Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch sử nghiên cứu

Lịch sử nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

hoạt động nhận thức đã được rất nhiều các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu xuất

bản thành sách cụ thể như:

- Lê Công Triêm và Nguyễn Đức Vũ, 2006. Ứng dụng công nghệ thông tin

trong dạy học. Huế: NXB Giáo dục.

- Nguyễn Đức Thâm và Nguyễn Ngọc Hưng, 1999. Tổ chức hoạt động nhận

thức cho HS trong dạy học Vật lý ở trường phổ thông. Hà Nội: NXB ĐHQG.

- Phạm Xuân Quế, 2007. Ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động nhận

thức Vật lí tích cực chủ động và sáng tạo. Hà Nội: NXB ĐHSP

Bên cạnh đó cũng có rất nhiều luận án, luận văn đề cập đến vấn đề này có thể

nêu ra một số ví dụ như:

- Luận án Tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thị Nhi với đề tài “Tổ chức hoạt động

nhận thức tích cực, tự lực cho HS trong dạy học một số kiến thức phần cơ học, điện

học Vật lý lớp 10, 11 (nâng cao) với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin” đã tiến

hành phân tích nội dung kiến thức phần cơ học, điện học, nghiên cứu sử dụng một

số phần mềm dạy học crocodile physics, flash …, soạn thảo một số tiến trình dạy

học các kiến thức cụ thể với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin theo hướng tăng

cường tính tích cực, tự lực cho học sinh.

- Luận án Tiến sĩ của tác giả Trần Thanh Bình với đề tài “Nghiên cứu xây

dựng và sử dụng hệ thống e-Learning vào dạy học phần "dao động cơ và sóng cơ"

Vật lý 12 Trung học Phổ thơng” đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây

dựng và sử dụng hệ thống e-Learning vào dạy học vật lý theo hướng tổ chức hoạt

động nhận thức tích cực cho học sinh trung học phổ thông, đặc biệt ứng dụng trong

dạy học phần "dao động cơ và sóng cơ" vật lý

- Luận án Tiến sĩ của tác giả Phan Gia Anh Vũ với đề tài: “Nghiên cứu xây

dựng và sử dụng phần mềm dạy học cho chương trình động học và động lực học lớp

10 phổ thông trung học” làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận của việc đưa máy tính vào

giáo dục phổ thơng. Tham gia vào việc phát triển và việt hóa tồn bộ phần mềm

PAKMA và thiết kế thêm 12 modun phần mềm và hai mơ hình dùng với PAKMA

trong các thí nghiệm động học và động lực học. Đề xuất tiến trình dạy học phần động

học và động lực học lớp 10 THPT có sử dụng máy tính làm phương tiện dạy học.10Tác giả Mai Văn Trinh với đề tài “Nâng cao hiệu quả dạy học vật lí ở

trường THPT nhờ việc sử dụng máy vi tính và các phương tiện dạy học hiện đại”,

đã xây dựng một số phần mềm vật lí nhằm mơ phỏng, minh họa cho các hiện tượng

Vật lí thuộc phần quang hình và động học.

Trong luận án: “Nghiên cứu cách sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy

vi tính trong dạy học một số kiến thức cơ học và nhiệt học THPT”, tác giả Trần Huy

Hoàng đã sử dụng máy vi tính để tạo ra các thí nghiệm ảo, thí nghiệm mơ phỏng và

thiết kế tiến trình dạy học cho một số bài thuộc phần cơ học và nhiệt học lớp 10.

- Luận văn của Vũ Thuý Hằng, “Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS với sự

hỗ trợ của công nghệ thông tin trong dạy học chương “Quang học” Vật lí lớp 7 tại

trường Đại học Sư phạm Huế năm 2005.

Gần đây, đã có một số tác giả nghiên cứu về e-Learning như: Đỗ Thị Hương

Giang “Tổ chức dạy học chương Từ trường Vật lí 11 nâng cao THPT với sự hỗ trợ

của e-Learning”, luận văn thạc sĩ. Tác giả đã nghiên cứu về e-Learning và đi sâu

khai thác phần mềm Exe để soạn bài giảng chương từ trường với sự hỗ trợ của hệ

thống quản lí học tập mã nguồn mở Moodle. Nguyễn Văn Nghiêm với sáng kiến

kinh nghiệm (2009) “Nghiên cứu triển khai ứng dụng e-Learning bằng hệ thống

quản lí học tập trực tuyến - Moodle”, đã giới thiệu về cách sử dụng và khai thác các

tính năng của Moodle. Lê Thanh Huy “Vận dụng e-Learning vào dạy học phần

Nhiệt học - Vật lí 10 nâng cao THPT”, luận văn thạc sĩ, đã xây dựng hệ thống quản

lí học tập dựa trên mã nguồn mở Moodle.

Tháng 4 năm 2004, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tổ chức hội

thảo “Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kĩ thuật”. Trong

hội thảo, những nhà quản lí giáo dục, những nhà khoa học đã trao đổi kinh nghiệm

về sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại trong dạy - học nói chung nhằm nâng

cao tính tích cực, chủ động của người học và sử dụng các phương tiện kĩ thuật trong

giảng dạy các mơn học cụ thể. Có các bài viết đáng chú ý là của Nguyễn Mạnh

Cường về Sử dụng công nghệ thông tin - viễn thông để nâng cao hiệu quả dạy - học

và đổi mới phương thức đào tạo; Trần Huy Hoàng về ứng dụng công nghệ thông tin11vào đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lí; và Lê Cơng Triêm, Vương Đình Thắng

về xây dựng Website dạy học Vật lí lớp 6.

Năm 2008, trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ

chức hội thảo “Đào tạo trực tuyến trong nhà trường Việt Nam”. Nội dung các bài

báo cáo trong hội thảo đã trình bày về kinh nghiệm của việc tổ chức quản lí, đầu tư

sử dụng thiết bị và phần mềm trong đào tạo trực tuyến; trao đổi kinh nghiệm về mơ

hình đào tạo trực tuyến của các trường; những giải pháp thực hiện đào tạo tuyến

trong thời kì phát triển, đổi mới giáo dục.

Như vậy, có thể nói là đã có nhiều tác giả nghiên cứu về các hình thức tổ

chức hoạt động nhận thức và ứng dụng e-Learning trong dạy học ở Việt Nam. Tuy

nhiên các đề tài nghiên cứu này chỉ tập trung khai thác một số phần khác nhau trong

chương trình Vật lí phổ thơng và chưa có tác giả nào tập trung nghiên cứu tổ chức

hoạt động nhận thức trong dạy học chương “Chất khí” Vật lý 10 THPT với sự hỗ trợ

của e-Learning. Đặc biệt là chưa có tác giả nào nghiên cứu sử dụng hệ thống quản

lý học tập Google Classroom để tổ chức khóa học và quản lý HS.

3. Mục tiêu của đề tài

Thiết kế và tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học chương “Chất khí”

Vật lý 10 Trung học Phổ thông với sự hỗ trợ của e-Learning nhằm phát triển được

năng lực nhận thức của HS góp phần đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

4. Giả thuyết khoa học

Nếu thiết kế và tổ chức được các hoạt động nhận thức trong dạy học chương

“Chất khí” Vật lý 10 Trung học Phổ thông với sự hỗ trợ của e-Learning thì sẽ phát

triển được năng lực nhận thức của học sinh góp phần đổi mới phương pháp dạy học

và qua đó sẽ nâng cao chất lượng dạy - học mơn Vật lí.

5. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tổ chức hoạt động nhận thức

trong dạy học vật lý ở trường phổ thông.

- Nghiên cứu thực trạng của việc tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học

chương “Chất khí” Vật lý 10 Trung học Phổ thơng với sự hỗ trợ của e-Learning.12- Nghiên cứu đề xuất quy trình tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy

học vật lý với sự hỗ trợ của e-Learning.

- Nghiên cứu nội dung, đặc điểm chương “Chất khí” Vật lý 10 THPT.

- Tìm hiểu chương trình quản lý học tập Google Classroom.

- Soạn thảo tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học cho một số

bài học cụ thể chương “Chất khí” Vật lý 10 Trung học Phổ thơng với sự hỗ trợ của

e-Learning.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm ở các lớp 10CB, 10CC trường THPT Bạc

Liêu để đánh giá kết quả và rút ra kết luận.

6. Đối tượng nghiên cứu

Hoạt động dạy học chương Chất khí - Vật lí 10 THPT với sự hỗ trợ của eLearning.

7. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu việc tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học

chương Chất khí - Vật lí 10 THPT với sự hỗ trợ của e-Learning được quản lý bằng

Google Classroom và tiến hành thực nghiệm sư phạm ở trường THPT Bạc Liêu.

8. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu lí luận

- Nghiên cứu các tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học; các tài liệu về tổ

chức hoạt động nhận thức trong dạy học.

- Nghiên cứu các tài liệu về phương pháp giảng dạy Vật lí.

- Nghiên cứu chương trình sách giáo khoa Vật lí 10 THPT.

- Nghiên cứu các đề tài, tài liệu liên quan đến e-Learning.

- Nghiên cứu tài liệu về Google Classroom

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Trao đổi với GV, người học để tìm hiểu thực trạng của việc tổ chức các hoạt

động nhận thức và ứng dụng công nghệ thơng tin nói chung và hình thức dạy học eLearning nói riêng trong dạy học vật lí hiện nay.

Phương pháp thực nghiệm sư phạm13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×