Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.11: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình

Bảng 2.11: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Tiền gửi không kỳ hạn: 1.007 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 65,22%

+ Tiền gửi có kỳ hạn: 537 ngàn USD, chiếm tỷ trọng 35.28%

- Hoạt động tín dụng:

Dư nợ ngoại tệ đến 31/12/2014 tại NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình đạt 5.882

ngàn USD, tăng 1.380 ngàn USD (tăng 23,46%) so với năm 2013, chủ yếu cho vay

thanh toán nhập khẩu sắt thép, phân bón, hàng dược phẩm, thiết bị y tế... Hầu hết

các doanh nghiệp sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay, phát huy hiệu quả kinh

tế, đảm bảo khả năng hoàn trả nợ đúng hạn cả gốc và lãi.

- Kết quả kinh doanh ngoại tệ:

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh qua các năm đều đảm bảo có

lãi, riêng năm 2014 Ngân hàng lãi 65 ngàn USD. Hiệu quả kinh doanh ngoại tệ tuy

còn khiêm tốn, nhưng đã góp phần làm đa dạng hoạt động kinh doanh và cơ

cấu thu nhập của NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình , đưa NHTMCP ĐT&PT Quảng

Bình từ chỗ chỉ chun tín dụng nội tệ, trong đó chủ yếu là cho vay sản xuất nông

nghiệp, trở thành ngân hàng đa năng, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp và hộ sản

xuất kinh doanh. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ cũng tạo điều kiện mở rộng kinh

doanh nội tệ truyền thống, góp phần nâng cao uy tín của NHTMCP ĐT&PT Quảng

Bình trên địa bàn.

2.2.2.4. Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng khác

a. Dịch vụ ủy thác

Năm 2012, thu nhập từ dịch vụ ủy thác & tư vấn đạt: 6.687 (Triệu đồng) Đến

năm 2013, mức thu nhập từ dịch vụ này chỉ còn: 2.957 (Triệu đồng), giảm 126,14%

so với năm 2012. Năm 2014, mức thu nhập từ dịch vụ này lại tiếp tục xuống còn:

1.103 (Triệu đồng), giảm 168,1% so với năm 2013.Nhìn chung, dịch vụ ủy thác &

tư vấn còn hết sức khiêm tốn.60b. Dịch vụ kiều hối

Doanh số giao dịch chuyển tiền kiều hối của NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình

qua các năm từ 2012 đến 2014 tăng nhanh. Đặc biệt từ tháng 1/2013, phát huy thế

mạnh về mạng lưới, NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình đã ký hợp đồng đại lý chính

thức với cơng ty chuyển tiền nhanh Western Union, chi trả các khoản tiền chuyển từ

nước ngoài về Việt Nam qua dịch vụ của Western Union. NHTMCP ĐT&PT Quảng

Bình đã triển khai dịch vụ chuyển tiền kiều hối đến tất cả các phòng giao dịch trực

thuộc. Tính đến 31/12/2014, doanh số chi trả dịch vụ Western Union qua NHTMCP

ĐT&PT Quảng Bình như sau:

Số món giao dịch: 520 món

Doanh số giao dịch: 760.000 USD

Phí dịch vụ thu được: 5.358 USD

(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Quảng Bình )

Riêng trong năm 2014, thực hiện chi trả 302.125 USD, phí dịch vụ 3.069

USD. Tuy nhiên, kết quả của dịch vụ vẫn còn hạn chế. Điều này là do việc quảng bá

dịch vụ này của ngân hàng chưa được quan tâm đúng mức.

c. Dịch vụ bảo hiểm

Bao gồm:

1. Bảo hiểm ơ tơ

2. Bảo hiểm du lịch

3. Bảo hiểm tồn diện nhà tư nhân

4. Bảo hiểm chăm sóc tồn diện xe máy

5. Bảo hiểm người vay vốn (BIC Bình an)

6. Bảo hiểm chủ thẻ (BIC Card Shield)

7. Bảo hiểm tai nạn con người 24/24

8. BIC An sinh toàn diện

Doanh thu từ kênh phân phối các sản phẩm bảo hiểm cá nhân tại quầy giao

dịch tại BIDV Quảng Bình đạt được kết quả đáng kể (đạt 4.88 tỷ đồng, vượt 104%

kế hoạch 2014 đề ra), nhưng so với trong toàn hệ thống vẫn chưa thực sự cao.

61Bảng 2.12: Doanh thu khai thác bảo hiểm 2013-2014

Đơn vị: tỷ đồngChỉ tiêu

Doanh thu

khai thác bảo

hiểmTH

2013KH

20144.34.6Tuyệt

đối% HT

nămTỷ trọng/

CụmThứ tựThứ tự

trong

khối

CN4.88104%11%436TH 31/12So sánh/Cụm(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Quảng Bình)

d. Dịch vụ ngân quỹ

Bao gồm:

1. Thu đổi tiền VND/ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu thông

2. Thu/Chi tiền mặt lưu động tại địa chỉ cá nhân

3. Thu nhận tiền theo túi niêm phong

4. Thu giữ hộ tiền mặt qua đêm

5. Dịch vụ bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá

6. Cho th két

Phí dịch vụ ngân quỹ hiện tại tại chi nhánh hầu như là rất ít, năm 2012 là 35

triệu đồng và năm 2014 là 39 triệu đồng. Một phần do cơ sở vật chất của chi nhánh

chưa đáp ứng được để triển khai các dịch vu như bảo quản tài sản, giấy tờ có giá hay

cho thuê két… nhưng chủ yếu do nhu cầu của khách hàng đối với các dịch vụ ngân

quỹ chưa nhiều, bên cạnh đó để tăng sức cạnh tranh đối với các ngân hàng trên địa

bàn thì BIDV Quảng Bình vẫn chưa thực hiện việc thu phí ngồi giờ giao dịch. Chi

nhánh đang triển khai đẩy mạnh các dịch vụ như thu chi tiền mặt tại địa chỉ khách

hàng hay ký kết hợp đồng thu chi hộ cho các đơn vị nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch

vụ ngân quỹ.

e. Dịch vụ tài trợ thương mại

Tạp chí Euromoney đã đánh giá BIDV là “Ngân hàng nội địa cung cấp sản

phẩm tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2012”. Để trở thành ngân hàng

cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại tốt nhất, BIDV phải vượt qua nhiều ngân

62hàng nội địa khác và phải đáp ứng tốt các tiêu chí như: Trình độ hiểu biết sản phẩm,

chất lượng tư vấn của đội ngũ cán bộ; Mơ hình hoạt động chun nghiệp, tập trung

hướng đến phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế; Khả năng quản trị, giảm

thiểu rủi ro; Giá cả cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo khả năng tăng trưởng lợi nhuận

tốt; Mạng lưới điểm giao dịch, mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp; Các giải

pháp, sáng kiến đặc thù dành cho khách hàng; và các yếu tố khác.

BIDV Quảng Bình tuy có địa bàn hoạt động khá nhỏ song ln cố gắng

đáp ứng các tiêu chí mà tồn hệ thống đề ra để có thể phục vụ khách hàng một

cách tốt nhất.

f. Dịch vụ khác

Dịch vụ khác mang lại doanh thu chưa lớn, hơn thế nữa cũng bị giảm dần

qua các năm. Năm 2012, thu nhập từ hoạt động này ở mức: 664 triệu đồng, nhưng

đến năm 2013 chỉ còn: 588 triệu đồng, giảm 88,5% so với năm 2012. Năm 2014,

mức thu nhập này lại tiếp tục xuống còn: 340 triệu đồng.

2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng

2.3.1. Những kết quả đạt được

Dựa vào những phân tích về tình hình phát triển dịch vụ phi tín dụng của

BIDV Quảng Bình cho thấy chi nhánh đã có những bước cố gắng lớn trong việc

phát triển các loại hình dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và phục

vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất.

-Chi nhánh đã chú trọng đến cơng tác phát triển dịch vụ phi tín dụng và đạtđược kết quả ngày càng cao:

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Hội sở chính, ban lãnh đạo

BIDV Quảng Bình đã nhanh chóng có những cơng tác chỉ đạo điều hành kịp thời

nhằm thay đổi mô hình tại chi nhánh trong đó quan trọng nhất là đã tách được khối

bán buôn và khối bán lẻ, tách được bộ phận tín dụng và bộ phận phi tín dụng tại 3

phòng khách hàng. Điều này đã đảm bảo cho mọi hoạt động phi tín dụng được thực

hiện tập trung và hiệu quả hơn.63Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.11: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×