Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

53Nhận xét: Thời gian phát hiện bệnh dưới 5 năm chiếm đa số

54,7%, từ 5-10năm chiếm 34,8%, trên 10 năm chiếm 10,5%. TGPHB

trung bình của nhóm nghiên cứu là 5,16 ± 5,55 năm.

3.1.3. Đánh giá béo phì dạng nam theo vòng b ụng

Bảng 3.3. Trị số vòng bụng trung bình và tỷ lệ béo phì dạng nam

của nhóm nghiên cứu

Vòng bụng

Trung bình

Nhỏ nhất

Lớn nhất

Béo phì dạng nam: n/tỷ lệNamNữ(n=40)

86,45 ± 4,53

76

95(n=55)

82,64 ± 6,20

70

99pp < 0,0512(12,6%)

37(38,9%)

(%)

Tổng

49 (51,6%)

Vòng bụng trung bình 84,24 ± 5,85cm VBmin=70cm, VBmax=99cm

Nhận xét: Vòng bụng tăng chiếm 51,6% các đối tượng nghiên c ứu,

trong đó nữ chiếm đa số (38,9%). Vòng bụng trung bình ở nam cao h ơn

ở nữ. Sự khác nhau này có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

3.1.4. Phân bố đối tượng theo BMI

Bảng 3.4. Phân bố bệnh nhân theo BMI

Phân nhóm BMI

Tổng

Gầy

Bình thường Thừa cân Béo phì

10(10,5

Nam

7(7,4%)

21(22%)

2(2,1%)

40

%)

Nữ

8(8,4%)

31(32,6%)

8(8,4%)

8(8,4%)

55

15(15,8

18(18,9

10(10,5

Tổng

52(54,7%)

95

%)

%)

%)

p

p>0,05

BMI trung bình 21,40 ± 3,13(kg/m2) BMImin=12,11 kg/m2 BMImax=28,89

kg/m254Nhận xét: BMI trung bình là 21,40 ± 3,13 (kg/m 2) .Tỷ lệ thừa cânbéo phì của đối tượng nghiên cứu là 29,5%. T ỷ lệ th ừa cân-béo phì của 2

giới khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

3.1.5. Phân bố THA động mạch của nhóm ngiên cứu

Bảng 3.5. Phân bố THA ở nhóm nghiên cứu

THA

n

T ỷ lệ %

64

67,4Khơng

31

32,6Tổng

95

100Nhận xét: Đa số các đối tượng nghiên cứu có tăng huy ết áp

(67,4%).

3.1.6. HbA1C

Bảng 3.6. HbA1C ở đối tượng nghiên cứu

NamHbA1C

(%)

pTrung bình

Nhỏ nhất

Lớn nhất

≥ 7,0Nữ(n=40)

(n=55)

9,56 ± 2,44 8,84 ± 2,29

5,9

6,1

15,8

16,5

33(34,7%) 47(49,5%)

p>0,05Tổng

(n=95)

9,14 ± 2,44

5,9

16,5

80(84,2%)Nhận xét: HbA1C trung bình của nhóm nghiên cứu là 9,14 ± 2,44%.

Khơng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê c ủa HbA1C trung bình gi ữa 2

giới (p>0,05). Phần lớn đối tượng nghiên cứu khơng kiểm sốt t ốt

HbA1C, HbA1C ≥ 7% chiếm 84,2% .3.1.7. Phân bố rối loạn lipid máu ở đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.7. Rối loạn lipid máu ở đối tượng nghiên c ứu theo khuy ến55cáo

của Hội Tim mạch Việt Nam 2008

NamNữTổngGiá trị(n=40)(n=55)(n=95)trung bìnhpCholesterol

Rối loạn(≥5,2) 19(20,0%) 30(31,6%) 49(51,6%) 5,27 ± 1,63 p>0,05

Không(<5,2)

Triglycerid

Rốiloạn(≥1,7)

Không (<1,7)

HDL_C21(22,1%) 25(26,3%) 46(48,4%)27(28,4%) 35(36,8%) 62(65,3%) 2,57 ± 2,25 p>0,05

13(13,7%) 20(21,1%) 33(34,7%)Rối loạn(<1,0) 22(23,2%) 18(18,9%) 40(42,1%) 1,14 ± 0,42 p<0,05

Không(≥1,0)

LDL_C18(18,9%) 37(38,9%) 55(57,9%)Rối loạn(≥2,6) 24(25,3%) 40(42,1%) 64(67,4%) 3,15 ± 1,37 p>0,05

Không(<2,6)16(16,8%) 15(15,8%) 31(32,6%)Nhận xét: Rối loạn lipid chiếm tỷ lệ khá cao trong nghiên cứu. Rối

loạn cholesterol toàn phần, triglycerid, LDL_C đều chiếm h ơn 50%. R ối

loạn HDL_C chiếm 42,1%.563.2. ĐẶC ĐIỂM BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI Ở ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN

CỨU

3.2.1. Kết quả bệnh động mạch chi dưới theo chỉ số ABI (ABI ≤0,9)

3.2.1.1. ABI trung bình ở đối tượng nghiên cứu

Bảng 3.8. ABI trung bình ở đối tượng nghiên cứu

ABI phải

ABI trái

ABI chungTrung bình

0,94 ± 0,19

0,96 ± 0,20

0,90 ± 0,21Nhỏ nhất

0,31

0,41

0,31Lớn nhất

1,38

1,31

1,38Nhận xét: ABI trung bình của các đối tượng nghiên c ứu là 0,90 ±

0,21. ABI bên phải và trái gần bằng nhau.

3.2.1.2. Tỷ lệ và phân độ bệnh động mạch chi dưới theo ABI

Bảng 3.9. Tỷ lệ và phân độ bệnh động mạch chi dưới theo ABI

ABI

Số lượng

Tỷ lệ %

Tổng<0,4 [0,4-0,69] [0,70-0,90] [0,91-1,3]

1

15

9

66

1,1%

15,8%

9,5%

69,5%

25 (26,3%)

69,5%>1,3

4

4,2%

4,2%Tổng

95Nhận xét: Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ bệnh động mạch

chi dưới theo chỉ số ABI ≤ 0,9 chiếm 26,3%, ch ủ yếu là m ức đ ộ v ừa và

nhẹ (25,3%), 1,1% bệnh động mạch chi dưới nặng, 4,2% là x ơ c ứng

động mạch.

3.2.1.3. Phân giai đoạn bệnh động mạch chi dưới (dựa vào ABI) theo

Fontain

Bảng 3.10. BĐMCD theo giai đoạn Fontain

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4

Số lượng

8

7

2

8

T ỷ lệ %

32%

28%

8%

32%Tổng

25

100%57Nhận xét: Trong 25 trường hợp được xác định mắc bệnh động

mạch chi dưới (theo ABI) thì chủ yếu ở giai đoạn 1 ( không triệu ch ứng)

và giai đoạn 4 (loét và hoặc hoại tử) chiếm ưu thế 32% , giai đoạn 2

(khập khiễng cách hồi) chiếm 28%.

3.2.2. Kết quả bệnh động mạch chi dưới theo siêu âm Doppler

động mạch

3.2.2.1. Tỷ lệ bệnh động mạch chi dưới theo siêu âm đ ộng m ạch

(SAĐM)

Bảng 3.11. Tỷ lệ bệnh động mạch chi dưới theo siêu âm

SAĐM

Số lượng

Tỷ lệ %Hẹp

29

30,5%Khơng hẹp

66

69,5%Nhận xét: Có 30,5% trường hợp hẹp động mạch chi dưới trên siêu

âm Doppler.

3.2.2.2. Mức độ tổn thương các động mạch trên siêu âm Doppler

Bảng 3.12. Mức độ tổn thương các động mạch trên siêu âm Doppler

KhôngHẹphẹp

<50%

n % n %

ĐM Đùi chung 84 88,4 11 11,6

Khoeo

87 91,6 7 7,4

bên

Chày trước 72 75,8 11 11,6

phả

Chày sau 67 70,5 10 10,5

i

ĐM Đùi chung 85 89,5 9 9,4

Khoeo

85 89,5 8 8,4

bên

Chày trước 70 73,7 9 9,5

trái Chày sau 71 74,7 9 9,5Hẹp 50-Hẹp75%

n %

0 0

1 1,1

4 4,2>75%

n %

0 0

0 0

1 1,1000

0

5

60

0

5,3

6,3Tắc

n

0

0

7%

0

0

7,3Tổng hẹp

n

11

8

23%

11,6

8,4

24,222,1 16 16,8 2829,51

0

0

31,1

0

0

3,210,5

10,5

26,3

25,30 0

2 2,1

11 11,6

6 6,310

10

25

2458Nhận xét: Hẹp -tắc động mạch chày sau phải chiếm tỷ lệ cao nhất

(29,5%), trong đó tỷ lệ tắc mạch chiếm ưu thế. Hẹp-tắc các động mạch

chày trước 2 bên và chày sau trái cũng chiếm tỷ lệ khá cao. Hẹp ĐM đùi

chung và ĐM khoeo chiếm tỷ lệ thấp.

3.2.2.3. Phân giai đoạn BĐMCD (dựa vào siêu âm) theo Fontain

Bảng 3.13. Phân giai đoạn BĐMCD (dựa vào siêu âm) theo Fontain

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Giai đoạn 4TổngSố lượng8921029T ỷ lệ %27,631,06,934,5100Nhận xét: Tỷ lệ BĐMCD ở giai đoạn 4 (loét và/ hay hoại t ử mô) là

cao nhất chiếm 34,5%.

3.3. ĐẶC ĐIỂM BIẾN CHỨNG LOÉT BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG Ở

ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Bảng 3.14. Tỷ lệ và phân độ loét bàn chân ĐTĐ theo Wagner

Phân độ loétTổngGiai đoạn 1Giai đoạn 2Giai đoạn 4Số lượng52512T ỷ lệ %41,716,641,7100Nhận xét: Có 12 (12,6%) tr ường h ợp loét bàn chân trong nghiên

cứu của chúng tơi. Trong đó giai đo ạn 4 (ho ại t ử m ột ph ần bàn chân)

và giai đoạn 1 (loét nông) chi ếm ch ủ y ếu 41,7%, giai đo ạn 2 (loét sâu

tới gân, khớp) chiếm 16,6%.593.4. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ABI VỚI CÁC Y ẾU TỐ NGUY C Ơ C ỦA B ỆNH

ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI

3.4.1. Liên quan giữa ABI với các yếu tố nguy cơ không thay đ ổi

được

Bảng 3.15. Liên quan giữa ABI với các yếu tố nguy cơ khơng thay đổi

đượcTuổi

Giới tính

TGPHB< 70 tuổi (n=51)

≥ 70 tuổi (n=44)

Nam (n=40)

Nữ (n=55)

<5 năm (n=52)

5-10 năm (n=33)

>10 năm (n=10)ABI chung

0,94 ± 0,21

0,87 ± 0,22

0,87 ± 0,21

0,93 ± 0,22

0,96 ± 0,19

0,85 ± 0,21

0,77 ± 0,27p

p>0,05

p>0,05p<0,05Nhận xét:

Nhóm tuổi ≥70 tuổi có ABI trung bình thấp hơn nhóm < 70 tuổi. S ự khác

biệt này khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).ABI trung bình ở nam thấp hơn nữ (0,87 ± 0,21 so v ới 0,93 ± 0,22).

Nhưng sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).Nhóm đối tượng có thời gian phát hiện ĐTĐ > 10 năm có ABI thấp nhất

(0,77 ± 0,27), sau đó đến nhóm 5-10 năm, nhóm <5 năm có ABI cao nhất.60Biểu đồ 3.1. Tương quan giữa ABI với TGPHB

Nhận xét: Có sự tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê giữa ABI với

TGPHB theo phương trình y= -0,0134x +0,9735, r= -0,347, p<0,01.

3.4.2. Liên quan giữa ABI với chỉ số nhân trắc và lối sống

Bảng 3.16. Liên quan giữa ABI với chỉ số nhân trắc và lối s ống

Béo bụngBMIThuốc láCó (n=49)

Khơng (n=46)

Thừa cân - béo phì

(n=28)

Gầy - bình thường

(n=67)

Có (n=18)

Khơng (n=74)ABI trung bình

0,91 ± 0,23

0,90 ± 0,20p

p>0,050,90 ± 0,22

p >0,05

0,91 ± 0,21

0,92 ± 0,13

0,90 ± 0,23p>0,05Nhận xét:

ABI trung bình của nhóm vòng bụng tăng, thừa cân - béo phì vàhút thuốc với nhóm bình thường gần giống nhau.

3.4.1.613.4.3. Liên quan giữa ABI với các bệnh lý, biến chứng khác của ĐTĐ

Bảng 3.17. Liên quan giữa ABI với các bệnh lý, biến chứng khác của

ĐTĐ

THA

HbA1C

Rối loạn TC

Rối loạn TG

Rối loạn HDL-C

Rối loạn LDL-C

Loét bàn chânKhơng (n=31)

Có (n=64)

<7% (n=15)

≥7% (n=80)

Khơng (n=46)

Có (n=49)

Khơng (n=33)

Có (n=62)

Khơng(n=55)

Có (n=40)

Khơng (n=31)

Có (n=64)

Khơng (n=83)

Có (n=12)ABI trung bình

0,92 ± 0,22

0,90 ± 0,21

0,98 ± 0,19

0,89 ± 0,22

0,88 ± 0,25

0,92 ± 0,18

0,86 ± 0,21

0,93 ± 0,22

0,93 ± 0,20

0,87 ± 0,24

0,87 ± 0,25

0,92 ± 0,19

0,94 ± 0,19

0,66 ± 0,24p

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p>0,05

p<0,01Nhận xét:

ABI trung bình ở nhóm THA, nhóm kiểm sốt HbA1C ≥7% vànhóm rối loạn HDL-C thấp hơn thấp hơn nhóm bình thường. Nhưng sự

khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê (p>0,05).

Các trường hợp rối loạn lipid máu khác ABI trung bình đều lớn hơnnhóm khơng rối loạn. Nhưng sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê

(p>0,05).

ABI trung bình ở nhóm có lt bàn chân là 0,66 ± 0,24 th ấp h ơnnhóm khơng lt bàn chân. Sự khác biệt này có ý nghĩa th ống kê

(p<0,01).62Biểu đồ 3.2. Tương quan giữa ABI với HbA1C

Nhận xét: Có sự tương quan nghịch có ý nghĩa thống kê giữa ABI với

HbA1C theo phương trình y = -0,0187x + 1,0747, r= -0,213, p < 0,05

Bảng 3.18. Tổng hợp các mối liên quan giữa ABI

với các yếu tố nguy cơ của BĐMCD

ABI ≤ 0,9

OR (95% KTC)

p

Tuổi (≥70 tuổi)

1,36 (0,55-3,40)

p>0,05

Giới tính

1,39 (0,55-3,47)

p>0,05

TGPHB (≥5 năm)

2,83 (1,10-7,31)

p<0,05

Béo phì dạng nam

1,27 (0,51-3,19)

p>0,05

BMI

1,18 (0,44-3,16)

p>0,05

Thuốc lá

0,76 (0,23-2,58)

p>0,05

THA

1,04 (0,39-2,76)

p>0,05

HbA1C

2,62 (0,55-12,55)

p>0,05

Rối loạn TC

0,82 (0,33-2,05)

p>0,05

Rối loạn TG

0,37 (0,14-0,95)

p<0,05

Rối loạn HDL-C

1,11 (0,44-2,79)

p>0,05

Rối loạn LDL-C

0,82 (0,31-2,13)

p>0,05

Nhận xét: Trong các các yếu tố nguy cơ nêu trên, ABI liên quan v ới

Yếu tố nguy cơthời gian phát hiện bệnh là rõ nhất và có ý nghĩa thống kê (OR= 2,83,

95% KTC 1,10 – 7,31, p<0,05). HbA1C, tuổi, giới tính, vòng b ụng tăng là63những yếu tố nguy cơ có mối liên quan rõ hơn các yếu tố nguy c ơ còn l ại

(p>0,05).Biểu đồ 3.3. Tổng hợp các mối liên quan giữa ABI với các yếu t ố

nguy cơ

Nhận xét: Trong các các yếu tố nguy cơ, ABI liên quan với TGPHB là

rõ nhất (OR= 2,83, p<0,05). HbA1C, tuổi, giới là những yếu tố nguy cơ có

mối liên quan rõ hơn (OR >1) so với các yếu tố nguy cơ còn lại (p>0,05).

3.4.4. Liên quan giữa ABI với mức độ nặng trên lâm sàng theo Lerich

Fontain

Bảng 3.19. Liên quan giữa ABI với mức độ nặng trên lâm sàng

theo Lerich Fontain

ABI trung

GĐ1(n=72)

GĐ2(n=9)

GĐ3(n=2)

GĐ4(n=12)bình

1,00 ± 0,15

0,73 ± 0,17

0,45 ± 0,57

0,66 ± 0,24Nhỏ nhấtLớn nhấtp0,40

0,41

0,41

0,311,38

0,92

0,49

1,04p<0,01Nhận xét: Giai đoạn 3,4 theo phân độ Lerich Fontain có ABI trungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×