Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Nội dung yếu tố xác suất vào chương trình môn Toán ở tiểu học của một số nước trên thế giới.

1 Nội dung yếu tố xác suất vào chương trình môn Toán ở tiểu học của một số nước trên thế giới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

chiếm vai trò đáng kể, cụ thể ở đây chúng tôi đưa ra nội dung yếu tố xác suất

trong chương trình mơn Tốn của hai nước là New Zealand và Canada:

Ở New Zealand: Nội dung các yếu tố xác suất đã được đưa vào chương

trình mơn Tốn ngay từ lớp 2:

- Lớp 2: Học sinh bước đầu làm quen các tình huống đơn

giản có liên quan đến các yếu tố xác suất, biết các khả năng xảy

ra của một sự kiện..

- Lớp 3: Điều tra các tình huống đơn giản liên quan đến các

yếu tố xác suất bằng cách so sánh các kết quả thực nghiệm với

sự dự đoán từ các thí nghiệm đơn giản.

- Lớp 4: Điều tra các tình huống liên quan đến các yếu tố cơ

hội bằng cách so sánh các phân bố thử nghiệm với sự dự đốn

từ các thí nghiệm đơn giản.

Sử dụng phân số và phần trăm đơn giản để mô tả xác suất.

- Lớp 5: So sánh và mô tả sự khác biệt giữa phân bố lý

thuyết và thử nghiệm trong các tình huống liên quan đến các

yếu tố xác suất.

Tính xác suất bằng sử dụng phân số, tỷ lệ và tỷ lệ phần

trăm. [12]

Ở Canada: Nội dung các yếu tố xác suất đã được đưa vào

chương trình mơn Tốn xun suốt từ lớp 1 đến lớp 5:

- Lớp 1: Học sinh có thể mô tả khả năng xảy ra của các sự

kiện hằng ngày bằng các thuật ngữ: có thể, khơng thể, chắc

chắn,…

- Lớp 2: Học sinh có thể mơ tả khả năng xảy ra của các sự

kiện hằng ngày bằng các thuật ngữ: có thể, khơng thể, chắc

chắn,…

Mơ tả xác suất xảy ra sự kiện xảy ra thơng qua trò chơi và

thí nghiệm xác suất đơn giản bằng ngơn ngữ tốn học

3- Lớp 3: Dự đoán tần số của một kết quả liên quan đến các

trò chơi hoặc các thí nghiệm đơn giản. Sau đó, sau đó thực hiện

thí nghiệm, và so sánh kết quả với dự đoán.

- Lớp 4: Dự đốn tần suất của một kết quả trong một thí

nghiệm xác suất đơn giản, giải thích được tại sao lại có dự đốn

đó; tiến hành thí nghiệm và so sánh kết quả với dự đoán

- Lớp 5: Xác định được tất cả các kết quả có thể có trong

một thí nghiệm xác suất đơn giản.

Dùng phân số để mô tả khả năng xảy ra của một sự kiện

trong trò chơi hoặc các thí nghiệm đơn giản. [10]

2.2. Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến dạy học các

yếu tố xác suất theo định hướng phát triển năng lực

Quá trình dạy học không chỉ nhằm trang bị cho người học

những tri thức cơ bản mà quan trọng hơn là giúp người học có

thể vận dụng những kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình

huống trong thực tế. Do đó, dạy học theo định hướng phát triển

năng lực đang là vấn đề được rất nhiều tác giả quan tâm,

nghiên cứu. Có thể kể đến một số cơng trình tiêu biểu sau:

Nguyễn Thị Kim Thoa (2015) với “Dạy Toán ở tiểu học theo

hướng phát triển năng lực người học” đã xác định các năng lực

tốn học đặc thù cần hình thành cần phát triển ở học sinh tiểu

học, các nguyên tắc dạy học, từ đó nêu ra quy trình tổ cức hoạt

động dạy học toán theo hướng phát triển năng lực qua một bài

học cụ thể. [9]

Cai Việt Long (2012) với “Dạy học tốn ở trường trung học

phổ thơng theo định hướng phát triển năng lực giải quyết các

vấn đề của thực tiễn” đã thiết kế và tổ chức các hoạt động với

các bài giảng, bài toán gắn với đời sống thực trong chương trình

sách giáo khoa ở Việt Nam. [6]

4Hà Thị Thùy (2015) với “Dạy học hợp tác chương Tổ hợp –

Xác suất lớp 11 trung học phổ thông” đã thiết kế một số tình

huống dạy học hợp tác các nội dung khái niệm, định lý, quy tắc

và phương pháp giải tốn tổ hợp, xác suất lớp 11 trung học phổ

thơng nhằm phát huy tính tích cực và phát triển các năng lực

toán học cho học sinh. [10]

Nguyễn Minh Tiếng (2013) với “Nội dung và phương pháp

dạy học một số yếu tố Xác suất – Thống kê ở trường trung học

phổ thông” đã khảo sát nội dung và đưa ra các phương pháp

dạy học yếu tố Xác suất – Thống kê như: rèn luyện tư duy thống

kê cho học sinh thông qua dạy học chủ đề và tăng cường dụng

kiến thức Xác suất – Thống kê với thực tiễn. [8]

Đào Thị Liễu (2013) với “Bồi dưỡng năng lực tốn học hóa tình

huống thực tiễn cho học sinh thơng qua dạy học nội dung xác suất

thống kê ở trường Trung học phổ thơng” đã đưa ra một số biện

pháp sư phạm góp phần bồi dưỡng năng lực tốn học hóa tình

huống thực tiễn như: kỹ năng nhận diện các vấn đề, phát triển

trực giác xác suất cho học sinh, phát triển kĩ năng mơ hình hóa

các bài tốn xác suất – thống kê và phát triển kĩ năng đọc và hiểu

các loại đồ thị, biểu đồ trong thống kê. [5]

3. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu nội dung dạy học của yếu tố xác suất theo dự thảo

chương trình mới mơn Tốn ở tiểu học, đề tài nhằm đề xuất cách tổ chức dạy học

xác suất ở lớp 2 và 3 theo định hướng phát triển năng lực người học.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu các vấn đề lí luận liên quan dạy học theo định hướng phát triển

năng lực

- Phân tích nội dung chương trình dạy học xác suất ở lớp 2 và 3 theo dự

thảo chương trình mới.5- Khảo sát nhận thức của giáo viên về dạy học yếu tố xác suất ở lớp 2 và 3

theo định hướng phát triển năng lực người học.

- Đề xuất các hoạt động dạy học xác suất ở lớp 2 và 3 theo định hướng phát

triển năng lực người học.

- Tiến hành thực nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của đề tài.

5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Dạy học các yếu tố xác suất theo hướng phát triển năng lực

5.2. Khách thể nghiên cứu

Quá trình dạy học các yếu tố xác suất ở lớp 2 và 3

6. Phương pháp nghiên cứu

6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Là phương pháp sưu tầm các tài liệu có liên quan, sau đó phân tích, tổng

hợp lại và tóm tắt một cách khoa học để làm cơ sở lý luận cũng như các vấn đề

khác liên quan đến đề tài.

6.2. Phương pháp thống kê toán học

Là phương pháp sử dụng tốn học để xử lý các thơng tin thu thập được

trong quá trình nghiên cứu.

6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm

Là phương pháp được dùng để tổ chức dạy học yếu tố xác suất cho học sinh

lớp hai và ba để giúp học sinh bước đầu tiếp cận và giải quyết các bài toán xác

suất cơ bản.

7. Giả thuyết khoa học

Nếu có những đầu tư về nội dung dạy học các yếu tố xác suất theo dự thảo

chương trình mới mơn Tốn ở tiểu học, đồng thời xây dựng được cách thức tổ

chức dạy học những nội dung đó thì sẽ góp phần giúp cho học sinh hiểu rõ, nắm

chắc các kiến thức, kĩ năng về yếu tố xác suất, qua đó biết cách ứng dụng các

yếu tố xác suất vào thực tiễn, tăng cường hiểu ý nghĩa các nội dung yếu tố xác

suất và phát triển năng lực cho học sinh.

8. Cấu trúc của đề tài

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Nội dung yếu tố xác suất vào chương trình môn Toán ở tiểu học của một số nước trên thế giới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×