Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Bình từ năm 2012-2014

Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Bình từ năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chi nhánh Quảng Bình có bước tăng trưởng rõ rệt. Doanh số cho vay, thu nợ hàng

năm tăng hàng ngàn tỷ đồng.

Xét về cơ cấu tín dụng: Năm 2012, BIDV - Chi nhánh Quảng Bình chưa có cơ

cấu tín dụng hợp lý cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn trung dài hạn. Đến năm

2013, dư nợ tín dụng trung dài hạn tăng, chiếm trên 50% tổng dư nợ và có xu hướng

tăng trong năm 2014. Điều này cho thấy cơ cấu tín dụng trung dài hạn được cải thiện.

Tổng dư nợ cho vay năm 2013 tăng so với năm 2012 là 886 tỷ đồng. Năm

2014 tăng 1.157 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng được kiểm sốt theo đúng mục tiêu.

Theo đó, tỷ lệ nợ xấu là 0,46% năm 2014, nợ nhóm 2 là 24%, tăng so với các năm

trước, đã ảnh hưởng không tốt cho hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến chất lượng

tín dụng. Tuy nhiên, vẫn nằm trong tầm kiểm sốt.

Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tín dụng từ năm 2012 đến năm 2014

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêuNăm 2012

Số tiền Tỷ trọng

5.976

100%

5.144

86%

831

14%

5.701

100%

4.98

87%

721

13%

4.326

100%

2.183

51,64%

2.143

48,36%Năm 2013

Số tiền Tỷ trọng

13.688

100%

12.918

94%

770

6%

13.413

100%

12.52

93,4%

893

6,6%

5.317

100%

2.613

49,14%

2.704

50,86%Năm 2014

Số tiền Tỷ trọng

17.773

100%

14.085

79%

3.688

21%

16.930

100%

13.72

81%

3.21

19%

6.474

100%

3.022

46,68%

3.452

53,32%1. Doanh số cho vay

- Ngắn hạn

- Trung, dài hạn

2. Doanh số thu nợ

- Ngắn hạn

- Trung, dài hạn

3. Dư nợ cuối kỳ

- Ngắn hạn

- Trung dài hạn

4. Chất lượng tín

dụng

Tỷ lệ nợ xấu

0,03%

0,09%

0,46%

Tỷ lệ nợ nhóm 2

42,28%

31,5%

24,66%

(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản nội bảng BIDV Quảng Bình năm 2012 -2014)43+ Hoạt động dịch vụ

Trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, chi nhánh đã có các giải pháp,

biện pháp điều hành hoạt động dịch vụ chặt chẽ, bài bản, chủ động, sáng tạo, triển

khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tích cực cho việc phát triển dịch vụ như: ban

hành chính sách giá phí cho từng đối tượng khách hàng, cơ chế chia sẻ phí dịch vụ,

cơ chế phối hợp... nên hoạt động kinh doanh dịch vụ đã có bước phát triển vượt bậc,

trở thành ngân hàng có mức thu dịch vụ cao nhất trong hệ thống ngân hàng trên địa

bàn. Nguồn thu dịch vụ của Chi nhánh không ngừng tăng cao qua các năm. Tổng thu

dịch vụ năm 2013 đạt xấp xỉ 38 tỷ đồng, tăng gần 12 tỷ so với năm 2012. Năm 2014

đạt gần 45 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với cả năm 2013. Đây là nỗ lực vượt bậc của

Chi nhánh trong việc đẩy mạnh các nguồn thu dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ

cung cấp, thu hút nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ của Chi nhánh.

Bảng 2.4: Tình hình thu dịch vụ từ năm 2012 đến năm 2014

ĐVT: Triệu đồng

Nội dungNăm 2012

Số tiền Tỷ trọng

26.234

100%

5.821

22%

15.891

61%Năm 2013

Năm 2014

Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng

37.724

100% 44.541

100%

7.078

19%

7.269

16%

24.003

64% 19.268

265%Tổng thu dịch vụ

- Thu dịch vụ thanh toán

- Thu dịch vụ bảo lãnh

- Thu dịch vụ hoạt động

2.572

10%

2.983

8%

1.783

tín dụng

- Thu dịch vụ thẻ

745

2%

1.851

5%

2.207

- Thu dịch vụ ngân quỹ

35

0%

38

0%

39

- Thu dịch vụ ủy thác

122

0%

644

1% 11.783

- Thu phí NH điện tử

124

0%

245

1%

1.537

- Thu dịch vụ tài trợ

260

1%

297

1%

315

thương mại

- Thu dịch vụ khác

664

1%

588

1%

340

(Nguồn: Bảng cân đối tài khoản năm 2012-2014, BIDV Quảng Bình)9%

124%

0%

26%

3%

1%

1%Thu dịch vụ Chi nhánh tập trung chủ yếu thu từ hoạt động dịch vụ thanh toán,

bảo lãnh và năm 2014 phát sinh tăng mạnh dịch vụ ủy thác. Do trong năm 2014, Chi44nhánh mở rộng sản phẩm mua bán nợ có kỳ hạn với các Ngân hàng liên doanh và

thực hiện thu phí ủy thác quản lý hồ sơ và thu nợ khách hàng.

2.2. Thực trạng phát triển hoạt động phi tín dụng tại ngân hàng

2.2.1. Các biện pháp NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình đã triển khai nhằm phát

triển dịch vụ phi tín dụng trong thời gian qua

2.2.1.1. Phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng

- Đối với các dịch vụ phi tín dụng truyền thống: Đây là yếu tố nền tảng tạo ra

thu nhập lớn nhất cho ngân hàng. Vì vậy, NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình đã và

đang duy trì và nâng cao chất lượng theo hướng: Hồn thiện q trình cung cấp dịch

vụ, đảm bảo tính cơng khai, minh bạch, đơn giản thủ tục, dễ tiếp cận và hấp dẫn

khách hàng; Hoàn thiện cơ chế huy động tiết kiệm với lãi suất phù hợp để huy động

tối đa vốn nhàn rỗi trong xã hội vào ngân hàng.

- Đối với dịch vụ phi tín dụng mới, thì NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình ln

triển khai nâng cao năng lực marketing của các chuyên viên bộ phận Marketing,

giúp các doanh nghiệp và cơng chúng hiểu biết, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các

dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh đó, ngân hàng ln đưa ra các giải pháp tăng tính tiện

ích của các dịch vụ ngân hàng, sử dụng linh hoạt cơng cụ phòng chống rủi ro gắn

với đảm bảo an toàn trong kinh doanh ngân hàng.

- Xây dựng kênh phân phối mà đặc trưng là sử dụng hệ thống công nghệ

thông qua các phương tiện, các kênh phân phối.

- Xác định khách hàng và nhu cầu của khách hàng qua việc tìm hiểu kẽ hở

thị trường, từ đó xây dựng mối liên kết và cơ chế tạo thuận lợi cho giao dịch tài

chính. Việc tìm tòi những thị trường chưa khai phá là điều quan trọng, bao gồm

khách hàng, loại sản phẩm mà họ cần và kênh phân phối.Vì vậy, với những thị

trường mới nổi hoặc đang phát triển, khi mà người dân chưa làm được làm quen

nhiều với các DVNH thì tiềm năng của thị trường bán lẻ là vơ cùng lớn.

- Kết hợp thương mại và tài chính, các hoạt động tài chính với nhau trong

mối liên hệ chung, chú trọng vào các mối liên kết mới như bancassurance, ngân

hàng- chứng khoán...

452.2.1.2. Biện pháp thực hiện triển khai sản phẩm

- Tổ vi tính tiếp nhận cơng nghệ và cài đặt chương trình. NHTMCP

ĐT&PT Quảng Bình đã xây dựng một chiến lược phát triển công nghệ dài hạn,

đi đôi với phát triển nguồn lực hiện có. Với mục tiêu đưa cơng nghệ đi sâu vào

các mặt, như: trình độ công nghệ, kỹ thuật, khả năng cải tiến, nghiên cứu và phát

triển sản phẩm dịch vụ, ứng dụng, khai thác công nghệ thông tin, kỹ thuật số,

điện tử và viễn thơng trong hoạt động kinh doanh (giao dịch, thanh tốn, quản trị

điều hành…) của ngân hàng.

Phát triển công nghệ ngân hàng phải đảm bảo tính an tồn trong vận hành

cơng nghệ là ưu tiên hàng đầu, vì tất cả các thông tin dữ liệu được lưu trữ trên

mạng, một sự cố về cơng nghệ thơng tin có thể mất dữ liệu, hoặc làm cho hoạt động

của ngân hàng ngưng trệ ảnh hưởng đến khách hàng, đồng thời gây tổn hại đến uy

tín của ngân hàng.

Ngồi ra, NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình cũng xây dựng quy trình, quy định

về thẩm quyền của từng bộ phận chức năng, từng cá nhân trong việc vận hành và sử

dụng hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng nhằm tăng mức độ an tồn, tăng

tính bảo mật trong hệ thống cơ sở dữ liệu. Thường xun có kế hoạch kiểm tra và

bảo trì hệ thống đảm bảo sự ổn định.

- Phòng vốn cài đặt tham số mã sản phẩm và các mức phí.

- Phòng khách hàng và phòng khách hàng thể nhân: quảng bá giới thiệu sản

phẩm và công tác truyền thông ra công chúng.

- Phòng tác nghiệp: bán sản phẩm trực tiếp với khách hàng.

2.2.1.3. Các biện pháp mở rộng quy mô dịch vụ

- Thực hiện kế hoạch tăng trưởng các chỉ số kinh doanh: Giao chỉ tiêu cho

từng phòng ban có liên quan.

- Mở rộng kênh phân phối mở phòng giao dịch, lắp đặt hệ thống máy ATM

và hệ thống máy POS.Với mạng lưới hoạt động rộng khắp từ thành thị đến nông

thôn, miền núi, vùng sâu,vùng xa, NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình có lợi thế hơn so

với các NHTM khác trên địa bàn trongcông tác mở rộng quy mô.

- Thực hiện quảng cáo gửi thư ngõ, tờ rơi, đặt băng-rôn….

46Trong thời gian qua, các chi nhánh đã làm tốt công tác tuyên truyền,quảng bá

hoạt động ngân hàng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phát triển sản phẩm dịch vụ liên kết với doanh nghiệp.

2.2.1.4. Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng

- Giải pháp đào tạo nhân sự. Xây dựng chiến lược đào tạo và đào tạo lại đội

ngũ cán bộ.Trong đó, đặc biệt chú ý phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật

cao. Do dịch vụ phi tín dụng hiện đại có sử dụng các cơng nghệ cao, nên đòi hỏi

người cung cấp dịch vụ phải có trình độ hiểu biết và làm chủ cơng nghệ. Cùng với

đó, NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình đã xây dựng chính sách thu hút nhân tài và giữ

nguồn nhân lực giỏi, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của ngân hàng.

- Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của giao dịch viên

Khảo sát lấy ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, hình thức

này còn sơ sài còn mang tính chủ quan. Việc khảo sát chỉ phát sinh khi có các sản

phẩm mới.

Ban hành “Bộ tiêu chuẩn” và “Sổ tay văn hóa NHTMCP ĐT&PT Quảng

Bình” để đánh giá giao dịch viên.

- Chính sách chăm sóc khách hàng: chăm sóc khách hàng VIP và tổ chức

chương trình hội nghị khách hàng thường niên.

2.2.1.5. Biện pháp kiểm sốt rủi ro

Việc quản lý và phòng ngừa các loại rủi ro là điều hết sức cần thiết và quan

trọng khi triển khai các dịch vụ phi tín dụng.Hoạt động này ảnh hưởng rất lớn đến

uy tín, năng lực hoạt động của ngân hàng và tác động trực tiếp tới quyết định sử

dụng dịch vụ của khách hàng. Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, gồm: Xác định rõ

trách nhiệm của nhân viên trong việc giám sát xây dựng và duy trì các chính sách an

ninh của ngân hàng; Thực hiện kiểm tra trực tiếp đầy đủ để ngăn ngừa các hành vi

truy cập thực tế chưa được phép trong mơi trường máy tính; Các mối quan hệ với

các đối tác thứ ba cũng phải được giám sát chặt chẽ…

- Kiểm soát trước giao dịch, trong giao dịch và sau giao dịch.

- Mỗi nhân viên được cung cấp một ID truy cập.

- Thực hiện kiểm quỹ đột xuất nhưng tần suất còn thấp.

472.2.2. Kết quả phát triển dịch vụ phi tín dụng đã đạt được tại NHTMCP ĐT&PT

Quảng Bình giai đoạn 2012-2014

Bảng 2.5: Danh mục sản phẩm phi tín dụng của NHTMCP ĐT&PT Quảng Bình

Tiền gửi- Tiền gửi thanh

toán

- Tiền gửi tiết

kiệmDanh mục sản phẩm

Dịch vụ thanh toán

Dịch vụ

kinh doanh

ngoại tệ

- Thanh toán trong nước

- Thanh toán quốc tế

- Thanh toán bằng thẻ

- Dịch vụ ngân hàng

điện tửDịch vụ phi tín dụng khác- Dịch vụ ủy thác

- Dịch vụ kiều hối

- Dịch vụ bảo hiểm

- Dịch vụ ngân quỹ

- Dịch vụ tài trợ thương mại

- Các dịch vụ khác

(Nguồn: Phòng KH-TH, BIDV Quảng Bình)2.2.2.1. Dịch vụ nhận tiền gửi

Bảng 2.6: Tình hình huy động vốn từ năm 2012 đến năm 2014

Chỉ tiêu / Thời điểm

Huy động vốn bình quân

Huy động vốn cuối kỳ

Thị phần trên địa bàn

1. Phân theo kỳ hạn

- Ngắn hạn

- Trung và dài hạn

2. Phân theo đối tượng

khách hàng

- HĐV từ KH ĐCTC

- HĐV từ KH DN

- HĐV từ KH cá nhân

3. Phân theo loại tiền tệ

- Huy động vốn VND

- Huy động vốn ngoại tệNăm 2012

Tỷ

Số tiền

trọng

2.837

3.357

23,82%

2.398

959932

264

2.161

3.028

32971,4%

28,6%27,8%

7,9%

64,4%

90,2%

9,8%Năm 2013

Tỷ

Số tiền

trọng

3.441

4.020

23,70%Năm 2014

Tỷ

Số tiền

trọng

4.028

4.347

22,15%2.342 58,25%

1.678 41,74%2.561 58,91%

1.786 41,09%951 23,66%

524 13,03%

2.545 63,31%712 16,38%

587 13,50%

3.048 70,12%3.683 91,62%

337 8,38%3.987 91,72%

360 8,28%

ĐVT: Tỷ đồng(Nguồn: Bảng cân đối kế toán BIDV Quảng Bình năm 2012 -2014)

Tổng nguồn huy động vốn của Chi nhánh năm sau đều cao hơn năm trước. Điều

này chứng minh được rằng công tác huy động vốn của Chi nhánh ngày càng có hiệu

48quả. Năm 2013 đạt 4.020 tỷ đồng tăng 19% so với năm 2012 và năm 2014 đạt 4.347

tỷ đồng tăng 8 % so với cùng kỳ năm trước, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo

an toàn thanh khoản của hệ thống. Đánh giá về thị phần huy động vốn của chi nhánh

trên địa bàn có xu hướng giảm năm 2012 huy động vốn chi nhánh chiếm 23,82 % thì

đến năm 2014 giảm còn 22,15%. Ngồi ngun nhân do bối cảnh khó khăn chung của

nền kinh tế thì một yếu tố khơng nhỏ tác động đến thị phần huy động vốn của Chi

nhánh là sự ra đời và lớn mạnh của các chi nhánh ngân hàng TMCP khác trên địa bàn.

Mức tăng trưởng huy động vốn tăng chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn,

chiếm trên 90%. Trong đó, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn < 12 tháng.

Nếu phân theo khách hàng thì nguồn huy động chủ yếu là từ dân cư năm 2013

chiếm 63,31%, năm 2014 chiếm 70,12%. Đây là nguồn vốn có lãi suất và tốc độ

tăng trưởng vững chắc ổn định nên mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc huy động ngoại tệ chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm ,do trong giai

đoạn 2012 – 2014, lãi suất tiền gửi VND thường cao hơn rất nhiều so với lãi suất

tiền gửi ngoại tệ và do tỷ giá tương đối ổn định làm cho nhiều khách hàng chuyển

tiền gửi ngoại tệ sang VND để gửi tại ngân hàng.

Qua số liệu trên ta thấy được tiềm năng huy động vốn của Ngân hàng rất lớn.

Điều này chứng tỏ được uy tín của BIDV - Chi nhánh Quảng Bình trên địa bàn ngày

càng tăng, tạo được niềm tin với khách hàng.

2.2.2.2. Dịch vụ thanh toán

a. Thanh toán trong nước

Ý thức được tính truyền thống và quan trọng của dịch vụ thanh toán trong

kinh doanh ngân hàng, BIDV nói chung và BIDV Quảng Bình nói riêng đã khơng

ngừng hiện đại hóa nghiệp vụ thanh tốn, tăng tốc độ đường truyền, mở rộng mạng

lưới nhằm tối đa hóa sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán của khách hàng, BIDV Quảng Bình đã áp dụng

các phương thức thanh toán như: thanh toán nội bộ trong chi nhánh; thanh toán nội

bộ trong hệ thống; thanh toán liên ngân hàng và kho bạc trong phạm vi địa bàn tỉnh

và quốc gia thơng qua các chương trình chuyển tiền điện tử (CTĐT) ngoại tỉnh;

chuyển tiền điện tử nội tỉnh, thanh toán bù trừ (TTBT) điện tử.

49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.2: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Bình từ năm 2012-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×