Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước

3 Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

quan nhà nước ban hành. Do đó gây khó khăn cho các đơn vị tư vấn, doanh nghiệp

trong việc tính tốn chi phí xây dựng sát với giá thực tế.

Để khắc phục vấn đề trên thì Bộ Xây dựng nên lập một ngân hàng dữ liệu về giá vật

liệu, giá ca máy, giá nhân công từng tỉnh trong những khoảng thời gian nhất định và

được lưu trữ trong nhiều năm phục vụ cho cơng tác quyết tốn và kiểm tốn.

3.3.3 Bổ sung định mức

Về việc bổ sung định mức: Các Bộ định mức được ban hành theo quyết định số

1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011, Bộ định mức ban hành kèm theo quyết định số

1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Bộ đinh mức ban hành kèm theo quyết định số

1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, Bộ đinh mức ban hành kèm theo quyết định số

587/QĐ-BXD, 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng cơ bản đầy đủ các

công tác xây dựng, tuy nhiên, cho đến thời điểm này, còn có nhiều cơng tác có trong

hồ sơ thiết kế và thực tế thi cơng nhưng chưa có định mức để xác định cho phù hợp.

Về việc làm rõ thuyết minh các cơng tác đã có trong Bộ định mức: Trong các Bộ định

mức có nhiều cơng tác khơng có thuyết minh thành phần cơng việc hoặc có nhưng

chưa rõ ràng.

Về sự phù hợp của các định mức: Các đơn giá trong bộ đơn giá dự thảo còn một số

đơn giá chưa phù hợp với thực tế thị trường như công tác sơn PU cấu kiện gỗ, cửa gỗ

các loại, công tác sơn nền bằng sơn EPOXY…

Về Bảng giá ca máy và thiết bị thi công: Cần nêu rõ thuyết minh hướng dẫn tính tốn

giá ca máy, bổ sung giá một số loại thiết bị thi công thường gặp, làm rõ một số thiết bị

chưa có chi phí nhiên liệu, năng lượng, nhân công điều khiển.(Chi tiết các ý kiến nêu trên xem phụ lục 2)

3.3.4 Một số kiến nghị khác

Kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát lại các định mức tỷ lệ % của những chi phí tư vấn đầu

tư xây dựng đã ban hành sao cho phù hợp với công việc thực tế, đồng thời nghiên cứu

xây dựng định mức tỷ lệ % cho những chi phí tư vấn đầu tư xây dựng chưa có định

mức để làm căn cứ xác định và kiểm sốt chi phí;

82Kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh cách xác định chi phí cho các công việc

tư vấn bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ

thuật; thiết kế cơng trình nhằm khuyến khích các đơn vị này tìm ra các giải pháp tiết

kiệm chi phí xây dựng cơng trình, chẳng hạn như: Thay vì các chi phí này tính theo

định mức tỷ lệ % so với chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế như quy định hiện hành

thì nay có thể điều chỉnh lại là tính theo quy mơ, diện tích cơng trình, mức độ phức tạp

hay cơng suất của cơng trình hoặc quy định phải lập dự tốn;

Kiến nghị Bộ Xây dựng ban hành định mức cụ thể cho những khoản mục thuộc chi phí

chuyên gia; chi phí khác của các cơng việc tư vấn phải lập dự tốn để làm căn cứ xác

định cũng như kiểm sốt chi phí, nhất là khi Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày

22/4/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã có hiệu lực từ

ngày 15/6/2015, thì hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) đã bị bãi bỏ, do đó

các cơng việc tư vấn đầu tư xây dựng đều phải lập dự toán để xác định giá trị cụ thể.Kết luận chương 3

Quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng xây dựng là một nội dung chính và quan

trọng trong cơng tác quản lý dự án, trong quản lý chi phí lại được chia làm nhiêu nội

dung quản lý nhằm đáp ứng được yêu cầu là quản lý vốn đầu tư xây dựng, hạn chế

mức thấp nhất việc thất thốt lãng phí ngân sách nhà nước. Các nội dung trong quản lý

chi phí được ràng buộc là liên quan đến nhau bởi nhiều quy đinh của nhà nước và các

bộ ngành, địa phương. Trong thời gian vừa qua công tác quản lý chi phí các dự án đầu

tư cơng trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành cơng đáng

kể bên cạnh đó cũng còn nhiều hạn chế, chưa thật hiệu quả. Việc đề xuất các giải pháp

tăng cường cơng tác quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh là hết

sức cần thiết. Trên cơ sở kết hợp những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong quản

lý chi phí dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tác giả đề xuất một số giải

pháp phù hợp, khả thi, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý chi phí các

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.83KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả đã tập trung nghiên cứu những vấn đề

liên qua đến việc nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý chi phí các dự tốn đầu tư xây

dựng và cơng tác lập dự tốn xây dựng cơng trình. Để đạt được những nội dung này,

tác giả đã hoàn thành những nghiên cứu sau:

Đã nghiên cứu, hệ thống hố có phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về dự án, quản

lý dự án đầu tư xây dựng. Chỉ ra được các đặc điểm đặc thù của dự án đầu tư xây

dựng. Hệ thống và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí dự án đầu tư xây dựng;

Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây

dựng trong thời gian qua. Chỉ ra được những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn

chế trong công tác quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng và tìm ra những nguyên

nhân chủ yếu dẫn đến những tồn tại, hạn chế này để có cơ sở thực tiễn cho việc tìm ra

những giải pháp khắc phục;

2. Kiến nghị

a. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

Ban hành văn bản pháp quy, định mức, đơn giá cơng trình một các đầy đủ và nhanh

chóng, thơng báo rõ ràng và đầy đủ cho các đơn vị liên quan.

Xây dựng ngân hàng dữ liệu về giá vật liệu, ca máy, nhân công

Bộ Xây dựng nên lập một ngân hàng dữ liệu về giá vật liệu, giá ca máy, giá nhân công

từng tỉnh trong những khoảng thời gian nhất định và được lưu trữ trong nhiều năm

phục vụ cho cơng tác quyết tốn và kiểm tốn.

b. Kiến nghị với các cấp chính quyền

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng là một hoạt động rất khó khăn, phức tạp do vậy để

cơng tác quản lý chi phí đạt kết quả tốt nhất thì các ngành các cấp chính quyền cùng

với các đơn vị hoạt động tring lĩnh vực xây dưng phải cùng chung tay chung sức. Đề

nghị Chính phủ cần quan tâm điều chỉnh một số chi phí cho phù hợp như chi phí giám

84sát thi cơng, chi phí thẩm tra thiết kế, dự tốn…, tiếp tục hồn thiện các Nghị định về

quản lý chất lượng, quản lý chi phí cho sát với thực tế, tăng cường kiểm tra giám sát

quá trình thực hiện dự án đầu tư. Với chính quyền địa phương cần quan tâm đến việc

lựa chọn các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án, đơn vị được giao làm chủ đầu tư

phải có chun mơn đồng thời phải có đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm về quản lý đầu

tư xây dựng. Bên cạnh đó cần lựa chọn và ưu tiên các đơn vị tư vấn, đơn vị thi cơng có

năng lực chun mơn thực sự và uy tín để tham gia thực hiện các dự án.

Với thời gian nghiên cứu có hạn, trong khi vấn đề nghiên cứu rộng và phức tạp. Mặc

dù đã được sự tận tình giúp đỡ của các đồng nghiệp và đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình

của thầy giáo PGS.TS. Lê Văn Hùng, nhưng sự hiểu biết của bản thân còn hạn chế,

chắc chắn khơng thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý chia sẻ

của các thầy giáo, cô giáo và những người quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng để

đề tài nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các các thầy, cơ trong Khoa Cơng

trình, các thầy, cơ ở các bộ mơn đã tận tình giúp đỡ tác giả hồn thiện luận văn này.85TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về

việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hà Nội, 2016.

[2] Chính Phủ, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản

lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình xây dựng. Hà Nội, 2015.

[3] Quốc Hội khóa 13, Luật đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014.

Hà Nội, 2014.

[4] Quốc Hội khóa 13, Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội ngày

18/6/2014. Hà Nội, 2014.

[5] Quốc Hội khóa 13, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. Hà Nội,

2014.

[6] Quốc Hội khóa 13, Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Hà Nội,

2013.

[7] Nghị định Chính phủ, Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính

phủ về quản lý chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng. Hà Nội, 2015.

[8] Bộ Xây dựng, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc công bố Định

mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình. Hà Nội, 2017.

[9] Bộ Xây dựng, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về

việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng trong quản lý chi phí đầu tư xây

dựng. Hà Nội, 2016.

[10] Bộ tài chính, Thơng tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế kỹ

thuật, phí thẩm định dự tốn xây dựng. Hà Nội, 2016.

[11] Bộ tài chính, Thơng tư số 09/2016/TT-BXD ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

quy định về quyết tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Hà Nội,

2016.

[12] Bộ Xây dựng, Các văn bản số 1776/BXD-VP; 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của

Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây

dựng; Phần lắp đặt thống điện trong cơng trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn

đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác n. Hà Nội, 2007.

[13] Bộ Xây dựng, Quyết định số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012

của Bộ Xây dựng về việc cơng bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình- Phần

xây dựng; Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). Hà Nội, 2012.

[14] Bộ Xây dựng, Định mức dự tốn xây dựng cơng trình Phần xây dựng (Sửa đổi và

bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ

Xây dựng. Hà Nội, 2014.

86[15] Bộ Xây dựng, Định mức dự tốn xây dựng cơng trình Phần lắp đặt (Sửa đổi và

bổ sung) cơng bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ

Xây dựng. Hà Nội, 2014.

[16] Bộ Xây dựng, Quyết định số 1779/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về

việc công bố định mức dự toán khảo sát xây dựng xây dựng. Hà Nội, 2007.

[17] Bộ Xây dựng, Văn bản số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 8/10/2015 về

việc công bố định mức hao phí giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Hà Nội,

2015.

[18] Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn bản số 386/UBND-XDCB ngày 24/3/2008 của UBND

tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Đơn giá XDCT; Bảng giá ca máy và thiết bị thi

công. Bắc Ninh, 2008.

[19] Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND

tỉnh về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh, 2016.

[20] Bộ Xây dựng, Văn bản số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 8/10/2015 về

việc cơng bố định mức hao phí giá ca máy và thiết bị thi cơng xây dựng. Hà Nội,

2015.

[21] Chính Phủ, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hướng

dẫn về hợp đồng xây dựng. Hà Nội, 2015.

[22] Chính Phủ, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết

thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Hà Nội, 2014.87PHỤ LỤC SỐ 1

Bảng 0.1 BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ HẠNG MỤC

CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG THCS XÃ PHẬT TÍCH - HUYỆN TIÊN DU -TỈNH BẮC NINH

HẠNG MỤC: NHÀ XE

STTKhoản mục chi phíKý hiệuCách tínhThành tiền1Chi phí vật liệuVLA1+CLVL538,186,132- Đơn giá vật liệuA1Theo bảng tiên lượng306,056,985- Chênh lệch vật liệuCLVLTheo bảng tổng hợp vật liệu232,129,147Chi phí nhân côngNCB1214,210,862- Đơn giá nhân côngB1Theo bảng tiên lượng214,210,862- Chênh lệch nhân cơngCLNCTheo bảng tổng hợp nhân cơngChi phí máy thi cơngMC155,343,613- Đơn giá máyC1Theo bảng tiên lượng55,343,613ICHI PHÍ TRỰC TIẾPTVL + NC + M807,740,606IICHI PHÍ CHUNGCT x 6%51,105,748IIITỶ LỆ THUẾ TÍNH TRƯỚCTL(T+C) x 5.5%47,236,549Chi phí xây dựng trước

thuếGttT + C + TL906,082,904THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGGTGTChi phí xây dựng sau thuếGstGtt + GTGT996,691,194Tổng cộngGxdGst996,691,19423IVGxTGTGT-XD90,608,290Tương tự như trên ta tính tốn được tất cả các hạng mục cơng trình thuộc dự án

Ta có bảng tổng hợp chi phí xây dựng:88Bảng 0.2 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNGTỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG

CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU

HẠNG MỤC: NHÀ HIỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ

TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ

TẦNG KỸ THUẬT)Đơn vị tính : đồngSỐ

TTKHOẢN MỤC

CHI PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾTHUẾ

GTGTGIÁ TRỊ

SAU THUẾ

HIỆU[1][2][3][6][7][8][9]1Nhà hiệu bộSumG XDi4,693,025,859469,302,5865,162,328,445G XD11.1Phần kết cấu, bể

phốt, bể nước ngầmDự toán chi

tiết1,967,999,574196,799,9572,164,799,532G XD1.11.2Phần kiến trúc,

điện, nướcDự toán chi

tiết2,725,026,285272,502,6292,997,528,914G XD2.12Nhà lớp họcSumG XDi16,440,757,0151,644,075,70218,084,832,717G XD22.1Phần kết cấuDự toán chi

tiết7,074,658,592707,465,8597,782,124,452G XD2.12.2Phần kiến trúcDự toán chi

tiết8,308,289,682830,828,9689,139,118,650G XD2.22.3Phần điện, cấp,

thoát nước, chống

sét, bể phốt, bể

nướcDự toán chi

tiết1,057,808,741105,780,8741,163,589,615G XD2.33Nhà đa năngSumG XDi4,578,106,127457,810,6135,035,916,739G XD34Nhà bảo vệDự toán chi

tiết151,689,10015,168,910166,858,010G XD45Nhà cầuDự toán chi

tiết319,601,33531,960,134351,561,469G XD56Nhà để xeDự toán chi

tiết933,383,38693,338,3391,026,721,724G XD67Sân, cổng, tường

ràoDự toán chi

tiết5,371,030,881537,103,0885,908,133,969G XD78Cây xanhDự toán chi

tiết920,946,09392,094,6091,013,040,702G XD89Hệ thống kỹ thuật

ngồi nhàSumG XDi5,862,236,582586,223,6586,448,460,240G XD99.1San nềnDự tốn chi4,212,679,261421,267,9264,633,947,187Gxd9.189tiết

9.2Phần thốt nước

ngồi nhàDự tốn chi

tiết899,131,72289,913,172989,044,894Gxd9.29.3Phần đường dây

22KV và trạm biến

áp, điện chiếu sáng

và sinh hoạtBảng tổng hợp750,425,59975,042,560825,468,159Gxd9.310Chống mốiSumG XDi889,658,01388,965,801978,623,815G XD1010Nhà hiệu bộDự toán chi

tiết170,742,88817,074,289187,817,176G XD10.110Nhà lớp họcDự toán chi

tiết436,668,83143,666,883480,335,714G XD10.210Nhà đa năngDự toán chi

tiết282,246,29528,224,629310,470,924G XD10.311Phần PCCCSumG XDi927,492,40692,749,2411,020,241,647G XD1111Hệ thống báo cháyDự tốn chi

tiết482,972,16248,297,216531,269,379G XD11.111Hệ thống chữa

cháyDự tốn chi

tiết444,520,24444,452,024488,972,268G XD11.2Chi phí xây dựng1+2+3+4

+5+6+7+

8 + 9 + 10+

1141,087,926,7984,108,792,68045,196,719,000TDTBằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, bẩy trăm mười chín nghìn đồng chẵn./.90Bảng 0.3 BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNGTỔNG HỢP DỰ TỐN CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG

CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU

HẠNG MỤC: NHÀ HHỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ

TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU, NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ

TẦNG KỸ THUẬT)Đơn vị tính : đồng

SỐ

TTKHOẢN MỤC CHI

PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾTHUẾ

VATGIÁ TRỊ

SAU THUẾ

HIỆU[1][2][3][4][5][6][7]APHẦN XÂY DỰNGIChi phí xây dựng nhà

tạm tại hiện trường

để ở

và điều hành thi

cơngG XD x 1%410,879,26841,087,927451,967,195G NTIIIChi phí một số cơng

tác không xác định

được khối

lượng từ thiết kếG XD x 2,5%1,027,198,170102,719,8171,129,917,987G KKLITỔNG CỘNGI + II1,438,077,438143,807,7441,581,885,000G HMC91Bảng 0.4. TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHTỔNG HỢP DỰ TỐN XÂY DỰNG CƠNG TRÌNHCƠNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHẬT TÍCH, HUYỆN TIÊN DU

HẠNG MỤC: NHÀ HiỆU BỘ, NHÀ LỚP HỌC, NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ (NHÀ BẢO VỆ, HÀNH LANG CẦU,

NHÀ ĐỂ XE, SÂN, CỔNG, TƯỜNG RÀO, CÂY XANH; HẠ TẦNG KỸ THUẬT)Đơn vị tính : đồng92SỐ

TTKHOẢN MỤC CHI

PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊ

TRƯỚC THUẾTHUẾ

GTGTGIÁ TRỊ

SAU THUẾ

HIỆU[1][2][3][4][5][6][7]ICHI PHÍ XÂY DỰNGTổng hợp chi phí xây dựng41,087,926,7984,108,792,68045,196,719,000G XDIICHI PHÍ THIẾT BỊSumGtb i362,789,30036,278,930399,068,230G TB2.1Chi phí thiết bị điệnBảng tổng hợp thiết bị292,789,30029,278,930322,068,230Gtb12.2Chi phí thiết bị PCCCTheo dự tốn thiết kế lập70,000,0007,000,00077,000,000Gtb2IIICHI PHÍ QUẢN LÝ

DỰ ÁN800,827,83580,082,784880,910,619G QLDAIVCHI PHÍ TƯ VẤN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG2,686,898,842268,689,8842,955,588,726G TV4.1Chi phí thiết kế bản vẽ

thi cơng2.372% * G XDTT974,605,62497,460,5621,072,066,186G TV24.2Chi phí thẩm tra bản vẽ

thiết kế0.146% * G XDTT59,988,3735,998,83765,987,210G TV34.3Chi phí thẩm tra dự tốn

thiết kế0.141% * G XDTT57,933,9775,793,39863,727,374G TV41.932% * (G XDTT + G TBTT)

SumG TViTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×