Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Những qui định thay đổi gần đây về lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

3 Những qui định thay đổi gần đây về lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số

điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 về việc cơng bố Định mức chi phí quản

lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình. [8]

Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn

xác định đơn giá nhân cơng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; [9]

Thơng tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu,

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự

tốn xây dựng; [10]

Thơng tư số 09/2016/TT-BXD ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết

tốn dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; [11]

2.3.3 Hệ thống định mức đơn giá, chỉ số giá xây dựng, định mức tỷ lệ…

Các văn bản số 1776/BXD-VP; 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về

việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình - Phần xây dựng; Phần

lắp đặt thống điện trong cơng trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng

và thiết bị; khai thác nước ngầm; [12]

Quyết định số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

về việc công bố định mức dự tốn xây dựng cơng trình- Phần xây dựng; Phần lắp đặt

(sửa đổi và bổ sung); [13]

Định mức dự tốn xây dựng cơng trình Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) công bố

kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng. [14]

Định mức dự toán xây dựng cơng trình Phần lắp đặt (Sửa đổi và bổ sung) công bố kèm

theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng. [15]57Quyết định số 1779/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định

mức dự toán khảo sát xây dựng xây dựng; [16]

Văn bản số 1134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 8/10/2015 về việc cơng bố định

mức hao phí giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; [17]

Văn bản số 386/UBND-XDCB ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc công

bố Đơn giá XDCT; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công; [18]

Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về việc xác định đơn

giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; [19]

2.3.4 Những điểm thay đổi và những điểm mới về lập dự tốn trong quản lý chi phí

đầu tư xây dựng

2.3.4.1 Một số khái niệm mới:

- Sơ bộ tổng mức đầu tư, căn cứ xác định dựa vào:

+ Phương án thiết kế sơ bộ của dự án về quy mô ….

+ Các nội dung khác của báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng

- Dự tốn gói thầu xây dựng, bao gồm 4 nội dung: Dự toán gói thầu thi cơng xây dựng;

dự tốn gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào cơng trình; dự tốn gói thầu tư

vấn đầu tư xây dựng; dự tốn gói thầu hỗn hợp.

- Chi phí hạng mục chung: có 2 khái niệm.

+ Chi phí HMC của dự tốn xây dựng cơng trình nằm trong CP khác gồm:

- Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và Điều hành thi cơng;

- Chi phí an tồn lao động và bảo vệ môi trường cho người lao động trên công trường

và mơi trường xung quanh;

- Chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu;

- Chi phí di chuyển lực lượng lao động trong nội bộ cơng trường;

- Chi phí bơm nước, vét bùn khơng thường xun;

58- Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công đặc chủng và lực lượng lao động (có tay

nghề thuộc quản lý của doanh nghiệp, hợp đồng lao động dài hạn của doanh nghiệp)

đến và ra khỏi cơng trường;

- Chi phí bảo đảm an tồn giao thơng phục vụ thi cơng (nếu có);

- Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi cơng xây dựng cơng trình

(nếu có);

- Chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén,

hệ thống cấp thốt nước tại hiện trường, lắp đặt, tháo dỡ một số loại máy (như trạm

trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray, cần trục

tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự);

Chi phí HMC của dự tốn gói thầu thi cơng xây dựng gồm: Một, một số hoặc tồn bộ

các chi phí được xác định trong HMC trong dự toán XDCT đã phê duyệt phù hợp...

Tổng chi phí hạng mục chung của gói thầu thi cơng khơng được vượt chi phí hạng mục

chung trong dự tốn xây dựng cơng trình đã phê duyệt.

2.3.4.2 Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư đầu

tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách.

2.3.4.3 Tổng mức đầu tư xây dựng:

Gồm 7 khoản chi phí được sắp xếp lại thứ tự phù hợp hơn: Chi phí bồi thường giải

phóng mặt bằng, Chi phí xây dựng, Chi phí thiết bị, Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư

vấn đầu tư xây dựng, Chi phí khác, Chi phí dự phòng Trong đó:

- Chi phí BT, HT&TĐC có điểm đáng chú ý là chi phí bồi thường về đất, nhà, cơng

trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước.

- Chi phí xây dựng khơng bao gồm chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và

điều hành thi cơng.

- Chi phí tư vấn có thêm lập báo cáo tiền khả thi, khả thi, báo cáo KTKT.59- Chi phí khác gồm chi phí hạng mục chung.

2.3.4.4 Phương pháp lập tổng mức đầu tư:

Gồm 4 phương pháp

- Phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và yêu cầu cần

thiết khác của dự án.

- Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng.

- Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí các cơng trình tương tự đã hoặc đang

thực hiện.

- Phương pháp kết hợp các phương án trên.

2.3.4.5 Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Bổ sung thêm trường hợp khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh

công bố lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong

TMĐT được duyệt

Trường hợp đã sử dụng hết chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư xây dựng đã phê

duyệt gồm cả chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ

sung khoản chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan

nhà nước có thẩm quyền cơng bố từ khi thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn

hơn chỉ số giá xây dựng sử dụng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

2.3.4.6 Chi phí xây dựng:

Gồm 4 khoản chi phí

- Chi phí trực tiếp (T): VL, NC, MTC.

- Chi phí chung: (C).

- Thu nhập chịu thuế tính trước: (TL).

- Thuế GTGT: GTGT.60Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi cơng được chuyển qua chi phí

hạng mục chung thuộc chi phí khác. Chi phí trực tiếp khác (khơng còn tên gọi này)

được chuyển qua chi phí hạng mục chung thuộc chi phí khác.

2.3.4.7 Chi phí khác:

Ngồi các nội dung được quy định tương tự TT04/2010/TT-BXD, Thông tư

06/2016/TT-BXD mới còn bổ sung một số nội dung đáng chú ý sau:

- Chi phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu trong q trình thi cơng xây dựng và khi

nghiệm thu hồn thành hạng mục cơng trình, cơng trình của cơ quan quản lý nhà nước

có thẩm quyền.

- Các khoản thuế tài nguyên

- Chi phí hạng mục chung Các chi phí này gần như là được tính từ chi phí trực tiếp

khác (TT), chi phí nhà tạm (Gxdnt). Bên cạnh đó thêm 1 số nội dung thuộc chi phí

hạng mục khác.

2.3.4.8 Những điểm thay đổi về phương pháp lập dự tốn xây dựng cơng trình

a) Dự tốn chi phí phần xây dựng (Gxd): Gồm 2 phương pháp sau:

- Tính theo khối lượng và giá xây dựng cơng trình (áp dụng phổ biến).

- Tính theo khối lượng hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công và bảng giá tương

ứng.

b) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv): Ngồi các nội dung tương tự TT04/2010 thì

chi phí tư vấn trong Thơng tư 06/2016/TT-BXD mới có điểm nổi bật được quy định

như sau:

- Trường hợp một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định dự

tốn xây dựng cơng trình thì được xác định bằng giá trị hợp đồng tư vấn đã ký kết.

- Trường hợp phải th chun gia tư vấn nước ngồi thì phương pháp lập dự tốn chi

phí th chun gia tư vấn nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

c) Dự tốn gói thầu xây dựng

61- Dự tốn gói thầu thi cơng xây dựng

- Dự tốn gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào cơng trình

- Dự tốn gói thầu tư vấn ĐTXD

- Dự tốn gói thầu hỗn hợp bao gồm:

d) Định mức xây dựng bao gồm:

- Định mức kinh tế kỹ thuật, gồm: định mức cơ sở và định mức dự tốn xây dựng cơng

trình.

Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức lao động, định mức năng

suất máy và thiết bị thi công. Định mức cơ sở để xác định định mức dự tốn xây dựng

cơng trình.

Định mức dự tốn XDCT là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và thiết

bị thi công đƣợc xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện

pháp thi cơng cụ thể để hồn thành một đơn vị khối lƣợng công tác XDCT.

- Định mức chi phí gồm:

+ Định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

+ Định mức chi phí là cơ sở để xác định giá xây dựng, dự tốn chi phí của một số loại

cơng việc, chi phí trong ĐTXD gồm chi phí QLDA, chi phí tư vấn ĐTXD, chi phí

chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí hạng mục chung và một số cơng việc, chi

phí khác.

e) Quản lý giá xây dựng cơng trình

Theo quy định mới quy định rõ hơn việc CĐT phải căn cứ phương pháp xác định giá

xây dựng cơng trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, ngoài các điểm

chung, quy định mới bỏ nội dung: UBND cấp tỉnh công bố giá nhân công, giá ca máy

và thiết bị thi công phổ biến theo phương pháp do BXD hương dẫn và công bố giá

nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tham khảo cho việc lập đơn giá xây

dựng cơng trình.

62f) Thanh tốn, Quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Các nội dung tươngng tự quy định cũ, tuy nhiên theo quy định mới thì bổ sung thêm

ngồi CĐT thì đại diện hợp pháp của CĐT chịu trách nhiệm về đơn giá, khối lượng và

giá trị đề nghị thanh toán trong hồ sơ đề nghị thanh tốn.

- Quyết tốn vốn ĐTXD cơng trình được quy định như sau: Việc lập Hồ sơ quyết toán

thời gian được rút ngắn hơn là 9 tháng đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án

nhóm A, 6 tháng đối với dự án nhóm B và 3 tháng đối với dự án nhóm C kể từ ngày

cơng trình hồn thành, đưa vào khai thác, sử dụng.

Bên cạnh đó còn quy định rõ hơn về việc xử phạt CĐT chậm thực hiện việc quyết

toán: Chủ đầu tư chậm thực hiện quyết toán theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định tại

Nghị định về xử phạt quy định hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất

động sản; khai khác, kinh doanh vật liêu xây dựng; quản lý cơng trình hạ tầng kỹ

thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở.

Kết luận chương 2

Những quy định được nêu trong các văn bản pháp quy của nhà nước là cơ sở lý thuyết

để giúp cho công tác quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Trung tâm

kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng triển khai thực hiện đảm bảo tính hiệu quả

về kinh tế, đáp ứng yêu cầu về chính trị, xã họi. Số liệu thu thập được trong quá trình

nghiên cứu sẽ là cơ sở để luận văn tiếp tục phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cụ

thể trong chương 3.63CHƯƠNG 3

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG

TÁC LẬP DỰ TỐN VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH.

3.1Thực trạng, những vướng mắc, khó khăn về cơng tác lập dự toán xây dựng

tại Trung tâm trong thời gian qua3.1.1 Thực trạng cơng tác lập dự tốn tại Trung tâm

Đánh giá về cơng tác lập dự tốn tại Trung tâm

Quy trình lập dự tốn

Hiện nay, Trung tâm đã và đang tiến hành thực hiện cơng việc theo quy trình ISO

9001:2008. ISO 9001:2008 là một tiêu chuẩn quy định chuẩn mực cho một hệ thống

quản lý khoa học, chặc chẽ đã được quốc tế công nhận, ISO 9001:2008 dành cho tất cả

các loại hình Doanh nghiệp, từ Doanh nghiệp rất lớn như các tập đoàn đa quốc gia đến

những Doanh nghiệp rất nhỏ với nhân sự nhỏ hơn 10 người. Một Doanh nghiệp muốn

liên tục tăng trưởng, đạt được lợi nhuận cao và liên tục duy trì tỷ suất lợi nhuận cao,

Doanh nghiệp đó nhất định phải có một hệ thống quản lý khoa học chặc chẽ như ISO

9001:2008 để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực hiện có. Tiêu chuẩn ISO

9001:2008 có tên gọi đầy đủ là “các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng”. ISO

9001:2008 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 4 vào năm 2008 và cũng là

phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn

hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động. ISO 9001 đưa ra các chuẩn mực cho hệ thống

quản lý chất lượng, không phải là tiêu chuẩn cho sản phẩm. Việc áp dụng ISO 9001

vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong cơng

việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết,

rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong

cơng việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công

nhân viên nâng lên rõ rệt.64Căn cứ vào tình hình thực tế tại trung tâm, tơi nhận thấy hiện nay trung tâm đang tiến

hành quản lý hệ thống tổ chức tại công ty bằng hệ thống các quy trình theo tiêu chuẩn

ISO. Khơng có một quy trình nào nói đến quy trình lập dự tốn, hay quản lý cơng tác

lập dự tốn. Mà cơng tác tính tốn, xác định trước chi phí của cơng trình xây dựng chỉ

là một bước cơng việc trong q trình hồn thành một hợp đồng tư vấn. Tức là dự toán

chỉ là một khâu trong một trong các quy trình (quy trình thiết kế, quy trình thẩm

định…) quản lý thực hiện cơng việc tại Trung tâm.

Tuy khơng có một quy trình, hay một văn bản nào của Trung tâm quy định về các

bước thực hiện cơng việc lập dự tốn tại cơng ty, nhưng chính việc tổ chức quản lý

thực hiện cơng việc theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã tạo điều kiện về cơ sở tài liệu (quy

trình lưu trữ văn bản), các bước thực hiện cơng việc trước được hồn thành theo đúng

tiêu chuẩn là điều kiện tiền để để công tác lập dự tốn chính xách và đầy đủ.

3.1.2 Những khó khăn về cơng tác lập dự tốn xây dựng tại Trung tâm

Do Trung tâm khơng có văn bản cụ thể quy định về quy trình lập dự tốn nên gây khó

khăn cho việc thực hiện theo quy trình vì quy định của nhà nước chưa cụ thể đối với

điều kiện của từng doanh nghiệp...

Việc lập dự tốn các cơng trình tại doanh nghiệp chủ yếu là sử dụng tính toán bằng tay

dẫn tới việc tốn nhiều thời gian và sai sót có thể xảy ra, đòi hỏi người lập dự tốn phải

có trình độ chun mơn cao cũng như kinh nghiệm trong cơng tác lập dự tốn để tránh

các sai sót có thể mắc phải.

Phương pháp lập dự tốn:

Do đặc điểm cơng cơng trình xây dựng là có tính cá biệt về thiết kế kiến trúc, địa điểm

xây dựng cũng khác nhau. Do đó, khi tiến hành lựa chọn phương pháp lập dự toán

chúng ta cần căn cứ vào đặc điểm của cơng trình để chọn phương pháp lập dự tốn

tương ứng. Vì các phương pháp lập dự tốn ở Trung tâm là đa dạng.

Khó khăn gặp phải:65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Những qui định thay đổi gần đây về lập dự toán trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×