Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động thực hành: (29 phút)

Hoạt động thực hành: (29 phút)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019tin và nói lưu lốt.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS luyện đọc SGK.

- GV cùng HS nhận xét...

4. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Cùng người thân đọc lại bài, xem trước

bài: en, ên.- HS đọc bài

- HS nhận xét...- HS chơi trò chơi.---------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................-----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018Tiếng Việt

BÀI 47 : EN - ÊN

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:1. Kiến thức: HS nắm được cấu tạo của vần “en, ên, lá sen, con nhện”.

- HS đọc, viết thành thạo: “en, ên, lá sen, con nhện”. Đọc đúng các tiếng, từ, câu có

chứa vần mới.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

Tên GV...30Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20192. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: " Đường em đi"

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS HS hát bài: "

Đường em đi"

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : HS nắm được cấu tạo của vần “en, ên, lá sen, con nhện”.

- HS đọc, viết thành thạo: “en, ên, lá sen, con nhện”. Đọc đúng các tiếng, từ ứng

dụng có chứa vần mới.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

a. Dạy vần mới .

- Ghi vần: en và nêu tên vần.

- theo dõi.

- Nhận diện vần mới học.

- cài bảng cài, phân tích vần mới..

- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.

- cá nhân, tập thể.

- Muốn có tiếng “sen” ta làm thế nào?

- thêm âm s đứng trước vần en.

- Ghép tiếng “sen” trong bảng cài.

- ghép bảng cài: sen

- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.

- cá nhân, tập thể.

- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác - lá sen

định từ mới.

- Đọc từ mới.

- cá nhân, tập thể.

- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- cá nhân, tập thê.

* Vần “ên”dạy tương tự.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

b. Đọc từ ứng dụng

- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần

mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần

mới.

- Giải thích từ: nền nhà, mũi tên.

*Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ,

HS M3, M4 đọc trơn các từ tốt.

c. Viết bảng

- Đưa chữ mẫu: en, ên, lá sen, con nhện,

gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm

đặt bút, dừng bút.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

Tên GV...

31- cá nhân, tập thể.- quan sát để nhận xét về các nét, độ

cao.

- tập viết bảng.

Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mền

mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng .- HS thi đọc.

- Giãn tiếtTiết 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)

* Mục tiêu: - HS đọc, viết thành thạo: “en, ên, lá sen, con nhện”. Đọc đúng các

tiếng, từ, câu có chứa vần mới.

- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

a. Luyện đọc:

- HS hát

- Hơm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ - vần “en, ên”, tiếng, từ “lá sen, con

gì?.

nhện”.

* Đọc bảng

- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không - HS đọc cá nhân, tập thể.

theo thứ tự.

* Đọc câu

- Treo tranh, vẽ gì?

- dế mèn và sên

- Ghi câu ứng dụng gọi HS đọc câu.

- 2 HS đọc bài

- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, - luyện đọc các từ: mèn, sên, trên.

đọc tiếng, từ khó.

- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

- cá nhân, tập thể.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, * Nghỉ giải lao giữa tiết.

câu ứng dụng, HS M3, M4 đọc hay các từ,

câu ứng dụng .

b. Luyện viết vở :

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như - tập viết vở.

hướng dẫn viết bảng.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng

vị trí, viết khoảng cách các chữ bằng con

chữ o. HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mền

Tên GV...32Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019mại.

c. Luyện nói:

- Treo tranh, vẽ gì?

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nêu câu hỏi về chủ đề.- con chó, mèo

- Bên trên, bên dới…

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi

ý của GV.

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện

nói trong nhóm, chia sẻ trước lớp.- Trong lớp, bên phải con là bạn nào?

- Ra xếp hàng, đứng trước và đứng sau em

là những bạn nào?

- Ra xếp hàng, bên trái tổ em là tổ nào?

- Cho HS nói trong nhóm đơi và các nhóm

trình bày trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét

* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành

câu. HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và nói

lưu lốt.

3. Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS luyện đọc SGK.

- HS đọc bài

- GV cùng HS nhận xét...

- HS nhận xét...

4. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- HS chơi trò chơi.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Cùng người thân đọc lại bài, xem trước

bài 48: in, un.

------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 48: IN - UN

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: Đọc được: in, un, đèn pin, con giun ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

- Viết được : in , un, đèn pin , con giun.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi.Tên GV...33Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20192. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc các từ sau: lá sen, con nhện, dế mèn, con sên.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho thi đọc cá nhân, - HS thi đọc, nhận xét.

mỗi em đọc 1 từ.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: Đọc được: in, un, đèn pin, con giun ; từ và đoạn thơ ứng dụng .

- Viết được : in , un, đèn pin , con giun.

*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

a. Dạy vần mới:

- Ghi vần: in và nêu tên vần.

- theo dõi.

- Nhận diện vần mới học.

- cài bảng cài, phân tích vần mới..

- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.

- cá nhân, tập thể.

- Muốn có tiếng “pin” ta làm thế nào? - thêm âm p trước vần in.

- Ghép tiếng “pin” trong bảng cài.

- ghép bảng cài.

- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc - cá nhân, tập thể.

tiếng.

- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh - đèn pin.

xác định từ mới.

- Đọc từ mới.

- cá nhân, tập thể.

- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- cá nhân, tập thê.

- Vần “un”dạy tương tự.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

b. Đọc từ ứng dụng:

Tên GV...

Trường Tiểu học ...

34Giáo án tổng hợp lớp 1A

- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác

định vần mới, sau đó cho HS đọc

tiếng, từ có vần mới.

- Giải thích từ: nhà in, xin lỗi, ma

phùn, vun xới .

*Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần

các từ, HS M3, M4 đọc trơn các từ

tốt.

c. Viết bảng con:

- Đưa chữ mẫu: in, un, đèn pin, con

giun , gọi HS nhận xét về độ cao, các

nét, điểm đặt bút, dừng bút.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh

đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ

bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp,

nét chữ mền mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS thi đọc bài trên bảng .Năm học 2018 - 2019

- cá nhân, tập thể.- quan sát để nhận xét về các nét, độ

cao…

- tập viết bảng.- HS thi đọc.

- Giãn tiếtTiết 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động thực hành: (29 phút)

* Mục tiêu: Đọc được: in, un, đèn pin, con giun ; từ và đoạn thơ ứng dụng . Viết

được : in , un, đèn pin , con giun. Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin

lỗi.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

- Hơm nay ta học vần gì? Có trong - vần “in, un”, tiếng, từ “đèn pin, con

tiếng, từ gì?.

giun”.

* Đọc bảng

- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, - cá nhân, tập thể.

không theo thứ tự.

* Đọc câu

- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng - đàn lợn đang nằm.

gọi HS khá giỏi đọc câu.

- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần - luyện đọc các từ: chín, ủn ỉn.

mới, đọc tiếng, từ khó.

Tên GV...35Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt

- cá nhân, tập thể.

nghỉ.

* Đọc SGK

- Cho HS luyện đọc SGK.

- cá nhân, tập thể.

* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần

các từ, HS M3, M4 đọc hay các từ,

câu ứng dụng .

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

* Viết vở

- HS viết vở tập viết vở.

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như

hướng dẫn viết bảng.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh

đúng vị trí, viết khoảng cách các chữ

bằng con chữ o. HS M3, M4 viết đẹp,

nét chữ mền mại.

* Luyện nói

- Treo tranh, vẽ gì?

- bạn đang xin lỗi cơ.

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nói lời xin lỗi

- Nêu câu hỏi về chủ đề.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý

của GV.

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện nói

- Em có biết vì sao bạn trai trong trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

tranh mặt lại buồn thiu như vậy?

- Khi làm bạn ngã, em có nên xin lỗi

bạn khơng?

- Khi khơng thuộc bài, em có nên xin - HS trả lời

lỗi khơng?

- Em đã bao giờ nói câu xin lỗi cha? - HS trả lời

Trong trường hợp nào?

- Cho HS nói trong nhóm đơi và các

nhóm trình bày trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét

* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói

thành câu. HS M3, M4 nói trước lớp

tự tin và nói lưu lốt.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS luyện đọc SGK.

- HS đọc bài

- GV cùng HS nhận xét...

- HS nhận xét...

4. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- HS chơi trò chơi.

- GV cùng HS nhận xét...

Tên GV...36Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- GV nhận xét giờ học và tuyên dương

những học sinh học tích cực.

- Cùng người thân đọc lại bài, xem

trước bài 49: iªn, yªn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2018

Tiếng Việt

BÀI 49: IÊN, YÊN

I.MỤC TIÊU: HS cần làm:

1. Kiến thức: HS nắm được cấu tạo của vần “ iên, yên”, đọc và viết : iên,yên,đèn

điện, con yến.

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các từ, câu ứng dụng.

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Biển cả.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của mơn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.

- Hình thức dạy hoạt động cả lớp, hoạt động cặp đôi, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:

HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:

1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS thi đọc các từ sau: lá sen, con nhện, áo len, cái kèn.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho thi đọc cá nhân, * Cách chơi: GV cho thi đọc cá nhân,

mỗi em đọc 1 từ.

mỗi em đọc 1 từ.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (30 phút)

* Mục tiêu: : HS nắm được cấu tạo của vần “ iên, yên”, đọc và viết : iên, yên, đèn

điện, con yến.

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các từ ứng dụng.

Tên GV...37Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

a. Dạy vần mới

- Ghi vần: iên và nêu tên vần.

- Nhận diện vần mới học.- HS theo dõi.

- HS cài bảng cài, phân tích vần- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.

- Muốn có tiếng “điện” ta làm thế nào?mới..

- HS đọc cá nhân, tập thể.

- thêm âm đ đứng trớc vần iên,- Ghép tiếng “điện” trong bảng cài.thanh nặng dưới âm ê.- HS ghép bảng cài.

- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.

- HS đọc cá nhân, tập thể.

- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ - đèn điện.

mới.

- Đọc từ mới.

- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- Vần “yên”dạy tương tự.- cá nhân, tập thể.

- HS đọc cá nhân, tập thể.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.* Đọc từ ứng dụng.

- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần - HS đọc cá nhân, tập thể.

mới, sau đó cho HS đọc tiếng, từ có vần mới.

- Giải thích từ: n ngựa, n vui.

*Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, Hs

M3, M4 đọc trơn các từ tốt.

c. Viết bảng con:

- Đưa chữ mẫu: iên, yên, đèn điện, con yến, - quan sát để nhận xét về các nét, độ

gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt

cao.

bút, dừng bút.

- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.

- HS tập viết bảng con.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mền mại.

3: Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- HS thi đọc.

- Cho HS thi đọc bài trên bảng .

- Giãn tiết

Tiết 2:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS nghe hát .

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV cho HS nghe.

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

Tên GV...38Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20192. Hoạt động thực hành: (29 phút)

* Mục tiêu: HS đọc và viết : iên,yên, đèn điện, con yến. HS đọc, viết thành thạo các

vần đó, đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Biển

cả.

* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân, cặp đôi, hoạt động cả lớp

* Đọc bảng

- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo - HS đọc cá nhân, tập thể.

thứ tự.

* Đọc câu

- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS- đàn kiến đang xây nhà.khá giỏi đọc câu.

- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc - luyện đọc các từ: kiến, kiên.

tiếng, từ khó.

- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.- cá nhân, tập thể.* Lưu ý: HS M1, M2 đọc đánh vần các từ, HS

M3, M4 đọc hay các từ, câu ứng dụng .

- GV cho HS giãn tiết

* Viết vở- tập viết vở.- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng

dẫn viết bảng.

* Lưu ý: HS M1, M2 viết dấu thanh đúng vị

trí, viết khoảng cách các chữ bằng con chữ o.

HS M3, M4 viết đẹp, nét chữ mền mại.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.

* Luyện nói

- Treo tranh, vẽ gì?

- Chủ đề luyện nói? ( ghi bảng)

- Nêu câu hỏi về chủ đề.- Bên những bãi biển thường có những gì?- biển.

- Biển cả.

- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi

gợi ý của GV.

- Cho HS thảo luận nhóm đơi, luyện

nói trong nhóm, chia sẻ trước lớp.

- Có nhiều thuyền lớn và cá to.Bãi- Nước biển mặn hay ngọt?cát, khu du lịch,nghỉ mát,....- Người ta dùng nước biển làm gì?- Nước mặn- Em có thích biển khơng? Em đã được bố mẹ - Làm muối

cho đi biển bao giờ chưa?

Tên GV...39Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Cho HS nói trong nhóm đơi và các nhóm

trình bày trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét

* Lưu ý: - HS M1, M2 luyện nói thành câu.

HS M3, M4 nói trước lớp tự tin và nói lưu loát.

3. Hoạt động ứng dụng: ( 2 phút)

- Cho HS luyện đọc SGK.- HS đọc bài

- HS nhận xét...- GV cùng HS nhận xét...

4. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- GV cùng HS nhận xét...

- GV nhận xét giờ học và tuyên dương những

học sinh học tích cực.

- Cùng người thân đọc lại bài, xem trước bài- HS chơi trò chơi.50: uôn, ơn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------IU CHNH - B SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................----------------------------------------------------------------------------------------------------Th sỏu ngy 23 thỏng 11 năm 2018Tiếng Việt

BÀI 50: UÔN, ƯƠN

I. MỤC TIÊU: HS cần làm:- HS nắm được cấu tạo của vần “uôn, ươn”, cách đọc và viết các vần đó.

- HS đọc, viết thành thạo : uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai, đọc đúng các từ, câu

ứng dụng .

- Luyện nói từ 2 - 4 câu theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.

2. Kĩ năng: Vận dụng vào đọc , viết các tiếng, từ, câu trong bài học vào trong thực

tế.

3. Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của môn Tiếng Việt.

4. Góp phần hình thành các năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học. năng lực giao

tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực ngôn ngữ

II. CHUẨN BỊ:1. Phương pháp dạy học và hình thức tổ chức:

- Phương pháp hỏi đáp, phương pháp động não, phương pháp trò chơi, thảo luận

nhóm, phương pháp thực hành luyện tập.

Tên GV...40Trường Tiểu học ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động thực hành: (29 phút)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×