Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút) Quan sát tranh

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút) Quan sát tranh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019câu hỏi:

- Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

- Các bạn nhỏ là người nước nào? Vì sao Quan sát hình SGK thảo luận nhóm 4.

em biết?

Đại diện các nhóm lên trình bày trước

lớp.

? Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

- Các bạn nhỏ trong tranh đang giới

? Các bạn đó là ngừơi nước nào? Vì sao

thiệu, làm quen với nhau. Các bạn là

em biết?

người nước Trung Quốc, Nhật , Việt

Nam, Lào. Em biết qua lời giới thiệu

của các bạn .

*Kết luận: Trẻ em có quyền có quốc tịch. - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ .

Quốc tịch của chúng ta là nước Việt Nam.

C.Tìm hiểu tư thế chào cờ.

- Quan sát tranh 2.

- Học sinh quan sát tranh trả lời

? Những người trong tranh đang làm gì?+ Những người trong tranh đang chào

cờ .? Tư thế đứng chào cờ như thế nào?+ Tư thế đứng chào cờ nghiêm trang ,

mắt hướng nhìn lá cờ để tỏ lòng kính

trọng Tổ quốc mình .? Vì sao họ đứng nghiêm trang khi chào + Thể hiện lòng kính trọng , u quý

cờ?

quốc kỳ , linh hồn của Tổ quốc VN .

- GV kết luận ý chính

GV cùng HS nhận xét. GV chốt nội - Học sinh lắng nghe , ghi nhớ .

dung tranh.

* Kết luận:

- Các bạn nhỏ trong tranh đang giới thiệu

làm quen với nhau . Mỗi bạn mang một

quốc tịch riêng : Việt Nam , Lào , Trung

Quốc , Nhật . Trẻ em có quyền có quốc

tịch . Quốc tịch của chúng ta là Việt Nam.

B. Đàm thoại: Hoạt động cá nhân,

chia sẻ trước lớp.

- Những người trong tranh đang làm gì ?

- Tư thế đứng chào cờ của họ như thế

nào ? Vì sao họ đứng nghiêm trang khi

chào cờ ( đối với tranh 1, 2 )

- Vì sao họ sung sướng cùng nhau nâng lá

cờ tổ quốc ( tranh 3)

- Em có tự hào vì mình là người Việt Nam

không?

* Kết luận :

- Quốc kỳ tượng trưng cho một nước .

Tên GV...8Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019Quốc kỳ VN màu đỏ có ngơi sao vàng 5

cánh ( GV giới thiệu lá cờ VN )

- Quốc ca là bài hát chính thức của một

nước, dùng khi chào cờ . Khi chào cờ cần

phải : bỏ mũ nón , sửa sang lại đầu tóc ,

quần áo cho chỉnh tề . Đứng nghiêm , mắt

hướng nhìn quốc kỳ .

- Phải nghiêm trang khi chào cờ để bày tỏ

lòng tơn kính lá quốc kỳ, thể hiện tình yêu

đối với Tổ quốc .

3. Hoạt động thực hành: (15 phút) HS thực hành chào cờ

* Mục tiêu: Phân biệt được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế sai. Biết nghiêm

trang trong các giờ chào cờ đầu tuần.

* Cách thực hiện: Hoạt động cá nhân, chia sẻ trước lớp.

- GV treo lá Quốc kì lên bảng rồi yêu cầu - HS thực hiện.

cả lớp thực hiện tư thế chào cờ.

- GV quan sát và cho HS nhận xét :- Học sinh quan sát và nhận xét...- Bạn thực hiện đúng hay sai? Vì sao?

- Nếu sai thì phải sửa như thế nào?

- GV nhận xét chung: Khen ngợi việc

thực hiện của HS , nhắc nhở 1 số sai sót

thường gặp của các em.

* Kết luận:

- Khi chào cờ phải đứng nghiêm trang ,

không quay ngang , quay ngửa , nói

chuyện riêng .- HS lắng nghe.* Lưu ý: - HS cần quan tâm phân biệt

được tư thế đứng chào cờ đúng với tư thế

sai . HS nhận thức tốt có ý thức thực hiện

nghiêm trang trong các giờ chào cờ đầu

tuần.

4. Hoạt động vận dụng (2’):

- HS thi nêu nhanh tư thế đứng khi chào

cờ.

- Nhận xét .- HS thi nêu.5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 ')

- Dặn Học sinh ôn lại bài và cùng nhắc

nhở các bạn cùng thực hiện đúng những

điều đã học trong giờ chào cờ đầu tuần .

Tên GV...- HS lắng nghe.9Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Chuẩn bị bút màu đỏ, vàng để vẽ lá

quốc kỳ VN.

- Nhận xét tiết học, tuyên dương Học sinh

hoạt động tốt .

-------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toán

PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6

I. MỤC TIÊU: HS cần làm :

1. Kiến thức: Củng cố phép cộng. Thành lập bảng cộng 6, thuộc bảng cộng 6, thực

hiện làm tính cộng trong phạm vi 6; thực hiện viết phép tính thích hợp với tình

huống trong hình vẽ.

2. Kĩ năng: Thực hiện làm các phép tính cộng trong phạm vi 6 thành thạo.

- HS bắt đầu có kĩ năng nhìn tranh vẽ hay vật thật nêu bài toán đầy đủ và nêu các

phép tính thích hợp với bài tốn đó.

- Vận dụng bảng cộng trong phạm vi 6 để giải quyết các bài tập tốn học và một số

tình huống trong thực tế.

- Làm bài 1; bài 2 (cột 1, 2, 3); bài 3 (cột (1, 2); bài 4.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên: Máy chiếu, máy vi tính.

- Học sinh: 6 que tính, 6 hình vng, 6 hình tròn. Bảng con, vở ghi Toán.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

Tên GV...10Trường Tiểu học ...Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Cho HS chơi trò chơi: “ Điền đúng, điền nhanh”.

* Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới và kết nối bài..

* Cách chơi: GV chia lớp làm 2 đội, mỗi

đội là 3 dãy HS, mỗi dãy 3 bạn lên chơi.

HS điền nối tiếp mỗi em điền 1 dấu vào

- HS chơi, chữa bài: Điền dấu >, <, = ?

chỗ chấm.

5>2+2

- GV cho HS chơi, nhận xét trò chơi, chữa 5 - 1 > 2

4-2<5

5–1=2+2

bài...

- HS nhắc lại đầu bài

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: HS biết thành lập bảng cộng 6, thuộc bảng cộng 6.

*Cách tiến hành: HS làm việc cá nhân, nhóm đơi và chia sẻ trước lớp.

+ Hướng dẫn hs thành lập công thức:

- HS hoạt động cá nhân, nêu bài tốn cặp đơi

5 + 1 = 6, 1 + 5 = 6

và chia sẻ trước lớp.

- Lấy cho cơ 5 que tính, hai bạn ngồi cạnh - HS thao tác trên vật thật.

nhau kiểm tra cho nhau.

-Trên bảng cơ cũng có 5 que tính.

- Các em lấy thêm cho cơ 1 que tính.

-Trên bảng cơ cũng có thêm một que tính.

- 5 que tính thêm một que tính. Hỏi tất cả

- 5 que tÝnh thªm mét que tÝnh.

có bao nhiêu que tính?

Hái tÊt c¶ cã 6 que tÝnh.

- 5 thêm một bằng mấy?

- 5 thªm mét b»ng 6

-5+1=?

5+1=6

- GV bấm máy: 5 + 1 = 6

(Tương tự GV cho HS rút ra phép tính: 1 Cá nhân, nhóm, T.

+ 5 = 6)

1 + 5 = 6: Cá nhân, nhóm,T.

- Cho HS c : 1 + 5 = 6, 5 + 1 = 6

- Cho - HS nhận xét các số trong 2 phép tính ,vị

C¸ nh©n, nhãm, ĐT.

trí của các số, kết quả của hai phép tính, rút ra

tính

chất: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng

thì

thì kết quả khơng thay đổi.

Tương tự cho HS thao tỏc trờn hỡnh

-Vài HS nhắc lại.

vuụng, hỡnh trũn, rỳt ra các phép tính:

4+2=6

2+4=6

3+3=6 3+3

=6

-Hướng dẫn HS học thuộc :

- GV che dần các số và kết quả cho HS

học thuộc lòng.

-HS ghi nhí b¶ng céng 6.

* Kết luận: Khi đổi chỗ các số trong

- Giãn tiết.

phép cộng thì kết quả không thay đổi.

3. Hoạt động thực hành: (15 phút)

Giao nhiệm vụ HS làm bài 1; bài 2 (cột 1, 2, 3); bài 3 (cột (1, 2); bài 4.

* Mục tiêu: HS biết làm tính cộng trong phạm vi 6; biết viết phép tính thích hợp với tình

Tên GV...

Trường Tiểu học ...

11Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019huống trong hình vẽ.

* Cách thực hiện:

Bài 1: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

- HS nêu cách làm, sau đó làm và chữa bài.

- Lần lượt gọi 3 hs lên bảng, lớp làm bảng con.

- Khi làm các phép tính cột dọc em cần lưu ý

điều gì?

- GV nhận xét, cho hs nhận xét, chốt tính chất

cuả phép cộng: Khi đổi chỗ các số trong phép

cộng thì kết quả không thay đổi.

* Lưu ý: HS cần quan tâm cần đặt các số thật

thẳng cột. HS đặt tính thực hiện tốt nêu được

các bước đặt tính rồi tính.

Bài 2: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

Tính

- Giáo viên chuyển nội dung bài tập này thành

trò chơi: “ Xì điện”.

- Giáo viên hướng dẫn cách chơi, luật chơi:

4+2=6

5+1=6

5+0=5

2+4=6

1+5=6

0+5=5

- Cho HS nhận xét : 5 + 0 = 5 ; 0 + 5 = 5

- GV chốt : Bất kì số nào cộng 0 haysố nào cộng

0 vẫn bằng chính số đó.

Bài 3: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

- Gọi hs nêu yêu cầu, sau đó tự làm vào vở.

- GV chấm một số vở, nhận xét, chữa bài.

- Gọi HS chữa bài.

- Khi làm bài này em cần lưu ý điều gì?

* Kết luận: Khi thực hiện các dạng tính này các

em cần tính theo thứ thự từ trái sang phải. Lấy

số thứ nhất cộng với số thứ 2 được bao nhiêu

cộng với số thứ ba. Kết quả tính được viết sau

dấu bằng.

* Lưu ý: HS cần quan tâm không thuộc bảng

cộng trừ đã học GV cho HS dùng que tính để

tính các phép tính. HS thực hành thành thạo các

phép tính nêu được cách thực hiện các phép

tính.

Bài 4: Hoạt động cá nhân, hoạt động cả lớp

- GV cho HS quan sát tranh, nêu bài toán

a) Trên cành cây có 4 con chim , hai con chim

bay đến. Hỏi tất cả có mấy con chim?

Tên GV...12- HS nêu yêu cầu: Tính

- Đặt các số thẳng cột.

- 1 HS lên bảng , cả lớp làm vào bảng

con.

- HS nhận xét cách đặt tính, chữa bài:

5

2

3

1

4

0

+

+

+

+

+

+

1

4

3

5

2

6

6

6

6

6

6

6

- Học sinh chơi, em khác nhận xét.- HS giãn tiết.

- HS làm, chữa bài.

4+1+1=65+1+0=63+2+1=6

4+0+2=6

- Tính từ trái sang phải.- 4 con chim ®ang ®Ëu, 2 con

bay ®Õn, tÊt c¶ cã 6 con

chim.

-PhÐp céng.

4+2=62+4=6Trường Tiểu học ...Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút) Quan sát tranh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×