Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng phát triển của đề tài

Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (1997), Các kết luận hội nghị lần thứ

2, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học

lắp đặt, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung, NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Hà Nội.

4. Trịnh Văn Biều (2011), Dạy học hợp tác _ một xu hướng mới của thế kỉ XXI, tạp

chí khoa học.

5. Nguyễn Hữu Châu (2005), Những vấn đề cơ bản về chương trình và q trình

dạy học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

6. Ngơ Thị Dung (2001), “Mơ hình tổ chức học theo nhóm trong giờ học trên lớp,

Tạp chí Giáo dục, (3), tr.21-22

7. Lê Văn Giáo (2001), Bài giảng tích cực hóa hoạt động nhhận thức của học sinh

trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông, Nhà xuất bản đại học Huế.

8. Lê Văn Giáo, Lê Công Triêm, Lê Phúc Tuấn (2005), Một số vấn đề dạy học vật lý

ở trường phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

9. Lê Thị Hoan (2010), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học85chương “Các định luật bảo tồn” Vật lí 10 nâng cao THPT với sự hỗ trợ của

Website dạy học.

10. Trần Huy Hồng (2006), Nghiên cứu sử dụng thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy

vi tính trong dạy học một số kiến thức cơ học và nhiệt học trung học phổ

thông, Luận án tiến si giáo dục, Đại học Vinh.

11. Học hợp tác và trường học hợp tác (neoedu.fpt.edu.vn)

12. Ngũn Huy Huấn (2015), Tích cực hóa hoạt động học tập của HS trong dạy

học chương “Dao động và sóng điện từ” Vật lí 12 Trung học phổ thơng với

sự hỗ trợ của phương tiện dạy học hiện đại.

13. Lê Thị Minh Nguyệt (2010), Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh theo

hình thức nhóm với sự hỡ trợ của máy vi tính trong dạy học chương Chất rắn

và chất lỏng. Sự chuyển thể Vật lý 10 trung học phổ thông.

14. Nguyễn Ngọc Quang (1986), Lý luận dạy học đại cương, tập 1, Hà Nội.

15. Quốc hội nươc Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam, Luật giáo dục (1998),

NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

16. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Luật giáo dục (1999), NXB Chính

trị Quốc gia, Hà Nội.

17. Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2005), Luật giáo dục, NXB Chính

trị, Hà Nội.

18. Nguyễn Văn Sản (2010), Nghiên cứu vận dụng ki thuật dạy học trong tổ chức hoạt

động nhận thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nậng cao Trung học phổ thơng.

19. Vương Đình Thắng, Nghiên cứu sử dụng máy vi tính với Multimedia thơng qua

xây dựng và khai thác Website dạy học môn vật Lý lớp 6 ở trường trung học

cơ sở, Luận văn thạc si Giáo dục học, trường ĐHSP Huế.

20. Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng (2001), Tổ chức hoạt động nhận thức cho

HS trong dạy học vật lý ở trường THPT, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

21. Phạm Hữu Tòng (2001), Lí luận dạy học vật lý ở trường TH, NXB Giáo dục, Hà Nội.

22. Lê Cơng Triêm (2008), Bài giảng tóm tắt thiết kế bài dạy học vật lí, ĐHSP Huế.

23. Lê Cơng Triêm (2004), Những vấn đề cơ bản của Giáo dục phổ thông hiện nay,

Bài giảng cho học viên cao học, trường ĐHSP Huế.

24. Lê Cơng Triêm, Nghiên cứu chương trình vật lí phổ thơng phần Điện – Quang,

Giáo trình Đào tạo thạc si trường Đại học Sư phạm Huế.8625. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2004), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo

dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

26. Lê Cơng Triêm (2005), Thiết kế bài dạy học vật lí, Bài giảng cho học viên cao

học, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

27. Mai Văn Trinh (2001), Nâng cao hiệu quả dạy học vật lý ở trường THPT nhờ

việc sử dụng MVT và các phương tiện dạy hôc hiện đại, Luận án Tiến si

khoa học giáo dục, Đại học Vinh.

28. Thái Duy Tuyên (2007), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB

Giáo dục, Hà Nội.

29. Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB

Giáo dục, Hà Nội.

30. Nguyễn Thị Hồng Việt (2008), Tổ chức hoạt động nhận thức cho HS trong dạy

học vật lí ở trường THPT, NXB Giáo dục, Hà Nội.PHỤ LỤC87PHỤ LỤC 1

Giáo án 3

Bài 28: LĂNG KÍNH

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức88Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng phát triển của đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×