Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN– TỈNH BÌNH DƯƠNG

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN– TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

71theo yêu cầu xã hội. Làm tốt công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Tăng chi ngân sách cho giáo dục; duy trì, thực hiện tốt các chế độ chính sách của

địa phương đối với giáo dục và đào tạo. Tạo điều kiện khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hoá

giáo dục để tăng thêm nguồn đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng ở các bậc học

(Tr.115).

Rõ ràng, các chủ trương về giáo dục – đào tạo của Nhà nước và tỉnh Bình Dương

nhấn mạnh việc GD toàn diện cho HS để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội và chú

trọng việc GDHN cho các em. Đây là những cơ sở pháp lí, chủ trương và định hướng

quan trọng cho hiệu trưởng trong việc quản lý và đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý

GDHN tại trường mình.

3.1.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng GDHN và QLGDHN

+ Về thực trạng GDHN và quản lý GDHN

Phân tích kết quả khảo sát thực trạng GD hướng nghiệp cho HS THPT tại thị xã

Thuận An – tỉnh Bình Dương, chúng tôi nhận thấy những điều cần chú ý sau:

- Vẫn còn nhiều HS chưa biết làm gì sau khi tốt nghiệp THPT (9.1%, xem thêm

bảng 9.1, phụ lục 1).

- Nhóm ngành u thích và được nhiều HS lựa chọn là nhóm nghề quản lý, nghiên

cứu và phục vụ xã hội (xem thêm bảng 9.2, phụ lục 1).

- Một số bộ phận không nhỏ HS chọn nghề trên cơ sở thiếu khoa học (16%, xem

thêm bảng 9.3, phụ lục 1).

- Có nhiều HS chưa hiểu biết về hệ thống ngành nghề tại địa phương sinh sống

(36.3%, xem thêm bảng 9.4, phụ lục 1).

Mặt khác, kết quả nghiên cứu thực trạng GDHN và quản lý GDHN tại thị xã

Thuận An cho thấy:

- Tập thể GV – CBQL và HS đánh giá hiệu quả hoạt động GDHN chỉ ở mức TB.

- Công tác quản lý GDHN với các nội dung kế hoạch hóa, tổ chức – chỉ đạo, kiểm72tra – đánh giá và quản lý các điều kiện phục vụ hướng nghiệp chỉ ở mức TB.

- Còn nhiều khó khăn trong quản lý GDHN.

Các kết quả này càng góp phần khẳng định tính cần thiết của việc tổ chức hoạt

động hướng nghiệp cho HS và nâng cao hiệu quả quản lý GDHN.

+ Về một số biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp đã được thực

hiện

Bảng 3.1. Các biện pháp quản lý GDHN đã được thực hiện tại địa phương73Các biện pháp đã thực hiện

1. Nâng cao nhận thức của giáo viên,

học sinh và cộng đồng xã hội về công

tác GDHN ở nhà trường phổ thông

2. Tăng cường công tác phối hợp với

Hội phụ huynh và các lực lượng xã

hội khác trong cơng tác GDHN

3. Tích hợp nội dung GDHN thơng

qua các mơn văn hóa cơ bản trong

nhà trường

4. Tăng cường công tác quản lý của

Hiệu trưởng về công tác GDHN

5. Thực hiện tốt cơng tác xã hội hóa

việc huy động các nguồn lực cho

công tác GDHN ở nhà trường phổ

thông

6. Cử cán bộ, giáo viên tham dự đầy

đủ các buổi tập huấn công tác GDHN

theo chủ trương của ngành

7. Khuyến khích giáo viên phát huy

tinh thần chủ động nghiên cứu nội

dung, chương trình GDHN

8. Phổ biến rộng rãi chủ trương đưa

nội dung GDHN vào nhà trường như

là một môn học

9. Thành lập tổ chức chuyên trách về

công tác GDHN trong nhà trường

Tổng TB chungMức độ thường

xuyên

TB ĐLC

Hạn

g

3.8

21.0437

93.4

9.788403.2

5

3.2

2.924033.3

1.976703.3

1.987473.2

5

3.2

8.92974

.92644

3.35ĐLC

1.0091

31.7658823.4

4.8639683.3

5

3.2

993.4

8.9809733.2

5.9262633.4

2.9489963.3

753.41.0037

0

3.2TB

3.5

76

.93761Hiệu quả thực hiện

Hạn

g

1

3

7

.846708.90692

2

9

4

6

1.0015

9

3.405Để có cơ sở thuyết phục hơn trong việc đề xuất các biện pháp quản lý GDHN,

chúng tôi tiến hành tìm hiểu các biện pháp quản lý GDHN đã được thực hiện tại trường

THPT Nguyễn Trãi, Trịnh Hoài Đức và Trần Văn Ơn. Về mức độ thường xuyên và hiệu

quả của chúng, kết quả cho thấy các biện pháp có mức thực hiện và hiệu quả chỉ xếp vào

loại TB. Cụ thể, các biện pháp có mức thường xuyên và hiệu quả cao nhất là “Nâng cao

nhận thức của giáo viên, học sinh và cộng đồng xã hội về công tác GDHN ở nhà trường74phổ thông” và “Tăng cường công tác phối hợp với Hội phụ huynh và các lực lượng xã hội

khác trong công tác GDHN”.

Như vậy, tại các trường THPT ở Thuận An – Bình Dương, các biện pháp quản lý

GDHN đã được áp dụng phần nào đáp ứng được nội dung và chức năng của quản lý

hướng nghiệp. Và các biện pháp này tập trung đẩy mạnh mối quan hệ, sự hợp tác giữa các

lực lượng ngoài trường trong quản lý GDHN; tác động đến nhận thức, tinh thần của các

GV và phát huy vai trò quản lý hướng nghiệp của hiệu trưởng. Thế nhưng, các biện pháp

này chỉ mới đạt được hiệu quả TB. Nó cho thấy cần áp dụng thêm các biện pháp mới để

nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý hướng nghiệp (Xem thêm phụ lục 1, mục 10).

3.2. Nguyên tắc xác lập các biện pháp

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích

Mục đích là kết quả dự kiến mà mỗi cá nhân, tổ chức cần nỗ lực để đạt được. Mục

đích có tác dụng định hướng, chỉ đạo tồn bộ q trình vận hành của tổ chức vì hiệu quả

của cơng việc phụ thuộc vào sự xác định mục đích ngay từ buổi ban đầu. Như vậy, đảm

bảo tính mục đích là điều vô cùng cần thiết trong hoạt động quản lý GDHN ở trường

THPT.

Có một vấn đề quan trọng cần chú ý trong việc xây dựng mục đích của quản lý

GDHN. Đó là mục đích của GDHN phải bám sát mục tiêu giáo dục THPT trong hệ thống

giáo dục quốc dân của nước ta. “Giáo dục THPT nhằm giúp học sinh củng cố và phát

triển những kết quả của giáo dục THCS, hồn thiện học vấn phổ thơng và có những hiểu

biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để

lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào

cuộc sống lao động” [14, khoản 4 điều 27].

Các mục đích trong GDHN và quản lý GDHN phải được cụ thể hoá và xác định rõ

ràng ngay từ lúc tiến trình hướng nghiệp và quản lý hướng nghiệp chưa bắt đầu tiến hành

để làm kim chỉ nam hướng tới nâng cao hiệu quả cơng tác hướng nghiệp cho HS THPT

tỉnh Bình Dương. Đây là nguyên tắc chủ đạo cho các biện pháp quản lý GDHN ở trường

THPT.753.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

Tính hệ thống là một trong những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện

chứng. Theo nguyên lí này, mọi sự vật và hiện tượng đều tồn tại, vận động và phát triển

trong một hệ thống toàn vẹn và thống nhất. Trong đó, các yếu tố tồn tại và vận động trong

mối quan hệ biện chứng với nhau, gắn bó nhau, quy định lẫn nhau. Vì thế, nếu tác động

hoặc làm biến đổi một yếu tố nào đó trong hệ thống sẽ gây nên ảnh hưởng đến các yếu tố

còn lại trong cùng hệ thống hay biến đổi tồn bộ hệ thống.

Do đó, các biện pháp quản lý GDHN phải được liên kết, gắn bó, thống nhất và

tương tác lẫn nhau trong một chỉnh thể thống nhất là hoạt động giáo dục, quản lý giáo dục

chung cho HS THPT mà trong đó, mỗi biện pháp trước đó là điều kiện, tiền đề cho sự

thực hiện các chức năng của các biện pháp sau.

3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Nếu xa rời thực tiễn thì kết quả của các cơng trình nghiên cứu đều vơ nghĩa do nó

khơng được áp dụng vào thực tiễn và thay đổi thực tiễn theo hướng tốt hơn. Do đó, các

biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hướng nghiệp phải dựa trên thực tiễn giáo

dục THTP tại tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình xây dựng biện pháp quản lý GDHN, cần chú ý các thực tiễn sau:

quá trình giáo dục hiện hành, xu hướng đổi mới giáo dục, các yêu cầu của xã hội về

nguồn nhân lực, thực tiễn GDHN tại địa phương, tình hình kinh tế - xã hội. Các biện pháp

nâng cao hiệu quả quản lý hướng nghiệp tại trường THPT ở Bình Dương khơng chỉ cần

phù hợp với điều kiện thực tiễn nói trên, mà còn phải hướng vào việc cải thiện nó và nâng

cao hiệu quả cơng tác hướng nghiệp, quản lý GDHN cho HS.

Tóm lại, một biện pháp tốt phải đáp ứng được các nguyên tắc kể trên. Và những

biện pháp quản lý GDHN được đề xuất dựa trên việc cải thiện, nâng cao hiệu quả của nó

theo chức năng quản lý là kế hoạch hóa, tổ chức – chỉ đạo, kiểm tra – đánh giá. Ngồi ra,

còn có các nội dụng là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDHN và đảm bảo điều

kiện phục vụ GDHN.763.3. Các biện pháp cụ thể

3.3.1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp

3.3.1.1. Mục tiêu

Mục tiêu chung của nhóm biện pháp này là tác động để nâng cao nhận thức của đội

ngũ CBQL, GV, HS và phụ huynh về vai trò quan trọng, ý nghĩa thiết thực của GHDN đối

với mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS THPT, đối với sự nghiệp cá nhân và đóng góp

cho xã hội. Đây là biện pháp có vai trò khởi đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các biện pháp

khác vì nhận thức đúng về vai trò của GDHN sẽ tăng cường sự hợp tác tích cực, tính chủ

động của các lực lượng khi tham gia vào GDHN cho HS.

3.3.1.2. Nội dung

Nhận thức là yếu tố rất quan trọng đối với mỗi người vì hành vi xuất phát từ nhận

thức và chỉ có nhận thức đúng mới có thể đưa ra những quyết định hành động đúng đắn.

Vì lí do này, khi giải quyết vấn đề nào đó, biện pháp tác động vào nhận thức con người để

thay đổi tận gốc hành vi của họ luôn là giải pháp hữu hiệu cho nhiều vấn đề.

Biện pháp “Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDHN” có tác dụng thay

đổi nhận thức của CBQL, GV, HS và mọi người để họ hiểu được vai trò, vị trí quan trọng

của GDHN đối với sự thành công và hạnh phúc của cá nhân. Đây là bước đầu tiên làm

tiền đề cho những giải pháp còn lại vì nó tạo nên sự thay đổi đồng bộ, rộng rãi và thống

nhất trong tập thể nhà giáo, HS. Thêm vào đó, biện pháp này còn giúp các cá nhân hiểu

được vai trò, nhiệm vụ và vị trí của mình trong cơng tác GDHN ở trường THPT để tiến

trình diễn ra hiệu quả, suôn sẻ và khoa học.

Các nội dung chủ yếu cần chú ý để nâng cao nhận thức cho CBQL, GV, HS và mọi

người về GDHN là:

1. Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và cộng đồng xã hội về công tác

GDHN ở nhà trường phổ thông

2. Tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, lợi ích của GDHN

3. Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên về GDHN

3.3.1.3. Cách thức thực hiện77Cách thực hiện chủ yếu của của nhóm biện pháp này là tác động vào nhận thức của

đội ngũ CBQL, GV, HS và phụ huynh để thuyết phục và làm cho họ có nhận thức đúng

đắn về GDKN sống để hình thành thái động chấp nhận, đồng thuận và chủ động thực hiện

một cách tích cực các yêu cầu quản lý GDHN từ các nhà chức trách. Biện pháp này không

chỉ tác động vào nhận thức của các lực lượng thực hiện GDHN, HS, phụ huynh mà còn

thơng qua đó, hình thành thái độ đúng đắn, hành vi đóng góp thực hiện các biện pháp

quản lý GDHN cho mọi người.

Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy “Nhận thức và năng lực của CBQL” là

yếu tố quan trọng, có tầm ảnh hưởng nhiều nhất đến cơng tác quản lý GDHN tại trường

THPT. Do đó, trước tiên, cá nhân CBQL phải nhận thức và xác định đầy đủ vai trò, ý

nghĩa quan trọng của GDHN đối với HS và xã hội. Hướng nghiệp hiệu quả và khoa học

sẽ giúp bản thân tự tin, có động lực học tập và làm việc, nâng cao tỉ lệ thành công trong

sự nghiệp và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Từ đó, CBQL có chủ trương đưa

chương trình GDHN vào kế hoạch dạy học trong trường THPT và lên kế hoạch thực hiện

nó.

Hiệu trưởng thể hiện rõ chủ trương tuyên truyền, làm nổi bật được tầm quan trọng

của công tác hướng nghiệp trong trường THPT và đầu tư thời gian, kinh phí cũng như

nhận lực cho cơng tác này. Phổ biến quan điểm: Tuyên truyền về GDHN là một nhiệm vụ

quan trọng và đòi hỏi sự cộng tác đồng bộ của tất cả các lực lượng giáo dục trong nhà

trường để giúp mọi cá nhân hiểu được sự cần thiết của GDHN và vai trò, vị trí của mình

trong tiến trình hướng nghiệp cho HS THPT để tiến trình hoạt động hướng nghiệp, quản

lý GDHN nhận được sự ủng hộ, đóng góp nhiệt tình từ các GV, HS và mọi người. .

Kết hợp xây dựng chiến lược truyền thông tổng hợp để tác động đến nhận thức của

GV và các lực lượng khác trong và ngoài nhà trường: Giúp cho các thầy cô, HS và các lực

lượng xã hội khác hiểu về chủ trương, chỉ thị của Nhà nước dành cho GDHN và mục tiêu

hướng nghiệp cần đạt được trong quá trình dạy học của trường. Sau khi thống nhất về vai

trò, ý nghĩa và mục tiêu, tiến hành phổ biến rộng rãi cho các GV, HS và phụ huynh. Thời

gian lí tưởng cho cơng tác tun truyền về GDHN là vào các buổi họp đầu năm học với

phụ huynh – HS, các buổi họp hội đồng sư phạm, họp chuyên môn, tiết sinh hoạt chủ78nhiệm, sinh hoạt dưới cờ… Đây là những thời điểm tập hợp được đông đủ các cá nhân

với tư thế sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ CBQL nhà trường để thực hiện nó.

Tổ chức các buổi thảo luận về hướng nghiệp cho cả GV, phụ huynh và HS để tạo

cơ hội chia sẻ những quan điểm, thắc mắc về GDHN và vai trò quan trọng của nó. Thơng

qua đó, kêu gọi sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người. Tổ chức các buổi sinh hoạt

chuyên đề GDHN cho tập thể cán bộ, GV trong trường để nâng cao nhận thức, hiểu biết

về hướng nghiệp.

Tạo điều kiện và cử GV, CBQL tham gia các buổi tập huấn, hội nghị, hội thảo về

GDHN nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kĩ năng về hướng nghiệp và quản lý

GHDN.

Tổ chức tham quan và giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm hướng nghiệp,

quản lý hướng nghiệp giữa các trường THPT, các đơn vị giáo dục khác như trường đại

học, phòng/sở giáo dục…

Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền GDHN.

Thành lập các website hoặc các trang mạng xã hội với nội dung liên quan đến lợi ích của

hướng nghiệp, thơng tin ngành nghề, tình hình nhu cầu nguồn nhân lực… để mọi đối

tượng có cơ hội tiếp cận về GDHN một cách rộng rãi, dễ dàng với thông tin đáng tin cậy,

khoa học.

Hiệu trưởng ban hành các văn bản, chỉ đạo thành lập ban chuyên trách về mảng

tuyên truyền cho GDHN và tạo điều kiện cho họ thực hiện công việc này. Bên cạnh đó,

thúc đẩy tập thể cán bộ nhân viên trong trường cùng tích cực tham gia vào công tác

GDHN để xây dựng ý thức cộng đồng chung, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp giữa

CBQL – GV, GV – GV… trong việc tổ chức hướng nghiệp cho HS và ý thức chủ động

kết hợp việc dạy học hằng ngày với GDHN.

Tập trung tuyên truyền cho HS về ý nghĩa của GDHN để các em thật sự hào hứng

tham gia hướng nghiệp tại trường và tích cực trong việc lựa chọn nghề nghiệp một cách

khoa học, phù hợp cho bản thân. Để thực hiện được điều này, nhà trường cần kết hợp

nhiều hình thức khác nhau như website trường, bản tin hoạt động, các tiết sinh hoạt dưới

cờ, tiết sinh hoạt lớp, buổi sinh hoạt ngoại khóa… Thêm vào đó, cần tận dụng tối đa các79tổ chức Đồn đội, câu lạc bộ… trong trường để tuyên truyền về GDHN giúp các em thấy

được sự cần thiết GDHN và tham gia các hoạt động hướng nghiệp tại trường. Các em HS

cần hiểu được rằng mỗi cá nhân là một cá thể độc đáo, riêng biệt với những phẩm chất,

tính cách, năng lực riêng, phù hợp với một nghề nghiệp nào đó. Nếu chọn đúng nghề phù

hợp với bản thân, các em sẽ phát triển mạnh mẽ và thành công khi tham gia vào đời sống

xã hội.

Theo kết quả nghiên cứu, phụ huynh học sinh là một trong những lực lượng có

thực hiện việc hướng nghiệp cho HS và nhiều em lựa chọn nghề cho bản thân theo sự

hướng dẫn, định hướng cho của cha mẹ. Chính vì lí do này, nhà trường và hiệu trưởng

cũng cần chú ý đến việc tuyên truyền về GDHN cho phụ huynh học sinh để họ hiểu được

bản chất khoa học của hướng nghiệp là giúp cho các em lựa chọn được nghề phù hợp với

năng lực, phẩm chất cá nhân, góp phần hồn thiện nhân cách của HS và đáp ứng nhu cầu

xã hội và để con mình tự lựa chọn nghề. Các em HS cần lựa chọn nghề phù hợp với bản

thân mình chứ khơng phải lựa chọn nghề để đáp ứng nguyện vọng, mong muốn của cha

mẹ vì chỉ có như thế, HS mới phát huy được tìm năng và tìm thấy niềm say mê trong công

việc, nghề nghiệp.

GDHN tại trường chỉ thành cơng khi có sự kết hợp với chính quyền địa phương và

các tổ chức kinh tế ở địa bàn. Vì chính quyền địa phương sẽ đảm bảo về mặt pháp lí và

tạo điều kiện cho GDHN được thực hiện rộng rãi trên khắp nơi. Mặt khác, các tổ chức

kinh tế sẽ là đơn vị sử dụng nguồn nhân lực HS trong tương lai. Hiệu trưởng cần liên hệ

với chính quyền, cơ sở kinh tế tại địa phương để được hỗ trợ trong việc thực hiện hướng

nghiệp và cho HS đi tham quan thực tế, học tập tại nơi các em sẽ làm việc trong tương lai.

3.3.1.4. Điều kiện thực hiện

- Chủ trương thực hiện nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDHN của

CBQL các cấp.

- Hệ thống văn bản hành chính về việc chủ trương thực hiện việc nâng cao nhận

thức về tầm quan trọng của GDHN.

- Ban chuyên chuyên trách nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của GDHN.80- Kinh phí thực hiện.

3.3.2. Tăng cường hiệu quả kế hoạch hóa cơng tác giáo dục hướng nghiệp

3.3.2.1. Mục tiêu

Nâng cao hiệu quả kế hoạch hóa cơng tác giáo dục hướng nghiệp để chuẩn hóa

việc lập kế hoạch GDHN theo học kì tại trường; đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch theo

từng học kì và thực hiện đúng tiến độ của chương trình năm học.

3.3.2.2. Nội dung

Kế hoạch hóa là bước đầu tiên của mọi qui trình hoạt động, trong đó, quản lý

GDHN cũng khơng ngoại lệ. Đây là khâu khởi nguồn cho các hoạt động, chức năng tiếp

theo của quản lý hướng nghiệp ở trường THPT. Vì chỉ có thơng qua việc lên kế hoạch cụ

thể, qui trình hoạt động của hướng nghiệp, quản lý GDHN mới thống nhất, đồng bộ, rõ

ràng, liên tục và hiệu quả.

Kế hoạch hóa cơng tác GDHN tức là lập kế hoạch cụ thể cho các hoạt động, các

hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường THPT, chỉ ra phương hướng hành động và

xác định mục tiêu chung cần đạt được của giáo dục hướng nghiệp. Mục tiêu của hướng

nghiệp trong trường THPT tác động lên cả 3 mặt kiến thức, kĩ năng và thái độ của HS để

các em có được những hiểu biết đúng đắn về nghề, bản thân và chủ động, tích cực lựa

chọn nghề phù hợp với cá nhân và xã hội. Để hoàn thành mục tiêu này, hiệu trưởng và tập

thể các thầy cô cần lập kế hoạch cụ thể để thực hiện nó. Cụ thể, cần chú ý các nội dung

sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về cơng tác GDHN

2. Phổ biến kế hoạch cơng tác GDHN cho tồn trường

3. Thu thập ý kiến đóng góp cho việc điều chỉnh, phát triển kế hoạch

3.3.2.3. Cách thức thực hiện

Kế hoạch GDHN cần được xây dựng dựa trên qui định, chủ trương của Nhà nước

và Bộ Giáo dục cũng như tình hình thực tế của trường và địa phương. Do đó, hiệu trưởng

cần xem xét và nắm rõ các văn bản, chỉ thị của các cơ quan lãnh đạo cấp trên bao gồm có

Bộ Giáo dục và Đào tạo/Sở Giáo dục và đào tạo. Ngoài ra, hiệu trưởng cũng cần hiểu rõ

về thực tế của địa phương, các báo cáo tổng kết về giáo dục, việc làm, nguồn nhân lực,81các thành tựu và yếu kém trong giáo dục và hướng nghiệp… Một điều quan trọng nữa là

hiệu trưởng cần tổ chức các buổi họp bàn để phổ biến rộng rãi thông tin thiết yếu này đến

tập thể giáo viên, cán bộ nhân viên trước khi lập kế hoạch GDHN trong trường.

Nếu việc tìm hiểu về các thông tin khách quan như chỉ thị, chủ trương của Nhà

nước, tình hình thực tế của địa phương cần thiết thì việc tổng kết tình hình hướng nghiệp

tại trường cũng quan trọng không kém. Hiệu trưởng và tập thể giáo viên cần xác định rõ

tình trạng thực tế của trường như thuận lợi, khó khăn, thành tựu, thách thức, điều kiện vật

chất, nhân lực… để thu thập đầy đủ thông tin cho việc xây dựng kế hoạch GDHN cho

trường của mình một cách thiết thực, phù hợp.

Dựa trên các thông tin đã thu thập, tổ chức các buổi họp để lấy ý kiến đóng góp và

xác định rõ ràng mục tiêu GDHN trong trường THPT và mục tiêu GDHN cho trường

mình dựa trên mục tiêu GD chung và các văn bản có liên quan.

Sau khi xác định, thống nhất mục tiêu GDHN của trường, hiệu trưởng chỉ đạo các

ban có liên quan xây dựng kế hoạch hướng nghiệp chung cho cả năm học. Tổ chức các

buổi họp để lấy ý kiến đóng góp và xây dựng kế hoạch GDHN cho học kì, năm học và

khối lớp cũng như xác định rõ qui chế hoạt động của GDHN trong trường dựa trên cơ sở

đã phân tích tình hình thực tế của trường về theo mơn hình SWOT (Điểm mạnh, điểm

yếu, cơ hội và nguy cơ).

Hiệu trưởng tổ chức các buổi họp với hội đồng khoa học, tập thể GV để chỉnh sửa

kế hoạch hoạt động GDHN chung cho tồn trường. Tổng duyệt kế hoạch và phổ biến, giải

thích mục tiêu, kế hoạch và qui chế GDHN cho toàn thể cán bộ nhân viên, các em học

sinh trong trường. Sau khi đã hoàn thiện kế hoạch, tiến hành phổ biến và triển khai thực

hiện.

Dựa trên mục tiêu và kế hoạc GDHN, xác định nội dung, chương trình và tài liệu,

giáo trình GDHN.

Dựa trên mục tiêu và kế hoạch GDHN, xác định, phân công nguồn nhân lực để

thực hiện hướng nghiệp. Hiệu trưởng tiến hành phân chia nhiệm vụ cho các ban ngành và

chỉ đạo các ban xây dựng kế hoạch GDHN cụ thể cho từng học kì, từng q từng tháng,

từng chủ đề cho các khối lớp để huy động toàn trường tham gia kế hoạch hướng nghiệp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC GDHN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THUẬN AN– TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×