Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn học bài ở nhà

Hướng dẫn học bài ở nhà

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tin học 8 Thực hành gõ các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

 Tìm hiểu thêm về các lệnh in dữ liệu ra màn hình và tạm ngừng chương

trình.

2. Kỹ năng

 Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

 Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

3. Thái độ

 Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

 Làm quen với ngôn ngữ lập trình.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ

Câu 1: Khởi động Pascal? Lưu bài trong Pascal? Thoát khỏi Pascal?

Câu 2: Chuyển phép toán sau sang dạng toán số trong pascal:

a. ( x  2)( x  6)  ( x  y ) ;b.(10  x)(10  x ) 18;

x 1

5 1- HS trả lời  GV nhận xét cho điểm.

2. Giảng bài mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động 1: Bài 2:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS làm quen với các phép toán chia lấy phần nguyên và

chia lấy phần dư.

 Cách tiến hành:

-GV nêu yêu cầu bài 2:

Bài 2. Tìm hiểu các phép chia lấy phần nguyên và phép chia

lấy phần dư với số nguyên. Sử dụng các câu lệnh tạm

ngừng chương trình.

c. Thêm các câu lệnh thích hợp để có chương trình sau:Nội dungBài 2:- Lưu ý: Câu lệnh

uses crt; được

dùng để khai báo

thư viện crt, còn

uses crt;

begin

lệnh clrscr; sẽ

clrscr;

xóa màn hình. Câu

writeln('16/3 =', 16/3); delay(5000);

writeln('16 div 3 =',16 div 3); delay(5000); lệnh clrscr; chỉ

writeln('16 mod 3 =',16 mod 3); delay(5000); sử dụng được sau

end.

khi khai báo thư

d. Thêm câu lệnh readln vào chương trình (trước từ khố viện crt.

end.). Dịch và chạy lại chương trình. Quan sát kết quả hoạt - Dịch và chạy

chương trình. Quan

động của chương trình. Nhấn phím Enter để tiếp tục.

sát chương trình

- GV yc HS thực hành trên máy.

tạm dừng 5 giây

- HS thực hành.

sau khi in từng kết

Hoạt động 2: Bài 3

quả ra màn hình.

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết thêm về cách in dữ liệu ra màn hình..

3.Bài 3

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8 Cách tiến hành:

- GV nêu yêu cầu bài tập 3:

Bài 3. Tìm hiểu thêm về cách in dữ liệu ra màn hình.

Mở lại tệp chương trình CT2.pas và sửa ba lệnh cuối (trước

từ khoá end.) thành:

writeln((10+5)/(3+1)+18/(5+1):4:2);

writeln((10+2)*(10+2)/(3+1):4:2);

writeln(((10+2)*(10+2)-24)/(3+1):4:2);- GV yêu cầu HS tiến hành làm bài thực hành.

- GV quan sát và hướng dẫn cụ thể hơn cho từng HS.

3. Củng cố bài giảng

GV nêu lại các lỗi HS thường gặp để chú ý khi viết chương trình.

GV tuyên dương những em thực hành tốt và lấy điểm miệng. Phê bình những em

chưa nghiêm túc trong thực hành.

4. Hướng dẫn học tập ở nhà

-Về nhà thực hành lại bài thực hành 2. Chuẩn bị nội dung bài 4.

D/ Rút kinh nghiệm

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Tân Long, Ngàytháng năm 2018

ký duyệtHuỳnh Thị Thanh ThủyTuần:6

Tiết PPCT: 11Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Biết khái niệm biến, hằng.

Hiểu cách khai báo, sử dụng biến, hằng.

Biết vai trò của biến trong lập trình.

Hiểu lệnh gán.

2. Kỹ năng

 Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

 Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

3. Thái độ

 Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

 Làm quen với ngôn ngữ lập trình.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 82. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Kiểm tra 15’

Câu 1: Chuyển các phép tính sau trong tốn học sang các kí

hiệu trong Pascal:Nội dung16 20

10  10 18

 (  8) x 20 ;d.

;

a

6

x 1 5 1

6

6

b. 20a2 + 6 - + 6 – 20 x 8;

e. ( )2 + 72;

a

a

x y

15 2

30  20

15

c.

;

f. (

);

8

x y

8

30  20a.Câu 2: Hai lệnh sau đây tương đương nhau khơng? Vì sao?

a. writeln(‘ 2010’);

b. writeln(2010);

Câu 3: Viết câu lệnh tính các biểu thức sau:

a. 10+35;

b. (a x b)2;

Hoạt động 1: Biến là cơng cụ trong lập trình:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS nắm được thế nào là biến trong lập trình..

 Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS viết một chương trình tính diện tích hình

tròn có bán kính r = 2. (thực hiện trên máy tính)

Begin

Write('Dien tich hinh tron co ban kinh r=2 la: ',

3.14*2*2);

readln;

end.

 Với cách viết như trên, nếu muốn tính diện tích của mộthình tròn khác thì lại phải vào chương trình để sửa lại. Như

vậy sẽ rất mất thời gian, đó là chưa kể người sử dụng phải

biết lập trình, hiểu chương trình thì mới vào sửa chương trình

được. Việc đòi hỏi người sử dụng phải biết lập trình, sửa được

chương trình là khơng thực tế.

- HS lắng nghe và quan sát.

- GV giới thiệu đoạn chương trình sau:

Var

R: Integer;

Begin

Write('Nhap ban kinh hinh tron R=: ');

Readln(R);

Write('Dien tich hinh tron la: ',

3.14*R*R);

readln;

end.- Trong đoạn chương trình trên sử dụng biến nhớ R để lưu trữ

giá trị bán kính mà người dùng nhập vào bộ nhớ.

? Từ ví dụ trên, em có thể cho biết BIẾN được sử dụng là gì?

GV: Phan Thị Thanh Hương1. Biến là cơng cụ

trong lập trình:

-Ngơn ngữ lập

trình cung cấp một

cơng cụ rất quan

trọng cho người

viết chương trình.

Đó là biến nhớ, hay

được gọi ngắn gọn

là biến.

- Trong lập trình

biến được dùng để

lưu trữ dữ liệu và

dữ liệu được biến

lưu trữ có thể thay

đổi trong khi thực

hiện chương trình.

- Dữ liệu do biến

lưu trữ được gọi là

giá trị của biến.Giáo án tin học 8- Để chương trình ln biết chính xác dữ liệu cần xử lí được

lưu trữ vị trí nào trên bộ nhớ, các NNLT cung cấp 1 cơng cụ

lập trình rất quan trọng. Đó là Biến nhớ hay gọi là Biến.

? Dữ liệu do biến lưu trữ gọi là gì ?

Dùng để lưu trữ dữ liệu

? Viết lệnh in kết quả của 15+5 ra màn hình.

?Nếu để in 2 giá trị bất kì ra màn hình được nhập trước từ bàn

phím thì câu lệnh trên có còn đúng hay khơng? Sửa lại cho

đúng.

- HS trả lời.

- Giả sử cần tính giá trị của các biểu thức100  50

100  503

5và ghi kết quả ra màn hình.

Ta gán sử dụng biến X để lưu số hạng thứ nhất được nhập vào

từ bàn phím, sử dụng biến Y để lưu số hạng thứ hai được

nhập vào từ bàn phím.

Writeln(X+Y);

Chúng ta có thể tính các biểu thức này một cách trực tiếp.

Tuy nhiên, để ý rằng tử số trong các biểu thức là như nhau.

Do đó có thể tính giá trị tử số và lưu tạm thời trong một biến

2.Khai báo biến:

trung gian X, sau đó thực hiện các phép chia.

X = 100 + 50

X = X/3

X = X/5- Việc khai báo

biến gồm:

Hoạt động 2: Khai báo biến:

+ Khai báo tên

 MỤC TIÊU:

biến;

- Giúp HS biết cách khai báo biến trong ngơn ngữ lập trình..

+Khai báo kiểu

 Cách tiến hành:

dữ liệu của biến.

-GV đưa ví dụ sau : a) R=2, b) R=2,5.

- Lưu ý: Tên biến

? Nêu tên biến và giá trị của biến thuộc loại số gì?

phải tuân theo quy

-HS: Tên biến: R, a) giá trị số nguyên, b) giá trị số thực.

- Tất cả các biến dùng trong chương trình cần phải được khai tắc đặt tên của

ngơn ngữ lập trình.

báo.

? Nhắc lại quy tắc đặt tên của NNLT?

- HS nhắc lại.- VD:

? từ khóa được dùng để khai báo biến là gì?

-HS: var là từ khóa dùng để khai báo

? Biến m.n thuộc kiểu gì ?

- HS: m, n là các biến có kiểu nguyên (integer)

? Biến S, dientich thuộc kiểu gì ?

- HS: S, dientich là các biến có kiểu thực (real),

? Biến thong_bao thuộc kiểu gì ?

GV: Phan Thị Thanh Hương-var là từ khóa

dùng để khai báoGiáo án tin học 8-HS: thong_bao là biến kiểu xâu (string).

 Tùy theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể

khác nhau.

3. Củng cố bài giảng

Làm bài tập 1/33:

 Hợp lệ: a, c

 Không hợp lệ: b, d

Cách khai báo biến?

Khai báo biến cho bài tốn sau: tính a + b?

4. Hướng dẫn học tập ở nhà

Về nhà học bài.

Chuẩn bị nội dung tiếp theo.

D/ Rút kinh nghiệm

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................Tuần:6

Tiết PPCT: 12Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH(tt)

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết khái niệm biến, hằng.

- Hiểu cách khai báo, sử dụng biến, hằng.

- Biết vai trò của biến trong lập trình.

- Hiểu lệnh gán.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

- Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

3. Thái độ

- Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

- Làm quen với ngơn ngữ lập trình.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ

 Em hiểu biến là gì?

 Nêu cách khai báo biến? Khai báo biến cho bài tốn sau: Tính diện tích hình

chữ nhật?

 HS lên bảng trả lời, GV nhận xét cho điểm.

3. Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8Hoạt động 1: Sử dụng biến trong chương trình:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết các thao tác thực hiện với viến, biết gán giá trị cho

biến..

 Cách tiến hành:

? Biến nhớ được sử dụng để làm gì?

-HS: Lưu trữ giá trị.

 Vậy để thực hiện việc lưu trữ giá trị trên, ngơn ngữ lập trình

cung cấp cho chúng ta thao tác thực hiện trên biến là: Gán giá trị

cho biến.

- Và chúng ta có thể tính tốn với các giá trị của biến. GV đưa ra ví

dụ: S = x + y;

GV giới thiệu câu lệnh gán trong NNLT Tên biến  Biểu thức cần

gán giá trị cho biến.

Trong đó,  biểu thị phép gán.

? Gán giá trị biến x cho giá trị của biến -c chia cho b?

- HS: x  -c/b

? Gán giá trị biến x cho giá trị của biến y ?

- HS: x  y

? gán giá trị biến i cho giá trị biến i hiện tại cộng thêm 5 đơn vị ?

- HS: i  i + 5

 Việc gán giá trị cho biến còn có thể thực hiện bằng câu lệnh

nhập dữ liệu. Tùy theo NNLT, kí hiệu của câu lệnh gán có thể khác

nhau.

- Ví dụ trong NNLT Pascal, người ta kí hiệu phép gán là dấu kép :=

để phân biệt với dấu ( = ) phép so sánh.

- GV chiếu ví dụ 4 lên màn hình:3. Sử dụng biến

trong chương trình:-Các thao tác được

thực hiện trên các

biến là:

- Gán giá trị cho biến

- Tính tốn với các

biến.

- Câu lệnh gán giá trị

trong các ngơn ngữ

lập trình thường có

dạng:

-Tên biến  biểu

thức cần gán giá trị

cho biến.

- VD: x:=12;

X:= (12+a)/2;Lệnh trong Pascal Ý nghĩa

X:=12;

X:=Y;

X:=(a+b)/2;

X:=X+1;? nêu ý nghĩa từng câu lệnh tương ứng?

- HS thực hiện.

Hoạt động 2: Hằng:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách khai báo hằng và phân biệt giữa biến và hằng.

 Cách tiến hành:

- Ngồi cơng cụ chính để lưu trữ dữ liệu là biến, các ngơn ngữ lập

trình còn có cơng cụ khác là hằng.

- GV giới thiệu về hằng..

Giống như biến, muốn sử dụng hằng, ta cũng cần phải khai báo tên

của hằng. Tuy nhiên hằng phải được gán giá trị ngay khi khai báo.

Giá trị này sẽ được sử dụng trong suốt chương trình.

- Dưới đây là ví dụ khai báo hằng trong Pascal:GV: Phan Thị Thanh Hương4.Hằng:

- Hằng là đại lượng có

giá trị khơng đổi trong

suốt q trình thực

hiện chương trình.- Cách khai báo:

Const

= ;Giáo án tin học 8trong đó const là từ khóa để khai báo hằng, là các tên hằng chuvi,

bankinh, 3.14 và 2 là các giá trị được gán ngay cho các hằng đó.

- GV hướng dẫn cách khai báo hằng.

- Với khai báo như trên, để tính chu vi của hình tròn,ta có thể dùng

câu lệnh sau:

chuvi:=2*pi*bankinh;- HS lắng nghe và tự cho ví dụ vào vở.

3. Củng cố bài giảng

Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa hằng và biến?

Cách khai báo hằng?

4. Huớng dẫn học tập ở nhà

Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi trong SGK.

D/ Rút kinh nghiệm

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tân Long, Ngày tháng năm 2018

ký duyệtTuần:7

Tiết PPCT: 13Huỳnh Thị Thanh ThủyNgày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI THỰC HÀNH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Giúp HS tiếp tục làm quen cách soạn thảo, chỉnh sửa, biên dịch và chạy chương

trình.

- Giúp HS làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

- Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình.

2. Tư tưởng

- Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

- Làm quen với ngơn ngữ lập trình.

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

- Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

B/CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ

Câu 1:Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây:

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8Writeln('5+20=','20+5'); và Writeln('5+20=',20+5);

Câu 2: Hãy khai báo các dạng dữ liệu sau trong Pascal:

m,n : là số học sinh ; s là tổng học sinh, thong bao: thơng báo số học sinh hiện có

trong lớp.

HS lên bảng trả lời, GV nhận xét cho điểm.

2. Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Bài 1: Viết chương trình Pascal có khai

báo và sử dụng biến:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách khai báo biến với các kiểu dữ liệu

tương ứng.

 Cách tiến hành:

Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh

toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lượng mặt hàng

cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh

toán tại nhà khách hàng. Ngồi trị giá hàng hố, khách hàng

còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chương trình Pascal

để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ Bài 1: Viết chương trình

Pascal có khai báo và sử

mua một mặt hàng duy nhất.

dụng biến:

- GV yêu cầu HS gõ chương trình bài 1a:

program Tinh_tien;

-SGK.

uses crt;

var

soluong: integer;

dongia, thanhtien: real;

thongbao: string;

const phi=10000;

begin

clrscr;

thongbao:='Tong so tien phai thanh toan : ';

{Nhap don gia va so luong hang}

write('Don gia = '); readln(dongia);

write('So luong = ');readln(soluong);

thanhtien:= soluong*dongia+phi;

(*In ra so tien phai tra*)

writeln(thongbao,thanhtien:10:2);

readln

end.

- HS lắng nghe hướng dẫn và thực hành trên máy.

2.Luyện tập:

Hoạt động 2: Luyện tập:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách chạy chương trình với các bộ dữ liệu

sau khi đã viết xong chương trình..

 Cách tiến hành:

- GV nêu yêu cầu bài 1b, c, d và hướng dẫn HS làm bài.

b. Lưu chương trình với tên TINHTIEN.PAS. Dịch và chỉnh

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8sửa các lỗi gõ, nếu có.

c. Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (đơn giá và số

lượng) như sau (1000, 20), (3500, 200), (18500, 123). Kiểm

tra tính đúng của các kết quả in ra.

d. Chạy chương trình với bộ dữ liệu (1, 35000). Quan sát

kết quả nhận được. Hãy thử đốn lí do tại sao chương trình

cho kết quả sai.

 GV quan sát và hướng dẫn cụ thể cho HS.

-HS tiến hành làm bài thực hành.

3. Củng cố bài giảng

- GV: yêu cầu lớp trưởng và lớp phó kiểm tra máy tính.

- GV: kiểm tra máy tính thực hành của HS.

- GV: đánh giá tiết thực hành của HS qua các mặt: thái độ thực hành của HS, nề nếp, sự

chuẩn bị của HS.

4. Hướng dẫn học tập ở nhà

- Về nhà học bài, luyện tập thêm ở nhà.

D/ Rút kinh nghiệm

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Tuần:7

Tiết PPCT: 14Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI THỰC HÀNH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN(tt)

A/ MỤC TIÊU

1.Kiến thức

- Giúp HS tiếp tục làm quen cách soạn thảo, chỉnh sửa, biên dịch và chạy chương

trình.

- Giúp HS làm quen với các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

- Bước đầu làm quen cách khai báo và sử dụng biến trong chương trình.

2.Tư tưởng

- Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

- Làm quen với ngơn ngữ lập trình..

3.Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

- Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ

Viết các cơng thức tốn học sau sang ký hiệu trong ngôn ngữ Pascal:

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8a) 15  8 ≥ 3;

b) (20  15)2 ≠ 25;

 HS lên bảng trả lời, GV nhận xét cho điểm.

2. Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Bài 2:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách viết chương trình trong đó có sử dụng

khai báo biến.

 Cách tiến hành:

3. Bài 2: Thử viết chương

- GV yêu cầu HS gõ chương trình sau:

trình nhập các số nguyên

program hoan_doi;

x và y, in giá trị của x và

var x,y,z:integer;

y ra màn hình. Sau đó

begin

hốn đổi các giá trị của x

read(x,y);

và y rồi in lại ra màn

writeln(x,' ',y);

hình giá trị của x và y.

z:=x;

- Tổng kết: SGK.

x:=y;

y:=z;

writeln(x,' ',y);

readln

end.

- HS thực hành trên máy.

- GV hướng dẫn: Câu lệnh Pascal writeln(
thực>:n:m) được dùng để điều khiển cách in các số thực trên

màn hình; trong đó giá trị thực là số hay biểu thức số thực và

n, m là các số tự nhiên. n quy định độ rộng in số, còn m là số

chữ số thập phân. Lưu ý rằng các kết quả in ra màn hình

được căn thẳng lề phải.

- HS lắng nghe theo dõi và thực hành trên máy tính.

-GV tổng kết lại các nội dung chính, nêu các lỗi HS thường

gặp và nêu lên cách khắc phục.

- Tuyên dương những bạn làm thực hành tốt và chấm điểm

lấy điểm miệng. Phê bình những bạn chưa thực hành tốt và

có biện pháp.

3. Củng cố bài giảng

- GV: Yêu cầu lớp trưởng và lớp phó kiểm tra máy tính.

- GV: Kiểm tra máy tính thực hành của HS.

- GV: Đánh giá tiết thực hành của HS qua các mặt: thái độ thực hành của HS, nề nếp, sự

chuẩn bị của HS.

4. Hướng dẫn học tập ở nhà

- Về nhà học bài, luyện tập thêm ở nhà.

D/ Rút kinh nghiệm

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tân Long, Ngày tháng năm 2018

Tổ trưởng ký duyệt

GV: Phan Thị Thanh HươngHuỳnh Thị Thanh ThủyGiáo án tin học 8Tuần:8

Tiết PPCT: 15Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI TẬP

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Củng cố kiến thức cơ bản về kiểu dữ liệu, các phép toán với kiểu dữ liệu số, các

phép so sánh và giao tiếp giữa người và máy.

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các phép tốn trong ngơn ngữ Pascal.

2. Tư tưởng

- Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

- Làm quen với ngơn ngữ lập trình..

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

- Vận dụng lí thuyết vào giải quyết bài tập.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ

GV kiểm tra bài tập trong vở đã cho HS làm ở tiết trước.

2. Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên và

Nội dung

học sinh

Hoạt động 1: Nội dung

A.Nội dung:

 MỤC TIÊU:

I. Lý thuyết:

- Hệ thống lại các kiến thức đã 1. Các kiểu dữ liệu cơ bản :

- Interger : Số nguyên

học ở những bài trước.

- Real : Số thực

 Cách tiến hành:

- Char : Kí tự

I.Lý thuyết:

- String : Xâu kí tự

- GV:

? Trong Turbo Pascal có những

kiểu dữ liệu cơ bản nào?

2. Các phép toán cơ bản :

?Các phép trong cơ bản trong

- Cộng : +

NNLT Pascal?

- Trừ : - Nhân : *

- Chia : /

GV: Phan Thị Thanh HươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn học bài ở nhà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×