Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.5: Argulus japonicus Thiele, 1900 (A- mặt lưng, B- mặt bụng)

Hình 4.5: Argulus japonicus Thiele, 1900 (A- mặt lưng, B- mặt bụng)

Tải bản đầy đủ - 0trang

các thuỷ vực nước ngọt chúng ký sinh chủ yếu trên da các loài như cá Trắm cỏ, cá

mè trắng, cá chép, cá bống tượng, cá tai tượng.

4.3.8.3. Phòng trị bệnh

Phòng bệnh: argulus rất nhạy cảm với ánh sáng, độ khơ và pH của mơi

trường, do đó có thể diệt trứng và ấu trùng cần tát cạn ao, dọn sạch đáy, dùng vôi

tẩy ao và phơi khô đáy ao trước khi thả cá vào ao ni.

Trị bệnh: Dùng thuốc tím phun xuống tắm cho cá với nồng độ 10 ppm thời

gian 30 phút. Mùa phát bệnh trong các lồng nuôi cá, nên treo các túi vôi và

Dipterex liều lượng 10-20g/m3 lồng, tuần treo 2 lần.



Tài liệu tham khảo

I. Tài liệu trong nước

1. Trần Văn Vỹ, Huỳnh Thị Dung, 2003. Nuôi cá nước ngọt (ao, ruộng, hồ,

nuôi cá lồng). Nhà xuất bản Nghệ An.

2. Thái Bá Hồ,1987. Giáo trình ni cá thịt. Trường trung học thuỷ sản IV.

3. Nguyễn Văn Việt, 1993. Giáo trình ni cá thịt. Trường trung học thuỷ sản

IV, Nhà xuất bản nông nghiệp.

4. Trường trung học thuỷ sản IV, 2003. Giáo trình ni cá thịt (Phần sản xuất

giống). Nhà xuất bản nông nghiệp.

5. Nguyễn Tường Anh, 2005. Kỹ thuật sản xuất giống một số loài cá. Nhà

xuất bản Nông Nghiệp.

6. Lê Văn Thắng, 1995. Bài giảng nuôi cá thịt.

7. Nguyễn Duy Khoát, 2000. Sổ tay hướng dẫn nuôi cá nước ngọt. Nhà xuất

bản Nông Nghiệp Hà Nội.

8. Bộ thủy sản, 2002. Kỹ thuật nuôi cá ruộng. Chương trình phát triển của liên

hợp quốc. Nhà xuất bản Nơng Nghiệp.

9. Bộ thủy sản, 2002. Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh. Chương trình phát triển

của liên hợp quốc. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

135



10. Bộ thủy sản, 2002. Kỹ thuật ni cá lồng. Chương trình phát triển của liên

hợp quốc. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

11. Bộ thuỷ sản, 1998. Tiêu chuẩn ngành thuỷ sản, 28 TCN 123: 1998, Qui

trình ni cá chép V1 thương phẩm.

12. Bộ thuỷ sản, 1998. Tiêu chuẩn ngành thuỷ sản, 28 TCN 111: 1998, Qui

trình phòng bệnh cho cá nước ngọt nuôi lồng bè.

13. Bộ thuỷ sản, 1999. Chương trình phát triển ni trồng thuỷ sản thời kì

1999 – 2010.

14. Viện nghiên cứu ni trồng thuỷ sản I, 1998. Các cơng trình nghiên cứu về

ni trồng thuỷ sản 1991 – 1995. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

15. Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, 1996. Tài liệu khuyến ngư, Phần

nuôi cá thịt.

16. Bùi Quang Tề, 2002. Giáo trình Bệnh của động vật thủy sản. Nhà xuất bản

Nơng Nghiệp.



II. Tài liệu nước ngồi.

1. Bent J Muss & Preben Dahlstrom. 1999. Freshwater Fish. Scandinavian

Fishing Year Book.

2. Boyd, Claude E. 1990. Water quality in ponds for Aquaculture. Alabama.

Agricultural Experiment Station, Auburn, Alabama, USA.

3. Plump, John A. 1994. Health maintenance of cultured fishes.



136



mục lục

Bài Mở đầu........................................................................................................1

Chương 1...........................................................................................................7

đặc điểm sinh học chủ yếu của một số lồi cá ni...............................................7

1.1 Cá chép (Cyprinus carpio Linnaenus)............................................................7

1.1.1.Vị trí phân loại.......................................................................................7

1.1.2. Sự phân bố và đặc điểm hình thái cấu tạo............................................8

1.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống...........................8

1.1.4. Đặc điểm sinh trưởng của cá Chép.......................................................9

1.1.5. Đặc điểm sinh sản của cá Chép............................................................9

1.2 cá mè trắng việt nam (Hypophthalmichthys harmandi Sauvage, 1884)......10

1.2.1.Vị trí phân loại.....................................................................................10

1.2.2 Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố................................................10

1.2.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................11

1.2.4. Đặc điểm sinh trưởng của cá Mè Trắng..............................................11

1.2.5. Đặc điểm sinh sản của cá Mè Trắng...................................................11

1.3 Cá mè hoa (aristichthys nobilis Richardson, 1844)........................................13

1.3.1. Vị trí phân loại....................................................................................13

1.3.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố...............................................13

1.3.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................14

1.3.4. Đặc điểm sinh trưởng của cá mè hoa.................................................14

1.3.5. Đặc điểm sinh sản của cá Mè Hoa......................................................14

1.4. Cá trắm cỏ (Ctenopharyngodon idellus Cuvier & Valencienes, 1844)...........15

137



1.4.1. Vị trí phân loại....................................................................................15

1.4.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố...............................................15

1.4.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................16

1.4.4. Đặc điểm sinh trưởng.........................................................................16

1.4.5. đặc điểm sinh sản...............................................................................16

1.5. Cá trắm đen (Milopharyngodon picens Richardson, 1846)..........................17

1.5.1. Vị trí phân loại....................................................................................17

1.5.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố...............................................17

1.5.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường..................................17

1.5.4. Tốc độ sinh trưởng của cá Trắm Đen.................................................18

1.5.5. Đặc điểm sinh sản của cá Trắm Đen..................................................18

1.6. Cá trôi (Cirrhina molitorella Cuvier & Valencienes, 1844)...........................19

1.6.1. Vị trí phân loại....................................................................................19

1.6.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố...............................................19

1.6.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................20

1.6.4. Tốc độ sinh trưởng của cá trôi............................................................20

1.6.5. Đặc điểm sinh sản...............................................................................20

1.7. Cá Rơ hu (Labeo rohita Hamilton, 1822).....................................................21

1.7.1. Vị trí phân loại....................................................................................21

1.7.2. Hình thái cấu tạo và phân bố..............................................................21

1.7.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................22

1.7.4. Đặc điểm sinh trưởng.........................................................................22

1.7.5. Đặc điểm sinh sản...............................................................................22

1.8. Cá mrigal (Cirrhina mrigala Hamilton, 1822).............................................23

1.8.1. Vị trí phân loại. cá Mrigal thuộc........................................................23

1.8.2. Hình thái cấu tạo và phân bố..............................................................23

1.8.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................24

1.8.4. Đặc điểm sinh trưởng.........................................................................24

1.8.5. Đặc điểm sinh sản...............................................................................24

1.9. Cá chim trắng nước ngọt (Clossoma brachypomum)...................................25

1.9.1. Vị trí phân loại....................................................................................25

1.9.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố...............................................25

1.9.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.........................26

1.9.4. Đặc điểm sinh trưởng.........................................................................26

1.9.5. Đặc điểm sinh sản...............................................................................27

1.10. Cá Tra (Pangasius hypophthalmus Sauvage, 1878)....................................27

1.10.1. Vị trí phân loại..................................................................................27

1.10.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố.............................................27

1.10.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.......................28

1.10.4. Đặc điểm sinh trưởng.......................................................................28

1.10.5. Đặc điểm sinh sản.............................................................................28

1.11. CÁ Rơ PHI (Oreochromis niloticus)..........................................................28

1.11.1. Vị trí phân loại..................................................................................28

1.11.2. Đặc điểm hình thái cấu tạo và phân bố.............................................29

1.11.3. Đặc điểm dinh dưỡng và điều kiện môi trường sống.......................30

138



1.11.4. Đặc điểm sinh trưởng.......................................................................30

1.11.5. Đặc điểm sinh sản.............................................................................30

Chương 2.........................................................................................................31

sản xuất cá giống...............................................................................................31

2.1. Cơ sở của sự sinh sản các lồi cá ni..........................................................32

2.1.1. Đặc điểm sự thành thục của cá...........................................................32

2.1.1.1. Tuổi thành thục................................................................................32

2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự thành thục của cá..................................36

2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh sản của cá......................................42

2.2. Nuôi vỗ cá bố mẹ........................................................................................45

2.2.1. Tiêu chuẩn ao nuôi vỗ cá bố mẹ.........................................................45

2.2.2. Cải tạo ao............................................................................................46

2.2.3. Tiêu chuẩn cá bố mẹ...........................................................................48

2.2.4. Thả cá nuôi vỗ....................................................................................48

2.2.5. Mật độ nuôi vỗ...................................................................................49

2.2.6. Bón phân cho ao và cho cá ăn............................................................49

2.2.7. Vấn đề nuôi vỗ cá tái phát dục...........................................................52

2.2.8. Vấn đề thả ghép các lồi cá trong ao ni vỗ.....................................53

2.2.9. Thay nước và kích thích nước cho cá thành thục...............................53

2.3. kích thích cá thành thục sinh sản................................................................53

2.3.1. Một số loại kích dục tố thường dùng..................................................53

2.3.3. Tiêm kích dục tố.................................................................................57

2.3.4. Hiệu ứng của thuốc - Động hớn và đẻ trứng......................................58

2.4. Kỹ thuật cho cá đẻ......................................................................................60

2.4.1. Cho cá Trắm cỏ đẻ trứng....................................................................60

2.4.2. Cho cá Mè trắng, Mè hoa đẻ trứng.....................................................62

2.4.3. Cho cá Trôi đẻ trứng...........................................................................63

2.4.4. Cho cá Chép đẻ trứng.........................................................................64

2.5. Kỹ thuật ấp trứng.......................................................................................67

2.5.1. Trứng bán trơi nổi...............................................................................67

2.5.2. Trứng dính (trứng cá Chép)................................................................69

2.6. Kỹ thuật ương cá giống...............................................................................71

2.6.1. Kỹ thuật ương cá bột thành cá hương.................................................71

2.7. Kỹ thuật vận chuyển cá..............................................................................79

2.7.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến đời sống của cá trong vận chuyển và biện

pháp hạn chế.................................................................................................79

2.7.2. Các phương pháp vận chuyển cá........................................................83

chương 3...........................................................................................................87

nuôi cá thịt........................................................................................................87

3.1. Kỹ thuật nuôi cá ao nước tĩnh.....................................................................87

3.1.1. Các hình thức ni cá ao nước tĩnh....................................................87

3.1.2. Điều kiện ao nuôi cá thịt và công việc chuẩn bị trước khi thả cá.......87

3.1.3. Chọn hỗn hợp và mật độ cá nuôi........................................................90

3.1.4. Các tiêu chuẩn kỹ thuật về giống cá thả nuôi.....................................93

3.1.5. Thời gian thả cá giống........................................................................94

139



3.1.6. Quản lý chăm sóc...............................................................................94

3.1.7. Thu hoạch...........................................................................................95

3.2. Quy trình kỹ thuật ni ghép cá trong ao....................................................97

3.2.1. Điều kiện ao........................................................................................97

3.2.2. Chuẩn bị ao.........................................................................................97

3.2.3. Thả cá giống.......................................................................................98

3.2.4. Chăm sóc và quản lý..........................................................................98

3.2.5. Đánh tỉa, thả bù...................................................................................99

3.2.6. Thu hoạch tồn bộ..............................................................................99

3.3. Ni tăng sản cá tra....................................................................................99

3.3.1. Điều kiện ao ni................................................................................99

3.3.2. Chuẩn bị ao.........................................................................................99

3.3.3. Thả cá giống.......................................................................................99

3.3.4. Quản lí chăm sóc..............................................................................100

3.3.5. Thu hoạch cá.....................................................................................100

3.4. Ni tăng sản cá trê lai..............................................................................100

3.4.1. Nơi ni............................................................................................100

3.4.2. Chuẩn bị nơi ni.............................................................................101

3.4.3. Hình thức và chu kì ni..................................................................101

3.4.4. Thả cá giống.....................................................................................101

3.4.5. Chăm sóc quản lí..............................................................................101

3.4.6. Đánh tỉa và thu hoạch tồn bộ..........................................................102

3.5. Qui trình ni đơn cá chép V1 thương phẩm............................................103

3.5.1. Điều kiện và môi trường ao nuôi......................................................103

3.5.2. Chuẩn bị ao nuôi...............................................................................103

3.5.3. Thả cá giống.....................................................................................103

3.5.4. Cho cá ăn..........................................................................................103

3.5.5. Quản lí ao ni.................................................................................104

3.5.6. Kiểm tra cá.......................................................................................104

3.5.7. Phòng bệnh.......................................................................................104

3.5.8. Thu hoạch.........................................................................................104

3.6. Ni cá lồng..............................................................................................105

3.6.1. Tình hình ni cá lồng trong và ngồi nước.....................................105

3.6.2. ưu điểm của ni cá lồng..................................................................105

3.6.3. Biện pháp kĩ thuật nuôi cá lồng........................................................106

3.7. Nuôi cá ruộng...........................................................................................108

3.7.1. Khái niệm và triển vọng nuôi cá ruộng............................................108

3.7.2. Xây dựng ruộng để nuôi cá..............................................................109

3.7.3. Các phương pháp nuôi cá ruộng.......................................................110

3.7.4. Ni cá ruộng ở miền núi.................................................................113

Chương 4........................................................................................................115

Phòng và trị bệnh cho cá.................................................................................115

4.1. bệnh cá.....................................................................................................115

4.1.1. Định nghĩa........................................................................................115

4.1.2. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh........................................115

140



4.1.3. Điều kiện phát sinh bệnh..................................................................116

4.2. Phương pháp phòng trị bệnh tổng hợp cho cá.............................................117

4.2.1. Phòng bệnh.......................................................................................118

4.2.2. Trị bệnh.............................................................................................120

4.3. Một số bệnh thường gặp ở cá......................................................................123

4.3.1. Bệnh xuất huyết do virut ở cá trắm cỏ..............................................123

4.3.2. Bệnh đốm đỏ ở cá trắm cỏ..................................................................124

4.3.3. Bệnh thối mang ở cá.........................................................................125

4.3.4. Bệnh nấm thuỷ my...........................................................................126

4.3.5. Bệnh trùng quả dưa(Ichthyophthyriosis)..........................................127

4.3.6. Bệnh trùng bánh xe...........................................................................129

4.3.7. Bệnh trùng mỏ neo (Lernaeosis)......................................................131

4.3.8. Bệnh rận cá.......................................................................................132



141



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.5: Argulus japonicus Thiele, 1900 (A- mặt lưng, B- mặt bụng)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×