Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ XÁC SUẤT Ở LỚP 2 VÀ 3 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

CHƯƠNG 2. DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ XÁC SUẤT Ở LỚP 2 VÀ 3 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

dạy học xác suất bao gồm các tình huống, sự kiện, thí nghiệm

đơn giản và gần gũi trong cuộc sống để tạo điều kiện cho tất cả

học sinh dễ dàng tiếp thu và thực hiện được.

2.1.3. Tăng cường tính thực hành, tính thực tiễn trong

dạy học

Q trình khơng chỉ dừng lại ở việc hình thành kiến thức cho

học sinh mà quan trọng hơn hết là giúp học sinh có thể vận

dụng các kiến thức đã học để giải quyết được các tính huống

trong cuộc sống. Do đó, cần phải tăng cường tính thực hành và

tính thực tiễn trong dạy học. Vì vậy, dạy học các yếu tố xác suất

cho học sinh lớp 2 và 3 phải thơng qua các tình huống, sự kiện

trong thực tế và tổ chức nhiều hoạt động thí nghiệm để học sinh

tự mình thực hành, qua đó học sinh dễ hiểu và tiếp thu kiến thức

hơn.

2.2. Tổ chức dạy học yếu tố xác suất ở lớp 2 và 3 theo

định hướng phát triển năng lực

2.2.1. Dạy học tính chắc chắn và khơng chắc chắn của

một sự kiện

2.2.1.1. Dự kiến xây dựng nội dung dung dạy học

a. Mục tiêu dạy học tính chắc chắn và khơng chắc chắn của

một sự kiện

Dạy học tính chắc chắn và khơng chắc chắn của một sự kiện

giúp học sinh đạt các yêu cầu sau:

- Biết các thuật ngữ dùng để mô tả khả năng xảy ra của một

sự kiện: chắc chắn, có thể, khơng thể.

- Mơ tả được khả năng xảy ra của một số hiện tượng thực tế

và trong các thí nghiệm liên quan đến các thuật ngữ: chắc chắn,

có thể, không thể. Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình

huống thực tế.

29- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy

và suy luận, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

b. Dự kiến các hoạt động dạy học

- Để đạt được mục tiêu dạy học tính chắc chắn và không chắc

chắn của một sự kiện đã đề ra, giáo viên có thể tổ chức các hoạt

động sau đây:

Hoạt động 1: Làm quen với các thuật ngữ: chắc chắn, có

thể, khơng thể.

Qua hoạt động này, học sinh biết được ý nghĩa các thuật

ngữ: chắc chắn, có thể, khơng thể. Giáo viên có thể giúp học

sinh nắm được các thuật ngữ này thơng qua các sự kiện và tình

huống đơn giản trong thực tế.

Ví dụ:

 Để học sinh nắm hai thuật ngữ: chắc chắn và không thể

giáo viên làm như sau:

- Đưa ra tình huống: nếu thả miếng xốp vào chậu nước thì

điều gì sẽ xảy ra? Và yêu cầu học sinh dự đốn kết quả. Sau đó

mời học sinh lên thực hiện thí nghiệm để kiểm tra dự đốn.

- Giáo viên đặt thêm một số câu hỏi:

 Khi thả miếng xốp vào chậu nước thì miếng xốp có chắc

chắn nổi trên mặt nước khơng?

 Mặt trời có chắc chắn mọc ở phía Đơng khơng?

 Cho tay vào một chậu nước có nhiều đá lạnh thì có chắn

chắn cảm thấy lạnh không?

 Liệu khi thả một miếng xốp vào chậu nước thì miếng xốp

có bị chìm xuống mặt nước khơng?

 Một con hổ có thể sinh ra một con mèo khơng?

 Lồi rùa có thể bay khơng30 Để học sinh nắm thuật ngữ “có thể”, giáo viên thực hiện

như sau:

- Nêu tình huống: “Nếu trời có mây đen thì điều gì sẽ xảy

ra?” và yêu cầu học sinh nêu kết quả tình huống đó.

- Giáo viên u cầu học sinh mơ tả lại các sự kiện trên bằng

thuật ngữ “có thể”: trời có mây đen thì có thể sẽ mưa.

- Giáo viên nêu thêm một số sự kiện như: Có phải tất cả phụ

nữ đều sinh đôi không?

Hoạt động 2: Mô tả khả năng xảy ra một sự kiện trong thực

tế bằng các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, khơng thể.

Qua hoạt động này, học sinh biết dùng các thuật ngữ: chắc

chắn, có thể, khơng thể để mơ tả khả năng xảy ra một sự kiện

trong thực tế.

Trong hoạt động này, giáo viên yêu cầu học sinh nêu thêm

các ví dụ về khả năng xảy ra các sự kiện trong thực tế.

Học sinh chia sẻ với nhau các ví dụ mình tìm được. Giáo

viên quan sát, điểu chỉnh, hỗ trợ nếu học sinh gặp khó khăn.31Hoạt động 3: Thực hành – Luyện tập

Trong hoạt động này, học sinh vận dụng kiến thức vừa được

học để giải quyết các bài tập cụ thể.

Ví dụ: Ở đây, chúng tơi thiết kế 2 bài tập

Bài tập 1 yêu cầu học sinh vận dụng các kiến thức vừa học

để mô tả khả năng xảy ra trong thí ngiệm.

1. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

1.Nếu2. Nếu nhắm mắtnhắm mắt

lấy 1 quả

bóng trong hộp, khả nănglấy 1 quả bóngsẽ chọn đượctrong hộp, khả năngmột quảbóng màu xanh là:sẽ chọn đượcmộtquả bóng màu đỏ

Hộp 1A. Chắc chắnHộp 2B. Có thểB. Có thểC. Khơng thể

3. Nếu nhắm mắt lấy 1C. Không thể

4. Nếu nhắm mắt lấy 1quảbóngquả bóng trong hộp, màutronghộp,bóng nào có khả năngkhả năng sẽ chọn được một

quả bóng màu trắng là:

Hộp 3lấy được thấp hơn?

Hộp 4A. Chắc chắnA. Màu xanh

B. Màu đenB. Có thể

C. Khơng thể

5. Nếu nhắm mắt lấy

1 quả bóng trong hộp,

màu bóng nào có khả

năng lấy được cao hơn?

Hộp 5là:

A. Chắc chắnA. Màu trắng

32B. Màu xanh

Bài tập 2 yêu cầu học sinh đưa ra lựa chọn để giải quyết các

tình huống.

2. Em hãy giúp bạn An đưa ra lựa chọn trong các tình huống sau đây.

Tình huống 1:

An tham gia một trò chơi như sau: trong hộp kín có 3 viên bi xanh và 6

viên bi đỏ. Nếu An đốn đúng màu của viên bi được lấy ra thì sẽ nhận được

phần thưởng. Nếu em là An, em sẽ dự đốn như thế nào để có cơ hội nhận

thưởng cao hơn?

Trả lời: ……………………………………………………………..

Tình huống 2:

Có 2 hộp q như sau:

Hộp thứ nhất: 1 cây bút mực đỏ, 1 cây bút mực xanh và 1 cây bút mực tím

Hộp thứ 2: 1 cây bút mực đỏ, 1 cây bút mực xanh và 5 cây bút mực tím

An chỉ được chọn một hộp quà, rồi nhắm mắt để lấy 1 cây bút trong hộp

q đó. Màu bút An u thích là màu tím, vậy An nên chọn chiếc hộp nào để khả

năng lấy được bút màu tím cao hơn?

Trả lời: …………………………………………………………………..

2.2.1.2. Ví dụ minh họa

Kế hoạch dạy học tính chắc chắn và không chắc chắn của

một sự kiện (lớp 2)

I. Mục tiêu

Học xong bài này, học sinh đạt các yêu cầu sau:

- Biết các thuật ngữ dùng để mô tả khả năng xảy ra của

một sự kiện: chắc chắn, có thể, không thể.

- Mô tả được khả năng xảy ra của một số hiện tượng thực tế

và trong các thí nghiệm liên quan đến các thuật ngữ: chắc chắn,

có thể, khơng thể.

- Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy

và suy luận, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

33II. Chuẩn bị

Phiếu học tập34III. Các hoạt động dạy học

A. Hoạt động hình thành kiến thức

*Hoạt động 1: Làm quen với các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, khơng thể.

- Giáo viên thơng qua việc thực hiện thí nghiệm, nêu các tình huống hoặc

sự kiện trong thực tế để giúp học sinh nắm được các thuật ngữ: chắc chắn, có

thể, khơng thể và cách mô tả các sự kiện bằng các thuật ngữ đó.

- Cá nhân học sinh trả lời các câu hỏi trong từng sự kiện giáo viên đưa ra.

- Giáo viên kết luận, chốt kiến thức.

*Hoạt động 2: Mô tả khả năng xảy ra một sự kiện trong

thực tế bằng các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, khơng

thể.

- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu thêm các ví dụ nói về khả năng xảy ra

một sự kiện trong thực tế bằng các thuật ngữ “chắc chắn, có thể, khơng thể”

- Học sinh trình bày, nhận xét kết quả của nhau.

- Giáo viên nhận xét.

B. Hoạt động thực hành – luyện tập

*Hoạt động cá nhân

- Yêu cầu học sinh thực hiện vào phiếu bài tập.

- Học sinh trình bày, nhận xét kết quả của nhau.

- Giáo viên nhận xét, chốt kết quả.35PHIẾU BÀI TẬP 1

1. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

1.Nếu

nhắm

mắt lấy

1 quả bóng trong hộp,

khả năng sẽ chọn được

một quả bóng màu xanh

là:

Hộp 1Hộp 3Hộp 5A. Chắc chắn

B. Có thể

C. Khơng thể2. Nếu nhắm mắtHộp 23. Nếu nhắm mắt lấy 1

quả

bóng

trong

hộp,

khả năng sẽ chọn được một

quả bóng màu trắng là:

A. Chắc chắn

B. Có thể

C. Khơng thể5. Nếu nhắm mắt lấy

1 quả bóng trong hộp,

màu bóng nào có khả

năng lấy được cao hơn?

A. Màu trắng

B. Màu xanh36Hộp 4lấy 1 quả bóng

trong hộp, khả năng

sẽ chọn được một

quả bóng màu đỏ

là:

A. Chắc chắn

B. Có thể

C. Khơng thể

4. Nếu nhắm mắt lấy

1

quả

bóng

trong

hộp, màu bóng nào có

khả năng lấy được thấp

hơn?

A. Màu xanh

B. Màu đenC. Hoạt động giải quyết các vấn đề thực tiễn.

*Hoạt động nhóm đơi

-Học sinh thảo luận nhóm đơi để giải quyết các tình huống trong phiếu bài

tập.-Các nhóm trình bày, nhận xét kết quả đã thảo luận-Giáo viên nhận xét và chốt kết quả

PHIẾU BÀI TẬP 2

Em hãy giúp bạn An đưa ra lựa chọn trong các tình huống sau đây.

Tình huống 1:

An tham gia một trò chơi như sau: trong hộp kín có 3 viên bi xanh và 6viên bi đỏ. Nếu An đoán đúng màu của viên bi được lấy ra thì sẽ nhận được phần

thưởng. Nếu em là An, em sẽ dự đoán như thế nào?

Trả lời: …………………………………………………………………..

Tình huống 2:

Có 2 hộp q như sau:

Hộp thứ nhất: 1 cây bút mực đỏ, 1 cây bút mực xanh và 1 cây bút mực tím

Hộp thứ 2: 1 cây bút mực đỏ, 1 cây bút mực xanh và 5 cây bút mực tím

An chỉ được chọn một hộp quà, rồi nhắm mắt để lấy 1 cây bút trong hộp

q đó. Màu bút An u thích là màu tím, vậy An nên chọn chiếc hộp nào để khả

năng lấy được bút màu tím cao hơn?

Trả lời: …………………………………………………………………..

2.2.2. Dạy học thực hành các thí nghiệm về khả năng xảy

ra của một số sự kiện

2.2.2.1. Dự kiến xây dựng nội dung dạy học

a. Mục tiêu dạy học thực hành các thí nghiệm về khả năng xảy ra

của một số sự kiện

Dạy học thực hành các thí nghiệm về khả năng xảy ra của

một số sự kiện giúp học sinh đạt các yêu cầu sau:

Ở lớp 2:37-Thực hiện được một số thí nghiệm đơn giản về ngẫu nhiên(1 lần) (ví dụ: Nhắm mắt lấy bóng các màu xanh/đỏ từ một hộp

kín đựng bóng), so sánh các kết quả để đưa ra những kết luận

đơn giản.

-Rèn luyện tính cẩn thận nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực giảiquyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

Ở lớp 3:

-Làm quen với các khả năng xảy ra một sự kiện thông quathực hiện một vài trò chơi, thí nghiệm ngẫu nhiên đơn giản (như

tung đồng xu, tung xúc xắc) rồi kiểm đếm số lần lặp.

-Rèn luyện tính cẩn thận nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực giảiquyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.

b. Dự kiến xây dựng nội dung dạy học

Dạy học thực hành các thí nghiệm về khả năng xảy ra của

một số sự kiện trải qua các bước sau:

Bước 1: Làm quen với đồ dùng làm thí nghiệm

Trong hoạt động này, giáo viên giúp học sinh làm quen với

đồng xu, xúc xắc để nắm các đặc điểm của chúng: về hình

dáng, chất liệu, số mặt,…

Ví dụ: Để học sinh làm quen với đồng xu trong thí nghiệm

tung đồng xu, chúng tôi đã thiết kế một phiếu bài tập u cầu

học sinh hồn thành theo nhóm 4.

PHIẾU BÀI TẬP 1

Em hãy quan sát đồng xu và cho biết những thơng tin sau

đây:

a) Đồng xu có hình dạng gì?

…………………………………………………………………………………

b) Đồng xu thường được làm bằng chất liệu gì?

…………………………………………………………………………………

c) Đồng xu có mấy mặt? Đó là những mặt nào?

38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. DẠY HỌC CÁC YẾU TỐ XÁC SUẤT Ở LỚP 2 VÀ 3 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×