Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN

PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHIẾU PHỎNG VẤN

(Danh cho cán bộ Hạt Kiểm lâm)

Phiếu số …….. , ngày phỏng vấn:……/…./2018

Phiếu thu thập thông tin phục vụ thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng

quản lý và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng

Ngãi”. Để có số liệu đầy đủ, chính xác và khách quan phục vụ cho việc thực hiện

đề tài, tôi rất mong nhận được những thông tin quan trọng, trung thực và chính xác

của anh/chị. Chúng tơi bảo đảm rằng những thông tin mà anh/chị cung cấp sẽ được

giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu của đề tài này. Mong

anh/chị vui lòng tham gia giúp đỡ chúng tơi trả lời các câu hỏi sau đây.

Thông tin chung

Họ tên:……………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………….

Nơi công tác:………………………………………………………..........

1. Xin Anh/Chị cho biết công tác quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp theo 3

loại rừng của Hạt Kiểm lâm huyện Minh Long?

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Có những thuận lợi, khó khăn gì ảnh hưởng đến quá trình đánh giá, phân

loại đất lâm nghiêp trước khi rà soát?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Những giải pháp nâng cao công tác quản lý đất lâm nghiêp trên địa bàn

huyện Minh Long?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................PHIẾU PHỎNG VẤN

(Dành cho cán bộ địa chính xã)

Phiếu số …….., ngày phỏng vấn:……/…./2018

Phiếu thu thập thông tin phục vụ thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng

quản lý và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng

Ngãi”. Để có số liệu đầy đủ, chính xác và khách quan phục vụ cho việc thực hiện

đề tài, tôi rất mong nhận được những thông tin quan trọng, trung thực và chính xác

của anh/chị. Chúng tôi bảo đảm rằng những thông tin mà anh/chị cung cấp sẽ được

giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu của đề tài này. Mong

anh/chị vui lòng tham gia giúp đỡ chúng tơi trả lời các câu hỏi sau đây.

Thông tin chung

Họ tên:……………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………….

Nơi công tác:………………………………………………………..........

1. Xin Anh/Chị cho biết công tác quản lý Nhà nước về đất lâm nghiệp theo 3

loại rừng của Ủy ban nhân dân xã?

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Vai trò của cán bộ Địa chính xã trong cơng tác quản lý đất lâm nghiệp

tại địa bàn xã?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3. Những thuận lợi, khó khăn trong cơng tác quản lý đất lâm nghiệp?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4. Những giải pháp nâng cao công tác quản lý đất lâm nghiêp tại địa bàn xã?

.....................................................................................................................................PHIẾU ĐIỀU TRA THÔNG TIN

Phiếu số …….., ngày phỏng vấn:……/…./2018

Phiếu thu thập thông tin phục vụ thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng

quản lý và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng

Ngãi”. Để có số liệu đầy đủ, chính xác và khách quan phục vụ cho việc thực hiện

đề tài, tôi rất mong nhận được những thông tin quan trọng, trung thực và chính xác

của anh/chị. Chúng tơi bảo đảm rằng những thơng tin mà anh/chị cung cấp sẽ được

giữ bí mật và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu của đề tài này. Mong

anh/chị vui lòng tham gia giúp đỡ chúng tôi trả lời các câu hỏi sau đây.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên người được phỏng vấn:...................................................Tuổi:……….…

2. Nơi cư trú: Thôn .............................................Xã:...................................................

3. Số nhân khẩu trong hộ:..................Số lao động trong hộ:........................................

4. Số lao động làm nghề lâm nghiệp:...........................................................................II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY KEOLoại

câyDiện

tích

(ha)Năm

trồngNăm

thu

hoạchTổng chi phí về giống, cơng

chăm sóc, phân bón trong

năm thứ… (1000đ/ha)Tổng thu nhập trong năm

thứ... (1000đ/ha)0*01234512345(*) Năm 0 là năm bắt đầu trồng

4. Ý kiến của nông hộ về cơ sở hạ tầng của xã và các dịch vụ hỗ trợ sản

xuất lâm nghiệp- Hệ thống thủy lợi:

TốtKháTrung bìnhKémKháTrung bìnhKémKháTrung bìnhKém- Hệ thống giao thông:

Tốt

- Hệ thống phân phối vật tư:

Tốt- Chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư:

TốtKháTrung bìnhKém5. Những thuận lợi và khó khăn của hộ khi sản xuất lâm nghiệp:

- Thuận lợi: ...........................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

- Khó khăn:..........................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

6. Đề xuất nguyện vọng của hộ:

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC HỘ PHỎNG VẤN

T

THọ và TênĐịa chỉ1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20Đinh Văn Ôn

Đinh Văn Thành

Đinh Văn Lế

Đinh Xuân Lịch

Đinh Nga

Đinh Văn Thị

Đinh Văn Là

Đinh Ê Hoàng

Đinh Văn Chi

Đinh Văn Ngút

Đinh Văn Trăng

Đinh Đức Nghĩa

Đinh Thị Một

Đinh Thị Một

Đinh Thị Mai

Đinh Văn Xô

Đinh Nhỏ

Đinh Thị Sương

Đinh Văn Hồng

Đinh Thị ỦiXã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh An

Xã Thanh AnLoại

cây

trồng

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

Keo

KeoTổng cộngDT

(ha)

1.0

2.0

1.5

5.6

3.5

4.0

1.7

2.3

2.0

3.2

1.6

2.5

3.5

1.2

1.6

2.4

3.4

2.6

1.8

4.6C

K

SX

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5Lợi nhuận thu được từng nămRA

TENăm 1Năm 2Năm 3Năm 4Năm 57%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%

7%-8,300

-17,000

-12,000

-45,900

-28,700

-32,800

-13,800

-18,800

-16,400

-26,200

-13,000

-20,500

-28,700

-9,000

-13,000

-19,000

-28,000

-21,500

-15,000

-38,000-2,000

-5,000

-3,300

-11,200

-7,000

-8,000

-3,400

-4,600

-4,000

-6,400

-3,200

-5,000

-7,000

-2,100

-3,000

-4,800

7,500

-5,000

-4,000

-11,000-2,500

-5,000

-3,500

-11,200

-7,000

-8,000

-3,600

-4,200

-3,800

-6,400

-3,200

-5,000

-7,000

-2,000

-3,000

-4,500

7,500

-5,200

-4,200

-11,300-2,600

-5,100

-3,700

-11,200

-7,000

-8,000

-3,200

-4,100

-3,700

-6,400

-3,200

-5,000

-7,000

-2,000

-3,200

-4,700

7,700

-5,200

-4,500

-11,50090,000

170,000

130,000

510,000

310,000

355,000

140,000

194,000

180,000

260,000

138,000

240,000

295,000

110,000

170,000

216,000

323,000

234,000

170,000

414,000-425,600-92,500-93,100-93,60052.0NPV/nămNPV/năm

/ha54,185

99,489

78,015

313,784

189,427

217,033

84,071

117,887

110,843

155,357

83,882

149,473

177,984

69,576

108,656

133,532

238,261

143,558

103,612

248,30110,837

19,898

15,603

62,757

37,885

43,407

16,814

23,577

22,169

31,071

16,776

29,895

35,597

13,915

21,731

26,706

47,652

28,712

20,722

49,66010,837

9,949

10,402

11,207

10,824

10,852

9,891

10,251

11,084

9,710

10,485

11,958

10,171

11,596

13,582

11,128

14,015

11,043

11,512

10,7964,649,0002,876,929575,386221,292NPV21Đinh Văn ThạchXã Long MaiKeo1.757%-14,000-3,500-3,500-3,700170,000106,34421,26912,51122Đinh Xuân LáchXã Long MaiKeo2.457%-19,680-4,800-4,800-4,800212,000129,45725,89110,78823Đinh Văn TràXã Long MaiKeo3.657%-29,520-7,200-7,200-7,200298,000178,92835,7869,94024Đinh Thị HồngXã Long MaiKeo1.557%-12,300-3,000-3,000-3,000150,00094,26118,85212,56825Đinh Văn LếXã Long MaiKeo1.757%-13,940-3,400-3,400-3,400156,00096,14919,23011,31226Đinh Văn TrườngXã Long MaiKeo2.357%-18,860-4,600-4,600-4,600195,000117,83323,56710,24627Đinh NgaXã Long MaiKeo3.557%-28,700-7,000-7,000-7,000320,000197,05639,41111,260T

THọ và Tên28Đinh Văn MùaXã Long MaiLoại

cây

trồng

KeoRA

TENăm 13.7C

K

SX

57%-30,340-7,400-7,400-7,400346,00029Đinh Văn ThấuXã Long MaiKeo4.057%-32,800-8,000-8,000-8,00030Đinh ThuôngXã Long MaiKeo2.657%-21,300-5,200-5,20031Đinh TraiXã Long MaiKeo5.757%-46,700-11,40032Đinh Văn HàXã Long MaiKeo3.157%-25,40033Đinh Văn ChoXã Long MaiKeo1.557%34Đinh Văn XiaXã Long MaiKeo2.0535Đinh Văn DụcXã Long MaiKeo2.536Đinh Xuân YêuXã Long MaiKeo37Đinh DuệXã Long Mai38Đinh Cho Ry39

40NPV/năm

/ha214,20242,84011,578390,000243,73548,74712,187-5,200238,000146,62329,32511,279-11,400-11,400486,000294,15058,83010,321-6,200-6,200-6,200270,000164,31132,86210,601-19,600-4,800-4,800-4,800230,000143,26928,65419,1037%-16,500-4,500-4,300-4,300170,000101,72120,34410,17257%-21,500-5,500-5,700-6,000190,000108,43421,6878,6753.557%-29,000-7,000-7,500-7,500290,000173,02534,6059,887Keo2.457%-19,000-5,000-5,200-5,000218,000134,01526,80311,168Xã Long MaiKeo1.557%-13,000-3,000-2,500-2,500150,00094,40618,88112,587Đinh Văn LếpXã Long MaiKeo4.557%-37,000-9,000-8,700-8,500365,000218,50843,7029,711Đinh Văn ÔnXã Long MaiKeo6.557%-55,000-14,000-14,500-14,500560,000334,63666,92710,296-504,140-124,500-124,900-125,0005,404,0003,291,061658,212226,191Tổng cộngDT

(ha)Lợi nhuận thu được từng năm

Năm 2

Năm 3

Năm 4NPV/nămĐịa chỉ60.2Năm 5NPV41Đinh Văn ChạyXã Long SơnKeo4.557%-32,000-9,000-8,500-8,500360,000219,86843,9749,77242Đinh Văn TrungXã Long SơnKeo2.557%-20,500-5,000-5,000-5,000250,000157,10231,42012,56843Đinh Văn MinhXã Long SơnKeo5.357%-43,460-10,600-10,600-10,600460,000279,65455,93110,55344Đinh Văn NgọcXã Long SơnKeo2.557%-17,300-5,000-4,500-4,500190,000115,37323,0759,23045Đinh CungXã Long SơnKeo3.557%-28,700-7,000-7,000-7,000310,000189,42737,88510,82446Đinh Văn DốXã Long SơnKeo3.857%-31,160-7,600-7,600-7,600354,000218,96043,79211,52447Đinh Xuân MãnhXã Long SơnKeo2.657%-21,320-5,200-5,200-5,200238,000146,60329,32111,27748Đinh Văn GiúpXã Long SơnKeo2.557%-20,500-5,000-5,000-5,000220,000134,21526,84310,73749Đinh Văn XíXã Long SơnKeo3.057%-24,600-6,000-6,000-6,000270,000165,63633,12711,04250Đinh Xuân YếmXã Long SơnKeo3.257%-26,240-6,400-6,400-6,400286,000175,15235,03010,947Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2: PHIẾU PHỎNG VẤN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×