Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn học tập ở nhà

Hướng dẫn học tập ở nhà

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo án tin học 8Tuần:3

Tiết PPCT: 6Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI THỰC HÀNH 1: LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL(tt)

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 Giúp các em HS bước đầu làm quen với mơi trường lập trình Turbo Pascal.

 Biết cách dịch, sửa lỗi trong chương trình, chạy chương trình và xem kết

quả.

 Biết sự cần thiết phải tuân thủ quy định của ngơn ngữ lập trình.

 Nhận diện màn hình soạn thảo.

2. Kỹ năng

 Thực hiện được thao tác khởi động/kết thúc TP, làm quen với màn hình soạn

thảo TP.

 Thực hiện được các thao tác mở các bảng chọn và chọn lệnh.

 Soạn thảo được một chương trình Pascal đơn giản.

3. Thái độ

 Có thái độ nghiêm túc, hứng thú trong giờ học.

 Có tinh thần học hỏi, sáng tạo. Tích cực xây dựng bài.

B/ CHUẨN BỊ

1.

Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2.

Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ: Không kiểm tra bài cũ.

2. Giảng kiến thức mới

Hoạt động 1: Bài 3

Bài 3: Tìm hiểu một số lỗi trong

 MỤC TIÊU:

chương trình và thơng báo lỗi

- Giúp HS thành thạo thao tác soạn thảo, - Lệnh kết thúc chương trình là

end. (có dấu chấm), các câu lệnh

dịch và sửa lỗi trong chương trình.

 Cách tiến hành:

sau lệnh này bị bỏ qua trong quá

trình dịch chương trình.

Bài 3. Chỉnh sửa chương trình, lưu và kết

thúc.

- Mỗi câu lệnh được kết thúc bằng

a) Xố dòng lệnh begin. Biên dịch dấu chấm phẩy (;).

chương trình và quan sát thơng báo lỗi - Lệnh writeln in ra màn hình và

đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp

như hình dưới đây:

theo.

- Thơng tin cần in ra có thể là

văn bản, có thể là số,... và được

phân tách bởi dấu phẩy.

Hình 16

- Lệnh write tương tự như

b) Nhấn phím bất kì và gõ lại lệnh begin.

Xoá dấu chấm sau chữ end. Biên dịch writeln, nhưng không đưa con trỏ

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8chương trình và quan sát thơng báo xuống đầu dòng tiếp theo.

- Câu lệnh Clrscr dùng để xóa màn

lỗi.

hình kết quả và chỉ sử dụng được

khi đã khai báo thư viện crt. Thư

viện crt chứa các lệnh viết sẵn để

thao tác với màn hình và bàn phím.

Hình 17

Bài 4: Hãy chỉnh sửa chương trình

c) Nhấn Alt+X để thốt khỏi Turbo để in lời chào và tên của em

Pascal, nhưng không lưu các chỉnh

sửa.

- GV yêu cầu HS thực hành.

- GV quan sát và hướng dẫn cụ thể cho HS.

* Hoạt động 2: chỉnh sửa chương trình

GV: hướng dẫn

HS: Thực hành

3. Củng cố bài giảng

- GV nêu các lỗi mà học sinh thường gặp, tuyên dương các bạn thực hành tốt và phê

bình các bạn chưa thực hành tốt.? Cách khởi động Pascal? Cách lưu bài trong

Pascal?

4. Hướng dẫn học tập ở nhà

-Thực hành lại và chuẩn bị phần còn lại của bài thực hành.

D/ Rút kinh nghiệm

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tân Long, Ngàytháng năm 2018

ký duyệtHuỳnh Thị Thanh ThủyTuần:4

Tiết PPCT: 7Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 Biết khái niệm kiểu dữ liệu.

 Biết một số phép toán cơ bản với dữ liệu số.

 Biết khái niệm điều khiển tương tác giữa người với máy tính.

2. Kỹ năng

 Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8 Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

3. Thái độ

 Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

 Làm quen với ngơn ngữ lập trình.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến cũ

? Nêu tác dụng, phân biệt 2 lệnh writeln và lệnh write?

- HS trả lời  GV nhận xét cho điểm.

2. Giảng kiến thức mới

Các hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Dữ liệu và kiểu dữ liệu:

1.Dữ liệu và kiểu dữ

 MỤC TIÊU:

liệu:

- Giúp HS hiểu các kiểu dữ liệu và thế nào là dữ liệu.

 Cách tiến hành:

- GV: nêu các loại dữ liệu trong máy tính?

- HS: Có 2 loại dữ liệu: số và kí tự.

- GV: giới thiệu ví dụ trong SGK.-NNLT thường phân

chia dữ liệu thành các

? Nhận xét đối tượng được in ra màn hình là thuộc loại gì ? kiểu khác nhau: như

- HS: Dòng 1: là các chữ. Dòng 2: là các số, phép tốn.

chữ, số nguyên, số thập

- GV: Trong NNLT để dễ dàng quản lý, tăng hiệu quả xử lý phân…

dữ liệu nên các NNLT thường phân phân chia dữ liệu thành

các kiểu khác nhau: như chữ, số nguyên, số thập phân…

? Dựa vào VD, hãy cho biết NNLT thường được phân chia - Một số kiểu dữ liệu

thành các kiểu dữ liệu nào?

thường dùng:

-HS: NNLT thường phân chia dữ liệu thành các kiểu khác + Xâu kí tự (hay kiểu

nhau: như chữ, số nguyên, số thập phân…

xâu), VD: “Chao cac

-GV: Các em có thể thực hiện các phép toán đại số trên chữ ban”, “Lop 8E”

được không ?

+ Số nguyên

- HS:Không, chỉ thực hiện được trên các số.

+ Số thực, ví dụ: Chiều

- GV giới thiệu các kiểu dữ liệu thương sử dụng:

cao của bạn Bình, điểm

+ Xâu kí tự (hay kiểu xâu) là dãy các “chữ cái” lấy từ trung bình mơn Tốn,

bảng chữ cái của ngơn ngữ lập trình, bao gồm các chữ, chữ …

số và một số kí hiệu khác.

+ Kiểu dữ liệu: Số nguyên

? Số nguyên là các số được phân biệt như thế nào ?

+ Kiểu dữ liệu: Số thực

- HS lắng nghe theo dõi.

- GV: Số thực gồm những số gì ? Ví dụ?

-HS:gồm các số ngun và các số có phần thập phân, ví dụ:

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8Chiều cao của bạn Bình, Điểm trung bình mơn Tốn, …

-GV: Nhắc lại các kiểu dữ liệu thường dùng

- HS:- Một số kiểu dữ liệu thường dùng:

+ Xâu kí tự (hay kiểu xâu), VD: “Chao cac ban”, “Lop 8E”

+ Số nguyên

+ Số thực, ví dụ: Chiều cao của bạn Bình, điểm trung bình

mơn Tốn.

-GV: giới thiệu cho HS vd2/SGK.

Hoạt động 2: Các phép toán với dữ liệu kiểu số

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách nhập các phép toán với dữ liệu kiểu số.

 Cách tiến hành:

- GV: ? Liệt kê các phép toán đại số mà các em đã được học

trong mơn Tốn ?

- HS: +, -, x, :.

- GV: Trong NNLT Pascal, ngồi các phép tốn đó, trên số

ngun còn được thực hiện thêm 2 phép toán: chia lấy phần

nguyên, chia lấy phần dư.2. Các phép tốn với

dữ liệu kiểu số

- Kí hiệu các phép tốn

số học trong ngơn ngữ

Pascal

(Bảng 2 SGK/21)- Ví dụ:

- GV chiếu bảng 2 cho HS quan sát. GV lưu ý HS: có 2 phép a . b + c. d –e .f

 a*b+c*d-e*f

tốn có kí hiệu khác trong Tốn đó là phép nhân, phép chia.

aTên Phép tốn

Kí hiệu

b) 15 + 5 .

hiệu

+*Cộng

Trừ

Nhân/

Chia

divn, Chia lấy phần nguyên

số

thực

od

Chia lấy phần dư 15+5*a/2Số nguyên, số thực

Số nguy

Số nguyên(x+5)/(a+3)-y/

(b+5)*(x+2)*(x+2)Số nguyên-GV: Nhắc quy tắc thứ tự thực hiện các phép tính trong mơn

Tốn mà em đã được học?

-HS: Các phép tốn trong ngoặc được thực hiện trước.

Trong dãy các phép tốn khơng có ngoặc, các phép nhân,

phép chia, phép chia lấy phần nguyên, phần dư được thực

hiện trước.

Phép cộng trừ được thực hiện từ trái sang phải.

-GV: NNLT sử dụng dấu ngoặc đơn () để thay cho các dấu

ngoặc {}, hoặc [ ].

? Chuyển biểu thức số học sau sang dạng biểu thức số học

trong Pascal2Số nguyên, số thực

Số nguyên, số thực[(a+b)(c-d)+6]

a

3-HS:((a+b)*(c-d)+6)/3 –a

GV: Phan Thị Thanh Hươngc)x5

y( x  2) 2

a3 b5Giáo án tin học 83. Củng cố bài giảng

- Làm bài tập 4.

4. Hướng dẫn học tập ở nhà.

-Về nhà học bài cũ. Chuẩn bị bài mới.

D/ Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tuần:4

Tiết PPCT: 8Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7BÀI 3: CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU(tt)

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Biết một số phép so sánh cơ bản với dữ liệu số;

Biết khái niệm điều khiển tương tác giữa người với máy tính.

2. Kỹ năng

Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

3. Thái độ

Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

Làm quen với ngơn ngữ lập trình.

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1. Kiểm tra kiến thức cũ

? Nêu các kiểu dữ liệu thường dùng trong Pascal?

? Nêu các phép tính trong Pascal?

Thực hiện phép tốn sau:

21/2=?

21 div 2=?

21 mod 2=?

- HS trả lời  GV nhận xét cho điểm.

2. Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung

Hoạt động 1: Các phép so sánh

3.Các phép so sánh

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS nắm được các phép so sánh trong

Pascal..

 Cách tiến hành:

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8- GV: Phát biểu các phép toán so sánh mà các em

đã ?

- HS: <,>,>=,<=

- GV yc HS xem bảng các phép so sánh trong

SGK.

- GV lấy ví dụ và yêu cầu HS trả lời giá trị của các

biểu thức sau:

5 x 2 = 9; 15 + 7 > 20 – 3; 5 + x �10

 5 x 2 = 9 có giá trị là Sai, 15 + 7 > 20 – 3 có

giá trị là Đúng, giá trị của biểu thức 5 + x �10

phụ thuộc vào giá trị của x.

? Kết quả của phép tốn so sánh trên là gì ?

- HS: kết quả các phép toán là đúng hoặc sai.

- GV: Khi viết chương trình thì các kí hiệu so sánh

trên có thể khác nhau tùy theo ngơn ngữ lập trình

quy định.

-GV: yc HS xem bảng các phép so sánh trong

pascal

Hoạt động 2: Giao tiếp người – Máy tính

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS nắm bắt, hiểu đươc sự giao tiếp giữa

máy tính và người..

 Cách tiến hành:

- GV: Con người thường có nhu cầu can thiệp vào

q trình tính tốn, thực hiện việc kiểm tra, điều

chỉnh, bổ sung. Ngược lại, máy tính cũng cho

thơng tin về q trình tính tốn, thơng báo, gợi

ý,... Quá trình trao đổi dữ liệu hai chiều như thế

thường được gọi là giao tiếp hay tương tác giữa

người và máy tính.

? Em hiểu thế nào là q trình trao đổi giữa người

và máy?

-HS:Là quá trình trao đổi dữ liệu 2 chiều giữa

người và máy khi chương trình hoạt động.

a) Thơng báo kết quả tính tốn

* GV chạy một chương trình Pascal để học sinh

thấy dòng thơng báo trên Thơng báo kết quả tính tốn như ví dụ trên là

u cầu đầu tiên với mọi chương trình.

- GV chỉ cho HS thấy dòng lệnh thực hiện thơng

báo kết qủa ra màn hình ở ví dụ trên là:

write('Dien tich hinh tron la ',X);b) Nhập dữ liệu

- GV chạy 1 chương trình để xuất hiện dòng chữ

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8

Kí hiệu

trong

trên.

pascal

? Khi gặp dòng chữ này các em sẽ làm gì tiếp theo =

<>

?

-HS: Em sẽ gõ từ bàn phím một số tự nhiên ứng <

với năm sinh. Sau khi nhấn phím Enter để xác <=nhận, chương trình sẽ tiếp tục hoạt động.

-Đây là một trong những tương tác thường gặp là >

chương trình yêu cầu nhập dữ liệu. Chương trình >=

sẽ tạm ngừng để chờ người dùng "nhập dữ liệu"

bằng chuột hay bàn phím. Hoạt động tiếp theo của

chương trình sẽ tuỳ thuộc vào dữ liệu được nhập

vào.

- GV chỉ cho HS thấy hai câu lệnh Pascal dưới đây

sẽ cho màn hình ở hình trên:

write('Ban

=');

read(NS);haynhapnamsinhPhép so sánhKí hiệu

tốn họcBằng

Khác

Nhỏ hơn

Nhỏ hơn hoặc

bằ

Lớn hơn

Lớn hơn hoặc

bằng=

<g>NSc) Tạm ngừng chương trình.

- Có hai chế độ tạm ngừng của chương trình: Tạm 4.Giao tiếp người – Máy

ngừng trong một khoảng thời gian nhất định và tính:

tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím.

- Trong ví dụ sau đây, sau khi in ra màn hình dòng

chữ "Cac ban cho 2 giay nhe...", chương trình sẽ

tạm ngừng trong 2 giây, sau đó mới thực hiện tiếp.- Còn trong ví dụ dưới đây, sau khi thơng báo kết

quả tính số ð, chương trình sẽ tạm ngừng chờ

người dùng nhấn phím Enter, rồi mới thực hiện

- Là quá trình trao đổi dữ liệu

tiếp.

2 chiều giữa người và máy khi

chương trình hoạt động.

- Trong Pascal chẳng hạn, để chương trình tạm a. Thơng báo kết quả tính

ngừng như trên, ta có thể sử dụng một trong hai tốn.

câu lệnh:

read;

readln;- Ngồi ra còn có những trường hợp chương trình

tạm ngừng, chờ người sử dụng nhấn một phím cụ

thể, hoặc nhấn một phím bất kỳ:GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 8d.Hộp thoại:

b. Nhập dữ liệu:

- GV thực hiện trên máy tính để xuất hiện câu

thơng báo sau:? Hình ảnh xuất hiện trên màn hình gọi là gì ?

- HS:Đó là hộp thoại.

? Hộp thoại được sử dụng để làm gì ?

- HS:Được sử dụng như một công cụ cho việc

giao tiếp giữa người và máy tính trong khi chạy

chương trình.

- Khi đó ta cần nháy chuột vào Đồng ý để thoát

khỏi phần mềm hoặc nháy vào Huỷ lệnh để

chương trình tiếp tục như bình thường.c. Tạm ngừng chương trình:

Có hai chế độ tạm ngừng của

chương trình:

+ Tạm ngừng trong một

khoảng thời gian nhất định

Câu lệnh Pascal:

Writeln('Cac ban

giay nhe...');

Delay(2000);cho2+ Tạm ngừng cho đến khi

người dùng nhấn phím.

Sử dụng một trong hai câu

lệnh:

read;

readln;d. Hộp thoại:

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 83. Củng cố bài giảng

 GV gọi HS đọc ghi nhớ.

 Yêu cầu HS làm bài tập 6,7/ 26 SGK.

4. Hứơng dẫn học tập ở nhà

 Về nhà học bài cũ. Làm bài tập trong SGK. Chuẩn bị bài mới.

D/ Rút kinh nghiệm

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tân Long, Ngàytháng năm 2018

ký duyệtHuỳnh Thị Thanh ThủyTuần:5

Tiết PPCT: 9Ngày dạy:: Lớp: 8a5, 8a6, 8a7Bài thực hành số 2: VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỂ TÍNH TỐN

A/ MỤC TIÊU

1. Kiến thức

 Luyện tập soạn thảo, chỉnh sửa chương trình, biên dịch, chạy và xem kết quả

hoạt động của chương trình trong mơi trường Turbo Pascal.

 Thực hành gõ các biểu thức số học trong chương trình Pascal.

 Tìm hiểu thêm về các lệnh in dữ liệu ra màn hình và tạm ngừng chương

trình.

2. Kỹ năng

 Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và chủ động tiếp cận kiến thức.

 Kỹ năng nhận biết một chương trình được viết bằng ngơn ngữ lập trình.

3. Thái độ

 Giúp HS rèn luyện ý thức học tập.

 Làm quen với ngơn ngữ lập trình..

B/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, phòng máy.

2. Học sinh: sách giáo khoa, học bài cũ và xem trước bài mới.

C/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

GV: Phan Thị Thanh HươngGiáo án tin học 81. Kiểm tra kiến thức cũ:

?Chuyển các phép toán sau sang phép toán trong Pascal? :

1 a

x 5

(10  2) 2

c)

(3  1)a)  (b  2)b) (a 2  b)(1  c)3

d)10  5 183 1 5 1- HS trả lời  GV nhận xét cho điểm.

2. Giảng kiến thức mới

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động 1: Bài 1:

 MỤC TIÊU:

- Giúp HS luyện tập gõ các biểu thức số học trong chương

trình Pascal.

 Cách tiến hành:

- GV nêu yêu cầu bài 1:

Bài 1. Luyện tập gõ các biểu thức số học trong chương trình

Pascal.Nội dung

1.Bài 1:

SGK.

Lưu ý: Chỉ được

dùng dấu ngoặc

đơn để nhóm các

phép tốn.- Tìm hiểu cách viết các phép toán số học với các số được cho

trong bảng cho dưới đây:

Phép tốn

Cộng

Trừ

Nhân

Chia

Chia phần dư

Chia phần

ngunKí hiệu trong

Pascal

+

*

/

mod

divVí dụ

5+7

15-9

5*6

30/2

30 mod 4

30 div 4a. Hãy viết các biểu thức toán học sau đây dưới dạng biểu

thức trong Pascal:

a) 15 �4  30  12 ;

b)

c)

d)10  5 18;

3 1 5 1

(10  2) 2

;

(3  1)

(10  2) 2  24

.

(3  1)b. Khởi động Turbo Pascal và gõ chương trình sau để tính các

biểu thức trên:

beginwriteln('15*4-30+12 =',15*4-30+12);

writeln('(10+5)/(3+1)+18/(5+1)=',(10+5)/

(3+1)+18/(5+1));

writeln('(10+2)*(10+2)/(3+1)=',

(10+2)*(10+2)/(3+1));

write('((10+2)*(10+2)-24)/(3+1)=',

((10+2)*(10+2)-24)/(3+1));GV: Phan Thị Thanh Hương- Lưu ý: Các biểu

thức Pascal được

đặt trong câu lệnh

writeln để in ra

kết quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn học tập ở nhà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×