Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BĐKH còn làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn. Các loại đất có diện tích bị mặn hóa nhiều và cần chuyển mục đích sử dụng là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm nhằm đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hợp lý hạn chế bỏ hoang hóa không sử dụng.

BĐKH còn làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn. Các loại đất có diện tích bị mặn hóa nhiều và cần chuyển mục đích sử dụng là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm nhằm đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hợp lý hạn chế bỏ hoang hóa không sử dụng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Kết quả đánh giá và đề xuất của luận án có thể làm cơ sở để các sở, ban,

ngành và người sử dụng đất đai tham khảo, lựa chọn và vận dụng vào thực tế sản

xuất NLN ở địa phương cho phù hợp với sự phân hóa khơng gian trên lãnh thổ.

Luận văn là một tài liệu tham khảo tốt phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu

về tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững.95TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thơn (2016), Phê duyệt Kế hoạch hành động

ứng phó với BĐKH của ngành nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020,

tầm nhìn đến 2050

2. Bộ Tài ngun và Mơi trường (2009a), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển

dâng cho Việt Nam, NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009b), Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của các Bộ, ngành, địa phương (Kèm

theo công văn số 3815/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 13/10/2009 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường).

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2010), Thông báo Quốc gia lần thứ hai của Việt

Nam cho công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH, NXB Tài nguyên - Môi

trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.

5. Bộ Tài nguyên và Mơi trường (2011), Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo

chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), Quyết định số

1719/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển

dâng cho Việt Nam,NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.

7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2014) Báo cáo cập nhật hai năm một lần của

Việt Nam cho công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH,

8. Bộ Tài ngun và Mơi trường (2014b). Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh,

NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội

9. Chi cục thống kê tỉnh Thừa thiên Huế (2015), Niên giám thống kê 2015, NXB

thống kê, Huế

10. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Quy hoạch sử

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp Quốc

gia (triển khai thực hiện nghị quyết số 17/2011/QH13 của quốc hội, Hà Nội)

11. Cục Bảo vệ Môi trường (2005). Tổng quan hiện trạng đất ngập nuớc Việt Nam

sau 15 năm thực hiện công uớc Ramsar, NXB Cục Bảo vệ Môi trường ,Hà Nội.

9612. Đỗ Nam và CCS (1999) Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm (1994

- 1998) tỉnh Thừa Thiên Huế, báo cáo đề tài KHCN cấp tỉnh, tỉnh TTH.

13. Hoàng Văn Thắng (2011), “Bảo tồn đất ngập nước trong bối cảnh biến đổi khí

hậu”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Ðất ngập nuớc và biến đổi khí hậu,

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.3-17.

14. Lê Phúc Chi Lăng (2015), “Nghiên cứu tổng hợp lớp phủ thổ nhuỡng tỉnh Thừa

Thiên Huế phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững, Luận án tiến sĩ Địa lý

tự nhiên, viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam.

15. Lê Thái Bạt (2008). Thối hóa đất và vấn đề sử dụng đất bền vững, Kỷ yếu Hội

thảo khoa học sử dụng đất bền vững, hiệu quả, ngày 21 tháng 10 năm 2008, Hà

Nội, Hội Khoa học Ðất Việt Nam, tr. 37-59.

16. Lê Văn Thăng và nnk (2011), Báo cáo tổng kết dự án FLC 09 – 04 & 10 – 04:

Thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở

tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Đại học Huế.

17. Nguyễn Ðình Bồng và NNK (2013). Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất

đai, ứng phó với biến đổi khí hậu, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

18. Nguyễn Ðức Ngữ (2012), “Biến dổi khí hậu và nguy cơ sa mạc hóa ở Việt

Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quản lý bền vững đất nơng nghiệp hạn chế thối hóa và

phòng chống sa mạc hóa, Hà Nội, Hội Khoa học đất Việt Nam, tr.76-82.

19. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (1991), Biến đổi khí hậu và tác động của

chúng ở Việt Nam trong khoảng 100 năm qua – Thiên nhiên và con người, NXB

Sự thật, Hà Nội.

20. Nguyễn Mười và NNK (2000). Giáo trình Thổ nhuỡng, NXB Nơng nghiệp,

Hà Nội.

21. Nguyễn Ngọc Bình (2007). Ðất và những kiến thức sử dụng đất cho nông dân,

NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

22. Nguyễn Thám và Nguyễn Hồng Sơn (2009) "Tác động của BĐKH ở lưu vực

sơng Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế”, tạp chí khoa học, Đại học Huế, Số 58, 2010

23. Nguyễn Thị Ngọc Hoàn, Nguyễn Phương Dung, Nguyễn Minh Phượng (2007),

tổng luận: “Tác động của biến đổi khí hậu tồn cầu và sự dâng cao nước biển”,

Trung tâm thông tin KH&CN Quốc gia, Hà Nội.

9724. Nguyễn Văn Cư, Hồng Thái Bình, Đào Đình Châm, Nguyễn Quang Minh, Lê

Đức Hạnh, Nguyễn Hoàng Sơn (2010) Xây dựng đề án tổng thể bảo vệ môi

trường lưu vực sông Hương ,Đề tài NCKH cấp Nhà nước.

25. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Ðức Ngữ và Trần Thục (2008). Tác động của Biến đổi

khí hậu tồn cầu với mơi trường đất Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học sử dụng đất

bền vững, hiệu quả, ngày 21/10/2008, Hà Nội, Hội Khoa học đất Việt Nam, tr.25-36

26. Nguyễn Việt (2007), Thiên tai ở Thừa Thiên Huế và các biện pháp phòng tránh

tổng hợp, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế, Huế

27. Phạm Văn Chiến (2015), Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, bổ sung và biên

soạn đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo kết quả đề tài

NCKH cấp tỉnh, Mã số: TTH.2012 – KC-05

28. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (2004), Đặc điểm

khí hậu thủy văn Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hóa, Huế.

29. Sở Nơng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh TTH (2010), Kế hoạch quản lý rủi

ro thiên tai tổng hợp tỉnh TTH đến năm 2020, Huế

30. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (2008), Báo cáo chuyên đề

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Thừa

Thiên Huế theo hướng bền vững, Báo cáo lưu trữ, Thừa Thiên Huế.

31. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), Báo cáo hiện trạng

sử dụng đất năm 2010 tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo lưu trữ, Thừa Thiên Huế.

32. Tôn Gia Huyền (2008), “Tài nguyên đất và yêu cầu sử dụng đất bền vững, hiệu

quả” Kỷ yếu Hội thảo khoa học quản lý sử dụng đất bền vững, hiệu quả, Hà Nội,

Hội Khoa học Ðất Việt Nam, tr.69-77.

33. Tổng cục Quản lý đất đai (2014). Báo cáo đánh giá tác động của biến đổi khí

hậu đặc biệt là nước biển dâng đến sự biến động diện tích và cơ cấu sử dụng

đất trên tồn lãnh thổ Việt Nam (giai doạn I).

34. Trần Thọ Ðạt và Vũ Thị Hồi Thu (2012). Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển,

Diễn đàn phát triển Doanh nghiệp, Hà Nội.

35. Trần Thục và nhóm tác giả (2011) BĐKH và ứng phó với BĐKH ở Việt Nam:

Nghiên cứu chi tiết cho tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo chuyên đề tại hội thảo lần

thứ 2 về BĐKH toàn cầu và giải pháp ứng phó của VIệt Nam.

9836. Trương Quang Học (2011), “Tác động của biến đổi khí hậu lên đất ngập nước”,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Ðất ngập nuớc và biến đổi khí hậu, NXB

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, tr.291-301.

37. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2005), Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần

Tự nhiên, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

38. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2013), Kế hoạch hành động ứng phó với

biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, lưu trữ tại UBND tỉnh

Thừa Thiên Huế.

39. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (2014), Kế hoạch hành động chủ động

ứng phó với BĐKH, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi

trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Quyết định số:

962/QĐ-UBND ngày 13/5/2014, Thừa Thiên Huế.

40. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Mơi trường, Bộ Tài nguyên và Môi

trường (2008), Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở Việt Nam

và các biện pháp thích ứng. Báo cáo tổng kết thuộc Chương trình hợp tác giữa

Viện KTTV & MT và DANIDA.

41. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Mơi trường, Bộ Tài nguyên và Môi

trường (2008), Tác động của nước biển dâng và các biện pháp thích ứng ở

Việt Nam, NXB ĐH Quốc gia, Hà Nội.

42. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi

trường (2008). Bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với dòng

chảy sơng Hương và chính sách thích nghi ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên

Huế, báo cáo tổng kết dự án hợp tác với Hà Lan.

43. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu IMHEN (2015), Báo

cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan

nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu, NXB Tài ngun - Mơi trường và

Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.

44. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Mơi trường (2010), Biến đổi khí hậu và

tác động ở Việt Nam, Hà Nội.9945. Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Mơi trường (2011), Tài liệu hướng dẫn

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng,

NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.

TIẾNG ANH

46. Carew R. J. (2008). Rapid Assessment of the Extent and Impact of Sea Level

Rise in Vietnam, ICEM - International Centre for Environmental Management,

Indoorpilly, Queensland, Australia.

47. Chaudhry P. and R. Ruysschaert (2007). Climate Change and Human

Development in Vietnam: A case study, Human Development Report.

48. Dasgupta, Laplante, Meisner, Wheeler and Yan (2007). The Impact of Sea Level

Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis, World Bank Policy

Research Working Paper 4136, February 2007.

49. ESCAP/FAO/UNIDO (1993). Balanced Fertilizer Use It practical Importance

and Guidelines for Agriculture in Asia Pacific Region, United Nation New York.

50. FAO (1990). Land evaluation and fearming systems analysis for land use

planing.

51. IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Scientific Basis, Contribution of

Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental

Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, United

Kingdom and New York, NY, USA

52. Smith.AJ and Dumanski.J (1993), FESLM an International Framework for

Evaluating Sustainable Land Management, World soil ReportWEBSITE

53. HTTP://WWW.KICHBANBDKH.COM100PHỤ LỤCPhụ lục 1

Thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái đất thời kỳ 1901 - 2012

so với thời kỳ 1961 - 1990(Nguồn: IPCC 2012)PL 1Phụ lục 2

Thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển dâng toàn cầu

thời kỳ 2081 - 2100 so với thời kỳ 1986 - 2005(Nguồn: IPCC)

Hình 1. Thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và mực nước biển dâng tồn cầu thời kỳ

2081-2100 so với thời kỳ 1986-2005Hình 2. Sự gia tăng mực nước biển trung bình tồn cầu giai đoạn 2081-2100 so với

thời kỳ 1986-2005

PL 2Phụ lục 3

Biến đổi nhiệt đợ và lượng mưa trung bình năm của thời kỳ 2046 - 2065 và

thời kỳ 2080 - 2099 so với thời kỳ 1986 – 2005Hình 1. Biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (oC)Hình 2. Biến đổi của lượng mưa trung bình năm (%)

Nguồn: kichbanbdkh.com)PL 3Phụ lục 4

Lượng mưa trung bình năm, tháng lớn nhất và ngày lớn tại Huế (mm)Thập kỷTrung

bình nămThángThời gianNgàylớn nhấtxảy ralớn nhất1911-19202817156811.191728313.10.191

61921-16303008124111.193036013.11.19301931-19402631116610.193243325.10.193

91941-19503230154710.194944023.10.194

91951-19602751107810.196027727.1119601961-19702824179210.196955005.10.196

91971-19802666156410.197347023.10.197

31981-19902575152710.198358210.10.198

11991-20003093245211.199997802.11.19992001-20103273

1543

10.2007

682

26.11.2004

(Nguồn: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Thừa Thiên Huế)PL 4Thời gian

xảy raTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BĐKH còn làm gia tăng tình trạng xâm nhập mặn. Các loại đất có diện tích bị mặn hóa nhiều và cần chuyển mục đích sử dụng là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm nhằm đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hợp lý hạn chế bỏ hoang hóa không sử dụng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×