Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

122năng khiếu của bản thân

7. Cung cấp thông tin về nhu cầu của xã hội và

cơ hội việc làm của các loại ngành nghề

8. Nội dung khác:54321543215432154321Câu 3: Tại trường anh chị, mức độ và hiệu quả thực hiện những hình thức GDHN cho

học sinh sau đây như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Hình thức GDHN

1. Tổ chức tham quan các cơ sở kinh tế địa

phương

2. Tổ chức các buổi hội thảo hướng nghiệp tại

trường

3. Mời các chuyên viên tư vấn GDHN trực tiếp

cho HS

4. GDHN trong dạy học tích hợp với các mơn văn

hóa của GVBM

5. Tổ chức GDHN qua hoạt động ngoại khóa

6. GDHN trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của

GVCN

7. Tổ chức hướng dẫn về việc chọn trường ĐH CĐ

8. Tổ chức tư vấn về học nghề, trung cấp chuyên

nghiệp

9. Tổ chức cho học sinh làm trắc nghiệm để xác

định sở thích, năng lực, tính cách phù hợp với

nhóm ngành nghề nào

10. Hình thức khác:Mức độ thường

xun

5 4 3 2 1Hiệu quả thực

hiện

5 4 3 2 15432154321543215432154321543215

54

43

32

21

15

54

43

32

21

15432154321543215432154321543215432154321Câu 4: Tại trường anh chị, ai là người thực hiện GDHN cho học sinh và hiệu quả thực

hiện như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Lực lượng

1. Ban giám hiệu

2. Giáo viên chủ nhiệmMức độ thường xuyên

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1Hiệu quả thực hiện

5 4 3 2 1

5 4 3 2 11233. Giáo viên bộ mơn

4. Cha mẹ học sinh

5. Đồn thanh niên

6. Quản sinh

7. Chuyên viên GDHN

8. Chuyên viên tham vấn học đường

9. Lc lượng khác:5

5

5

5

5

5

54

4

4

4

4

4

43

3

3

3

3

3

32

2

2

2

2

2

21

1

1

1

1

1

15

5

5

5

5

5

54

4

4

4

4

4

43

3

3

3

3

3

32

2

2

2

2

2

21

1

1

1

1

1

1Câu 5: Anh chị đánh giá chung về hiệu quả hoạt động GDHN tại trường mình như thế

nào ?

5. Tốt

4. Khá

3. Trung bình

2. Yếu

1. Kém

Câu 6: Tại trường anh chị, những khó khăn và thuận lợi sau đây phổ biến và ảnh hưởng

đến hoạt động GDHN như thế nào?

5. Rất phổ biến/Ảnh hưởng

4. Phổ biến/Ảnh hưởng

3.Bình thường

2. Ít phổ biến/Ảnh hưởng

1. Không phổ biến/Ảnh hưởng

Câu 6.1. Những thuận lợi

Thuận lợi trong GDHN

1. Có nhiều thơng tin về các ngành nghề

2. Có cán bộ chuyên trách (tâm lý - giáo dục)

làm cơng tác hướng nghiệp

3. Có nhiều kinh phí để tổ chức đa dạng các

hoạt động hướng nghiệp

4. Giáo viên chủ nhiệm am hiểu về hướng

nghiệp

5. Giáo viên bộ môn am hiểu về hướng

nghiệp

6. Có sự phối hợp một cách đồng bộ giữa

Ban Giám hiệu - Giáo viên - Đoàn thanh niên

7. Chương trình học phổ thơng thể hiện rõ

GDHN

8. Thời gian dành cho hoạt động hướng

nghiệp phù hợp

9. Nội dung, chương trình GDHN được triển

khai tốt, phù hợp với thực tiễn nhà trường

10. Người học quan tâm, hứng thú với hoạt

động hướng nghiệp trong trườngMức độ phổ

biến

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1Mức độ ảnh

hưởng

5 4 3 2 1

5 4 3 2 15432154321543215432154321543215432154321543215432154321543215432154321543215432112411. Nguyên nhân khác:5432154321Câu 6.2. Những khó khăn

Khó khăn trong GDHNMức độ phổ

Mức độ ảnh

biến

hưởng

1. Thiếu thông tin về các ngành nghề

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2. Thiếu cán bộ chuyên trách (tâm lý - giáo dục) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

làm công tác hướng nghiệp

3. Thiếu kinh phí để tổ chức đa dạng các hoạt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

động hướng nghiệp

4. Giáo viên chủ nhiệm thiếu am hiểu về hướng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

nghiệp

5. Giáo viên bộ môn thiếu am hiểu về hướng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

nghiệp

6. Thiếu sự phối hợp một cách đồng bộ giữa Ban 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Giám hiệu - Giáo viên - Đồn thanh niên

7. Chương trình học phổ thông dày đặc, gây áp 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

lực lớn

8. Thiếu thời gian cho hoạt động hướng nghiệp

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

9. Nội dung, chương trình GDHN chưa được triển 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

khai tốt, phù hợp với thực tiễn nhà trường

10. Người học ít quan tâm, hứng thú với hoạt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

động HN trong trường

11. Nguyên nhân khác:

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1II. Thực trạng quản lý GDHN ở trường THPT

Câu 7: Tại trường anh chị, công tác lập kế hoạch hoạt động GDHN được thực hiện như

thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Mức độ thường

Hiệu quả thực

Xây dựng kế hoạch GDHN

xuyên

hiện

1. Xác định tình hình GDHN hiện tại của trường 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

(thành tựu – bất cập)

2. Lập kế hoạch GDHN cụ thể cho năm, học kì 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1125và từng tháng

3. Lập KH về cơ sở vật chất và tài chính cho hoạt

động GDHN nhà trường

4. Lập kế hoạch bồi dưỡng kĩ năng kiến thức

hướng nghiệp cho giáo viên, cán bộ quản lý

5. Lập kế hoạch phối hợp các lực lượng GDHN

6. Tổ chức duyệt và lấy ý kiến đóng góp cho kế

hoạch GDHN

7. Lập kế hoạch xây dựng phòng/trung tâm

GDHN trong trường

8. Khác:543215432154321543215

54

43

32

21

15

54

43

32

21

154321543215432154321Câu 8: Tại trường anh chị, công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động GDHN được thực hiện

như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Mức độ thường

Hiệu quả thực

Tổ chức, chỉ đạo hoạt động GDHN

xuyên

hiện

1. Thành lập ban chỉ đạo hoạt động GDHN

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2. Phổ biến và triển khai thực hiện kế hoạch 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

hoạt động GDHN cho tồn trường

3. Sắp xếp, phân cơng lực lượng thực hiện 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

GDHN

4. Tổ chức phòng tham vấn học đường có chức 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

năng tham vấn hướng nghiệp cho học sinh

5. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, huấn luyện 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

cho lực lượng thực hiện công tác GDHN

6. Hỗ trợ các lực lượng thực hiện công tác GDHN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

bằng các chế độ ưu đãi, khuyến khích

7. Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa các 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

lực lượng thực hiện công tác GDHN trong trường

8. Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa các 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

lực lượng thực hiện cơng tác GDHN ngồi trường

9. Khác:

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Câu 9: Tại trường anh chị, công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN được thực hiện

như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém126Kiểm tra, đánh giá hoạt động GDHN

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt

động GDHN cụ thể theo thời gian

2. Phổ biến và triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh

giá hoạt động GDHN cho toàn trường

3. Xác định tiêu chuẩn, nội dung kiểm tra

4. Xác định phương pháp kiểm tra

5. Xác định hình thức kiểm tra

6. Xác định lực lượng kiểm tra

7. Họp sơ/tổng kết công tác hướng nghiệp theo

đợt

8. Rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp

điều chỉnh hoạt động GDHN

9. Khác:Mức độ thường

xuyên

5 4 3 2 1Hiệu quả thực

hiện

5 4 3 2 154321543215

5

5

5

54

4

4

4

43

3

3

3

32

2

2

2

21

1

1

1

15

5

5

5

54

4

4

4

43

3

3

3

32

2

2

2

21

1

1

1

154321543215432154321Câu 10: Tại trường anh chị, công tác quản lý các điều kiện phục vụ hoạt động GDHN

được thực hiện như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Mức độ thường

Hiệu quả thực

Quản lý các điều kiện phục vụ GDHN

xuyên

hiện

1. Đầu tư trang thiết bị trong phục vụ GDHN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

(các test tâm lí, tư liệu về GDHN…)

2. Phân công trách nhiệm bảo quản trang thiết bị 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

của trường cho từng cá nhân, đơn vị cụ thể

3. Nâng cao ý thức trong sử dụng và bảo quản tài 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

sản chung của nhà trường cho giáo viên và học

sinh

4. Tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phục 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

vụ GDHN để có sự điều chỉnh kịp thời

5. Khác:

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Câu 11: Tại trường anh chị, cơng tác quản lý nội dung, chương trình và phương pháp,

hình thức GDHN được thực hiện như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Quản lý nội dung, chương trình và phương

Mức độ thường

Hiệu quả thực

pháp, hình thức GDHN

xuyên

hiện1271. Quản lý nội dung, chương trình, tư liệu GDHN

2. Quản lý phương pháp, phương tiện, hình thức

thực hiện hoạt động GDHN

3. Quản lý nội dung, hình thức, phương pháp,

phương tiện, chuẩn kiểm tra đánh giá hoạt động

GDHN5

54

43

32

21

15

54

43

32

21

15432154321Câu 12: Tại trường anh chị, những khó khăn và thuận lợi sau đây phổ biến và ảnh

hưởng đến quản lý hoạt động GDHN như thế nào?

5. Rất phổ biến/Ảnh hưởng

4. Phổ biến/Ảnh hưởng

3.Bình thường

2. Ít phổ biến/ảnh hưởng

1. Không phổ biến/ảnh hưởng

Câu 12.1. Những thuận lợi

Thuận lợi trong quản lý GDHNMức độ phổ

Mức độ ảnh

biến

hưởng

1. Có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, lực lượng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

giáo dục

2. Có hệ thống văn bản, qui định, qui chế, tài liệu 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

hướng dẫn khoa học, đầy đủ

3. Đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề nghiệp

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

và ngoài nhà trường trong GDHN

5. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, huấn luyện cho 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

lực lượng thực hiện GDHN phát triển mạnh

6. Có nhiều kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cơng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

tác GDHN

7. Có thời gian cho việc thực hiện cơng tác GDHN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

8. Cán bộ quản lý có khả năng quản lý GDHN

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

9. Kế hoạch GDHN khoa học, hợp lí

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

10. Công tác chỉ đạo thực hiện GDHN cụ thể, rõ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ràng

11. Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện GDHN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

thường xuyên, chính xác

12. Nội dung quản lý GDHN phù hợp thực tế hoạt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

động của giáo dục trong nhà trường

13. Xã hội, phụ huynh và học sinh quan tâm, hưởng 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ứng hoạt động GDHN

14. Khác:

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1128Câu 12.2. Những khó khăn

Khó khăn trong GDHNMức độ phổ

Mức độ ảnh

biến

hưởng

1. Hoạt động GDHN ít được sự quan tâm của các 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

cấp lãnh đạo, lực lượng giáo dục

2. Hoạt động GDHN chưa có hệ thống văn bản, qui 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

định, qui chế, tài liệu hướng dẫn khoa học, đầy đủ

3. Đội ngũ giáo viên thiếu tâm huyết với nghề 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

nghiệp

4. Sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

nhà trường trong GDHN còn lỏng lẻo

5. Cơng tác bồi dưỡng chuyên môn, huấn luyện cho 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

lực lượng thực hiện GDHN còn yếu

6. Thiếu kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

GDHN

7. Thiếu thời gian cho việc thực hiện công tác 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

GDHN do lịch học/dạy dày đặc

8. Năng lực quản lý GDHN của các cán bộ còn 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

nhiều hạn chế

9. Kế hoạch GDHN chưa khoa học, hợp lí

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

10. Công tác chỉ đạo thực hiện GDHN chưa cụ thể, 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

rõ ràng

11. Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện GDHN 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

chưa thường xuyên, chưa chính xác

12. Nội dung quản lý GDHN xa rời thực tế hoạt 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

động của giáo dục trong nhà trường

13. Không được xã hội, phụ huynh và học sinh quan 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

tâm, hưởng ứng

14. Khác:

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Câu 13: Anh chị vui lòng chia sẻ một số kinh nghiệm của mình về cơng tác quản lý hoạt

động GDHN trong trường phổ thông:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

......................................................................................................................................129......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Câu 14. Tại trường anh chị, những yếu tố sau đây ảnh hưởng đến quản lý hoạt động

GDHN như thế nào?

5. Ảnh hưởng

4. Ảnh hưởng

3.Bình thường

2. Ít ảnh hưởng

1. Không ảnh hưởng

Yếu tố ảnh hưởng

1. Nhận thức và năng lực của cán bộ quản lý

2. Nhận thức và năng lực của giáo viên

3. Hệ thống văn bản, qui định về GDHN của các cấp

4. Sự hợp tác của các lực lượng, tổ chức trong nhà trường

5. Sự hợp tác của các lực lượng, tổ chức ngoài nhà trường

6. Sự đầu tư, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước

7. Sự hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia trong quản lý và GDHN

8. Yếu tố khác:Mức độ ảnh hưởng

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1Câu 15: Tại trường anh chị, các biện pháp quản lý GDHN được thực hiện như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém130Mức độ

thường xuyên

1. Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và cộng 5 4 3 2 1 5

đồng xã hội về công tác GDHN ở nhà trường phổ

thông

2. Tăng cường công tác phối hợp với Hội phụ huynh 5 4 3 2 1 5

và các lực lượng xã hội khác trong công tác GDHN

3. Tích hợp nội dung GDHN thơng qua các mơn văn 5 4 3 2 1 5

hóa cơ bản trong nhà trường

4. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng về 5 4 3 2 1 5

công tác GDHN

5. Thực hiện tốt cơng tác xã hội hóa việc huy động các 5 4 3 2 1 5

nguồn lực cho công tác GDHN ở nhà trường phổ

thông

6. Cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các buổi tập 5 4 3 2 1 5

huấn công tác GDHN theo chủ trương của ngành

7. Khuyến khích giáo viên phát huy tinh thần chủ 5 4 3 2 1 5

động nghiên cứu nội dung, chương trình GDHN

8. Phổ biến rộng rãi chủ trương đưa nội dung GDHN 5 4 3 2 1 5

vào nhà trường như là một môn học

9. Thành lập tổ chức chuyên trách về công tác GDHN 5 4 3 2 1 5

trong nhà trường

10. Biện pháp khác:

5 4 3 2 1 5

Biện pháp đã thực hiệnHiệu quả

thực hiện

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1

4 3 2 1III. Thơng tin cá nhân

- Giới tính:

1. Nam

2. Nữ

- Chức vụ cơng tác:

1. Giáo viên

2. Cán bộ quản lý

- Trình độ chuyên môn: 1. Cử nhân

2. Thạc sĩ

3. Tiến sĩ

- Thâm niên công tác:

1. Dưới 5 năm

2. Từ 6 -10 năm 3. Trên 10 năm

- Đơn vị công tác:…………………………………………………………

Xin chân thành cám ơn những ý kiến của anh chị. Chúc anh chị dồi dào sức khỏe,

công tác tốt. Chúc công tác giáo dục của nhà trường anh chị đạt kết quả cao.131PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Dành cho học sinh)

Em vui lòng cho biết những hiểu biết của mình về cơng tác giáo dục hướng nghiệp

(GDHN) ở trường em bằng cách đánh dấu X vào ô mà em đồng ý.

I. Thực trạng GDHN ở trường THPT

Câu 1: Theo em, công tác GDHN hiện nay ở trường phổ thơng có tầm quan trọng và ý

nghĩa như thế nào?

5. Rất quan trọng

4. Quan trọng

3. Lưỡng lự

2. Ít quan trọng

1. Khơng quan trọng

Tầm quan trọng của GDHN

Tầm quan trọng của GDHN

Ý nghĩa của GDHN

1. Giúp tạo điều kiện phân luồng HS sau THPT

2. Giúp xã hội có nguồn lao động hợp lí, hiệu quả

3. Là một phần kiến thức trong chương trình GD phổ thơng

4. Giúp thực hiện mục tiêu GD tồn diện cho HS

5. Giúp HS có những hiểu biết về nghề

6. Giúp HS chọn nghề một cách khoa học, phù hợp với bản thân

7. Giúp HS chọn nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội

8. Ý kiến khác:Mức độ quan trọng

5 4 3 2 1

5

5

5

5

5

5

5

54

4

4

4

4

4

4

43

3

3

3

3

3

3

32

2

2

2

2

2

2

21

1

1

1

1

1

1

1Câu 2: Tại trường em, mức độ và hiệu quả thực hiện những nội dung GDHN cho học

sinh sau đây như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Nội dung GDHN

Mức độ thường

Hiệu quả thực

xuyên

hiện

1. Cung cấp thông tin về các loại ngành nghề

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

2. Phân tích đặc điểm và yêu cầu của các loại 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

ngành nghề

3. Cung cấp thông tin các cơ sở đào tạo

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

4. Phân tích các tiêu chí chọn nghề

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

5. Hướng dẫn học sinh xác định xu hướng và 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

hứng thú của bản thân

6. Hướng dẫn học sinh xác định năng lực và 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

năng khiếu của bản thân

7. Cung cấp thông tin về nhu cầu của xã hội và 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

cơ hội việc làm của các loại ngành nghề

8. Nội dung khác:

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1132Câu 3: Tại trường em, mức độ và hiệu quả thực hiện những hình thức GDHN cho học

sinh sau đây như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Hình thức GDHN

1. Tham quan các cơ sở kinh tế địa phương

2. Tham gia các buổi hội thảo hướng nghiệp tại

trường

3. Các chuyên viên tư vấn GDHN trực tiếp

4. GDHN trong dạy học tích hợp với các mơn

văn hóa của GVBM

5. Tham gia GDHN qua hoạt động ngoại khóa

6. GDHN trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của

GVCN

7. Tham gia nghe hướng dẫn về việc chọn trường

ĐH - CĐ

8. Tham gia nghe tư vấn về học nghề, trung cấp

chuyên nghiệp

9. Làm trắc nghiệm để xác định sở thích, năng

lực, tính cách phù hợp với nhóm ngành nghề nào

10. Hình thức khác:Mức độ thường

xuyên

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1Hiệu quả thực

hiện

5 4 3 2 1

5 4 3 2 15

54

43

32

21

15

54

43

32

21

15

54

43

32

21

15

54

43

32

21

15432154321543215432154321543215432154321Câu 4: Tại trường em, ai là người thực hiện GDHN cho học sinh và hiệu quả thực hiện

như thế nào?

5. Rất thường xuyên /Tốt 4. Thường xuyên/Khá

3.Thỉnh thoảng/Trung bình

2. Hiếm khi/Yếu

1. Chưa bao giờ/Kém

Lực lượng

1. Ban giám hiệu

2. Giáo viên chủ nhiệm

3. Giáo viên bộ môn

4. Cha mẹ học sinh

5. Đoàn thanh niên

6. Quản sinh

7. Chuyên viên GDHN

8. Chuyên viên tham vấn học đường

9. Lực lượng khác:Mức độ thường xuyên

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1Hiệu quả thực hiện

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2: PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×