Bạn chiến thắng nếu cả 3 nhãn 1,

2, 3 đều là số 7”).

Khi bạn click vào nút Quay số thì chương trình phát sinh ngẫu nhiên ba số ở ba nhãn.

Nếu một trong ba số là chữ số 7 thì hiện ảnh trả tiền ở đối tượng picturebox1.

2.2. Xây dựng giao diện và thuộc tính

- Tạo nút button1 trên form1: bạn tạo button1 theo nhiều cách khác nhau. Đó là kéo

từ toolbox vào form; double click vào đối tượng button; click vào đối tượng button và

vẽ hình chữ nhật trên giao diện chính của form1.

Sau khi tạo xong button1 trên form1 bạn đặt thuộc tính như sau: R-click vào button1

trên form1 chọn properties. Trong cửa sổ properties windows thiết lập các thuộc tính

tùy thích (cẩn thận với thuộc tính name – đặt tên khơng khoảng trắng), bạn chọn

thuộc tính text thành Quay số.

- Tương tự với button2 bạn chọn thuộc tính text là Kết thúc. Cả hai nút thuộc tính

Text Align đều là Middle Center.

- Tạo nhãn label1: Bạn tạo nhãn bằng nhiều cách như với nút nhưng chọn đối tượng

Label

từ toolsbox. Bạn đặt con trỏ vào các cạnh của nhãn để chỉnh size cho

nó. Nếu khơng chỉnh được thì bạn nhìn thuộc tính Auto Size của nhãn này trên cửa

sổ Properties, chỉnh nó thành False là xong.

Sau khi tạo xong lable1 trên form1, bạn đặt thuộc tính cho nó như sau: Text – để

trống; TextAlign – Middle center; Các thuộc tính khác tùy thích.

- Tương tự với các nhãn lable2, lable3, lable4. Riêng lable4 bạn đặt thuộc tính text

là “Chương trình số 7 may mắn”.

- Tạo Picturebox1 – đối tượng cho phép chứa ảnh: Tạo picturebox1 tương tự như

tạo các đối tượng khác với cách click vào đối tượng

trên Tools box.

Thiết lập thuộc tính cho Picturebox1: SizeMode – StretchImage (cho phép ảnh co

giãn đúng theo kích cỡ của Picturebox); Visible – False (ảnh khơng hiện trừ khi mã

chưong trình cho phép); Image – bạn chọn ảnh nào tùy thích.

Bạn có thể kéo vị trí các đối tượng trên form1 sao cho phù hợp.

2.3. Viết mã cho chương trình

Sự kiện Form1_Load

Mã là phần quan trọng và mạnh mẽ nhất dùng để tùy biến và xây dựng chương

trình. Để xem mã của form1 ta R-click vào phần Form1 và chọn ViewCode. Kết quả:

Public Class Form1

End Class

Đây là cấu trúc đặc trưng của vb. Ta tiếp tục bàn về thủ tục form_load. Load là sự

kiện triệu gọi một form khi thực thi. Để tạo bạn chọn form1events từ danh sách xổ

xuống như sau:16Tiếp đó là chọn sự kiện load từ danh sách xổ xuống kế bên phần chọn sự kiện:Và vs.net tự tạo một thủ tục cho bạn như sau:

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As

System.EventArgs) Handles Me.LoadObject,_ByValeAsEnd Sub

Vì đây là chương trình sinh số ngẫu nhiên nên bạn cần gọi đến hàm rnd() – hàm

sinh ngẫu nhiên. Cũng theo đó, ta khai báo trong sự kiện form1_load hàm

Randomize():

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _ByVal e As

System.EventArgs) Handles Me.Load

Randomize()

End Sub

Viết mã cho nút nhấn quay số - button1:

Ta muốn chương trình thực hiện quay số ngẫu nhiên khi click vào nút quay số thì

phải viết mã hay chính xác hơn là tạo thủ tục có tên Button1_Click xử lý sự kiện.Việc

tạo thủ tục này như sau: bạn tiến hành một trong các cách. Thứ nhất, double click vào

nút quay số trên giao diện thiết kế form. Cách thứ hai chọn đối tượng button1 từ danh

sách xổ xuống:17Tiếp theo chọn sự kiện click bên danh sach xổ xuống bên cạnh:Và nhập chính xác đoạn mã sau vào phần thủ tục tương ứng xuất hiện:

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _ ByVal e As

System.EventArgs) Handles Button1.Click

PictureBox1.Visible = False

Label1.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

Label2.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

Label3.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

'Nếu một trong ba nhãn xuất hiện số 7 thì hiện ảnh và kêu beep

If (Label1.Text = "7") Or (Label2.Text = "7") Or (Label3.Text = "7") Then

PictureBox1.Visible = True Beep()

End If

If (Label1.Text = "7") And (Label2.Text = "7") And (Label3.Text = "7") Then

PictureBox1.Visible = True

Beep()

Label4.Text &= "Bạn đã chiến thắng!"

End If

End Sub

Viết mã cho nút kết thúc – button2:

Tương tự như button1, bạn tạo sự kiện click của button2 và nhập hàm End() vào

là xong.

182.4. Mã đầy đủ của chương trình

Public Class Form1

Private Sub Button2_Click(ByVal

System.EventArgs) Handles Button2.Click

End

End SubsenderAsObject,ByValeAsPrivate Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _ ByVal e As

System.EventArgs) Handles Button1.Click

PictureBox1.Visible = False

Label1.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

Label2.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

Label3.Text = CStr(Int(Rnd() * 10))

'Nếu một trong ba nhãn xuất hiện số 7 thì hiện ảnh và kêu beep

If (Label1.Text = "7") Or (Label2.Text = "7") Or (Label3.Text = "7") Then

PictureBox1.Visible = True Beep()

End If

If (Label1.Text = "7") And (Label2.Text = "7") And (Label3.Text = "7") Then

PictureBox1.Visible = True Beep()

Label4.Text &= "Bạn đã chiến thắng!" End If

End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _ ByVal e As

System.EventArgs) Handles Me.Load

Randomize()

End Sub

End Class

3. Thực thi chương trình

Chạy chương trình

Để chạy chương trình click vào nút start

trên standard bar hay chọn Debug |

start debugging từ menu bar.

Biên dịch chương trình ra file .exe

VS.NET hỗ trợ biên dịch chương trình ra file .exe để chạy trên bất kỳ mơi

trường nào. Nó đóng gói tất cả các thành phần cần thiết và tạo ra file chạy trên tất cả

mơi trường windows.

Có hai kiểu file chạy: kiểu Debug build (gỡ lỗi) và release build (xây dựng).

Trên lý thuyết, kiểu debug build chạy chậm hơn vì chứa thơng tin gỡ lỗi. Trên

thực tế thì chúng chạy tương đương nhau.

Để tạo ra file thực thi chọn Build | Build luckyseeven.

19Chương trình sẽ tạo ra một thư mục BIN chứa hai thư mục con là DEBUG và

RELEASE có hai file luckyseven.exe là hai file thực thi ta cần.

BÀI TẬP

Yêu cầu học sinh tự thiết kế lại form và làm lại chương trình khơng cần xem

mẫu.

u cầu về đánh giá kết quả học tập

Tiêu chí đánh giá

Cách thức đánh giá

1. Thống kê các công việc cần làm khi - Quan sát và theo dõi quá trình thực hiện,

thiết kế chương trình

đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả

2. Viết lại chương trình chạy theo yêu cầu - Quan sát và theo dõi q trình thực hiện,

bài tốn

đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả

3. Thời gian thực hiện

- Đúng thời gian theo quy định

Ghi nhớ: Muốn chỉnh thông số của các đối tượng thì kích chuột phải vào đối tượng và

chọn Properties.Bài 4: Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX

- Giới thiệu

TOOLBOX chứa các điều khiển để thiết kế form chương trình. Có thể sử dụng

những điều khiển đã có sẵn hay thêm một vài thành phần vào đó để sử dụng sau này.

Mỗi chương trình sẽ sử dụng các đối tượng khác nhau nên người dùng phải nắm được

một số đặc điểm của đối tượng để sử dụng trong từng form cho phù hợp.

- Mục tiêu

+ Sử dụng thành thạo các điều khiển Textbox và Button trên form;

+ Sử dụng thành thạo điều khiển DateTimePicker để hiển thị ngày sinh;

+ Sử dụng thành thạo combobox, CheckBox, RadioButton, ListBox để xử lý các

nhập liệu của người dùng.

+ Nghiêm túc, tỉ mỉ trong q trình học tập.

- Nội dung chính

1. Xây dựng chương trình HELLOWORLD

1.1. Tìm hiểu chương trình

Giao diện chính của chương trình như sau:

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạo mới một Project

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×