Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019- Làm BT1, 2 (cột 1), 3, 4a.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Tốn.

4. Từ đó góp phần hình thành và phát triểnnăng lực: tự chủ, tự học, giao tiếp, hợp

tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực mơ hình hóa tốn học, sử dụng cơng cụ và phương tiện tốn học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

II- CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy học:

- GV: Tranh vẽ phóng to nội dung phần bài học trong sách giáo khoa, tranh vẽ phóng

to bài tập 4. Phiếu học tập bài 4b.

- HS : Bảng con, vở; 5 que tính, 5 hình vng, 5 hình tam giác.

2. Phương pháp , kĩ thuật dạy học: - Phương pháp trò chơi, hoạt động cá nhân,

phương pháp thực hành luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút.

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:3. HĐ khởi động: (3 phút)

.- Cho HS thi đua đọc học thuộc lòng - HS thi đọc

bảng cộng, trừ 3, 4.

- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài

- HS nhắc lại đầu bài

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (15 phút)

* Mục tiêu: HS biết tự thành lập và học thuộc bảng trừ 5, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

- Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .

*Cách tiến hành:Trần Thị Út20 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019Giới thiệu phép trừ, bảng trừ trong phạm vi

a, Hướng dẫn HS học phép trừ : 5 - 1 = 4.

-HS thao tác trên vật thật (GV thao tác

- HS thực hành trên vật thật theo

trên bảng) rút ra phép tính: 5 - 1 = 4

nhóm đơi.

- Hướng dẫn HS quan sát:

- Quan sát hình vẽ trong bài học để tự

nêu bài tốn: “Lúc đầu trên cành có 5

quả táo bị rụng hết 1 quả táo. Hỏi trên

- Có 5 quả táo bớt 1 quả táo còn 4 quả

cành còn lại mấy quả táo?”

táo?”.

- 5 bớt 1 còn 4.

- Gọi HS trả lời:

- 5 trừ 1 bằng 4.

- HS đọc :“năm trừ một bằng bốn” .

- GV vừa chỉ vào hình vẽ vừa nêu: 5 bớt

1 còn mấy?

Vậy 5 trừ 1 bằng mấy?

- Nhiều HS đọc 4 phép trừ trên.

-Ta viết 5 trừ 1 bằng 4 như sau: 5- 1 = 4

b, Giới thiệu phép trừ : 5 - 2 = 3, 5 - 3 =

2, 5 - 4 = 1 theo 3 bước tương tự như đối

với 5 - 1 = 4.

c, Sau mục a, b, trên bảng nên giữ lại 4

công thức:

5 - 1 = 4 ; 5 - 2 = 3 ; 5 - 3 = 2; 5 – 4 = 1.

- GV dùng bìa che tổ chức cho HS học

- HS đọc thuộc lòng các phép tính trên

thuộc lòng các phép tính trên bảng.

bảng cá nhân, nhóm, ĐT.

d, HD HS quan sát hình vẽ, nêu các câu

hỏi để HS biết 4 + 1 = 5 ; 1 + 4 = 5 (Tính

- HS hình thành các phép tính:

chất giao hốn của phép cộng)Từ hình vẽ

4+1=5 5-1=4

HS nêu được: 5 - 1 = 4 ; 5 - 4 = 1( HS

1 + 4 = 5 5 - 4 =1

thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và

- H S đọc các phép tính trên bảng:

phép trừ).GV nói :Từ ba số 4, 5, 1 ta lập

3+2=5 5-2=3

được 4 phép tính: 2 phép cộng, 2 phép

2+3=5 5-3=2

trừ.

- HS đọc¸ nhân , đồng thanh

đ, Tương tự như trên với sơ đồ thứ hai.

- GV cho HS thành lập 2 phép tính:

3 + 2 = 5 ngược lại

5-2=3

*Kết luận: Đó chính là mối quan hệ giữa - Giãn tiết.

phép cộng và phép trừ . Phép trừ là phép

tính ngược lại của phép cộng.

3. Hoạt động thực hành: (14 phút) Hướng dẫn HS làm bài tập1, 2 (cột 1), 3, 4a.

* Mục tiêu: Củng cố cho HS các phép trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5Trần Thị Út21 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 2019* Cách thực hiện:

*Bài 1 : Tính :

- Hướng dẫn HS :- HS đọc yêu cầu bài 1:” Tính”

- HS làm bài miệng, chữa bài : Đọc kết

quả: 2 – 1 = 1 3 – 2 =1

3–1=2 5–2=3

- HS đọc u cầu bài 2:” Tính”.

- HS chơi trò chơi, chữa bài.

5–1=4

5-2=3

5–3=2

5–4=1- GV nhận xét bài làm của HS.

*Bài 2( cột 1 ) – GV gọi HS nêu yêu cầu

bài.

Cho Hs chơi trò chơi: " Điền đúng, điền

nhanh"

- GV nhận xét bài làm của HS, TD...

* Bài 3: - GV giới thiệu cách viết phép

trừ theo cột dọc, cách làm tính theo cột

dọc (chú ý viết thẳng cột).

- GV nhận xét bài HS làm.

* Lưu ý: GV cần quan tâm đến đối

tượng

HS M1, M2 về kĩ năng đặt tính, viết các

số thật thẳng cột. HS M 3, M4 nêu được

kĩ thuật đặt tính cột dọc.

* Bài 4a:

- GV yêu cầu HS

- Khuyến khích HS tự nêu nhiều bài tốn

khác nhau và tự nêu được nhiều phép tính

khác nhau.

- GV nhận xét

* Lưu ý: HS M1, M2 cần quan sát hình

vẽ nếu tranh vẽ có hình người hoặc các

con vật quay đầu ra thì làm tính trừ, quay

đầu vào thì làm tính cộng. HS M 3, M4

nêu được nhiều cách nêu bài tốn khác

nhau và các phép tính tương ứng với bài

tốn đó.

*Kết luận: Phép trừ là phép tính ngược

lại của phép cộng.

4. Hoạt động vận dụng: (2 phút)

* Bài tập: - GV nêu u cầu: Điền số

thích hợp vào ơ trống:

- Cho HS làm vở, chia sẻ trước lớp.

- GV cùng HS nhận xét bài.Trần Thị Út- HS giãn tiết.

-1HS đọc yêu cầu bài 3: “ Tính“

-Vài HS làm ở bảng lớp, cả lớp làm

bảng con .- 1HS nêu yêu cầu bài tập 4 a“Viết

phép tính thích hợp”.

- HS quan sát tranh và tự nêu bài tốn,

tự giải phép tính, rồi viết phép tính ra

vở:

a, 5 - 2 =3

5–3=2- 1HS làm vở, chữa bài.

5-325-14

22 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân Thi

51Giáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20195-23-4- Lắng nghe.

5. Hoạt động sáng tạo: ( 1 phút)

- Gọi HS đọc lại bảng trừ 5.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS: Về nhà đọc thuộc lại bảng trừ

trong phạm vi 4 và cùng người thân làm

bài tập 4 b.

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................._____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 9 tháng 11 năm 2018

Tiếng Việt:

TIẾT 9, 10: VẦN /UY/

( Thiết kế trang 37)

-------------------------------------------------------------ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................._____________________________________________________________________

Hát nhạc:

ÔN TẬP CÁC BÀI HÁT

( GV chun)

----------------------------- ----------------------------------Thủ cơng

XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON ( TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU : HS cần làm:Trần Thị Út23 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiGiáo án tổng hợp lớp 1ANăm học 2018 - 20191. Kiến thức: Học sinh biết cách xé, dán hình con gà con . Giúp các em xé được hình

con gà con ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút

màu để vẽ.

- HS M3, M4 xé , dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối ,

phẳng.

- Có thể xé, dán được thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước khác nhau.

2. Kĩ năng - Khéo léo khi xé dán hình.Vận dụng cách xé, dán được hình con gà con để

xé dán trang trí các hình trong thực tế.

3. Thái độ: HS thấy được vẻ đẹp của mơn Thủ cơng.

* GDBVMT: - HS có ý thức biết gọn gàng, sạch sẽ, dọn lớp học sạch sẽ ngay sau khi

học để bảo vệ trường lớp được sạch đẹp.

4. Góp phần hình thành năng lực:

- Năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết các vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực nghệ thuật.

II. CHUẨN BỊ :1. Đồ dùng dạy học:

- GV : Bài mẫu về xé, dán hình con gà con .

- HS : Giấy trắng có dòng kẻ.

2. Phương pháp, kĩ thuật dạy học:

- Phương pháp quan sát, phương pháp giảng giải - minh họa, phương pháp thực hành

luyện tập.

- Kĩ thuật đặt câu hỏi; động não; thảo luận nhóm...

III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY:HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ:1. HĐ khởi động: (3 phút)

- Cho HS hát bài: " Đàn gà con"

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới : (14 phút)

* Mục tiêu: Học sinh biết cách xé, dán hình con gà con . Giúp các em xé được hình

con gà con ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng

bút màu để vẽ.

*Cách tiến hành:

a: Giới thiệu hình dáng con gà

- Giáo viên cho học sinh xem bài mẫu và Học sinh quan sát,nhận xét,trả lời.

hỏi : “Nêu các bộ phận của con gà con?Trần Thị Út24 Trường Tiểu học Thị Trấn Ân ThiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức: Thuộc bảng trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×