Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Khoảng trống về lý luận: hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đều đưa ra rất nhiều những khái niệm khác nhau, theo nhiều quan điểm chuẩn mực khác nhau về dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng. Điều đó gây hạn chế cho việc đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá, đo

- Khoảng trống về lý luận: hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đều đưa ra rất nhiều những khái niệm khác nhau, theo nhiều quan điểm chuẩn mực khác nhau về dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng. Điều đó gây hạn chế cho việc đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá, đo

Tải bản đầy đủ - 0trang

10CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG VÀ

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI2.1. Cơ sở lý luận về dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại

2.1.1. Dịch vụ

“ Dịch vụ là sản phẩm của lao động con người được kết tinh

trong giá trị của kết quả hay trong giá trị các loại sản phẩm vơ hình và

khơng thể cầm nắm được”.

Tính chất của ngành dịch vụ cũng mang những đặc thù riêng

như Tính vơ hình, Tính khơng thể tách rời, Tính khơng ổn định và khó

xác định.

2.1.2 Dịch vụ của Ngân hàng thương mại

2.1.2.1 Khái niệm và đặc điểm

Hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TM rất đa dạng, gồm nhiều

nhóm sản phẩm khác nhau. Bên cạnh những đặc điểm tương tự như các

hoạt động dịch vụ nói chung nó còn mang những đặc điểm riêng biệt

của một hoạt động dịch vụ tài chính phát triển bậc cao.

2.1.2.2 Phân loại dịch vụ Ngân hàng thương mại

Có nhiều căn cứ phân loại dịch vụ NHTM khác nhau như căn

cứ vào tính chất dịch vụ, căn cứ vào đối tượng cung cấp dịch vụ, căn cứ

vào đặc điểm dịch vụ,…

2.1.3 Dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại

2.1.3.1 Sự ra đời của dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Sự phát triển của dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng được xuất11phát dựa trên 3 nguyên nhân căn bản: nhu cầu khách hàng, hiệu quả

lợi nhuận và khoa học cơng nghệ.

2.1.3.2 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

“Dịch vụ phi tín dụng là dịch vụ được ngân hàng cung cấp tới

khách hàng để đáp ứng nhu cầu về tài chính, tiền tệ của khách hàng

nhằm trực tiếp hoặc gián tiếp đem lại cho ngân hàng một khoản thu

nhập bằng các khoản phí xác định thu được từ khách hàng, khơng bao

gồm dịch vụ tín dụng”.

2.1.3.3. Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng mang 4 đặc điểm cơ bản: (1) có

thu phí; (2) khơng có tính độc quyền; (3) tích hợp trên nền tảng cơng

nghệ cao; (4) có khả năng kết hợp với nhiều dịch vụ tài chính khác.

2.1.3.4 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng của NHTM

Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng đa dạng, bao gồm nhiều loại

như: Dịch vụ thẻ, Dịch vụ Ngân hàng điện tử, Dịch vụ kinh doanh

ngoại hối, Dịch vụ thanh toán, Dịch vụ kiều hối và các dịch vụ khác

như Uỷ thác, tư vấn, giám sát, môi giới tiền tệ...

2.2. Phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng thương mại

2.2.1. Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng của Ngân hàng

thương mại

Phát triển DV phi tín dụng được hiểu là mở rộng DV phi tín

dụng về quy mơ, gia tăng thêm dịch vụ mới phải gia tăng chất lượng

dịch vụ cung ứng một cách song song. Sự phát triển này phải được

hiểu và đánh giá trên 2 khuynh hướng: (1) Phát triển cả chiều rộng và

chiều sâu; (2) Phát triển phù hợp với khả năng kiểm soát và nhu cầu

thị trường.12Phát triển DV phi tín dụng Ngân hàng đặt trong bối cảnh cách

mạng cơng nghiệp 4.0 cần có đánh giá một cách toàn diện về sự

chuyển dịch trong cơ cấu phát triển dịch vụ.

2.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng

của NHTM

2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển theo chiều rộng

* Nhóm chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng qui mô cung cấp DV:

- Doanh số đối với từng dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng và tốc

độ tăng trưởng doanh số

- Số lượng khách hàng và tốc độ gia tăng số lượng khách hàng

sử dụng dịch vụ

- Số lượng dịch vụ

- Tỷ lệ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng được sử dụng bình

quân trên 1 khách hàng

* Nhóm chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng thu nhập từ cung cấp DV:

- Doanh thu từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

- Lợi nhuận thu được từ việc cung ứng dịch vụ phi tín dụng trên

thị trường

- Tỷ trọng lợi nhuận thu được từ dịch vụ phi tín dụng trên tổng

lợi nhuận của Ngân hàng

2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển theo chiều sâu

- Mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng

- Tính tiện ích và an toàn của sản phẩm

- Mức độ đa dạng hoá dịch vụ cung cấp

- Mức độ đa dạng hoá đối tượng KH sử dụng dịch vụ

- Khả năng cạnh tranh của Ngân hàng cung cấp DVPTD

- Khả năng quản lý rủi ro trong quá trình cung cấp DV phi tín

dụng Ngân hàng trên thị trường132.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ phi tín dụng của

NHTM

2.3.1. Các nhân tố chủ quan

2.3.1.1. Nhóm nhân tố thuộc về Ngân hàng

Nhân tố thuộc về Ngân hàng bao gồm: Năng lực tài chính, Hạ

tầng cơng nghệ thơng tin, Năng lực quản trị, điều hành và chiến lược

nguồn nhân lực, Kênh phân phối, Chính sách khách hàng.

2.3.1.2. Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng

Nhân tố thuộc về khách hàng bao gồm: nhu cầu khách hàng,

năng lực đối tượng sử dụng.

2.3.2 Các nhân tố khách quan

Nhân tố khách quan xoay quanh các vấn đề về chính trị, kinh tế,

văn hố- xã hội, công nghệ.

2.4 Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng

tại các ngân hàng thương mại cổ phần và bài học kinh nghiệm cho

Việt Nam

2.4.1. Kinh nghiệm trong việc phát triển dịch vụ phi tín dụng của

các ngân hàng trên thế giới

2.4.1.1. Hang Seng Bank (Hồng Kơng)14Tại Hang Seng Bank, các dịch vụ phi tín dụng có hàm lượng

cơng nghệ cao ln được ưu tiên tập trung bao gồm các dịch vụ online

liên quan đến cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp (SMS

banking, HSBC net, Hang Seng e-card, tư vấn online, kê khai thuế, emarket news, chuỗi dịch vụ trọn gói…).

2.4.1.2. Standard Chartered Bank

Để tạo ra sự khác biệt của riêng mình, Standard Chartered Bank

thường xây dựng những gói sản phẩm riêng “đo ni đóng giày” cho từng

khách hàng. Hệ thống mạng lưới của Standard Chartered trải rộng khắp

hơn 70 quốc gia trên tồn thế giới.

2.4.1.3. Ngân hàng nơng nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of

China)

Chiến lược của ABC những ngày đầu gắn với thuật ngữ “Đại

Dương Xanh” hòng mơ tả phương thức tiếp cận nhờ marketing trực tiếp

tới từng bộ phận khách hàng.

2.4.2 Bài học cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Một số bài học gợi ý cho quá trình phát triển DV phi tín dụng ở

các NHTM Việt Nam: (1) phát triển nền tảng corebanking; (2) tạo ra hệ

thống kết nối dịch vụ đa dạng giữa các NH; (3) tạo ra các gói combo sản

phẩm bán cho khách hàng; (4) phát triển marketing trực tiếp.15CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN

DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT

NAM3.1. Khái quát về các NHTMCP ở Việt Nam:

Hệ thống mạng lưới Ngân hàng rộng lớn với có 31 NHTM cổ

phần, 04 NHTM nhà nước, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 06 ngân

hàng 100% vốn nước ngoài, 02 ngân hàng liên doanh (tính đến tháng

06/2016). Nội dung nghiên cứu nhằm khái quát kết luận cho toàn bộ hệ

thống Ngân hàng, song tập trung vào 9 Ngân hàng thương mại cổ phần

tiêu biểu được lựa chọn.

3.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương

mại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015

3.2.1 Qui mô vốn của ngân hàng thương mại

Năm 2011, tổng vốn điều lệ của các NHTM Việt Nam là

271.925 tỷ đồng, trong đó các NHTM cổ phần chiếm tới hơn 62%. Đến

năm 2015, con số này là 331.070 tỷ đồng, trong đó các NHTM cổ phần

chiếm 59%. Với qui mô vốn lớn hơn, các Ngân hàng thương mại khối

nhà nước có lợi thế hơn trong việc cạnh tranh với các Ngân hàng thương

mại cổ phần.

3.2.2 Năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng

Trong giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng tồn ngành đã ghi nhận

sự đóng góp chủ yếu của các Ngân hàng khối nhà nước. Mức tăng

trưởng tổng tài sản bình quân duy trì ở con số 13,8%/năm cao hơn mức

10,3%/năm của toàn hệ thống. Bên cạnh đó tăng trưởng tín dụng ở mức1617,1%/năm so với mức 13,5%/năm tồn ngành. Vai trò của các

NHTMNN là khơng thể phủ nhận trong giai đoạn tái cơ cấu các tổ chức

tín dụng vừa qua khi thể hiện rõ nét trong việc tham gia tích cực, hiệu

quả trong q trình này.

3.2.3 Hệ số an toàn vốn (hệ số CAR của NHTM):

Hệ số CAR của các NHTM đáp ứng yêu cầu theo quy định của

NHNN. Theo khuyến nghị của Basel III, cần nâng mức an toàn vốn lên

13% bao gồm cả rủi ro biến động kinh tế và rủi ro chéo trong trường

hợp NH theo mơ hình tập đồn tài chính. Hơn nữa, khi so sánh hệ số

CAR của các NHTM Việt Nam với các NHTM nước ngoài hoạt động tại

Việt Nam và các NHTM trong khu vực thì mức độ an toàn vốn của các

NHTM Việt Nam ở mức khá thấp

3.2.4 Chất lượng tài sản có

Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam tăng mạnh trong giai

đoạn từ 2011 – 2014 nhưng đã giảm đáng kể trong năm 2015 – nhờ các

biện pháp tái cơ cấu mạnh mẽ hệ thống Ngân hàng. Chất lượng tài sản

có của NHTM Việt Nam nhìn chung nằm trong mức cho phép theo tiêu

chuẩn quốc tế là 5%. Tuy nhiên, cách đánh giá tỷ lệ nợ xấu của các

NHTM Việt Nam còn khá xa so với khảo sát và đánh giá theo tiêu chuẩn

quốc tế của các tổ chức tài chính có uy tín.

3.2.5 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của các

Ngân hàng thương mại Việt Nam

Qua kết quả kinh doanh của một số NHTM lớn cho thấy, thu

nhập lãi thuần mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng đa số trong thu nhập của Ngân

hàng nhưng đã có xu hướng giảm. Thay vào đó, lãi thuần từ các dịch vụ

khác đạt được tốc độ tăng trưởng tốt. Điều này cho thấy, hệ thống

NHTM đã bám sát xu hướng chung của toàn ngành Ngân hàng và nhu17cầu của thị trường về việc đa dạng hóa dịch vụ và các dịch vụ phi tín

dụng đã ngày càng đóng góp nhiều hơn vào thu nhập của Ngân hàng.

3.3 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng tại các

NHTMCP ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015

3.3.1. Cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý là căn cứ tham chiếu hoạt động của tất cả các chủ

thể trên nền kinh tế. (Hệ thống văn bản xem phụ lục 1- Luận án)

3.3.2 Đánh giá mức độ phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng

tại các NHTMCP ở Việt Nam theo chiều rộng

3.3.2.1 Tăng trưởng về qui mô

a) Doanh số

Bảng 3.5: DS các DVPTD chủ yếu của 9 NHTMCP nghiên cứu

Đơn vị: tỷ VNĐ

Doanh số20112012201320142015DV KH262.080301.392346.601363.931383.465DV thẻ89.514101.151106.209146.333168.547DV KDNH76.371135.254180.248220.334167.3011.091.901.120.931.162.901.351.021.652.2233147602.236752.795940.9931.082.14DV TT

DV NHĐT1.136.2502

(Nguồn: Số liệu dựa trên tổng hợp tính tốn của tác giả)

Từ bảng số liệu có thể thấy, hầu hết doanh số từ hoạt động dịch

vụ phi tín dụng vẫn nằm tập trung trong nhóm dịch vụ kiều hối và dịch

vụ thanh toán- là các dịch vụ có tính truyền thống cao của NH. Các dịch

vụ hiện đại như DV Ngân hàng điện tử có doanh số chưa cao so với chi

phí đầu tư ban đầu phải bỏ ra. Tuy nhiên đang có một sự chuyển dịch về18cơ cấu phát triển các dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng trong những năm

trở lại đây. Ngân hàng số ra đời trở thành một dấu hiệu cho sự tăng

trưởng mạnh mẽ trong những năm tới.

b) Số lượng dịch vụ phi tín dụng cung cấp bởi Ngân hàng

Số lượng DV phi tín dụng trên thị trường có xu hướng ngày

càng tăng ở các NHTM Việt Nam. Việc ra đời các kênh giao dịch điện

tử đã giúp cho nhiều khách hàng được trải nghiệm những giao dịch

thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian hơn so với các kênh truyền thống

thông thường. Điều này giúp củng cố hình ảnh, gia tăng lòng tin của

công chúng đối với Ngân hàng.

c) Tăng trưởng cụ thể từng loại hình DV phi tín dụng Ngân hàng

chủ yếu

* Dịch vụ hỗ trợ huy động vốn

Các NHTMCP không ngừng gia tăng các tiện ích của dịch vụ tiền

gửi tài khoản cụ thể như sau: Về sản phẩm và tính năng sản phẩm; về tính

tiện ích và chất lượng dịch vụ; về kết quả hoạt động huy động vốn.

* Dịch vụ thẻ

Dịch vụ thẻ là dịch vụ đầu tư công nghệ lớn, việc phát triển

mảng dịch vụ này mang lại thương hiệu cho các NHTM Việt Nam và

hỗ trợ cho các dịch vụ khác như dịch vụ tài khoản và thanh toán.

* Dịch vụ ngân hàng điện tử

Nguồn thu từ dịch vụ đã cải thiện đáng kể cơ cấu thu nhập của

các Ngân hàng so với khu vực truyền thống, chiếm tới 30-40% tổng

thu nhập giúp giảm thiểu rủi ro cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng.

* Dịch vụ kinh doanh ngoại tệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Khoảng trống về lý luận: hầu hết các nghiên cứu trên thế giới đều đưa ra rất nhiều những khái niệm khác nhau, theo nhiều quan điểm chuẩn mực khác nhau về dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng. Điều đó gây hạn chế cho việc đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá, đo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×