Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. GIAO THỨC OPENFLOW VÀ KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN TRÊN SDN

CHƯƠNG 2. GIAO THỨC OPENFLOW VÀ KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN TRÊN SDN

Tải bản đầy đủ - 0trang

mình, điều này hạn chế khả năng điều khiển lưu lượng dữ liệu giữa các thiết bị của

các nhà sản xuất khác nhau. Các thiết bị chuyển mạch và thiết bị định tuyến truyền

thống vừa thực hiện việc chuyển tiếp gói dữ liệu vừa thực hiện định tuyến đường đi

cho luồng dữ liệu.Trong khi đó OpenFlow cung cấp chức năng điều khiển cao cấp

độc lập với phần cứng, do đó đẩy nhanh quá trình chuyển tiếp và định tuyến.

OpenFlow tách biệt hẳn phần điều khiển ra khỏi phần chuyển tiếp dữ liệu và

cung cấp khả năng lập trình cho lớp điều khiển. OpenFlow là tiêu chuẩn đầu tiên,

cung cấp khả năng truyền thông giữa các giao diện của lớp điều khiển và lớp

chuyển tiếp dữ liệu trong kiến trúc SDN. OpenFlow cho phép truy cập trực tiếp và

điều khiển mặt phẳng chuyển tiếp dữ liệu của các thiết bị mạng như switch và

router, cả thiết bị vật lý và thiết bị ảo, do đó giúp di chuyển phần điều khiển mạng

ra khỏi các thiết bị chuyển mạch thực tế tới phần mềm điều khiển trung tâm. Một

điểm rất mạnh của OpenFlow là có thể hoạt động tốt trong cả các thiết bị mạng ảo

và thiết bị mạng vật lý. Sự tăng trưởng mạng mẽ của cơng nghệ ảo hóa hiện nay đã

nâng cao vai trò của các thiết bị mạng ảo, do đó việc đồng bộ giữa các thiết bị mạng

ảo và thực là điều hết sức quan trọng

Giải pháp OpenFlow mang lại khả năng ảo hóa tồn diện cho toàn bộ hệ

thống mạng, được kỳ vọng là một trong những chuẩn sẽ thay đổi kiến trúc hạ tầng

mạng trong tương lai gần.

Các đặc trưng cơ bản của OpenFlow gồm:

- OpenFlow có thể được sử dụng bởi ứng dụng phần mềm ngoài để điều

khiển lớp chuyển tiếp của các thiết bị mạng, giống như tập lệnh của CPU điều khiển

một hệ thống máy tính.

- Giao thức OpenFlow được triển khai trên cả hai giao diện kết nối giữa các

thiết bị cơ sở hạ tầng mạng và phần mềm điều khiển SDN.

- OpenFlow sử dụng khái niệm “flow” (luồng) để nhận dạng lưu lượng mạng

trên cơ sở định nghĩa trước các quy tắc phù hợp (được lập trình sẵn bởi phần mềm

điều khiển SDN). Giao thức này cũng cho phép định nghĩa cách mà dữ liệu được

19truyền qua các thiết bị mạng trên cơ sở các tham số, chẳng hạn như mơ hình lưu

lượng sử dụng, ứng dụng và dịch vụ đám mây. Do đó OpenFlow cho phép mạng

được lập trình dựa trên cơ sở luồng lưu lượng dữ liệu. Một kiến trúc SDN trên cơ sở

OpenFlow cung cấp hệ thống điều khiển ở mức cực kỳ chi tiết, cho phép mạng phản

hồi sự thay đổi theo thời gian thực của ứng dụng, người dùng và phiên hoạt động.

Mạng định tuyến trên cơ sở IP hiện tại không cung cấp được sự điều khiển theo

mức này, tất cả các luồng lưu lượng giữa hai điểm đầu cuối phải theo cùng một

đường thông qua mạng, mặc dù yêu cầu của chúng khác nhau.

- Giao thức OpenFlow là một chìa khóa để cho phép các mạng SDN và cũng

là giao thức tiêu chuẩn SDN duy nhất cho phép điều khiển lớp chuyển tiếp của các

thiết bị mạng.

2.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của OpenFlow

OpenFlow là giao thức hoạt động giữa lớp điều khiển và lớp cơ sở hạ tầng.

Trong kiến trúc của SDN, tất các các thiết bị mạng được liên kết với lớp điều khiển

đều thơng qua OpenFlow. OpenFlow có 2 nhiệm vụ chính:

- Giám sát hoạt động của các thiết bị mạng: Lưu lương mạng, trạng thái hoạt

động của các nút mạng, các thông tin cơ bản về các thiết bị …

- Điều khiển hoạt động của thiết bị mạng: Điều khiển luồng dữ liệu, vấn đề

về bảo mật hệ thống, chất lượng dịch vụ mạng …

Cấu tạo cơ bản của một thiết bị OpenFlow gồm ít nhất 3 thành phần:

- Flow Table: là liên kết hành động với luồng dữ liệu, giúp các thiết bị nhận

biết và xử lý các luồng như thế nào, mỗi hành động tương ứng với một flow-entry.

- Secure Channel: kênh kết nối thiết bị mạng và bộ điều khiển sử dụng giao

thức OpenFlow chạy qua Secure Sockets Layer (SSL), cho phép các lệnh và các gói

tin được gửi giữa bộ điều khiển và thiết bị.

- OpenFlow Protocol: giao thức cung cấp phương thức tiêu chuẩn và mở cho

một bộ điều khiển truyền thông với thiết bị.

20Áp dụng mạng SDN trên cơ sở giao thức OpenFlow bao gồm các thành

phần: OpenFlow Switch và Controller (bộ điều khiển SDN). Trong đó bộ điều khiển

giao tiếp với các OpenFlow Switch thơng quan giao thức OpenFlow. Hình 2.1 mô tả

sơ đồ tương tác giữa Switch và bộ điều khiển theo giao thức OpenFlow.Hình 2.1. Sơ đồ tương tác giữa OpenFlow Switch và bộ điều khiển

Nguyên lý hoạt động của OpenFlow: Trong các thiết bị định tuyến hay chuyển

mạch hiện nay, cơ chế điều khiển định tuyến đường đi (Control Path) và cơ chế

chuyển tiếp dữ liệu (Data Path) đều được thực hiện trên cùng một thiết bị. OpenFlow

Switch tách rời các cơ chế điều khiển và chuyển tiếp dữ liệu ra khỏi nhau. Chức năng

liên quan đến chuyển tiếp dữ liệu vẫn nằm trên thiết bị chuyển mạch, trong khi đó các

quyết định điều khiển và định tuyến đường đi được chuyển đến bộ điều khiển riêng

biệt. OpenFlow Switch và bộ điều khiển giao tiếp với nhau thơng qua giao thức

OpenFlow. Hình 2.2 cho thấy sơ đồ giữa bộ điều khiển và OpenFlow Switch.Hình 2.2. Sơ đồ quan hệ giữa Bộ điều khiển và OpenFlow Switch

21Việc chuyển tiếp dữ liệu của một OpenFlow Switch được trình bày trong

flow table; mỗi mục flow table chứa một tập các trường gói tin phù hợp và một

hành động (như gửi đến cổng, sửa đổi trường hoặc hủy). Khi một OpenFlow Switch

nhận được một gói tin nó chưa từng nhận được trước đây và khơng có trong flow

table, nó sẽ gửi gói tin này đến bộ điều khiển. Bộ điều khiển sau đó đưa ra quyết

định về cách xử lý gói tin này. Nó có thể hủy các gói tin, hoặc có thể thêm một flow

entry chỉ đạo việc làm thế nào để chuyển tiếp gói tin tương tự trong tương lai. Bộ

điều khiển còn có thể ra lệnh cho các thiết bị chuyển mạch thực hiện các quy tắc

dành cho luồng dữ liệu như: truyền dữ liệu theo tuyến đường nhanh nhất, truyền dữ

liệu theo tuyến đường ít tắc nghẽn nhất …

2.1.3. Các thành phần cơ bản trong OpenFlowHình 2.3. Kiến trúc vật lý của OpenFlow222.1.3.1. OpenFlow Switch

OpenFlow Switch bao gồm Group Table, các Flow Table và một kênh

OpenFlow Channel.

Trong đó các Flow Table và Group Table chứa các thơng tin do bộ điều khiển

cung cấp để thực hiện định tuyến các gói tin. OpenFlow Channel là kênh có nhiệm

vụ liên lạc giữa bộ điều khiển và OpenFlow Switch.Hình 2.4. Cấu trúc của OpenFlow Switch

Trong đó:

- Flow Table: là một bảng chứa các Flow-entry

- Flow-Entry: là một phần tử ở trong Flow Table được sử dụng để kiểm tra

và xử lý các gói tin.

- Pipeline: là tập hợp các bảng liên kết với nhau. Chúng hỗ trợ việc kiểm tra

tiêu đề của gói tin, chuyển tiếp gói tin hay chỉnh sửa gói tin trong OpenFlow Switch.

- Group Table: là một danh sách chứa các hành động và các phương pháp

được áp dụng vào các gói tin.

Chúng ta sẽ đi vào phân tích các thành phần và cách hoạt động của các thành

phần trong OpenFlow Switch.

Flow Table: Một Flow Table bao gồm các thành phần sau:

23- Match Fields: Dùng để đối chiếu sự trùng khớp các gói tin. Nó bao gồm các

cổng vào, tiêu đề gói tin và tùy chọn dữ liệu được quy định theo bảng 2.1.Bảng 2.1. Các entry thuộc trường Match

TrườngSố BitIngress Port32Metadata64Ethernet source address48Ethernet destination address48Ethernet type16VLAN ID12VLAN priority3MPLS label20MPLS traffic class3Ipv4 source address32Ipv6 destination address32Ipv4 protocol/ ARP opcode8Ipv4 ToS bit6Transport source port/ ICMP type16Transport destination port/ ISMP code16Trong bảng 2.1 chỉ ra các trường cơ bản và các trường này dùng để so sánh

với các gói tin đến. Mỗi trường sẽ chứa một giá trị nhất định, hoặc một giá trị ANY.

Giá trị ANY này sẽ trùng khớp với bất kỳ giá trị nào. Ngoài việc sử dụng các tiêu đề

gói tin để so sánh, thì có thể sử dụng thêm cổng vào và trường metadata. Metadata

dùng để truyền thông tin giữa các bảng trong thiết bị chuyển mạch.

- Priority: Trường để so sánh sự ưu tiên của flow entry.

- Counters: Trường này sẽ được cập nhật khi gói tin được so khớp.24- Instructions: Trường chỉ ra các lệnh tương ứng với bản tin, dùng để chỉnh

sửa các hành động hoặc quá trình xử lý pipeline.

- Timeouts: Thời gian chờ trước khi gói tin bị hết hạn.

- Cookie: Là phần dữ liệu được lựa chọn bởi bộ điều khiển. Bộ điều khiển có

thể sử dụng nó để lọc thống kê luồng, thay đổi luồng và xóa luồng.

Có ba loại tập hợp các Flow Table:

- Một Flow Table sẽ ghép các gói tin tới với một flow nhất định và chỉ định

các chức năng được thực hiện trên các gói tin đó. Có thể có nhiều Flow Table vận

hành trong một pipeline.

- Một Flow Table có để chuyển một luồng vào một Group Table, tại đó có

thể kích hoạt cùng một lúc nhiều hành động ảnh hưởng tới một hoặc nhiều flow.

- Một Meter Table có thể kích hoạt nhiều hành động liên quan tới hiệu năng

trên một flow.

Lưu ý: Khái niệm về flow được hiểu là một chuỗi các gói tin đi qua một

mạng mà có chung một tập các giá trị trường header.

Flow-Entry: Mỗi flow-entry trong Flow Table có một hành động tương ứng

với nó và gồm 3 trường:

- Một Packet header xác định flow.

- Hành động (Action) xác định các flow cần được xử lý như thế nào.

- Thống kê (Statistics) theo dõi số lượng gói tin và byte cho mỗi flow, và thời

gian kể từ khi gói cuối cùng khớp với luồng (để giúp loại bỏ luồng khơng hoạt động).

Mỗi flow-entry có một hành động tương ứng với nó, và có ba loại hành động

cơ bản:

- Chuyển các gói tin của một flow tới một hoặc nhiều cổng nhất định. Điều

này cho phép các gói tin được định tuyến qua mạng.25- Đóng gói và chuyển tiếp các gói tin của flow tới bộ điều khiển. Gói tin sẽ

được đưa tới Secure Channel, tại đó nó được đóng gói và gửi tới bộ điều khiển.

Điển hình như gói tin đầu tiên của mỗi flow mới sẽ được gửi tới bộ điều khiển để

được quyết định xem liệu flow có được đưa vào trong Flow Table hay khơng.

- Hủy các gói tin của flow. Hành động này được sử dụng nhằm mục đích bảo

mật, như tấn công từ chối dịch vụ (DoS), hoặc để giảm thiểu luồng dữ liệu giả mạo.

Group Table: Mỗi mục của Group Table chứa các thành phần sau:

- Định danh nhóm (Group Identifier) là một số nguyên không dấu 32 bit,

dùng để xác định nhóm.

- Loại của nhóm (Group Type): xác định loại của nhóm.

- Counters: Giá trị của trường này được cập nhật mỗi khi có gói tin được xử

lý bởi nhóm.

- Danh sách các hoạt động pipeline (Action Buckets): Danh sách thứ tự các

hoạt động của pipeline, trong đó mỗi hoạt động pipeline chứa một bộ các hành động

dùng để thực hiện hay chỉnh sửa các tham số liên quan đến chúng.

Pipeline: Pipeline của mỗi OpenFlow Switch chứa tập hợp các bảng luồng

Flow Table. Mỗi bảng này lại chứa tập hợp các Flow-entry. Q trình xử lý các gói

tin bằng pipeline chính là xác định cách mà các gói tin tương tác với những Flow

Table. Nếu OpenFlow Switch chỉ có 1 Flow Table thì trong trường hợp này việc xử

lý của pipeline sẽ được giản lược đi rất nhiều.

Các Flow Table của OpenFlow Switch được đánh số thứ tự bắt đầu từ 0. Quá

trình xử lý pipeline sẽ bắt đầu từ bảng 0. Các Flow Table khác có thể được sử dụng

tùy thuộc vào kết quả của việc so sánh các trường trong gói tin với các entry trong

bảng đó.

Nếu gói tin tương ứng với entry trong Flow Table, thì bộ các Instruction

tương ứng sẽ được thực hiện. Các Instruction trong entry sẽ hướng gói tin đến một

26bảng khác (sử dụng chỉ dẫn Goto, ở đó q trình xử lý gói tin tương tự sẽ được diễn

ra. Lưu ý là entry chỉ có thể chuyển gói tin đến một bảng Flow Table khác với số

thứ tự lớn hơn số thứ tự của bảng hiện tại. Entry của bảng cuối cùng không thể chứa

chỉ dẫn Goto. Nếu khi xét các entry mà khơng diễn ra việc chuyển gói tin sang một

bảng khác thì quá trình xử lý pipeline sẽ kết thúc tại đó. Và khi q trình xử lý

pipeline dừng lại, gói tin được xử lý tương ứng với các bộ hành động liên quan đến

nó, thơng thường sẽ là chuyển tiếp tiếp tục đến một thiết bị chuyển mạch khác.

Nếu gói tin khi được xét nhưng khơng tìm thấy entry tương ứng trong bảng,

thì người ta gọi đó là trường hợp “miss – trượt”. Trong trường hợp này các hành

động tiếp theo sẽ tùy thuộc vào cấu hình của bảng. Theo mặc định thì gói tin sẽ

được chuyển đến bộ điều khiển theo kênh điều khiển nhờ bản tin dạng packet_in,

một phương án khác là loại bỏ gói tin đó đi. Flow Table cũng có thể chỉ ra rằng nếu

“miss” diễn ra thì việc xử lý gói tin vẫn phải tiếp tục, lúc này gói tin có thể được

chuyển đến bảng có số thứ tự tiếp theo để xử lý.

Các hoạt động xử lý của OpenFlow Switch

Thiết bị chuyển mạch là phần quan trọng của mạng. Trong thành phần của bộ

chuyển mạch gồm các thành phần như sau: Flow Table, Group Table.

- Các câu lệnh điều khiển chính của bộ điều khiển được gửi đến bộ chuyển

mạch bao gồm: Thêm flow, cập nhật flow, xóa flow.

- Các trạng thái làm việc chính:

+ Bị động: Sẽ đáp ứng lại từng gói tin của mạng mà khơng chuẩn bị hay cấu

hình trước.

+ Chủ động: Được chuẩn bị hay cấu hình trước, khi gói tin đến thì thực hiện

theo những gì đã cài đặt sẵn.

- Mỗi Flow Table trên bộ chuyển mạch chứa một hoặc nhiều entry tương ứng

với các luồng dữ liệu nhất định: Match field, Counters, Instructions.

27- Việc kiểm tra và so sánh gói tin với các bảng được bắt đầu từ bảng đầu tiên

và có thể tiếp tục trong các bảng tiếp theo. Nếu phát hiện có sự trùng khớp thì sẽ

thực hiện các chỉ dẫn đã có sẵn trong bảng tương ứng với từng entry. Nếu khơng tìm

thấy entry tương ứng thì bộ chuyển mạch thực hiện một trong các việc sau:

+ Gửi gói tin đến bộ điều khiển để phân tích.

+ Loại bỏ gói tin.

+ Tiếp tục tìm kiếm trong bảng tiếp theo.

- Bộ các chỉ dẫn chứa trong mỗi entry sẽ mô tả các hành động mà bộ chuyển

mạch phải làm trong trường hợp có sự trùng khớp khi so sánh. Bộ chỉ dẫn đó bao gồm:

+ Chuyển tiếp gói tin.

+ Chỉnh sửa tiêu đề gói tin.

+ Gửi gói tin đến Group Table để xử lý.

+ Gửi gói tin đến pipeline để xử lý.

- Việc chuyển tiếp gói tin có thể là gửi gói tin đến:

+ Cổng vật lý của bộ chuyển mạch.

+ Cổng ảo của bộ chuyển mạch.

+ Cổng dành riêng của bộ chuyển mạch.

- Cổng ảo của bộ chuyển mạch có thể được sử dụng để xác định chính xác

nhóm của các kênh tổng hợp, đồng thời xác định các cổng có thơng tin phản hồi

(loopback).

- Cổng dành riêng của bộ chuyển mạch được xác định bởi giao thức

OpenFlow. Các cổng dành riêng này có thể được sử dụng để mơ tả các quy tắc

chung cho việc chuyển tiếp gói tin.28- Xử lý trong Group Table được sử dụng để thực hiện các hành động phụ đối

với gói tin. Các nhóm chứa các bộ hoạt động với các yêu cầu phức tạp hơn (Ví dụ :

định tuyến nhiều đường, định tuyến nhanh,…).

- Pipeline cho phép chuyển tiếp gói tin vào bảng tiếp theo hoặc truyền các

thông tin dịch vụ giữa các bảng dưới dạng Metadata.

- Các nhà sản xuất các bộ chuyển mạch có thể tự mình lựa chọn phương

pháp thực hiện cấu trúc bên trong của thiết bị, tuy nhiên quá trình xem xét và so

sánh gói tin cũng như các quy tắc xử lý gói tin cần phải giống nhau.

2.1.3.2. Bộ điều khiển (OpenFlow Controller)

Controller trong khái niệm OpenFlow là yếu tố cơ bản và là trung tâm của mạng

SDN, trong đó tập trung tất cả các chức năng điều khiển mạng SDN. Hệ điều hành trên

bộ điều khiển chính nó khơng điều khiển mạng, mà nó chỉ giúp cho giao diện lập trình

API điều khiển mạng. Vì thế về cơ bản, việc giải quyết các bài toán điều khiển mạng

được thực hiện nhờ các ứng dụng được triển khai trên cơ sở API của hệ điều hành

controller. Cần lưu ý rằng giao diện lập trình này phải đủ tính tổng qt để hỗ trợ được

nhiều ứng dụng từ đó có thể giải quyết được các vấn đề điều khiển mạng.

Giao diện API của hệ điều hành mạng có các đặc tính cơ bản sau:

- Đầu tiên, giao diện API đó cung cấp khả năng tạo ra các ứng dụng trên cơ

sở mơ hình điều khiển tập trung, nghĩa là các ứng dụng được viết ra sao cho toàn bộ

mạng được biểu diễn trên một bộ máy.

- Thứ hai, giao diện API cung cấp khả năng tạo ra các ứng dụng ở mức ảo

hóa cao (ví dụ tên người sử dụng, tên của host), chứ khơng phải là các tham số cấu

hình cấp thấp (ví dụ IP, MAC address). Điều này cho phép thực hiện các câu lệnh

điều khiển mà không phụ thuộc vào cấu trúc cơ bản của mạng. Dĩ nhiên việc làm

này yêu cầu một sự ánh xạ tương ứng giữa lớp ảo hóa cấp cao và các cấu hình cấp

thấp.29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. GIAO THỨC OPENFLOW VÀ KỸ THUẬT ĐỊNH TUYẾN TRÊN SDN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×