Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
§ 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

§ 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Câu 1: [0D4-1-3] Bất đẳng thức a 2  b 2  c 2  d 2  e2  a(b  c  d  e) a, b, c, d , e tương

đương với bất đẳng thức nào sau đây?

222222222222b 

c 

d 

eA.  a     a     a     a    0.

2 

2 

2 

2

a 

a 

a 

aB.  b     c     d     e    0.

2 

2 

2 

2a 

a 

a 

aC.  b     c     d     e    0.

2 

2 

2 

2

D.  a  b    a  c    a  d    a  e   0.

2222Lời giải

Chọn Ba 2  b 2  c 2  d 2  e2  a(b  c  d  e)

 a2

  a2

  a2

  a2   ab  b 2     ac  c 2     ad  d 2     ae  e 2   0

 4

  4

  4

  42222a 

a 

a 

a b    c     d    e    0

2 

2 

2 

2

Câu 2: [0D4-1-3] Cho a, b  0 và ab  a  b . Mệnh đề nào đúng?

A. a  b  4.B. a  b  4.C. a  b  4.D.a  b  4.

Lời giải

Chọn B

2

 ab

 ab 

Vì a, b  0 , ta có a  b  ab  

  4  a  b   a  b

  ab  

 2 

 2 

(*).22Lại có a, b  0 nên chia hai vế của (*) cho a  b  0 , ta được a  b  4 .

Câu 3: [0D4-1-3] Cho a, b, c  0 và P 

A. 0  P  1.a

b

c

. Khi đó

ab bc caB. 2  P  3.

Lời giảiChọn CC. 1  P  2.3

D. P  .

2AD bđt ở câu 4 :

Tương tự

Lại cóa

a

a ac

a

ac

1 

1, ta có

.

ab

b

ab abc

b bcb

c

ba

cb

,

.Suy ra P  2 .

bc abc ca abca

c

a

b

c

b

,,

. Suy ra P  1 .

ab abc bc abc ca abcVậy 1  P  2 .

Câu 4: [0D4-1-3] cho a, b, c  0 . Xét các bất đẳng thức a  b  c 

I) 1  1  1    8

 b  c  a 

2

 2

 2II)   b  c   c  a   a  b   64

a

 b

 cIII) a  b  c  abc

Chọn khẳng định đúng.

A. Chỉ I) đúng.

II), III) đúng.B. Chỉ II) đúng.C. Chỉ I) và II) đúng. D. Cả I),Lời giải

Chọn C a  b  c  b  a c  b a  c 2 ba 2 cb 2 ac 8 nên I) đúng .

.

.

1  1  1   

b

c

a

b

c

a

 b  c  a 

Lại có4

2

2

bc

,

 b  c   2 bc  4

a

a

a4

4

2

ca 2

ab

tương tự  c  a  4

,

, ab  4

b

b c

c

4

bc 4 ca 4 ab

2

 2

 2suy ra   b  c   c  a   a  b   4

4

4

 64 nên II) đúng.

a

b

c

a

 b

 c

Dễ thấy III) sai.Câu 5: [0D4-1-3] Cho x, y là những số thực dương thỏa mãn x  y 

thức P 4 1là:

x 4y5

. Giá trị nhỏ nhất của biểu

4B. 3 .A. 2 .C. 5 .D.65

.

4Lời giải

Chọn C

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy schwarz ta có

21

 

2

4 1

2

2

P   

x 4y

x

y2125

2  

2 4 5

5

x y

4Dấu bằng xảy ra khi x  1, y 

Câu 6: [0D4-1-3] Cho a  b  0 và x 1

.

4

1 a

1 b

, y

. Mệnh đề nào sau đây đúng?

2

1 a  a

1  b  b2A. x  y .B. x  y .C. x  y .D. Không so sánh được.

Lời giảiChọn B1

1

1

1

a

và  b 

.

x

a 1

y

b 1Ta có:Suy ra:a b0Do 1Vậy1 1

1

   a  b  1 x y

  a  1 b  1 1nên a  1 b  1a 1  1b 1  1suyra:1 a  1 b  110.1 1

1 1

1 1

  0   do x  0 và y  0 nên   x  y .

x y

x y

x yCâu 7: [0D4-1-3] Cho a, b, c  0 . Xét các bất đẳng thức sau:

I)a b

  2.

b aII)a b c

   3.

b c a1 1

III)  a  b      4 .

a bBất đẳng thức nào đúng?

A. Chỉ I) đúng.

đều đúng.B. Chỉ II) đúng.C. Chỉ III) đúng.D. Cả baLời giải

Chọn D

Ta có:a b c

a b

a b

a b c

  2 .  2   I  đúng;    3 3 . .  3   II  đúng;

b c a

b a

b a

b c aa  b  2 ab 1 1

1 1

1    a  b   a  b   4  ( III ) đúng.

 2a b

ab 

Câu 8: [0D4-1-3] Cho a, b, c  0 . Xét các bất đẳng thức: 1 1 1

II)  a  b  c       9

a b c

 a  b  b  c  c  a   9 .I) a  b  c  3 3 abcIII)Bất đẳng thức nào đúng:

A. Chỉ I) và II) đúng.B. Chỉ I) và III) đúng.C. Chỉ I) đúng.D. Cả ba đều đúng.

Lời giảiChọn A

a  b  c  3 3 abc   I đúng;1 1 1

1

    33

1 1 1

  a b c

abc   a  b  c       9 

a b c

a  b  c  3 3 abc1 1 1

9

  

  II  đúng;

a b c abc a  b  2 ab ;b  c  2 bc ;c  a  2 ca   a  b  b  c  c  a   8abc  III  sai.

Câu 9: [0D4-1-3] Cho a, b, c  0 . Xét các bất đẳng thức: a  b  c 

I) 1  1  1    8 .

 b  c  a 

2

 2

 2  b  c   c  a   a  b   64 .

a

 b

 c

II)III) a  b  c  abc . Bất đẳng thức nào đúng?

A. Chỉ I) đúng.B. Chỉ II) đúng.C. Chỉ I) và II) đúng.D. Cả ba đều đúng.Lời giải

Chọn Cabc

b

b

a

c

a

c

 a  b  c 

2

; 1  2

; 1  2

 1  1  1    8

8

c

c

b

a

b

a

bca

 b  c  a 

  I  đúng.12

bc

bc

1

b 1

c

  b  c  2 4 2  44 2 .

b  2

; c  2

a

a

a

a

a a

a

Tương tự:2

ab

ac 2

 c  a  44 2 ;  a  b  44 2 .

b

c

c

b2

 2

 2Suy ra:   b  c   c  a   a  b   64   II  đúng.

a

 b

 cTa có: 3 3 abc  a  b  c  abc 

Câu 10:3 abc 2 3  abc  3 3   III  sai.[0D4-1-3] Cho x, y , z  0 và xét ba bất đẳng thức(I) x3  y 3  z 3  3xyz ; (II)

1 1 1

9

x y z

  

; (III)    3 . Bất đẳng thức nào là đúng?

x y z x yz

y z x

A. Chỉ I đúng.

đều đúng.B. Chỉ I và III đúng.C. Chỉ III đúng.D. Cả baLời giải

Chọn Bx3  y 3  z 3  3 3 x3 y 3 z 3  3xyz   I  đúng;

1 1 1

1

    33

1 1 1

9

1 1 1

xyz       x  y  z   9    

  II 

x y z

x

y

z

xyz

x

y

z3

 x  y  z  3 xyz

sai;

x y z

x y z

   3 3 . .  3   III  đúng.

y z x

y z xCâu 11: [0D4-1-3] Cho a, b  0 và ab  a  b . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a  b  4 .

a  b  4.B. a  b  4 .

Lời giảiChọn BC. a  b  4 .D.Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có:Do a  b

ab 24ab  a  b đó: a  b2. a  b

42 ab  4  a  b   0   a  b  a  b  4   0 a  b  4  0 (vì a  b  0 )  a  b  4 .Câu12:[0D4-1-3]Choabcdvà x   a  b  c  d  ,y   a  c  b  d  ,z   a  d  b  c  . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. x  y  z .

x z  y.C. z  x  y .B. y  x  z .D.Lời giải

Chọn A

Ta

có:

x  y   a  b  c  d    a  c  b  d   a  c  d   b  c  d   a  b  d   c  b  d  a  c  b   bd  cd   d  a  b  c   0 .

Suy ra: x  y .

Tương tự: x  z   a  c  d  b   0  x  z ; y  z   a  b  d  c   0  y  z .

Câu 13: [0D4-1-3] Bất đẳng thức: a 2  b2  c 2  d 2  e2  a  b  c  d  e  ,  a , b , c, d

tương đương với bất đẳng thức nào sau đây?

222222222222b 

c 

d 

eA.  a     a     a     a    0 .

2 

2 

2 

2a 

a 

a 

aB.  b     c     d     e    0 .

2 

2 

2 

2a 

a 

a 

aC.  b     c     d     e    0 .

2 

2 

2 

2

D.  a  b    a  c    a  d    a  d   0 .

2222Lời giải

Chọn Ba 2  b2  c 2  d 2  e2  a  b  c  d  e  a2

  a2

  a2

  a2   ab  b 2     ac  c 2     ad  d 2     ae  e 2   0

 4

  4

  4

  42222a 

a 

a 

a b    c     d    e    0 .

2 

2 

2 

2

Câu 14: [0D4-1-3] Cho x  2 . Giá trị lớn nhất của hàm số f  x  A.1

2 2.B.2

.

2C.x2

bằng:

x2

.

2D.1

.

2Lời giải

Chọn A

Taf  x  02

x2 1 2 1

1

1 1 1

.

 f  x    2   2   2      0  f  x  

x

x x

8

2 2

 x 4 8

2Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng1

2 2Câu 15: [0D4-1-3] Với a, b, c  0 . Biểu thức P .a

b

c

. Mệnh đề nào sau đây

bc ca abđúng?

A. 0  P 3

B.  P .

23

.

24

C.  P .

33

D.  P .

2Lời giải

Chọn D1

1 

 1

Ta có: P  3   a  b  c  

.

bc ca ab 

Ápdụngbấtđẳngthức1 1 1

9

  

x y z x yz1

1

1

9.

b  c c  a a  b 2a  b  c

Do đó P  3 9

3

 P  ; đẳng thức xảy ra khi a  b  c .

2

2suyra:Câu 16: [0D4-1-3] Cho 3 số a, b, c . Bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. a  b  2 ab .

.B. (a  2b  3c) 2  14(a 2  b 2  c 2 )C. ab  bc  ca  a 2  b 2  c 2 .D.1 1

4

 

.

a b abLời giải

Chọn C

C đúng vì ab  bc  ca  a 2  b2  c 2   a  b    b  c    c  a   0 .

222Câu 17: [0D4-1-3] Cho a, b, c là 3 cạnh của tam giác. Xét các bất đẳng thức sau đây:

I. a 2  b2  c 2  2(ab  bc  ca).II. a 2  b2  c 2  2(ab  bc  ca).III. a 2  b 2  c 2  ab  bc  ca.

Bất đẳng thức nào đúng?

A. Chỉ I.

III.B. Chỉ II.C. Chỉ III.D. II vàLời giải

Chọn B

II đúng vì BDT   a2  2ac  c2   b2    2b2  2ab  2bc   0  a  c  b  a  c  b   2b  b  a  c   0

I và III sai với a  3, b  4, c  5 .

Câu 18: [0D4-1-3] Cho a, b, c là 3 số không âm. Xét bất đẳng thức nào sau đây đúng? I  : ab(b  a)  a3  b3 .

 III  : a  b  c ab  bc  ca . IV  :  a2  b2  c2   a  b  c   9abc .

Các mệnh đề đúng là . II  : (a  b)(ab  1)  4ab .A. Chỉ I.

III, IV.B. Chỉ II, III.C. Chỉ III.D. II vàLời giải

Chọn D

A sai với a  0, b  1 .

B đúng vì a  b  2 ab  0 và ab  1  2 ab  0 nên  a  b  ab  1  4ab .

C đúng vì a  b  2 ab , b  c  2 bc và c  a  2 ca , cộng vế theo vế ta được

đpcm.

Câu 19: [0D4-1-3] Câu nào sau đây đúng với mọi số x và y ?

A. 2 x 2  y 2  4  6 xyB. 4 xy ( x  y ) 2  ( x 2  y 2 ) 2 .C. xy  1  2 xy .D. x 2  y 2  3xy  0 .

Lời giảiChọn B

A sai với x  1, y  2 .

C sai với x  0, y  0 .

D sai với x  1; y  2 .

Câu 20: [0D4-1-3] Cho a, b, c dương. Câu nào sau đây sai ?

A. (1  2a)(2a  3b)(3b  1)  48ab .

B. (1  2b)(2b  3a)(3a  1)  48ab .

C.1

1

1

11 1 1

    .

2

2

2

1 a 1 b 1 c

2a b c a  b  c 

D.   1  1  1  8 .

 b  c  a 

Lời giải

Chọn C

A đúng khi áp dụng BĐT Cauchy có 1  2a  2 2a ; 2a  3b  2 6ab ;3b  1  2 3b

B đúng khi áp dụng BĐT Cauchy có 1  2b  2 2b ; 2b  3a  2 6ab ;3a  1  2 3aC sai với a  1, b  2, c  3 .

D đúng khi áp dụng BĐT Cauchy cóa

b c

a b

c

1  2

; 1  2

; 1  2

b

c a

b c

aCâu 21: [0D4-1-3] Cho a, b, c dương. Bất đẳng thức nào đúng?1 1 1

A. (a  b  c)      3 .

a b c1 1 1

B. (a  b  c)      9 .

a b c1 1 1

C. (a  b  c)      9 .

a b c1 1 1

D. (a  b  c)      3 .

a b c

Lời giảiChọn C

C đúng vì a  b  c  3 3 abc và1 1 1

1

   33

, nhân vế theo vế ta chọn C .

a b c

abcCâu 22: [0D4-1-3] Cho x 2  y 2  1 , gọi S  x  y . Khi đó ta có

A. S   2 .

1  S  1 .B. S  2 .C.  2  S  2 .D.Lời giải

Chọn CS 2  x 2  y 2  2 xy  2  x2  y 2   2Đẳng thức xảy ra khi x  y .

Vậy,  2  S  2 .

Câu 23: [0D4-1-3] Cho x, y là hai số thực thay đổi sao cho x  y  2 . Gọi m  x 2  y 2 . Khi

đó ta có:

B. giá trị nhỏ nhất của m là 4 .

D. giá trị lớn nhất của m là 4 .A. giá trị nhỏ nhất của m là 2 .

C. giá trị lớn nhất của m là 2 .

Lời giải

Chọn ATa có: m  x2  y 2   x  y   2 xy  4  2 xy  xy 

2m  x 2  y 2  2 xy  2.4m

 4m m2

2Vậy giá trị nhỏ nhất của m là 2.

Câu 24: [0D4-1-3] Bất đẳng thức nào sau đây là đúng ?4m

2A. Nếu a , b dương thìab

ab.

ab

4B. Với a , b bất kỳ 2  a 2  ab  b2   a 2  b2 . 1 1 1

C. Nếu a, b, c dương thì  a  b  c       9. .

a b c

a

b

c

3

 .

D. Nếu a, b, c dương thì

bc ca ab 2

Lời giải

Chọn A

 a  b

ab

a  b 4ab   a  b 

Xét đáp án A0

ab

4

4 a  b

4 a  b

22ab

abab

4Xét đáp án B 2  a 2  ab  b 2    a 2  b 2   a 2  2ab  b 2   a  b   0

2 2  a 2  ab  b2   a 2  b21 1 1

Xét đáp án C  a  b  c       9.

a b c

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho 3 số dươnga  b  c  3 3 abc

1 1 1

1

   33

a b c

abc

1 1 1

Nhân vế theo vế suy ra  a  b  c       9

a b c

 1 1 1

  a  b  c       9.

a b c

Xét đáp án DTa có:a

b

c

3bc ca ab

2a

b

c

3bc ca ab 2 a

  b

  c

 3



 1  

 1  

 1   3

 bc   ca   a b  2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§ 2. ĐẠI CƯƠNG VỀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×